מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

חובת שמירת סודיות של רואי חשבון

בהליך סכסוך עבודה (ס"ע) שהוגש בשנת 2016 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

] "אני הח"מ דנה גרין ת.ז. מס'_____ מצהיר בזאת כי הובאה לידיעתי חובת שמירת הסודות של משרד 'תשבץ יעוץ ומידע בע"מ'.
התובעת העידה שאינה יודעת מדוע נכתב בדוחות הכספיים שלה שביצעה עבודות חוץ והשתמשה בקבלני משנה ושאת כל השאלות הללו יש להפנות לרואה החשבון שלה[footnoteRef:27].
...
בנסיבות אלה, אנו קובעים שמתכונת העבודה הוכתבה על ידי הנתבעת.
סוף דבר התביעה מתקבלת בחלקה.
תביעות התובעת לתשלום פיצוי בגין אי עריכת שימוע והתנהלות בחוסר תום לב, פיצוי בגין אי מסירת הודעה לעובד ופיצוי בגין אי מתן תלושים – נדחות.
הנתבעת תשלם לתובעת בתוך 30 יום ממועד קבלת פסק הדין את הסכומים הבאים: 130.1 פיצויי פיטורים בסכום של 30,547 ₪ בצרוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 9.8.2011 ועד לתשלום בפועל.

בהליך בקשת רשות ערעור (בר"ע) שהוגש בשנת 2021 בהארצי לעבודה נפסק כדקלמן:

רו"ח דגן הוסיף כי החובה להעיד מעמידה אותו בסכנת הפרת סעיף 5(א) לכללי האתיקה של רואי החשבון המחייבת את רואה החשבון בשמירת סודיות של כל "דבר שהובא לידיעתו תוך כדי מתן שירות מקצועי ללקוח" ואי גילויו אלא בהסכמת הלקוח, כמו גם בסכנת הפרת סעיף 170ג1 לפקודת העיריות.
...
למרות האמור, הגענו לכלל מסקנה כי מקרה זה מצדיק חריגה מהכלל.
בפריזמת הרלוונטיות יש לבחון את הצורך בהעדתו הפרונטאלית, גם לו יתברר – בסופו של יום – כי אין ליתן לה משקל רב נוכח "אותות האמת" אשר יתגלו או לא יתגלו בה. לא מצאנו כי הנימוקים שרו"ח דגן העלה בבקשתו מצדיקים לפטור אותו ממתן עדות.
סוף דבר הערעור מתקבל ביחס להחלטה הראשונה ורו"ח דגן יזומן לעדות במועד שייקבע על ידי בית הדין האזורי.

בהליך בקשת רשות ערעור (בר"ע) שהוגש בשנת 2021 בהארצי לעבודה נפסק כדקלמן:

רו"ח דגן הוסיף כי החובה להעיד מעמידה אותו בסכנת הפרת סעיף 5(א) לכללי האתיקה של רואי החשבון המחייבת את רואה החשבון בשמירת סודיות של כל "דבר שהובא לידיעתו תוך כדי מתן שירות מקצועי ללקוח" ואי גילויו אלא בהסכמת הלקוח, כמו גם בסכנת הפרת סעיף 170ג1 לפקודת העיריות.
...
למרות האמור, הגענו לכלל מסקנה כי מקרה זה מצדיק חריגה מהכלל.
בפריזמת הרלוונטיות יש לבחון את הצורך בהעדתו הפרונטאלית, גם לו יתברר – בסופו של יום – כי אין ליתן לה משקל רב נוכח "אותות האמת" אשר יתגלו או לא יתגלו בה. לא מצאנו כי הנימוקים שרו"ח דגן העלה בבקשתו מצדיקים לפטור אותו ממתן עדות.
סוף דבר הערעור מתקבל ביחס להחלטה הראשונה ורו"ח דגן יזומן לעדות במועד שייקבע על ידי בית הדין האזורי.

בהליך ערעור אזרחי (ע"א) שהוגש בשנת 2021 בעליון נפסק כדקלמן:

רואה חשבון, עובד של רשם מאגרי המידע, עובד בבנק ישראל, אחות וטכנאי רנטגן בבית חולים – כל אלה כפופים לחובת סודיות אשר נובעת מעצם תפקידם.
לכן, העובדה שעל עובדי השב"כ חלה חובת סודיות, אינה מקימה, כשלעצמה, מחסום בפני מסירת עדות או מסמכים, באשר הזכות או החובה לשמור על סודיות עומדת עד לנקודת הזמן שבה נידרשת ראיה על פי דין, והיא נעצרת בפתח אולם בית המשפט (רע"א 8943/06 יוחנן נ' סלקום ישראל בע"מ, פ"ד סג(3) 88, 108 (2009); אלכס שטיין "חסיון בנק-לקוח בדיני הראיות" משפטים כה 45 (התשנ"ה)).
...
בהינתן האמור, סבורני כי החלטת בית המשפט קמא לחייב את המדינה לספק את המידע המבוקש במקרה זה אינה יכולה לעמוד, שכן המדובר באחד מאותם מקרים בהם היה על בית המשפט לקבוע כי במכלול הנסיבות המדובר בהזמנת עדות שאין מקום להיענות לה (בלשון סעיף 1(ב) לפקודת הראיות ש"אין בה צורך").
בנסיבות אלה סבורני כי ניתן להימנע מהזימון ככל שבית המשפט השתכנע כי אכן הוא חסר תוחלת.
לאחר בחינת טיעוני הצדדים בעניין זה, ובכלל זה שמיעת גורמי הביטחון במעמד צד אחד, השתכנעתי כי גם איזון זה מצדיק את המסקנה שלא היה מקום להורות על המדינה לגלות את המידע שברשותה במקרה דנן.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו