מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

חובת זהירות מושגית מכוח הסכם

בהליך ערעור אזרחי (ע"א) שהוגש בשנת 2021 בעליון נפסק כדקלמן:

בהקשר זה, נקבע כי על הרשות מוטלת חובת זהירות מושגית כלפי התובעים מכוח ההסכמים שנחתמו בינה ובין מדינת ישראל, ואשר בהם התחייבה הרשות למנוע פעולות עוינות ומעשי טירור.
...
סוף דבר אשר על כן, אציע לחבריי לדחות את הערעור על החלטת החבות, לקבל את הערעור בחלקו, וכן לקבל באופן חלקי את הערעור שכנגד – הכול כפי שבואר לעיל.
מסקנה זו כשלעצמה אינה פשוטה כלל.
במקרה דנן, אני נכון להצטרף למסקנה של חברתי כי לנוכח הממצאים שבעובדה שנקבעו על ידי בית המשפט קמא באשר לתרומתה של הרשות לביצוע הפיגוע, יש מקום להטיל עליה חבות "ביחד ולחוד". השופטת ע' ברון: אני מסכימה עם פסק דינה של חברתי השופטת י' וילנר ולהערותיו של חברי השופט י' עמית.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2016 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

גם בהעדר הסכמה מפורשת בין הלקוח לעוה"ד, יכולה להיות חובה כזו בין כחובה מכללא בהסכם הייצוג, ובין מכוח חובת הזהירות המושגית והקונקרטית כלפי הלקוח; אך לא ניתן לקבוע זאת אפריורי , אלא: בהעדר הסכמה מפורשת, חובה מכללא כזו עשויה לקום כתולדת נסיבות קונקרטיות ומיוחדות.
...
אכן סביר שההבדל הנ"ל אכן אינו מובן מאליו לכל אדם, ואני מקבל שהתובעים לא היו ערים לבעיה.
אמנם מקובלת עלי טענת התובעים בסיכומיהם כי הבעיה כאן לא היתה אדריכלית-תכנונית אלא משפטית קניינית; אולם הדברים אינם מנותקים.
מסקנה זו זוכה לחיזוק מכך שלהבדיל מן המקרה שנידון בת.א 20881-06-09 הנ"ל, לא זו בלבד שלא היו בענייננו בחוזה המכר או נספחיו, אינדיקציות שתצבענה על כך שהאפשרות להרחיב הדירה הנה תנאי מהותי מבחינת הקונים, הרי שבמקרה דנן אף נרשם במפורש בהסכם המכר כי ידוע לקונים שלבית אין שום זכויות בניה.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

סיכומם של דברים עד כה, היסודות המצטברים להוכחתה של עוולת הרשלנות מתקיימים במקרה זה, שכן הוכחה התרשלות ברף הנמוך שעה שהנתבעת לא נתנה התרעות ואזהרות מפורשות וברורות בדבר העדר ביצוע הניקיון והעדר פתחי השרות; הוכח קיומה של חובת זהירות מושגית וקונקרטית של הנתבעת כלפי התובעת מכוח ההסכם בין הצדדים בדבר מתן השירותים; הוכח כי קיים קשר סיבתי בין העדר הניקיון בתעלות לבין התפשטות האש והחמרת ארוע השריפה; הוכח נזק לתובעת בעקבות הארוע.
...
גרסתה של המבטחת אינה מקובלת עלי ואיני מוצאת מקום לשלול מהנתבעת את תגמולי הביטוח המגיעים לה על בסיס הנימוקים שהוצגו.
סוף דבר כפי שפורט בהרחבה מעלה, מצאתי לנכון לחלק את האחריות בגין אירוע השריפה ונזקיו בין התובעות לבין הנתבעת, וזאת בשיעור של 80% לתובעות ו-20% לנתבעת.
לפיכך, התביעה נגד הנתבעת מתקבלת באופן חלקי בלבד והיא נדרשת לשאת בפיצוי בסך 20% מסכום התביעה, דהיינו 83,918 ₪ נושא ריבית והצמדה כדין מיום הגשת התביעה .

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2008 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

אין מחלוקת כי לנתבעת חובת זהירות מושגית כלפי התובעת מכח החוזה שנכרת ביניהן, כאשר אין חולק שהנתבעת העניקה לתובעת יעוץ כלשהוא במסגרת התקשרות חוזית זו (המחלוקת בין הצדדים נוגעת לטיב והיקף החיוב להענקת היעוץ, אך לא לעצם העובדה שניתן יעוץ מסויים).
...
סוף דבר 89.
לנוכח כל האמור לעיל אני מורה על דחיית התביעה.
על אף זאת, ומתוך שנתתי דעתי גם לדרך ניהול התובענה, תוך הסכמות הדדיות מרובות, ולנסיבות העניין, אני מחייב את התובעת בשכ"ט עורכי-דינה של הנתבעת בסכום של 60,000 ₪ ומע"מ. כמו כן תשא התובעת בהוצאות המשפט של הנתבעת כפי שישום הרשם, אם תוגש לו בקשה מתאימה.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2009 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

כפי שהראיתי לעיל, גם אם המבוטחת לא היתה צד להסכם השפוץ תתכן התגבשות של חובת זהירות מכוח החובות הכלולים בו. המבוטחת אינה צד זר וניכר מהוראות הסכם השפוץ שצוטטו לעיל שתכליתן להגן על אינטרס דיירי הבניין והרכוש ובכלל זה בית העסק של המבוטחת לכן יש להכיר בקיומה של חובת זהירות מושגית בין אמנות השפוץ למבוטחת.
...
רק מטעם זה יש לדחות את תביעת המבוטחת בגין ראש נזק זה. אך גם לגופו של דבר, לא הצליחה המבוטחת להוכיח כי אכן המפעל הושבת בימים אלו.
לאור כל האמור לעיל הנני מקבל את התביעה ביחס לנתבעות 5-4 וביחס לסכום הנזק שהוכח ומורה לנתבעות 5-4 לשלם, באמצעות הנתבעת 5, את הסכומים כדלקמן: לתובעת 1 את מלוא הסכום ששיפתה התובעת 1 את התובעת 2 בסך 83,329 ₪.
התביעה כנגד הנתבעת 3 נדחית בנסיבות הענין ללא צו להוצאות.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו