מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

חובת הכימות בהלנת שכר

בהליך דיון מהיר (ד"מ) שהוגש בשנת 2019 באזורי לעבודה ירושלים נפסק כדקלמן:

שכר חודש יוני עמד על 2835 ₪ ברוטו, שכר נטו של 2978 ₪ (עקב ניכוי חובה שלילי), ובניכויי הרשות נרשמה מפרעה של 8928 ₪ כך שהסכום לתשלום היה יתרה שלילית -5950 ₪.
פצויי הלנת שכר בסיכומיו כימת התובע את פצויי הלנת השכר נכון ליום הגשת הסיכומים 28.3.19, לסך של 44,203.8 ₪ (יצוין שבתחילת הסיכומים נרשם סך של 30,045 ₪ ובהמשך פורטו התחשיבים בסכום גבוה יותר).
...
לטענת הנתבעת התובע התפטר ביוזמתו בשל מיעוט עבודה בפועל, וללא שהתייצב לעבוד בימי ההודעה המוקדמת, ולפיכך עמדה על זכותה לקזז ההודעה המוקדמת וכן על כי התובע ישלם לה פיצוי של 30 ימי הודעה מוקדמת לפי החוזה.
כמובן שאם שברו נציגי משרד הכלכלה דבר מה במשרד – ככל ששברו ומבלי להביע דעה על מופרכות הסיפור – עניין זה אינו באחריותו של התובע וודאי שאינו חלק מתיק זה. טענות הנתבעת לקיזוז בשל כך נדחות אפוא.
סוף דבר התביעה מתקבלת בחלקה.
הנתבעת תשלם לתובע בתוך 30 יום מהיום את הסכומים הבאים: פיצוי חלף הפרשות לפיצויי פיטורים 2621 ₪ פיצוי חלף אי ביצוע הפרשות לפנסיה 2839 ₪ החזר ניכוי חלק העובד לפנסיה 2517 ₪ שכר חודש יוני (1.6- 10.6) 2978 ₪ הודעה מוקדמת + שכר 11.6 (11.6 – 18.6) 2856 ש"ח פיצויי הלנת שכר 8,000 ₪ הוצאות משפט 2000 ש"ח שכר טרחת עורך דין עליו יוסף מע"מ 5,000 ₪ הסכומים הנקובים בס"ק א-ה יישאו ריבית והפרשי הצמדה כדין מהיום ועד התשלום בפועל.

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2019 באזורי לעבודה ירושלים נפסק כדקלמן:

האם הנתבעות 1 ו-2 חבות ביחד ולחוד בגין זכויות התובעים (למעט התובעים 2, 5 ו-6) הנובעות מתקופת עבודתם בפועל אצל בריק, מחודש 7/07 עד 2/12 (בשים לב לתקופת ההתיישנות) ובכלל זה בתשלום הפרישי שכר מינימום (בצרוף פיצוי הלנתם), פדיון חופשה, דמי הבראה, פיצוי בגין אי הפרשה לפנסיה ודמי נסיעות.
כידוע, אין חובה לכלול בכתב תביעה את הסעד של הפרישי הצמדה וריבית או לכמתם, שכן מדובר בסעד כללי שבסמכות בית המשפט לפסוק מבלי שפורט בכתב התביעה.
עוד נקבע כי אחריות המעסיק ואחריות קבלן ראשי (במקרה שקיים גם קבלן משנה), כוללת בחובה את הדאגה לכך שהעובדים יקבלו את שכרם (ע"ע 1218/02 Xue Bin נ' חברת א. דורי- חברה לעבודות הנדסיים בע"מ, ניתן ביום 20.3.03 ופורסם בנבו ; ור' עוד בהקשר זה ע"ע (ארצי) 1363/02 דינה חזין נגד תנופה שירותים כ"א ואחזקות 1991 בע"מ ניתן ביום 5.11.06 ופורסם בנבו).
...
הגם שערעורה של בריק נמחק, טענה בריק כי דין הערעור של רשות העתיקות להתקבל מן הטעם שאין היא בגדר "קבלן כוח אדם". מנגד, טענו התובעים (שהיו משיבים בערעור), כי דין הערעור להידחות מטעמי בית הדין האזורי לעבודה.
סוף דבר תביעת התובעים 1, 3-4, 7-19 מתקבלת ברובה.
בשים לב לאופן ניהול ההליך, לכך שניתן היה להגיע להסדר המייתר את הצורך במתן הכרעה בתיק, וכן בשים לב לתוצאה בהשוואה לסכומים שנתבעו, החלטנו לחייב את רשות העתיקות ובריק יחד ולחוד לשלם לכל אחד מהתובעים (למעט התובעים 2,5 ו-6) הוצאות שכ"ט עו"ד בסך של 1,500 ₪.
לפיכך החלטנו לחייב את התובעים 2, 5 ו-6 לשלם לכל אחת מהנתבעות 1 ו-2 הוצאות שכ"ט עו"ד בסך 3,000 ₪.

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2019 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

הוא גם לא סכם את משכורותיו של העובד שלטענתו הוא קלט עקב היתנהלותה של קלי (לעניין החובה לכמת את התביעה כדבעי ר' ע"ע (עבודה ארצי) 220/03 אילן ארגס - רשות הנמלים בישראל (28.02.06)).
עוצמת הסתייגות, כפי שהיא מצאה ביטוי בשיעור הפצוי, נסמכת על מספר הצדקות תועלתניות ומוסריות כאחד ובכלל אלה: הצדקות שעניינן טיבו המיוחד של חוזה העבודה "כחוזה יחס", המקפל בתוכו ציפייה מוגברת להוגנות ואף לערבות הדדית; הכרה בפערי הכוחות שבין הצדדים ליחסי העבודה; מעמדו של הערך החברתי העלול להפגע בשל הלנת השכר, הנוגע לזכותו של העובד לקיום בכבוד אנושי וכן, עוצמת הפגיעה הצפויה בערך זה והסכוי הגבוה להתממשותה.
...
בנסיבות אלה מצאנו לנכון לפסוק פיצויי הלנת שכר על הצד הגבוה ובהתאם לתכליות העומדות בבסיס הוראת סעיף 17(א) לחוק הגנת השכר: "שיעור הפיצוי שנקבע בחוק בגין הלנת שכר או הלנת פיצויי פיטורים הינו גבוה יחסית, בהשוואה לזה הקבוע בחוק פסיקת ריבית או בהשוואה לריבית הפיגורים שאותה מפרסם החשב הכללי. כך למשל, קובע סעיף 17 (א) לחוק הגנת השכר כי ’לשכר מולן יוסף הסכום הגבוה מבין אלה (להלן - פיצוי הלנת שכר):
סוף דבר התביעה שהגישה קלי בתיק סע"ש 60161-06-16 מתקבלת.
התביעה שהגיש גרשון בתיק סע"ש 43041-04-17 נדחית.

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2023 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

גם רכיבי התביעה לשכר אחרון (פברואר 2019) ופיצויי פיטורים לא כומתו, למרות שנתבעו ואף כומתו פצויי הלנת שכר והלנת פצויי פיטורים בגינם.
בהתאם להילכת אוקראינסקי, במסגרת הבחינה העובדתית ייתכנו מספר מצבים: "המצב הראשון, כאשר בית הדין מתרשם כי המעסיק יצא ידי חובת חוק הודעה לעובד וכי האמור בהודעה משתקף בצורה נאותה בתלוש השכר (או שהמדובר בשינוי שאינו טעון על פי דין הודעה נפרדת). במצב כזה אזי קמה ההנחה כי התשלום בהתאם להודעה לעובד והפירוט בתלוש השכר מבטא את הסכמת הצדדים. ...
...
משאין חולק כי פיצויי פיטורים והשכר האחרון לא שולמו לתובע ובעניין זה הצדדים טענו לגופם של דברים, בהתעלם מציון הרכיבים וכימותם בכתב התביעה, מצאנו לדון בהם במסגרת פסק הדין.
לאור כל האמור לעיל, נדחית התביעה לפיצויים המוסכמים החוזיים.
עם זאת, לאור הקביעות לגבי התנהלות התובע בעניין המסרונים שנשלחו ללקוחות מהטלפון הנייד של הנתבע, לגביה נקבע כי מדובר בהפרת חובת תום הלב והאמון, בשים לב לכך שמדובר באירוע חד פעמי אשר בזמן אמת גם הנתבע לא פעל למצות את הדין עם התובע, מצאנו להעמיד את הפיצויים בנושא זה לסך 10,000 ש"ח. דין התביעה לפיצויים בגין אבדן הכנסות להידחות, מאחר שבעניין זה לא הוצגו כל ראיות.
סוף דבר – התביעה מתקבלת בחלקה, כך שעל הנתבע לשלם לתובע את הסכומים שפורטו בסעיף 68 לעיל.

בהליך ערעור עבודה (ע"ע) שהוגש בשנת 2003 בהארצי לעבודה נפסק כדקלמן:

לטענת המדינה, הודאתה בדבר זכאות העובדים לגמול שעות נוספות ניתנה במישור העקרוני, בלא שיש בכך כדי לשלול את חובת העובדים התובעים לכמת ולהוכיח את תביעתם.
אכן, בית הדין האיזורי נימנע מלהתייחס לנושא ההלנה ופסיקת הצמדה וריבית ומן הראוי להעמיד דברים על מכונם: אשר לפצויי הלנה, סבורים אנו כי אין הצדקה לפסוק פיצוי זה בשל המחלוקת האמתית והכנה שהיתה בין הצדדים בדבר זכאותם של העובדים להפרשי שכר מינימום (דב"ע נב60-9/ פנינה יסקי - נעמת תנועת נשים עובדות ומתנדבות; לא פורסם).
...
אנו מקבלים אפוא את ערעור העובדים בנקודה זו ופוסקים הפרשי הצמדה וריבית, כאמור.
סבורים אנו כי, משעה שהחלטנו על החזרת הדיון בסוגיית השעות הנוספות לבית הדין האזורי, מן הראוי לאפשר לבית הדין האזורי לדון גם בנקודת מחלוקת זו שלא נתלבנה די צרכה, לא בפניו ולא בפנינו.
סוף דבר - ערעור המדינה לעניין, תוספת משמרות נדחה ופסק דינו של בית הדין בנקודה זו מתאשר.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו