מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

חוב חשמל בגין חבלה במונה

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מהיר (תא"מ) שהוגש בשנת 2019 בשלום פתח תקווה נפסק כדקלמן:

ביום 1.11.15 שלחה חברת החשמל לנתבעים התראה לפני נתוק חשמל, ועימה דרישה לתשלום חוב החשמל בגין הצריכה שלא כדין, בסך של 45,056 ₪.
לרשות החשמל לא הוקנתה הסמכות לשנות את נטלי ההוכחה בהליך משפטי בפני בית משפט או ליצור חזקות משפטיות לרעת הצרכן, ומשכך אף אין בכוחן של אמות המידה שהתקינה לעשות כן. כמובן, בנסיבות מסוימות של חבלה במונה עשויה לקום חזקה עובדתית (שאינה מעבירה את נטל השיכנוע) הנלמדת מניסיון החיים ומהשכל הישר, שמי שהמונה היה בתחום חזקתו, או הצרכן הרשום, הם הגורמים לחבלה.
...
בסופו של דבר, סוגיית הנטל, הינה פרי של מכלול נסיבות העניין, ובכלל זאת אופי החבלה (חד-פעמית, מתמשכת, מתוחכמת, פשוטה וכיו"ב) עצמת הראיות בדבר שינוי משמעותי בצריכה והיקף השינוי, וכיו"ב. מבלי לגרוע מהאמור לעיל יוער, כי טענות התובעת בדבר היפוך נטל הראיה כביכול במקרה שבו הוכחה חבלה במונה, אין להן יסוד בענייננו.
למען הסר ספק אציין כי במסקנה זו הבאתי בחשבון גם את סוגיית אי הבאת עדים נוספים מטעם הנתבעים.
לכל האמור לעיל יש להוסיף את התרשמותי הבלתי אמצעית, החיובית, מעדות הנתבע.
סוף דבר איזון בין מכלול הראיות ושיקולים מוביל למסקנה כי התובעת לא עמדה בנטל השכנוע המוטל על כתפיה להוכחת צריכת חשמל שלא כדין על ידי הנתבעים, ומשכך התביעה נדחית.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2021 בשלום באר שבע נפסק כדקלמן:

ברי, כי צריכת חשמל שנעשתה בעקבות חבלה במונה, באופן שאותו מונה לא רשם כיאות את מלוא היקפה האמיתי של אותה צריכה, היא ללא ספק "שימוש בחשמל שלא כדין", כך שברגע שחברת החשמל גילתה את מעשה החבלה במונה, הזמינה את הצרכן הרשום לבירור העניין במשרדה, העריכה את הקף השמוש במהלך תקופת השב"ח, ושלחה לצרכן דרישה לתשלום החוב.
...
מכל האמור לעיל עולה כי סיכויי ההליך נמוכים ו/או כי לא הוצגו ראיות מהימנות לכאורה להוכחת התביעה.
יחד עם זאת מאחר וגובה החוב מוכחש, וכאשר ברור כי ניתוק חשמל למשפחה המתגוררת במקום עשויה לשבש את חייהם, אני נעתרת לבקשה למתן סעד זמני, בכפוף להפקדת סך של 200,000 ₪ (כרבע מהחוב), במזומן/ערבות בנקאית, וזאת בשני תשלומים שווים, האחד עד ליום 01.11.21 והשני עד ליום 01.12.21.
לא יופקד אחד מהתשלומים במועד, יתבטל הסעד הזמני שניתן בתיק זה. לסיכום דין הבקשה להתקבל בכפוף להפקדת הסך של 200,000 ₪, בשני תשלומים, האחד עד ליום 0.11.21 והשני עד ליום 01.12.21.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2021 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

הנאשם יזם את הסדר החוב מול חברת החשמל ולכן המאשימה הסירה את סעיף גניבת חשמל מכתב האישום.
...
בנסיבות אלה, על פי הוראת סעיף 40ד' בחוק העונשין, המסקנה היא שהנאשם השתקם ולכל הפחות יש סיכוי של ממש שהנאשם ישתקם באופן שמצדיק חריגה ממשית ממתחם העונש ההולם.
באיזון בין השיקולים השונים, סבורני כי יש לגזור על הנאשם עונש החורג לקולה ממתחם העונש ההולם, לצד מאסר מותנה, חילוט וקנס כספי.
בכל הנוגע לשיעור הקנס, סבורני כי יש להטיל על הנאשם קנס משמעותי, כעתירת המאשימה, אשר יהווה רכיב ענישה מוחשי ומרתיע נוסף.
סוף דבר אשר על-כן, הנני גוזר על הנאשם את העונשים הבאים: 9 חודשי מאסר אשר יינשאו בדרך של עבודות שירות.

בהליך המרצת פתיחה (ה"פ) שהוגש בשנת 2021 בשלום עכו נפסק כדקלמן:

ברי, כי צריכת חשמל שנעשתה בעקבות חבלה במונה באופן שאותו מונה לא רשם כיאות את מלוא היקפה האמיתי של אותה צריכה, היא ללא ספק "שימוש בחשמל שלא כדין", כך שברגע שהנתבעת גילתה את מעשה החבלה במונה, הזמינה את הצרכן הרשום לבירור העניין במשרדה, העריכה את הקף השמוש במהלך תקופת השב"ח, ושלחה לצרכן דרישה לתשלום החוב.
...
לאור האמור לעיל טוען התובע כי דין התביעה להתקבל שכן דרישת החוב של הנתבעת אינה חוקית לרבות ניתוק ביתו מרשת החשמל במסגרת ההליכים לגבייתו.
בהינתן האמור, ומאחר ועצם קיומו של השב"ח מצד התובע וכן עצם קיומו של חוב כספי כלפי הנתבעת הוכחו, דין הסעדים ההצהרתיים להם עותר התובע בתביעתו להידחות, ללא צורך לדון ולהכריע בשאלה – האם סכום החוב שהוערך ע"י הנתבעת, המבוסס על ניתוח והשוואה של נתוני הצריכה של בית התובע לפני גילוי השב"ח ולאחריו, הינו סביר ומידתי, ואף נעשה באופן המיטיב עם התובע (ראו: ס' 9 ח' לתצהיר גב' תורג'מן).
מבלי להאריך בכתובים דין טענה זו להידחות, על שני מרכיביה.
סוף דבר אשר על כן אני מחליט לדחות את התביעה, ומחייב את התובע לשלם לנתבעת הוצאות משפט בסך 2,000 ₪ אשר יועברו ישירות אל ב"כ הנתבעת מהפיקדון בתיק.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2022 בשלום אשקלון נפסק כדקלמן:

רקע וטענות הצדדים ראשיתו של הליך זה בבקשה לצוו מניעה זמני שהגיש התובע בתאריך 26.02.19 במסגרתה עתר שלא לנתקו מחשמל עד אשר יתבררו טענותיו כנגד חוב בסך של 45,000 ₪ שייחסה לו חברת החשמל עקב חבלה במונה החשמל ושימוש בלתי חוקי במונה החשמל (להלן: שב"ח) בדירת התובע.
...
סוף דבר חברת החשמל הוכיחה כי נעשה שימוש בלתי חוקי בחשמל עת בוצע מעקף למונה באופן שלוח החשמל בדירת התובע קיבל הזנה מהלוח הראשי שלא עברה דרך המונה.
על כן, התביעה לסעד הצהרתי לפיו אין לתובע חוב בגין צריכה בלתי חוקית וכי לא ניתן להפעיל עליו סנקציות בגין חוב זה, נדחית.
לאור דחיית התביעה, אני מורה על חילוט הפיקדון בתיק, על פירותיו, לידי ב"כ הנתבעת על חשבון חוב צריכת החשמל והוצאות הליך זה. התובע יישא בהוצאות הנתבעת ובשכר טרחת עו"ד בסכום כולל של 12,000 ₪.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו