מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

חברה בע״מ חוק הגנת הצרכן

בהליך תביעה קטנה (ת"ק) שהוגש בשנת 2020 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

החוק בא להבטיח כי העוסק לא ינצל את מעמדו הכלכלי העדיף על-מנת להתעשר שלא כדין על חשבונו של הצרכן" (ע"א 1977/97 ברזני נ' בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ [7], בעמ' 598)".
חוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981 קבע בעניינינו כדלקמן: סעיף 13ד (ג) : "חוזה בעיסקה מתמשכת יסתיים בתוך שלושה ימי עסקים מיום שנמסרה הודעת ביטול לפי הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב).... במועד הביטול יפסיק העוסק את הספקת הטובין או השירותים, ולא יחייב את הצרכן בתשלומים בעד טובין או שירותים שניתנו לאחר מועד הביטול". חוק הגנת הצרכן בא להגן על הצרכן, אשר מצוי בעמדת נחיתות, מחיוב שרירותי של ספק השרות, תוך ניצול העובדה כי בידי הספק הרשאה לחיוב כרטיס האשראי של הלקוח.
...
לאור האמור לעיל, לא עמדה התובעת בנטל להוכחת התביעה, ועל כן אני דוחה את תביעתה.
סוף דבר סוף דבר מכל הטעמים שלעיל, התביעה נדחית.
התובעת תשלם הוצאות הנתבעת בסך 500 ₪ תוך 30 יום שאם לא כן יישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית כדין עד למועד התשלום המלא בפועל.

בהליך רשות ערעור תביעות קטנות (רת"ק) שהוגש בשנת 2019 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

והשוו דברי כב' השופטת ברק-ארז ברע"א 6480/13 דיאס נ' חברת בזק לתקשורת בע''מ (2013): "סעיף 31א(א) לחוק הגנת הצרכן אמנם מאפשר מתן פיצויים שאינם תלויים בנזק בנסיבות שבהן עוסק ממשיך לחייב צרכן על אף ביטולה של עסקה. אולם, הוא אינו מחייב את בית המשפט לעשות כן, אלא מקנה לו שיקול דעת בעיניין" (שם, בפיסקה 10 להחלטה).
...
בית-המשפט קמא שמע את עדויות הצדדים ועיין בראיות שהוצגו, והורה כי המשיבה תשלם למבקש סך של 5,500 ₪, בנוסף לסך שהושב למבקש על-ידי המשיבה קודם לכן.
לפיכך, בקשת רשות הערעור נדחית לפי תקנה 406(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984.
אשר על כן, בקשת רשות הערעור נדחית.

בהליך תביעה קטנה (ת"ק) שהוגש בשנת 2023 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

בית משפט לתביעות קטנות בחיפה ‏ב' סיוון תשפ"ג, 22 מאי 2023 ת"ק 51666-12-22 לבדב נ' בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ תיק חצוני: בפני כבוד הרשם הבכיר, בנימין בן סימון תובעת דרינה לבדב נתבעת בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ פסק דין
במהלך השיחה, אמרה התובעת לטכנאי כי היא מחכה לו. בשיחה נוספת, התובעת אמרה לטכנאי שהיא עדיין מחכה לו, אך הוא הטכנאי הטיח בפני כי הרי "אמרת לא לבוא". התובעת כעסה, וציינה במעמד השיחה כי היא מחכה לו. תיקון 24 לחוק הגנת הצרכן, המכונה "חוק הטכנאים" נועד לצורך הגבלת זמן ההמתנה של הצרכן לטכנאי.
...
הנתבעת טוענת כי מדובר בתביעה שאינה מגלה כל עילת תביעה כנגדה, שכן, בהגשת תביעה זו התובעת מנסה להתעשר על חשבון הנתבעת ולהשתמש בביהמ"ש כמכשיר לעשיית רווחים ועל כן יש לדחות את התביעה.
כמו כן לא הובאה בפני כל ראיה אודות אי פתיחת בית העסק של התובעת באותו היום ואודות הנזק שנגרם לה. משכך, אני קובע שהנזק הנטען על ידי התובעת בסוגיה זו, לא הוכח ותביעתה בעניין זה צריכה להידחות.
ואולם, אני סבור שלתובעת נגרמה עוגמת נפש כתוצאה מהתנהגות הטכנאי כלפיה.
לאור המקובץ, מורה כי הנתבעת תשלם לתובעת את הסכומים הבאים: סך של 600 ₪ בגין אי הגעת הטכנאי; סך של 1,500 ₪ בגין עוגמת נפש.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2024 בשלום רמלה נפסק כדקלמן:

בכפוף להסכמת הצדדים ולאישור בית המשפט ולאחר בדיקת האוטובוס על ידי שמאים מטעם הצדדים, נמכר המידיבוס ביום 24.8.20 לחברת ג'אן הסעות בע"מ בסכום של 279,000 ₪ שהופקדו בקופת בית המשפט.
יתר על כן יש לבטל את העסקה לאור חוק הגנת הצרכן ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), חוק החוזים (חלק כללי) וחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) והן לאור הוראות חוק המכר ופקודת הנזיקין, חוק הערבות ופקודת השיטריות, חוק עשיית עושר ולא במשפט וההלכות שנפסקו בעניינים אלו (הנתבעים שכנגד לא פרטו מהם וכיצד סעיפי החוק הרלוואנטיים מתיישבים בנסיבות העניין).
...
התביעה שכנגד: לאור מחדליה הראייתיים החמורים של הנתבעת והסתירות בין טענותיה לגרסת עדיה באשר למתן שנת אחריות נוספת, ולאור דחיית טענתה כי התובע לא ביקש את ביטול ההסכם עובר להגשת התביעה, כי מדובר היו בתיקונים ובפגמים מינוריים וכי השיקים לא בוטלו כדין, אני סבור כי יש לדחות את התביעה שכנגד.
סוף דבר: התביעה העיקרית הנתבעת תשלם לתובעת את הסכומים כדלקמן: את הסך 453,329 ₪ (הסכומים הנקובים בסעיף 7 לכתב התביעה המתוקן) בתוספת הפרשי הצמדה ורבית מיום הגשת התביעה המתוקן (12.5.2019) ועד ליום התשלום בפועל; להשיב לאלתר לתובע את הכל השיקים הנקובים בסעיף 8 לכתב התביעה המתוקן; את הוצאות המשפט לרבות שכר השמאי בתוספת הפרשי הצמדה ורבית מיום מתן פסק הדין ועד ליום התשלום בפועל; שכר טרחת עו"ד בסך 45,000 ₪ מיום מתן פסק הדין ועד ליום התשלום בפועל; המזכירות תעביר את סכומי הפיקדון של כספי מכירת האוטובוס על פירותיו לידי התובעת והנתבעת תישא בתשלום ההפרש בין סכום הפקדון לבין הסכום הנקוב בס"ק (1 ) לעיל.
התביעה שכנגד: אני דוחה את התביעה שכנגד.

בהליך תובענה ייצוגית (ת"צ) שהוגש בשנת 2024 בשלום ראשון לציון נפסק כדקלמן:

המבקש הגיש תביעה אישית ובצדה בקשה לאישורה כתביעה ייצוגית (להלן: 'התביעה', ו- 'בקשת האישור', בהתאמה) נגד המשיבה, שהיא חברה בע"מ אשר הפעילה במועדים הרלוואנטיים תחנת דלק בראשון לציון, הנמצאת על מקרקעין שבבעלותה.
בכך, לטענת המבקש, עוולה המשיבה כלפי ציבור הצרכנים בהטעיה ובאי הצגת המחיר הכולל של המוצר ובהפרת האיסור על גביית עמלה על מוצרים שבפיקוח (משלטענת המבקש בנזין אוקטן 95 הוא מוצר שבפיקוח בהתאם לצוו פקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מירביים בתחנות תידלוק), תשס"ב - 2002) בנגוד לחוק הגנת הצרכן, הפרה את תקנות הגנת הצרכן בנוגע לגודל האותיות לגבי חלק מהמילים המפורסמות בשלוט, הפרה את חוק משק הדלק, ועשתה עושר ולא במשפט.
...
בנסיבות העניין, מקובלת עליי טענת המבקש ובאי כוחו כי לאור התנהלות המשיבה לאחר הגשת בקשת האישור, ספק אם פנייה מוקדמת הייתה מייתרת את ההליך.
לאור האמור אני נעתרת לבקשה ומורה כדלקמן: אני מאשרת את הסדר ההסתלקות ונותנת תוקף של פסק דין להסכמות הצדדים ולהתחייבויותיהם לפיו.
אני מורה על מחיקת הבקשה לאישור התובענה הייצוגית ודחיית תביעתו האישית של המבקש.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו