מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

זכויות עובדים בעבור עבודת הלילה

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2020 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

בסעיף 7 להסכם נאמר כי הנתבעת תקבל סך של 4.25 ₪ למ"ר עבור ערבויות, ביטוחים והכנת והגשת חשבונות על פי דרישת המזמין, "מהנדס ביצוע וניהול כולל, כל הכרוך בבצוע הפרוייקט למעט המפורט בסעיף 2". בסעיף 8 להסכם נאמר כי "הסכום שיישאר בסוף כל הזמנת עבודה בקיזוז ההוצאות הנ"ל יחולק שווה בשווה בין א. בוטון לא. אורן". מספר חודשים לאחר תחילת הפרוייקט, בעקבות דרישת הנתבעת שטענה לגרעון תקציבי, סוכם כי החל מינואר 2015 כל צד יפחית 1 ₪ למ"ר מהתמורה המגיעה לו על פי ההסכם כך שהתמורה לה הייתה זכאית התובעת עמדה על סך 26 ₪ למ"ר וזו של הנתבעת על סך 3.25 ₪ למ"ר. עוד סוכם על הפחתה בתמורה עבור עבודות הלילה כך שחלקה של התובעת בגין עבודות אלו יעמוד על 60% ולא על 80%.
...
סוף דבר א. כמפורט בסעיף 18 לעיל זכאית התובעת בגין עבודות שבוצעו על ידה לתשלום בסך 23,028,945 ₪.
התוצאה היא שאני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובעת סך של 1,694,669 ₪ כשסכום זה נושא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה בתוספת 60% מסכום האגרה ששולמה בתיק.
לפיכך, בכפוף לאמור בסעיף 84 לעיל בכל הנוגע למכירתו של הפנישיר וחלוקת הפדיון, התביעה שכנגד נדחית ללא צו להוצאות.

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2020 באזורי לעבודה ירושלים נפסק כדקלמן:

נסיבות סיום ההעסקה של התובע והאם יש לראות בהתפטרות התובע כהתפטרות בגין פיטורים? בהתאם לכך, האם התובע זכאי להשלמת פצויי פיטורים ובאיזה שיעור? האם בהתאם להסכם ההעסקה ו/או לאופי העבודה של התובע במשמרות לילה נדרשה זמינות התובע וסיוע לחוסים בשל המיגבלות הפיזיות והמנטליות שלהם ובצוע עבודה המזכה אותו בתשלום שכר עבודה לפי הדין או שמא מדובר בשעות כוננות כטענת הנתבעת, בגינן אין הנתבעים מחויבים בתשלום לתובע? ככל שייקבע כי התובע זכאי לתשלום עבור עבודתו במשמרות לילה, באיזה שיעור.
...
משהצדדים לא הצליחו להגיע לרשימת מוסכמות ופלוגתאות מוסכמת, לאחר שעיינתי ברשימה שבפניי ובחומר המצוי בתיק, להלן רשימת המוסכמות והפלוגתאות: מוסכמות: התובע הועסק אצל הנתבעים כמדריך לחוסים אוטיסטיים מחודש נובמבר 2013 ועד לחודש מרץ 2018.

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2023 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

על כן, התובעת אינה זכאית לתשלום כלשהוא עבור תקופה זו, בהנתן כי תביעתה ברכיב זה התבססה כאמור על טענה לחישוב שגוי של גמול השעות הנוספות עבור עבודת לילה.
...
בעניין זה יש לעמוד על הוראת סעיף 1ג(א) לחוק עובדים זרים, תשנ"א-1991, המטילה חובה על מעסיק להתקשר עם עובד זר בחוזה עבודה "בשפה שהעובד הזר מבין". בעניין קפלן קבע בית הדין הארצי כי "במצבים בהם הוראת סעיף 1ג(א) לחוק עובדים זרים לא קוימה ומסירת ההודעה לעובד נועדה למלא את החלל שנוצר עקב הפרת חוק עובדים זרים – נדרשת לטעמנו מסירת הודעה לעובד בשפה המובנת לו...". על כן, אף אם היינו מקבלות את גרסת הנתבעת כי טופס ההודעה לעובד שצורף לכתב ההגנה ולתצהיר אכן נמסר לתובעת, הרי שלא עולה כי ההודעה כללה פירוט בשפה המובנת לה. בהתאם, מצאנו לפסוק לתובעת פיצוי על הצד הנמוך, שכן תנאי העסקתה לא היו במחלוקת במסגרת הליך זה ולא הוכח מהו הנזק שנגרם כתוצאה מאי מתן ההודעה.
אשר על כן, טענת הקיזוז של הנתבעת נדחית.
סוף דבר תביעתה של התובעת מתקבלת בחלקה, כמפורט לעיל.

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2023 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

סעיף 1 לחוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א-1951 (להלן: "חוק שעות עבודה ומנוחה") מגדיר "עבודת לילה" כ"עבודה ששתי שעות ממנה, לפחות, הן בתחום השעות שבין 22 ובין 06.00". סעיף 2(ב) לחוק שעות עבודה ומנוחה קובע כי "בעבודת לילה וביום שלפני המנוחה השבועית וביום שלפני חג שהעובד אינו עובד בו, בין על פי חוק ובין על פי הסכם או נוהג, לא יעלה יום עבודה על שבע שעות עבודה". עוד קובע חוק שעות עבודה ומנוחה בסעיף 16 כי עובד זכאי לתוספת בשיעור 25% משכרו "הרגיל" עבור עבודה בשעתיים נוספות וכי עבור כל שעה מעבר לכך זכאי הוא לתוספת בשיעור של 50%.
...
התובע אף לא הצביע על מקור נורמטיבי כלשהו המעגן את הזכות לפיצוי בגין אי מסירת אישור על תקופת העסקה להבדיל מהסנקציה הפלילית הקבועה בסעיף 8 לעיל, ולא הצביע על מהות הנזק שנגרם לו בגין אי מתן אישור זה. נוכח האמור, התביעה ברכיב זה – נדחית.
לאור האמור, טענת הקיזוז של הנתבעת בעניין דמי המחלה, נדחית.
סוף דבר תביעתו של התובע מתקבלת בחלקה, כמפורט לעיל.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום באר שבע נפסק כדקלמן:

הנתבעת טענה בעיניין זה כי לפי ההסכם (סעיף 11ג), התובעת היא המעסיקה של עובדיה והנתבעת לא התחייבה בשום שלב לשלם תוספות שכר ועל כן אין מקום לשלם לתובעת עבור עבודת לילה ומשמרת שנייה ששילמה לעובדיה.
זכאות התובעת לקבל סך של 53,201.28 ₪ בגין תוספת חריגים במסגרת נספח י"ח דורשת התובעת תשלום בסך 53,201.38 ₪ בגין עבודות המוגדרות על ידה כ- "חריגים חומרים והובלה". במסגרת סעיף 49 לכתב ההגנה מטעם הנתבעת וסעיף 76 לתצהירו של מר שרון עמר, טענה הנתבעת כי בגין הרכיבים שיפורטו להלן דורשת התובעת תשלום על אף שהם מופיעים במיפרט כחלק בלתי נפרד ממחיר כל יחידה כך שהתשלום בגינם נידרש בכפל.
...
במסגרת תצהירה וכן במסגרת סיכומיה מפרטת התובעת את החישוב שערכה בהקשר זה והנתבעת לא חלקה על כך. על כן אני קובעת כי התובעת זכאית לתשלום בסך 169,974 ₪.
סוף דבר העולה מן המקובץ, כי התביעה מתקבלת במלואה למעט סכום של 1,620 ₪ כפי שפורט לעיל בנוגע לסרגל סולונואידים.
על כן אני מורה לנתבעת לשלם לתובעת סכום של 387,214 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה ועד למועד התשלום בפועל.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו