מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

זכויות יוצרים משפט משווה

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2019 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

ביום 2.2.2017 פנתה התובעת לנתבעים במכתב בו התרתה בפניהם על הפרת זכויותיה – הפרת מידגם רשום, הפרת זכויות יוצרים ובצוע עוולה של גניבת עין – ודרשה מהם לחדול מהפרתן ולהמציא לה דו"ח מאושר ע"י רו"ח על כמויות המוצרים שיובאו ושווקו על ידיהם כדי להעריך את הפיצויים המגיעים לה. כמו כן דרשה התובעת להשמיד את החותכים המפרים המצויים ברשותם (נספח י' לכתב התביעה; צלומי האריזה מצורפים למכתב שם).
נוסף על מבחן העין נידרש בית המשפט "לבחון את מידת החידוש והמקוריות במדגם הרשום ולהשוותו למוצרים קודמים הקיימים בתחום הרלוואנטי. אם ימצא כי החידוש או המקוריות שבמדגם אינם משמעותיים, עשוי בית-המשפט, באופן דומה, לשלול טענת הפרה על יסוד שינויים קלים בלבד שהוכנסו במוצר החדש" (ענין מיפרומאל, פסקה 13).
...
סעד על סמך השיקולים דלעיל, אני מחייב את הנתבעים, ביחד ולחוד, לשלם לתובעת פיצוי בסך 40000 (ארבעים אלף)₪, בצירוף ריבית והפרשי הצמדה מהיום ועד לפירעון.
אני מחייב את הספק / הצד השלישי לשפות את הנתבעים בסך של 24000 (עשרים וארבע אלף)₪, בצירוף ריבית והפרשי הצמדה מהיום ועד לפירעון.
בהתאם לתקנה 223 לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד-1984 אני מורה, שפסק-הדין כנגד הצד השלישי לא יוצא לפועל אלא לאחר שהנתבעים קיימו את פסק-הדין שניתן נגדם כאמור לעיל.

בהליך ערעור שונה - אזרחי (עש"א) שהוגש בשנת 2019 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

ההחלטה מתייחסת להשוואה שבוצעה בספרות בין דיני זכויות יוצרים לדיני סימני מסחר, עת צוין כי בשונה מזכויות יוצרים, דיני סימני מסחר לא נועדו להגן על "any creative skill and labour". לפי ההחלטה, מדיטציה טרנסנדנטלית היא שיטה אשר כל אדם רשאי ללמד וללמוד, אין צורך בהסמכה או בהסכמה של ממציא או יוצר השיטה ועל השיטה להשאר פתוחה לכל אדם ללמוד וללמד.
אדם הטוען לבעלות בסימן, רוצה לרשום אותו ומבקש זכות ייחודית להשתמש בו, יגיש בקשה לרשם (סע' 7 וסע' 17 לפקודה) ועליו הנטל להוכיח שהסימן המבוקש כשר לרישום כסימן מסחר (ע"א 7919/11 חברת מעדני הצפון בע"מ נ' גואטה (16.6.2013) (עניין מעדני הצפון), סע' 10; עמיר פרידמן, סימני מסחר – דין, פסיקה ומשפט משווה (מהדורה שלישית, 2010) (להלן: "פרידמן"), בעמ' 481.
...
עמדנו על כך כי משנדחתה עמדתה זו, דין הערעור להידחות.
אמירה זו, בצירוף המסקנה כי "מדיטציה טרנסנדנטלית" הוא שמה של שיטת מהרישי, יכולה לכאורה להוביל למסקנה נוספת ולפיה השימוש בסימן "מדיטציה טרנסנדנטלית" הוא בעל אופי מבחין בישראל לגבי שירותים כמו לימוד השיטה.
הערעור נדחה.

בהליך ערעור אזרחי (ע"א) שהוגש בשנת 2019 בעליון נפסק כדקלמן:

אמנם האלמנטים שהזכיר בית המשפט המחוזי קרובים במהותם לרעיונות ולא לביטויים, אך לא אלמנטים אלה עמדו במרכז, אלא הרעיון הפרודי, שהוא ודרכי ביצועו בפרסומת מתכתבים באופן הדוק עם הפרסומות של המערערות: בגדי כפילו של קלוני, הרכב ושרותי החניה, חנות הקפה ממנה יוצא, מוזיקת הרקע, החשיבות העצמית שהוא משווה לעצמו, היתנהלותו סביב נשים נאות, זויות הצלום, וכמובן עצם השמוש בכפילו של קלוני והתמה החורזת את הפרסומות שהפיקה המשיבה.
האם יכולים היו בתי המשפט לזהות את חשיבות העניין בזמן אמת? וגם אם נניח שניתן היה להבין את חשיבות הבקורת בזמן אמת – מה דינם של שינויים בוטים פחות של יצירה מפורסמת, כגון שינוי צבע הרקע של התמונה לצבע אחר, תוך טענה ששינוי הצבע נושא ביקורת תרבותית? האם בית המשפט יכול להכריע בין טענה זו לטענת בעלי זכויות היוצרים כי אין כאן ביקורת אלא העתקה? האם ראוי שיעשה כן? הכללת ניתוח הדוגמאות מובילה למסקנה הבאה: אין תחליף למבחן ההקשר.
...
תמונה זו מביאה למסקנה כי למחוקק פתרונים.
לגופו של עניין, אין צורך להאריך ונפנה לטענות שהועלו משני הצדדים, כמו גם לכלל של אי-התערבות ערכאת הערעור בפסיקת ההוצאות, כדי לדחות את שני הערעורים בנקודה זו. סוף דבר, אציע לחבריי לדחות את הערעור.
כמותו אף אני סבור כי דינם של הערעור ושל הערעור שכנגד – להידחות; אך לא הכל צחוק ולא לעולם חוסן: אין בפסיקתנו כדי לסתום את הגולל על הכרה באפשרות שבפּרודיה, בנסיבותיה, תהא הפרה של זכויות יוצרים.

בהליך החזרה/טיפול בתפוס שהוגש בשנת 2019 בשלום ראשון לציון נפסק כדקלמן:

ברקע לבקשה מיתנהלת חקירה נגד מספר חשודים בחשד לבצוע עבירות מירמה בנסיבות מחמירות, קשירת קשר לפשע, הלבנת הון, עבירות מס, פגיעה בזכויות יוצרים ועוד.
באיזונים שעורך בית המשפט יש להיתחשב בסוג התפוסים, ביכולת ההיפרעות מהם בתום ההליך, בנסיבותיהם של המשיבים ובאפשרות להקטנת הנזק הנגרם להם, תוך שבית המשפט משווה לנגד עיניו בכל עת את חזקת החפות העומדת למשיבים, שבשלב זה הם בגדר חשודים בלבד.
כן ראו החלטת בית המשפט העליון, כבוד השופטת ע' ברון בע"פ 80/19 אהוד מאיר שאיבות בע"מ נ' מדינת ישראל (11.8.19), שם עמד בית המשפט על התכליות שעומדות בבסיסו של כלי החילוט, על הצורך בתפיסה זמנית על מנת להגשים את יכולת החילוט בתום ההליך, ובצד זאת על החובה לערוך איזונים בין האנטרס הצבורי לבין זכות הקניין של הנאשם (החלטה בתפיסה זמנית לאחר הגשת כתב אישום).
...
עוד נדרש ליתן משקל לכך שעל פי התשתית הראייתית הלכאורית, אמנם המערערים זכו במכרזים שלא כדין ובאמצעות מעשי מרמה – ואולם הם ביצעו את עבודות הסלילה והפיתוח שהתחייבו לבצע על פי מכרזים אלה, נראה שלשביעות רצונה של מי אביבים, ויש להניח כי נשאו בעלויות לא מבוטלות לשם כך. גם בעובדה זו יש כדי להוביל לכלל מסקנה כי נדרש לצמצם את היקף החילוט.
אשר לתקופה המבוקשת, בשלב זה של ההליך ועל רקע היכרות של בית המשפט עם פעולות חקירה נדרשות ופרק הזמן הדרוש להשלמתן (בית המשפט מטפל בכלל הבקשות והצווים הרלוונטיים לחקירה), וחרף העובדה שהמבקשת שגתה עת לא פירטה בדו"ח הסודי את רשימת פעולות החקירה המתוכננות, מצאתי להיעתר לבקשה במלואה.
תוצאה אני מורה על הארכת תקופת החזקת התפוסים למשך 180 ימים נוספים כמבוקש, בכפוף להערה בסעיף 8 לעיל.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

ר' למשל: "הפרת זכויות יוצרים מהוה, על פי טיבה, עוולה נמשכת, במובנו של מונח זה בסעיף 89(1) לפקודת הנזיקין... על רקע זה פסק בית המשפט העליון, כי כל יום בו נמשכת ההפרה של זכויות יוצרים, נוצרת עילת תביעה חדשה, אשר מתחילה מחדש את מירוץ ההתיישנות (ע"א 4600/08 האולפנים המאוחדים בע"מ נ' ברקי פטה המפריס ישראל בע"מ...)." ת"א (מחוזי י-ם) 9467-05-10 רוזנגרטן נ' רגן (11.11.2014) (עניין רוזנגרטן), סע' 18 (השופט ע' שחם).
לא מצאתי בטיעונים האחרים שהובאו מטעם הצדדים או בשיקולים אחרים לשנות את מסקנות הדיון, ובכלל זאת אי פניית התובעת מהלך שנים רבות או התייחסותם והפניותיהם של הצדדים למשפט משווה.
...
העובדה שהפרת זכות יוצרים יכולה להיחשב לעוולה מתחדשת אינה מובילה למסקנה כי הדיון בטענת התיישנות מתייתר בכל הליך של הפרת זכות יוצרים ואינה בהכרח נותנת מענה מלא גם בהליך הנוכחי.
קביעה כי הפרת זכות יוצרים יכולה להיות עוולה מתחדשת אינה מחייבת את המסקנה כי כל מעשה או מחדל לו טוענת התובעת ואשר התרחש בתוך שבע שנים קודם להגשת התביעה, הקים לה עילת תביעה עצמאית.
לאור האמור, דין הבקשה לסילוק על הסף להידחות.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו