מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

זכויות האישה בפנסיה של בעלה

בהליך רמ"ש (רמ"ש) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

פרט ט"ו להסכם הגירושין, הכולל את סעיפים 67-71 להסכם, עוסק בחלקה של המשיבה בזכויות המבקש בפנסיה שיקבל מצה"ל. בין השאר נקבע בפרק זה כי "שיעור חלקה של האשה בזכויות הפנסיה של הבעל הנו מחצית מהזכויות שנצברו לתקופת האיזון, על פי הוראות והנחיות מוסדות צה"ל (מת"ש)" (ס' 68 להסכם); האופן בו יבוצע החישוב (בהמשך ס' 68 להסכם); זכותה של המשיבה לקבל את חלקה בפנסיה באופן מהוון ככל שהמבקש יקבל את זכויות הפנסיה באופן מהוון (ס' 69 להסכם), ועוד.
...
בענייננו אנו, סבורני כי לא עלה בידי המבקש להעמיד טעם בעל משקל שיצדיק חריגה מעקרון היסוד, וקיום דיון בהשגה על קביעותיו של בית משפט קמא בטרם סיום ההליך ומתן פסק הדין.
סוף דבר לאור כל האמור לעיל, בקשת רשות הערעור נדחית.
משנדחתה בקשת רשות הערעור נדחית גם הבקשה לעיכוב ביצוע.

בהליך תיק רבני (רבני) שהוגש בשנת 2021 ברבני הגדול נפסק כדקלמן:

אמנם, אדם החותם על הסכם גירושין ומאשר אותו בערכאה משפטית אינו יכול לטעון בדרך כלל שלא היה מודע לזכויותיו, ושוויתוריו היו בטעות, וכבר כתבנו בעיניין זה לאחרונה (תיק 1128533/3) בפס"ד מיום י"ח בטבת תשפ"א (02.01.2021) בעיניין וויתור האישה בזכויות הפנסיה של הבעל.
...
כמו כן, מאחר שהבעל לשעבר הוא זה שדרש את הגירושין, יש לראות בהסכמתו לגרש ולדון בכתובה אח"כ, כהבעת רצון להתגרש בין אם ייפטר מחיוב הכתובה בסופו של דבר ובין אם יחויב.
מסקנה לאור כל הנ"ל, ביה"ד קובע: טענתו המקדמית של הבעל לשעבר, שוויתור האשה על כתובתה תקפה, למרות שהסכם הגירושין לא אושר וחזרה בה לפני הגירושין, נדחית.

בהליך תיק רבני (רבני) שהוגש בשנת 2016 ברבני באר שבע נפסק כדקלמן:

שאר טענות הצדדים שהם: איזון כולל של הזכויות לרבות טענת הבעל לשעבר לחלקו בזכות השכירות הציבורית וטענת האישה לחלקה בפנסיה של הבעל לשעבר והן טענתה לכתובה – ידונו במקביל בפני ביה"ד, מבלי לעכב ו/או להפריע להליך מכירת המשק.
...
גם טענה זו דינה להידחות.
גם טענה זו דינה להידחות, שכן אי אפשר לקבוע שיש פגם חוקי או מוסרי בהסכמה מרצון לחלוק נכס עם אשתו בשעת גירושין, גם אם לא היו לה זכויות בו בעבר, כ"ש כאשר נרשמו הזכויות על שמה, וכ"ש כאשר לא הוכח כלל שהסכם זה נכפה עליו בכוח.
מסקנה ביה"ד מבין אל לב הבעל לשעבר וקשרו הרגשי והנפשי העמוק למשק הוריו.

בהליך ת"ע (ת"ע) שהוגש בשנת 2021 בבתי המשפט לענייני משפחה נפסק כדקלמן:

הקניית חלק מזכויותיו של הבעל לאשה במסגרת הסכם הנה הקנייה רכושית וזכותה של האשה בזכויות הפנסיה שיקבל הבעל ממקום עבודתו כאמור בסעיף 3 להסכם זו זכות שניתנת להורשה ולהמחאה.
...
רוצה לומר שטענת התובע שלאם אין ולא היו זכויות כלל ( 50% ) בפנסיה התקציבית לה הוא זכאי מיום פרישתו וכן לחלקה בשווי 50% בפיצויי הפיטורין כנטען בתביעה נדחית בזאת.
כללו של דבר הבקשה לסבב נוסף של שאלות הבהרה למומחה נדחית.
לאור המובא לעיל התביעה נדחית.
לאור התוצאה אליה הגעתי התובע, דרך ניהול ההליך על ידי התובע (ראו למשל החלטתי מיום 16/11/2020 כמו גם התנהלותו לאחר הגשת חוות הדעת) הוא יישא בהוצאות .

בהליך תמ"ש (תמ"ש) שהוגש בשנת 2018 בבתי המשפט לענייני משפחה נפסק כדקלמן:

יחד עם זאת לא הובאו בפניו כל מסמכים: בשאלה מ' 15 נטען כי לאשה יש זכויות פנסיה כמו בעלה ו"נא לבקש פרטים מהצד השני ולעדכן את הדו"ח".
בשים לב לכך שניתנה הוראה לאיזון במועד מימוש הזכות, אין מקום להורות על תיקון חווה"ד בעיניין זה. אופן ביצוע איזון הזכויות והחובות שפורטו בחווה"ד: בהתאם לדו"ח האקטואר על מנת לאזן את רכוש הצדדים על הנתבע להעביר לתובעת ע"פ החלופה הראשונה סך של 540,142 ש"ח בסכום חד פעמי (מהוון) לא כולל שתי החנויות, וע"פ החלופה השניה על הבעל להעביר לאשה סך של 496,488 ₪ לאיזון מיידי של הזכויות הנזילות וסך של 62,840 ₪ במועד הבשלת הזכויות (ביטוח חיים של הבעל), לא כולל שתי החנויות.
...
( 16 פ.כ נ' מ.כ ( 11.02.18 בהעדר הסכמה מטעם הנתבע לאיזון הזכויות בהתאם לחלופה הראשונה, אני קובעת כי איזון הזכויות ייעשה ע"פ החלופה השניה בחוו"ד האקטואר.
בנסיבות אלה, אני מורה כי איזון הזכויות הנזילות למועד חווה"ד ע"פ החלופה השניה, ייעשה בפריסה על פני חמש שנים בתשלומים חודשיים בסך של 9,085 ₪ (בהתאם לאפשרות הראשונה בחלופה השניה של חווה"ד – 18 .
המומחה ימציא תוך 14 יום פסיקתאות לחתימה, בהתאם לחלופה השניה של חווה"ד. ז - לסיכום: לאור האמור לעיל איזון המשאבים בין הצדדים ייעשה על בסיס העקרונות כדלקמן: א .
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו