מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

זכויות גרושה מול נושים

בהליך פשיטת רגל (פש"ר) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

עוד סבור הנאמן כי בכל מקרה לא השתכללה זכותו של הנושה, שכן בטרם החתימה על כל הסכם מול הנושה העביר החייב את זכויותיו לגרושתו, ולכן במועד החתימה על הסכם המישכון או הערת האזהרה לא היו לו זכויות במקרקעין ולמעשה הנושה מבקשת להיבנות מהבקשה לביטול הענקה שהוגשה על ידי הנאמן.
...
לסיכום: הבקשה למימוש משכון נדחית.
אני מורה על מחיקת המשכון שנרשם שלא כדין.
אני מורה לנאמן להגיש בקשה בהתאם לשיקול דעתו בתוך 30 יום בנושא הערת האזהרה.

בהליך פשיטת רגל (פש"ר) שהוגש בשנת 2019 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

נראה כי החייב פנה להליך במועד אכיפת החיובים על פי הסכם הגירושין מקום ועל פי ההסכם נקבע כי ככל והחייב לא יישא בתשלום החובות לבנק יהב וישראכרט תהיה זכאית הגרושה לגבות את הסכומים כדמי מזונות הבן הקטין.
לנוכח כל האמור, אני סבור כי מכלול הנסיבות מוביל למסקנה כי החייב פעל שלא בתום לב בפתיחה בהליכי פשיטת הרגל ,ככל הנראה, מתוך הנחה ש"ביום פקודה" יוכל לפנות להליך פשיטת רגל, באופן שיוביל לשמיטת חלקו בחוב המשותף והותרת הגרושה מול נושים אלו, ומטרת ההליך מבחינת החייב ונסיבותיו, אינה שקומו, אלא השגת יתרון לא הוגן ולא צודק מול גרושתו, במאבק הגירושין שביניהם.
...
המנהל המיוחד במסגרת הדו"ח המסכם טען שדין בקשת החייב להכרזתו כפושט רגל להידחות, זאת בשל חוסר תם לב מצד החייב שעה שמבקש לרתום את הליך פשיטת הרגל לתוך הסכסוך הזוגי עם גרושתו; בנוסף, טען שנקיטת הליך פשיטת הרגל נועדה כמגן מפני הפעולות בהן נקטה גרושתו נגדו, מבלי שחל שינוי נסיבות מאז התחייבותו על פי הסכם גירושין ועד לפנייתו של החייב להליך באמצע שנת 2017.
דיון והכרעה לאחר ששקלתי את מלוא טיעוני הצדדים, אני דוחה את בקשתו של החייב להכרזתו כפושט רגל ולהלן הנמקתי: מסגרת נורמטיבית: מלשון הפקודה ומההלכה הפסוקה עולה כי החובה המוטלת על החייב לנהוג בתום לב כתנאי להכרזתו פושט רגל משתרעת על פני שתי תקופות – התקופה בה נוצרו חובותיו והתקופה בה מתנהל הליך פשיטת הרגל בעניינו (ראו: ע"א 7994/08 גוטמן נ' כונס הנכסים הרשמי, פסקה 14 והאסמכתאות שם (1.2.2011)).
יוצא אפוא כי הבעל ישלם סכום של כ 125,000 ₪ עבור החובות המשותפים בבנק יהב והאשראי החוץ בנקאי בישראכארט, והאישה תשלם סכום של 195,000 ₪ עבור החובות המשותפים בבנק אגוד ובנק הפועלים להלוואות עבור הרכב שהינן כנגד הרכב המשותף.
לעניין זה ראו: עא 3382/17 יעל צימבר נ' רועי סמט (פסקה 22) : "כידוע, הליך גירושין עלול לכלול התדיינויות משפטיות רבות בערכאות שונות בגדרן נדונים העניינים הרבים השנויים במחלוקת בין בני זוג המבקשים להיפרד. ניצול לרעה של הליכי פשיטת רגל לצורך קבלת יתרון זה או אחר בסכסוך הכללי אינו ראוי, ועלול להכביד על הליך הגירושין כולו ולהסלים אותו. משכך, אני סבורה כי יש לבחון באופן זהיר את תום לבם של אלו המבקשים להיכנס בשעריו של הליך פשיטת הרגל כשהחוב העיקרי הוא כלפי בן הזוג ונוצר במסגרת היחסים הזוגיים והליכי פירוקם." לנוכח האמור, ובנסיבות המקרה שלפנינו, יש לייחס חומרה יתרה לחוסר תום לבו של החייב, אשר נדמה כי ביקש לרתום את הליך פשיטת הרגל לליבוי הסכסוך הזוגי בינו לבין גרושתו.
לנוכח כל האמור, אני סבור כי מכלול הנסיבות מוביל למסקנה כי החייב פעל שלא בתום לב בפתיחה בהליכי פשיטת הרגל ,ככל הנראה, מתוך הנחה ש"ביום פקודה" יוכל לפנות להליך פשיטת רגל, באופן שיוביל לשמיטת חלקו בחוב המשותף והותרת הגרושה מול נושים אלו, ומטרת ההליך מבחינת החייב ונסיבותיו, אינה שיקומו, אלא השגת יתרון לא הוגן ולא צודק מול גרושתו, במאבק הגירושין שביניהם.

בהליך פשיטת רגל (פש"ר) שהוגש בשנת 2019 בהמחוזי באר שבע נפסק כדקלמן:

על פי פסק דינו של ביה"ד הרבני מיום 24.11.16, פורק השתוף בין החייב לגרושה בווילה ונקבע שהגרושה זכאית ל-43% משווי הווילה, לאחר ניכוי החובות והמשכנתא כפי שיעורם במועד הקרע, 10.11.14, בנכוי סכום של 30,000 ₪, כאשר שאר חובות הצדדים יאוזנו כחוק, כפי שוים במועד הקרע.
בקשה 18 בבקשה 18, אשר החלה כדוח מסכם אשר הגיש בעל התפקיד, הגיש החייב ביום 3.10.18 בקשה דחופה "בעיניין זיוף, מירמה, הונאה והטעייה מכוונת וחמורה ביותר מטעם הגרושה לעניין 'אי תשלום מזונות'". בתשובת הנושה אשר הוגשה ביום 16.12.18 בבקשה 46, טענה היא שעל עו"ד אזריק להפסיק לייצג את החייב, בשל ניגוד עניינים מובהק, משום שעו"ד אזריק ייצג אותה בהליכים מול החייב בבית הדין הרבני.
...
בקשה 51 נדחית.
בקשה 54 נדחית.
המזכירות תעביר את החלטתי לוועדת האתיקה של לשכת עורכי הדין, המתבקשת לתת עמדתה, כמפורט לעיל בעניין בקשות 18 ו-48, תוך 30 יום.

בהליך פשיטת רגל (פש"ר) שהוגש בשנת 2018 בהמחוזי באר שבע נפסק כדקלמן:

נגד החייב הוגשו תביעות חוב בסכום של כ-3 מיליון ש"ח, אשר אושרו בסכום של כ- 435,000 ₪, אך מצבת הנשייה אינה סופית שכן ההכרעה בתביעת החוב של גרושת החייב אינה סופית ותלויה בהכרעות שיפוטיות של בית הדין, שכן נקבע שלגרושה 43% מהזכויות בנכס.
1.11.18 43 החייב הודעה ובקשה דחופה לעניין בקשת הנאמן ובקשה דחופה לקיום דיון והקפאת ההליכים בתיק: לאחר הגשת ההצעה המשופרת של החייב, נודע לחייב שהנאמן ביקש לפנות את הנכס; נוכח הבקשה, "עולה טעם רע של ניגוד עניינים מובהק מטעם הנאמן אל מול הנושה – הגרושה"; הנאמן בירך על ההצעה למתווה התשלום והסכומים שהופיעו בו והבטיח שכאשר תוגש הצעה, הוא לא יתנגד לה; החייב שוקל להגיש בקשה להחליף את הנאמן.
...
לעניין הנכס, הציע החייב, באמצעות בא-כוחו (בדיון ייצג את החייב בא-כוח שונה מבא-כוחו הנוכחי): "לאחר ששמעתי את דברי חברי ואת דברי בית המשפט מחוץ לפרוטוקול, החייב מציע כי בהתאם למה שבית המשפט אמר מחוץ לפרוטוקול, החייב מבקש לבצע מכר עצמי, תוך 8 חודשים, צו התשלומים יוגדל לסך 2,000 ₪ והמכר ... אני מבהיר שהמכר העצמי לא יפחת מסכום השומה.
דיון והכרעה לאחר שעיינתי בטענות הצדדים, הגעתי למסקנה שדין בקשת החייב לעיכוב ביצוע, דחייה.
יותר מכך, אני סבור שיש חוסר תום לב בהתנהלות החייב, אשר נוכח הצעתו קיבל תקופה של 8 חודשים כדי להסדיר את חובותיו, המתין עד לסוף התקופה ועתה פועל בניגוד להצעתו, על מנת לדחות את סילוק חובותיו עוד תקופה ארוכה.
התוצאה נוכח האמור, אני מורה כדלקמן: בקשת החייב לעיכוב הליכי המימוש והצעתו למתווה להפטר, נדחות.

בהליך פשיטת רגל (פש"ר) שהוגש בשנת 2021 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

לעצם קיומו של השיעבוד בדרגה שנייה יכולה להיות משמעות ביחסים ובתחרות זכויות אל מול טענות הגרושה לזכויות בנכס, אך בנסיבות ענייננו שאלה זו מתייתרת לאור הקביעה לפיה הנושה אינו במעמד של נשייה מובטחת, כפי שיפורט וינומק להלן.
...
סיכומו של דבר: החייב טוען כי הסכם המשכון נוצר ממנו תוך אילוץ ולחץ כמתואר בסעיף 8 לתצהירו, כי החוב הוא חוב של חברת מכלוף ולא חוב אישי שלו וכי מקור החוב הוא השכרת ציוד הנדסי מכני ולא קבלת הלוואה כספית.
סיכום: מן המקובץ לעיל אני קובעת כדלקמן: אין מקום לביטול המשכון שנרשם לטובת הנושה על זכויות החייב בנכס, אך בשל הסיבה כי מדובר במשכון בדרגה שנייה שנרשם ונוצר ללא קבלת הסכמת בעל המשכנתא מדרגה ראשונה, בנק ירושלים, וכן ללא הסכמת אשת החייב דאז וגרושתו דהיום.
במידת הצורך תוגש פסיקתא לחתימתי לביטול המשכון ולסגירת תיק ההוצל"פ. הבקשה לביטול המשכון מכוח הוראות סעיף 98 לפקודה נדחית בזה, וזאת בבחינת למעלה מן הצורך, בשים לב לכך שהמשכון לא נרשם בפרק זמן של עד 3 חודשים טרם הגשת הבקשה לפשיטת רגל.
בשים לב לכך ששאלת נשייתו המובטחת של הנושה לאור המשכון שנרשם לטובתו עמדה בסימן שאלה והמתינה להכרעה, הרי שככל שלא הוגשה על ידו תביעת החוב, אני מאשרת לו לעשות עד ליום 20.4.21.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו