מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

זיכוי פסיכולוג מעבירות מין בערעור

בהליך ערעור פלילי (ע"פ) שהוגש בשנת 2015 בעליון נפסק כדקלמן:

בית המשפט המחוזי זיכה את המערער מן העבירה שיוחסה לו כלפי א' וכן זיכה אותו מהעבירה של פגיעה בפרטיות כלפי מ' ומליקוק איבר מינה, אך הרשיע את המערער בבצוע עבירות מין ב-ר' וב-מ'.
האם אף פנתה לפסיכולוג על-מנת שיעזור ל-מ', לכאורה, אך בדיעבד התברר כי ביקשה ממנו להכין חוות דעת שתערער את אמינותה (עמ' 461 לפרוטוקול; עמוד 70 להכרעת הדין).
...
תימוכין נוספים למסקנה כי המעשה שנעשה בר' היה בעל אופי מיני ניתן למצוא באופן שבו דיווחה ר' על האירוע לאחותה מ' כשזו פנתה ושאלה אותה אם אביה אי פעם נגע בה בצורה לא ראויה.
לאחר שבחנתי בעיון את עמודי הפרוטוקול הרלוונטיים אני סבורה כי אף שבית המשפט גילה מעורבות נמרצת למדי בחקירה שאולי ככלל ראוי להימנע ממנה, אין למצוא בדבריו את מה שטוען המערער, דהיינו דעה קדומה להרשיע או לחץ להודות.
לטענת המערער, מתחם העונש ההולם צריך להיבחן באספקלריה של העבירה המקורית שיוחסה לו בכל הנוגע ל-מ' (העבירה שבסעיף 351(ג)(3) לחוק העונשין אשר העונש שבצידה הוא חמש שנות מאסר), וזאת בהינתן המגבלה הקבועה בסעיף 184 לחוק סדר הדין הפלילי סיפא, לפיה אם מורשע אדם בעבירה שאשמתו בה נתגלתה מן העובדות שהוכחו בפני בית המשפט "לא יוטל עליו בשל כך עונש חמור מזה שאפשר היה להטיל עליו אילו הוכחו העובדות כפי שנטענו בכתב האישום". כפועל היוצא מכך היה על בית המשפט לטענת המערער להתייחס לתקדימים הנוגעים לעבירה לפי סעיף 351(ג)(3) לחוק העונשין שהעונש בצידה הוא חמש שנות מאסר ולא לעבירה לפי סעיף 351(ג)(2), שבה הורשע לבסוף, שהעונש בצידה הוא חמש עשרה שנות מאסר.

בהליך ערעור פלילי (ע"פ) שהוגש בשנת 2016 בעליון נפסק כדקלמן:

בנוסף לכך, לטעמו של המערער, בית המשפט המחוזי לא היתחשב דיו גם בשיקולים אשר היו עשויים להטיות את הדין לקולה במסגרת מיתחם העונש שקבע, וביניהם נסיבות חייו הקשות, פוטנציאל שקומו הגבוה, ונסיבותיו האישיות המורכבות – אשר עליהן ניתן ללמוד גם מחוות הדעת הפסיכולוגית שנערכה בעיניינו.
המשיבה מדגישה כי המדובר במעשיו שניצבים ברף העליון של החומרה בעבירות מין בקטינים, כאשר המערער, למעשה, כלא את הקטין בביתו במשך דקות ארוכות, וזאת כדי שיוכל לבצע בו עבירות מיניות, להפעיל כלפיו אלימות ואף לאיים עליו שלא יספר על המעשים.
כמו כן, נחה דעתנו כי העונש שנגזר על המערער בתוך המיתחם הוא עונש ראוי, המאזן היטב בין מכלול השיקולים לקולה ולחומרה המתקיימים במקרה שלפנינו, לרבות נסיבותיו האישיות של המערער הנזקפות לזכותו.
...
המשיבה, מנגד, טוענת כי יש לדחות את הערעור.
חומרתם הרבה של מעשי המערער מחייבים, בהתאמה, תגובה עונשית מחמירה, ואנו סבורים כי העונש שהשית עליו בית המשפט המחוזי מבטא היטב חומרה זו. משכך, ונוכח מדיניות הענישה הנוהגת, אין בידינו לקבל את טענות המערער כי מתחם העונש שקבע בעניינו בית המשפט המחוזי מחמיר עמו יתר על המידה.
במצב דברים זה, לא מצאנו כי יש מקום להתערבותנו בעונש שהושת על המערער.
אשר על כן, דין הערעור להידחות.
סוף דבר, הערעור נדחה.

בהליך ערעור פלילי (ע"פ) שהוגש בשנת 2014 בעליון נפסק כדקלמן:

בעקבות הרשעתו בדין, נגזרו על המערער העונשים הבאים: 12 שנות מאסר לריצוי בפועל החל מיום מעצרו, 29.11.2011; שתי שנות מאסר על תנאי לבל יעבור המערער, בתוך 3 שנים מיום שיחרורו מהמאסר, עבירת מין כלשהיא מסוג פשע; כמו כן, חויב המערער בתשלום פיצויים בסכום כולל של 60,000 ₪ לקורבנות העבירה.
בנוסף, עבר המערער ארוע מוחי שגורם לו לחוסר היתמצאות במקום, לחרדות ודיכאונות, והוא זקוק לטפול פסיכולוגי.
בית משפט קמא זקף לזכותו של המערער את כלל השיקולים לקולה, ובכלל זאת: את מצבו הרפואי הקשה; את גילו המתקדם; את הודאתו החלקית בעבירות; ואת מכלול נסיבותיו האישיות.
...
תסקיר מבחן בעניינו של המערער בתום הדיון בערעור, החלטנו להפנות את המערער אל שירות המבחן לצורך הכנת תסקיר מבחן בעניינו, תוך מתן אפשרות לצדדים להגיב על תוכנו.
לאחר בחינת כלל השיקולים, ולא בלי התלבטות, הגעתי למסקנה כי ניתן להקל במידת מה בעונש המאסר שהושת על המערער, בשים לב לנסיבותיו המיוחדות.

בהליך ערעור פלילי (ע"פ) שהוגש בשנת 2019 בעליון נפסק כדקלמן:

כמו כן ציין בית המשפט כי המערער שלח למתלוננת תמונה מקברו של אחיהם המנוח וכי אין לכך "כל הסבר אחר מלבד הפעלת לחץ פסיכולוגי על המתלוננת". עוד נדחתה טענת המערער כי המתלוננת בדתה את המעשים בשל התמכרותה לסמים ומצבה הנפשי.
כמו כן צוין כי הטעמים לכך שלא בוצעה "בדיקת חיים" משכנעים; וכי מכל מקום המחדלים עליהם הצביע המערער "אינם בליבת הראיות ואין בהם כדי להביא לאבדן ראייתי כזה שפגע באפשרות הנאשם [המערער – י' א'] וביכולתו להיתגונן מפני האשמות שהוטחו בו". בגזר דינו קבע בית המשפט קמא שני מיתחמי ענישה נפרדים, האחד לעבירות המין שביצע במתלוננת; והשני לעבירות ההדחה והשיבוש ומעשה פזיזות בתרופה.
במסגרת זו, נטען כי גרסת המערער לפיה שהה בליל ה-26.12.2015 בארוע חנוכת בית של קרוב משפחתו לא נשללה – ועל כן היה מקום לזכותו בגין המעשים שנטען כי ביצע במועד זה. כתימוכין לטענה זו מפנים באי-כוח המערער בין היתר לחוות דעת מומחה שהוגשה מטעם ההגנה אשר ממנה עולה כי ייתכן שמכשירו הנייד אוכן באיזור בו היתרחש ארוע חנוכת הבית בפרק הזמן שבו נטען כי פגע במתלוננת.
...
אני סבור כי בדין הקיש בית המשפט קמא למדיניות הענישה שנקבעה בהקשרים אלו ואין ממש בטענה כי עונשו חורג ממדיניות הענישה הנוהגת.
בנסיבות חמורות אלה אין מנוס מקביעת עונש משמעותי שישקף את חומרת מעשיו של המערער, ירחיק אותו מהציבור לתקופה ממושכת – וירתיע אחרים מלפעול באופן דומה ולנצל את כוחם ואת סמכותם לרעה.
סוף דבר אציע לחבריי לדחות את הערעור על שני חלקיו.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2021 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

התובעת, ילידת 1980, נפלה קורבן לפסיכולוג שביצע בה עבירות מין.
לענייננו נקבע בפסק הדין, תוך ביטול המסקנה שנזקפה לזכות הנתבע, כדלקמן: ההכרזה בדבר הפסקת יחסי הטיפול אינה אלא מעשה ציני של התפרקות מאחריות.
שנית, ניסיונו "למחזר" טענות שהועלו ונדחו בפסק הדין הפלילי, במיוחד ההפניה למימצא אודות "תפיסתו הסובייקטיבית" ביודעו שממצא זה בוטל בעירעור, נגוע בחוסר תום לב. אוסיף כי ניסיונו לייחס לתובעת "אשם" נזיקי למרות שהוא היה זה שתמרן אותה וגרם ל"הסכמתה", מופרך מיסודו, מעבר לכשל המוסרי הגלום בהעלאת הטענה.
...
מסקנה זו אינה משתנה כאשר התובעת הבינה מאמרתו כי הטיפול בה הופסק ("... הכרזנו ... זו הייתה החלטה משותפת ...", י.ה.), מפני שמטופל אינו כשיר "להסכים" להפסקה בנסיבות אלה.
גם טענה זו נדחית.
לסיכום הפיצוי לפי ראשי הנזק: הפסדי השתכרות 223,000 ₪ הוצאות 18,000 ₪ נזק לא ממוני 340,000 ₪ ----------------------------------- סה"כ 581,000 ₪.
סוף דבר - הנתבע ישלם לתובעת 581,000 ₪ בתוספת שכ"ט עו"ד בסך 135,954 ₪ ואגרת משפט.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו