מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

זיכוי נאשם בערעור בשל נסיבות אישיות

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2021 בשלום באר שבע נפסק כדקלמן:

עם זאת, בשל נסיבות אישיות, קיבל את ערעור הנאשמת והפחית את רכיב המאסר בפועל ל-36 חודשים.
העונש שיוטל יהיה בהתאם לעתירתה המינימאלית של התביעה, אשר בית המשפט מוצא, כי במסגרתה נילקחו בחשבון כלל השיקולים לזכות הנאשם.
...
לאור כל האמור, דין נסיבותיו האישיות של המבקש לסגת מפני חומרת מעשיו ומפני האינטרס הציבורי המחייב ענישה מחמירה במקרים כגון דא. (ההדגשה אינה במקור).
סיכום לאחר שבית המשפט עיין בטיעוני התביעה בכתב; שמע את טענות הצדדים על פה; עיין בחוות-הדעת; עיין במוצגים שהוגשו מטעם הצדדים; שמע דברו האחרון של הנאשם – דן את הנאשם לעונשים כדלקמן: 48 חודשים מאסר בפועל, בניכוי ימי מעצרו בתיק זה בלבד על פי רישומי שב"ס; 12 חדשים מאסר על תנאי למשך שלוש שנים מיום שחרורו של הנאשם ממאסר, והתנאי – שהנאשם לא יעבור עבירה מסוג פשע בניגוד לחוק העונשין תשל"ז – 1977, פרק י"א, סימן ו' – ז'; 8 חדשים מאסר על תנאי למשך שלוש שנים מיום שחרורו של הנאשם ממאסר, והתנאי – שהנאשם לא יעבור עבירה מסוג עוון בניגוד לחוק העונשין תשל"ז – 1977, פרק י"א, סימן ו' – ז'; 12 חודשי מאסר על תנאי למשך שלוש שנים מיום שחרורו של הנאשם ממאסר, והתנאי – שהנאשם לא יעבור עבירה בניגוד לסעיף 20 או סעיף 97 לחוק לשכת עורכי הדין, תשכ"א-1961; קנס בסך 75,000 ₪ או 300 ימי מאסר תמורתו; פיצוי למתלוננים בסך של 125,000 ₪, בקיזוז הסכומים שהופקדו עד עתה; על התביעה להעביר, בתוך 14 יום מהיום, פרטי נפגעי העבירה ואופן חלוקת הפיצוי ביניהם, למזכירות בית המשפט; הקנס והפיצוי ישולמו, כל אחד, ב- 20 שיעורים שווים ורצופים, החל מיום 15.01.22 ובכל 15 לחודש שלאחר מכן.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2021 בשלום באר שבע נפסק כדקלמן:

ב"כ הנאשם הפנה לנסיבותיו האישיות של הנאשם להיותו מפרנס יחיד למשפחתו, להיותו אב לילד נכה, אשתו לא עובדות, הנאשם לא עבד תקופה ארוכה בשל הקורונה ורק לפני חמישה חודשים החל לעבוד ומאז המשיך לשלם על חשבון החוב.
בית המשפט המחוזי ביטל את המאסר ובמקומם הטיל 140 שעות של"צ, זאת בין היתר בשל השהוי בהגשת כתב האישום, העובדה שגובה המחדל עליו נשען גזר הדין שונה מהותית לחומרה מגובה המחדל שבכתב האישום ולאור נסיבותיה האישיות של המערערת.
· זקפתי לזכותו של הנאשם את היותו נעדר הרשעות קודמות, לדברי ב"כ הנאשם אין לנאשם הרשעות קודמות לא רק בתחום המס, אלא בכל תחום אחר.
...
בהסכמת המערער - הערעור נדחה.
לאור כל האמור אני קובעת כי מתחם העונש ההולם לכלל העבירות שביצע הנאשם, בנסיבות שבפני נע ממאסר מותנה ועד 9 חודשי מאסר, קנס הנע בין 8,000– 26,000 ₪ וענישה נלווית.
ראו למשל: רע"פ 977/13 אודיז נ' מדינת ישראל (20.2.2013): "... לא ניתן לראות בהעדר היכולת לגבות מהעבריין את חוב המס, במישור האזרחי, משום הסרת המחדל על ידו או שיקול להקלה בעונשו (רע"פ 5557/09 שוסטרמן נ' מדינת ישראל (6.7.2009)).קבלת עמדתו של בא כוח המבקש, לפיה יש לראות בנסיבות האמורות כשיקול לקולא, עשויה לעודד נישומים אחרים לבצע עבירות מס, ולשמוט את הקרקע מתחת לעקרון ההרתעה, העומד בבסיס הגדרתן כעבירות פליליות. אף טענתו של המבקש, כי בסופו של יום, יזכו רשויות המס לקבל את כספי החוב בחזרה, אינה מובילה למסקנה, כי יש להקל בעונשו. המבקש מנע העברתם של כספים, אשר נועדו לקופת הציבורית, ובכך גיבש את חובו למשיבה. כעת מבקש הוא מבעלת חובו להמתין תקופה בלתי ידועה מראש, עד לפרעון החוב, ועוד לראות בכך טעם להקל בעונשו. איני סבור כי הדבר ראוי מבחינה מוסרית, וודאי שאין לעמדה זו כל עוגן משפטי...במרבית המקרים, עברייני המס הינם אנשים נורמטיביים, נעדרי עבר פלילי, אשר התדרדרו לביצוע העבירות בעטיו של מצב כלכלי קשה. אין די בנסיבה זו כדי להצדיק הקלה בעונשם." ראו גם רע"פ 1688/14 כץ נ' מדינת ישראל (9.3.14).
לאור מכלול נתוניו של הנאשם ובשים לב שלא פעל להסרת המחדל, אלא באופן שולי, מצאתי לנכון לגזור את עונשו של הנאשם ברף הבינוני של מתחם העונש ההולם עונשו של הנאשם סיכומו של דבר, מצאתי לנכון ולמידתי להטיל על הנאשם את העונשים הבאים.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בשלום קריית גת נפסק כדקלמן:

ויוער כי העירעור שהוגש על ידי הנאשם היתקבל, ותחת המאסר לריצוי בעבודות שירות, הושת על הנאשם עונש בדמות 200 שעות של"צ, תוך שבית המשפט הדגיש את נסיבותיו החריגות של הנאשם כפי שאלה הובאו בתסקיר שירות המבחן ושבגינן נמצא כי יש לבכר בעיניינו את שקולי השקום.
בנוסף לאלה, בית המשפט זוקף לזכותו של הנאשם את העובדה שהוא הביע חרטה על מעשיו והודה במיוחס לו, מה שהביא לחסכון בזמן שפוטי יקר ואף ייתר את הצורך בשמיעת העדים.
בשל נסיבותיו האישיות של הנאשם ומצבו הכלכלי, הנני פוטרת אותו מתשלום אגרת הסנגוריה הציבורית.
...
הנה כי כן, עסקינן בנאשם, שהינו אזרח יצרני המשולב בשוק העבודה והתעסוקה כמתקין מערכות מדיה כשלהערכת מעסיקו הלה הינו אמין, ישר, אחראי ומסודר ובעל תודעת שירות גבוהה (נ/1), וכי מאז שביצע את העבירה שבגינה הוא נותן את הדין כעת, היטיב את דרכיו ונמנע מלשוב ולבצע עבירות נוספות תוך שבדיקת השתן שמסר נמצאה נקייה משרידי סם. יוצא אפוא, כי עסקינן בנאשם שעבר שינוי משמעותי בחייו, מאדם המוצא פתרונות למצוקותיו השונות בסמים – לאדם שאינו משתמש עוד בסמים, אדם שומר חוק המנהל את חייו באורח יצרני ומועיל.
עם זאת, בנסיבות המקרה המונח לפניי, ובהתחשב בעובדה כי עסקינן בנאשם צעיר, בעל עבר פלילי שאיננו מכביד, אשר לוקח אחריות על ביצוע העבירה, ולאור התסקיר החיובי אשר הוגש בעניינו והיותו נקי מסמים במשך תקופה ממושכת באופן יחסי– אני סבורה כי יש מקום בזו הפעם לתת לנאשם הזדמנות אמתית לחזור למוטב ולערוך שינוי בחייו לעבר שיקומו, וליתן לו כוח נוסף להמשיך בדרכו הנורמטיבית.
בשקלולם של כל אלה, יש כדי להביא את בית המשפט למסקנה, לפיה יש לחרוג לקולה ממתחם העונש שנקבע על ידי בעניינו משיקולי שיקום.
לאור כל האמור לעיל, הריני גוזרת עליו את העונשים הבאים: צו של"צ בהיקף של 270 שעות.

בהליך צו אחר (צ"א) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

לטענת המדינה ראובן פרלמן הורשע בחלק אחד מתוך אישום הלבנת הון שמיוחס למשיב (שלו מיוחסות עבירות נוספות בכתב האישום), ונגזרו עליו תשעה חודשי מאסר לריצוי בעבודות שירות, שהופחתו בעירעור, בעיקר בשל נסיבות אישיות לחמישה חודשי מאסר לריצוי בעבודות שירות, כך שיש חשש כי המשיב יחשוש כי יורשע וימלט מאימת הדין.
במסגרת זו יש לעמוד בין היתר על חומרת העבירות המיוחסות לנאשם ונסיבות ביצוען; השלב בו מצוי ההליך הפלילי וחומרת העונש הצפוי לנאשם אם יורשע במיוחס לו. מנגד יש לבחון את נסיבותיו האישיות של הנאשם, את מטרת הנסיעה ואת הפגיעה הכרוכה במניעתה (ראו בין רבים: בש"פ 5474/14 מדינת ישראל נ' מאיר אוחנה, פס' 23-22 (נבו, 28.8.2014) וכן בש"פ 6834/19 גדי רייבוך נ' מדינת ישראל (נבו, 7.11.19).
שינוי המצב המשפטי תיקון כתב האישום וזיכוי מהאישומים המרכזיים - דוקא בהקשר של האישומים שינוי הנסיבות הוא לטובת הנאשם, שכן המשיב זוכה מישניים מהאישומים החמורים יותר שהיו בכתב האישום המקורי, הנוגעים לעסקי מכירת הכרטיסים, לאחר שהמדינה חזרה בה מאישומים אלו.
...
לסיכום, אמנם למשיב רכוש בחו"ל, שם הוא מנהל את עסקיו, וכן מחזיק בדרכון זר, מה שיכול לאפשר לו להימלט מההליכים נגדו, אולם מנגד, לטובתו יש לזקוף את העובדה שבמהלך עשר שנים בהם מתנהלים החקירה וההליך הפלילי, כשבמרבית התקופה צו איסור היציאה מושעה, ובסופו של יום מבוטל, כך שהמשיב היה רשאי ואף יצא את הארץ פעמים רבות, מעולם לא הפר כל הוראה חוקית, והתייצב להליכים נגדו.
עם זאת, אני סבורה כי אין די בכך כדי לקבל את בקשת המדינה ולאסור על יציאתו מהארץ.
סוף דבר לאור כל האמור לעיל נדחית הבקשה לעיון חוזר בחלקה.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2024 בשלום באר שבע נפסק כדקלמן:

באשר לנסיבות ביצוע העבירה נתתי דעתי לכך שמעשה העבירה תוכנן מראש על ידי הנאשם.
בית המשפט המחוזי ציין כי הענישה אשר הוטלה על המערער אף נוטה לקולה בהיתחשב בנסיבות (נשא אשה שנייה לאחר 3 שנות נישואין ו-5 ילדים ומבלי שהודיע על כך לאישתו הראשונה ולאחר העמדתו לדין גירש את אישתו השנייה וניתק עימה כל קשר).
בשל נסיבות אישיות מיוחדות וחריגות גזר בית משפט קמא על המשיב 9 חודשי מאסר בעבודות שירות, 12 חודשי מאסר על תנאי וקנס בסך 5,000 ₪.
זקפתי לזכות הנאשם את היותו נעדר הרשעות קודמות.
...
בית המשפט קבע כי מתחם העונש העולם נע בין 7 ל- 18 חדשים מאסר בפועל, ודן את הנאשם ל-7 חודשי מאסר בפועל, 12 חודשי מאסר על תנאי וקנס בסך 5,000 ₪.
לאור כל המפורט לעיל, אני קובעת כי מתחם העונש ההולם לעבירה שבוצעה בנסיבות שבפני, נע בין 7-18 חודשי מאסר בפועל, לצד ענישה נלווית.
עונשו של הנאשם סיכומו של דבר, מצאתי לנכון ולמידתי להטיל על הנאשם את העונשים הבאים: מאסר בפועל לתקופה של 9 חודשים.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו