מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

זיכוי מעבירת חבלה בשל מחדלי חקירה

בהליך תאונת דרכים (ת"ד) שהוגש בשנת 2021 בתעבורה מחוז מרכז נפסק כדקלמן:

הנאשם נהג בקלות ראש בכך שלא שם לב לדרך שלפניו, לא עצר לפני מעבר החציה, לא הבחין במועד בהולך הרגל, לא אפשר לו להשלים חציית הכביש בביטחה, התקרב אליו יתר על המידה ופגע בו. כתוצאה מהתאונה ניחבל הולך הרגל בגופו חבלה של ממש בדמות שבר טבאל פלטו משמאל שהצריך ניתוח שיחזור וקיבוע.
המנעות מזימונם ומחקירתם בנסיבות אלה עלולה לעלות כדי מחדל חקירתי של ממש, המקפח את זכותו של הנאשם למשפט הוגן, ובכך להצדיק את זיכויו מהאשום הרלבנטי".
ראו גם רע"פ 7468/07 לוקשינסקי נ' מדינת ישראל (19.3.12): "בהעדר ראיות אחרות, אזי תחשיבים פשוטים יחסית יכולים היו לסייע בגיבוש עמדה וקביעת ממצאים בעיניין זה...ברם תחשיבים כאלו לא נעשו. זה היה תפקידה של התביעה, שעליה הנטל להוכיח את אשמתו של הנאשם מעבר לספק סביר (סעיף 34כב(א) לחוק העונשין), שהרי העובדה שהתרחשה תאונה קטלנית לא די בה כשלעצמה כדי ללמד שמי ששרד אותה – התרשל". בשל מחדלים אלו, המאשימה לא הצליחה להציג תשתית ראייתית מספקת שיש בה כדי להביא להרשעה בהליך הנוכחי.
לאור האמור לעיל, אני מזכה את הנאשם מחמת הספק מהעברות של אי מתן אפשרות להולך רגל להשלים חציית הכביש במעבר חציה בביטחה, אי האטה לפני מעבר חציה, נהיגה בקלות ראש והתנהגות הגורמת נזק.
...
עוד מקובלת עלי טענת ב"כ הנאשם כי גם אם בוחן לא יצא למקום התאונה בזמן אמת, היו פעולות חקירה, לרבות שחזור, שניתן היה לבצע גם לאחר מכן, אך זאת לא נעשה.
סוף דבר לאור כל האמור לעיל, ולמרות שכאמור עדותו של הולך הרגל עשתה עלי רושם אמין, הרי שגם עדותו של הנאשם זכתה לאמוני.
לפיכך, אני קובעת כי התביעה לא הוכיחה מעבר לכל ספק סביר כי הנאשם גרם לתאונה, וקיימת התכנות לאפשרות שהציע הנאשם לפיה הולך הרגל נפל בלי קשר להמצאות רכבו במקום.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2022 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בית המשפט מודיע על זכוי הנאשם מהמיוחס לו. רקע כתב האישום מייחס לנאשם עבירת תקיפת זקן הגורמת חבלה חמורה, לפי סעיף 368ו(ב) לחוק העונשין, תשל"ז – 1977.
בשל מחדלי חקירה אשר יפורטו בהמשך, לא הוצגו כל ראיות נוספות לארוע למעט גרסאות עדים אלה.
...
ביחס לטיעוני ב"כ הנאשם למחדלי חקירה, טען כי בדיקת מצלמות האבטחה בוצעה כנדרש, וככל שימצא בית המשפט כי חלו מחדלים הרי שאין בהם לפגוע בהגנת הנאשם.
סוף דבר לאור קבלת טענת ההגנה העצמית של הנאשם, אני מורה על זיכויו.

בהליך דנ"פ (דנ"פ) שהוגש בשנת 2022 בעליון נפסק כדקלמן:

רקע הדברים ביום 26.4.2018 הרשיע בית המשפט המחוזי בחיפה (סגן הנשיא ר' סוקול, בהסכמת השופטות ת' שרון-נתנאל ו-ר' בש) את המבקש בעבירת רצח בכוונה תחילה לפי סעיף 300(א)(2) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן: החוק); בעבירת פציעה בנסיבות מחמירות לפי סעיף 334 לחוק ביחד עם סעיף 335(א)(1) לחוק; בעבירות בנשק לפי סעיף 144(א) ו-(ב) ביחד עם סעיף 29 לחוק; ובעבירת שבוש מהלכי משפט לפי סעיף 244 לחוק.
הקביעה לפיה החלטת המשיבה שלא לזמן לעדות נוספת את זאיט אינה מהוה מחדל חקירה התבססה, בין היתר, על העובדה שהמבקש לא עמד על המקור הנורמאטיבי שעליו נסמכה טענתו זו, וכן על מימצאי עובדה ומהימנות שבגינם לא נתן בית המשפט המחוזי אמון בגירסה המזכה החדשה שהעלה חמאדה בבית המשפט.
...
לטענת המבקש, יישום תאוריה זו בענייננו מוביל למסקנה כי היה הכרח לבחון את הגרסה המזכה באמצעות זימונו של זאיט לעדות נוספת.
בניגוד לטענת המבקש, בית המשפט נדרש לגרסה המזכה שהעלה חמאדה ומצא, על בסיס ניתוח הראיות שבתיק, כי המסקנה ההגיונית היחידה העולה מהן היא כי המבקש הוא רעול הפנים שירה במנוח (פסקאות 79-78 לפסק הדין).
טענה זו אף היא דינה להידחות.
אשר על כן, הבקשה נדחית.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2021 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

רקע הנאשם הורשע, לאחר ניהול הוכחות, בעבירות תקיפה הגורמת חבלה של ממש לפי סעיף 380 לחוק העונשין, התשל"ז- 1977 (להלן: "חוק העונשין") ואיומים לפי סעיף 192 לחוק העונשין.
בהיתחשב בחלוף הזמן מבצוע העבירות, העובדה כי הרשעתו הנוספת של הנאשם ניתנה לאחר ביצוע העבירה בתיק זה, וכן לאור צורך במתן משקל למחדלי חקירה שצוינו בהכרעת הדין – עתרה ב"כ הנאשם למקמו ברף התחתון של מיתחם הענישה ולהטיל עליו מאסר מותנה והתחייבות.
אין לזקוף נתון זה לחובתו, אולם לא ניתן לזקוף לזכותו קבלת אחריות וחרטה.
אשר לטענת ב"כ הנאשם כי יש להקל בעונשו בשל מחדלי חקירה, אפנה לדיון בסעיף 13 להכרעת הדין המצביע על ספק רב ביותר האם היתקיימה פגיעה בהגנת הנאשם.
...
לאחר ששקלתי את מידת הפגיעה בערכים המוגנים, תוך דגש על נסיבות המקרה, וכן בהתחשב במדיניות הפסיקה הנוהגת אשר הוצגה על ידי הצדדים, אני קובע כי מתחם העונש ההולם נע בין מאסר קצר לריצוי בעבודות שירות ועד ל-12 חודשי מאסר, לצד ענישה נלווית.
לאור כל האמור לעיל, יש למקם את הנאשם ברף נמוך של מתחם הענישה אך לא בתחתיתו.
לפיכך, החלטתי להטיל על הנאשם את העונשים הבאים: מאסר למשך ארבעה חודשים אשר ירוצה בעבודות שרות, בהתאם למפורט בחוות דעת הממונה על עבודות השרות.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום קריות נפסק כדקלמן:

בסיומו הורשעו צדדי ג' בעבירה שעניינה תקיפה הגורמת חבלה של ממש (צד ג' מס' 2 הורשע רק לאחר ערעור שהוגש על הכרעת דין מזכה בעיניינו).
במסגרת התביעה העיקרית, התובע מבקש לחייב את הנתבעת בפיצויים וזאת בגין הוצאות משפטיות שנידרש להוציא באופן פרטי לצורך הגשת קובלנה פלילית נגד הצדדים השלישיים, וזאת לאחר שהנתבעת לא פעלה לשיטתו להגיש כתב אישום נגד אותם צדדים שלישיים, על אף שהייתה מחויבת לעשות זאת, ובין היתר בשל מחדלי חקירה וראיות שהועלמו מהתיק.
...
דיון והכרעה לאחר שעיינתי בטענות הצדדים ובכתב התביעה, מצאתי לקבל את הבקשה של צדדי ג' לסילוק התביעה על הסף, וזאת מהטעמים שיפורטו להלן: העדר זיקה בין עילת התביעה לבין עילת ההודעה לצד שלישי ראשית, היה מקום להורות על מחיקת ההודעה לצד שלישי וזאת בהעדר זיקה בין עילת התביעה לבין עילת ההודעה לצד שלישי.
התוצאה אני מקבל את הבקשה של צדדי ג' לסילוק ההודעה על הסף.
הנתבעת תשלם לצדדים השלישיים הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך 4,000 ₪ וזאת תוך 30 יום מהיום, שאם לא כן, יישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית על פי חוק מהיום ועד לתשלום המלא בפועל.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו