מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

זיכוי מעבירת הריגה בערעור

בהליך ערעור פלילי (ע"פ) שהוגש בשנת 2016 בעליון נפסק כדקלמן:

מאחר שכולנו תמימי דעים כי יש לזכות את המערער מעבירת ההריגה, ועיקרה של המחלוקת שבין חבריי נוגעת ליסוד הנפשי של עבירת גרימת מוות ברשלנות – אמקד את דיוני בהיבט זה. כפי שעמד על כך חברי השופט סולברג, היסוד הנפשי הנידרש להרשעה בגין עבירת גרימת מוות ברשלנות, המצויה בסעיף 304 לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן: חוק העונשין או החוק), הוא כי אדם מן הישוב, בנסיבות העניין, היה צופה את אפשרות גרימת תוצאת המוות (ראו פסקה 25 לחוות דעתו של חברי; וכן ע"פ 7832/00 יעקובוב נ' מדינת ישראל, פ"ד נו(2) 534, 542-541 (2002) (להלן: עניין יעקובוב)).
...
כמובן, ככל שמסקנה מזכה זו זוכה לאחיזה בחומר הראיות, וכך בענייננו (וראו פסקה 27 לחוות דעתו של חברי השופט מזוז בהליך שלפנינו).
הוחלט ברוב דעות, כאמור בפסק דינם של השופטים מ' מזוז ו-ס' ג'ובראן לקבל את הערעור ולבטל את הרשעתו של המערער בעבירת ההריגה ואת עונשי המאסר והמאסר על תנאי אשר נגזרו עליו בבית משפט קמא בגין הרשעה זו, וזאת כנגד דעתו החולקת של השופט נ' סולברג שסבר שיש לקבל את הערעור בחלקו לענין זה ולהמיר את הרשעת המערער בעבירת ההריגה בהרשעה בעבירה של גרם מוות ברשלנות.
התוצאה היא העמדת עונשו של המערער על תקופת המאסר שכבר ריצה עד לשחרורו ביום 27.9.2016, על-פי החלטת בית משפט זה. עם מתן פסק דיננו זה בטלים התנאים שנקבעו לשחרור המערער.

בהליך ערעור פלילי (ע"פ) שהוגש בשנת 2015 בעליון נפסק כדקלמן:

השופט ע' פוגלמן: מצטרף אני למסקנת חברי, השופט נ' הנדל, שלפיה בנסיבות המקרה שלפנינו הראיה המציגה את משקל המשאית אינה קבילה, וכי יש לזכות את המערער מעבירת ההריגה וחלף זאת להרשיעו בעבירה של גרימת מוות ברשלנות תוך שימוש ברכב.
...
מכאן המסקנה כי הראיה איננה קבילה.
המסקנה האמורה גוררת תוצאה.
כפי שצוין, הצדדים הסכימו כי תוצאת הערעור על הכרעת הדין להתקבל היה ובית משפט יגיע למסקנה שתעודת השקילה אינה קבילה, וכך אכן קרה.

בהליך ערעור פלילי (ע"פ) שהוגש בשנת 2013 בעליון נפסק כדקלמן:

מכך ניתן ללמוד כי בעניינינו, המהירות בה הוכח שהמערער נסע עת התרחשה התאונה, כשלעצמה, אינה יכולה לגבש רשלנות רבתי מצדו, וכי גם בצרוף העובדה שחלקו הימני של רכבו נמצא על השול הימני של הדרך בנסיבות המקרה דנא אין כדי לשנות ממסקנה זו. סופו של דבר, דעתי היא כי לא ניתן היה להרשיע את המערער בעבירה של הריגה על בסיס ממצאיו של בית המשפט המחוזי, ולכן יש לזכותו ממנה.
...
מסקנה זו עולה בקנה אחד גם עם הדרישה לפיה מועד ההתגבשות הנדרש של המחשבה הפלילית בכלל וזו מסוג קלות דעת בפרט הוא מועד התרחשות ההתנהגות [ראו: גבריאל הלוי תורת דיני העונשין כרך ב 269 (2009) (להלן: הלוי)].
מבלי לקבוע כלל בשאלה איזו חריגה ממהירות הנהיגה המותרת תהווה רשלנות רבתי מבחינה עובדתית, נראה לי כי, במקרה דנא, החריגה מהמהירות המותרת בקטע הדרך בו נהג המערער אינה עולה כשלעצמה כדי רשלנות רבתי באופן המקים חזקה של מצב נפשי מסוג פזיזות.
מכך ניתן ללמוד כי בענייננו, המהירות בה הוכח שהמערער נסע עת התרחשה התאונה, כשלעצמה, אינה יכולה לגבש רשלנות רבתי מצידו, וכי גם בצירוף העובדה שחלקו הימני של רכבו נמצא על השול הימני של הדרך בנסיבות המקרה דנא אין כדי לשנות ממסקנה זו. סופו של דבר, דעתי היא כי לא ניתן היה להרשיע את המערער בעבירה של הריגה על בסיס ממצאיו של בית המשפט המחוזי, ולכן יש לזכותו ממנה.

בהליך ערעור פלילי (ע"פ) שהוגש בשנת 2020 בעליון נפסק כדקלמן:

בית המשפט המחוזי שמע עדויות, קיבל ראיות, זיכה את המערער מעבירת ההריגה ומעבירת הנהיגה במהירות מעל למותר והרשיע אותו בעבירת גרם מוות ברשלנות, לפי סעיף 304 לחוק, וביתר העבירות שבכתב האישום.
...
גם לאחר ששקלתי את הנתונים החדשים האמורים, סבורני כי תמהיל הענישה שקבע בית המשפט המחוזי הוא ראוי בהתחשב בחומרת המעשים, בתוצאותיהם ובמידת הרשלנות של המערער, מצד אחד, ובנסיבותיו האישיות מצד שני.
בשאלות ותשובות לרבי עקיבא איגר (פוזן, 1761-1837) (מהדורה תניינא, סימן ג) מצאנו סידור תשובה למי שגרם להרג נפש: "הגיעני מכתבו אשר כל הקורא יתפקקו עצמותיו על גודל הסיבה אבידת ב' נפשות פתאום ובמאורע כזה...". בנו ומשרתו של אדם "היו יושבים על העץ הקשור בעגלה", טעונה במשא, אשר נפלה, והשניים נהרגו.
כפי עמדתו של חברי, אין מנוס אפוא אלא לדחות את הערעור.

בהליך ערעור פלילי (ע"פ) שהוגש בשנת 2012 בעליון נפסק כדקלמן:

בתום הדיון ניתן על ידנו פסק דין חלקי במסגרתו זוכו המערערים מעבירת הריגה והורשעו, תחת זאת, בעבירה של גרם מוות ברשלנות לפי סעיף 304 לחוק העונשין.
...
אנו מורים בזאת כדלקמן: כל אחד מן המערערים ירצה עונש מאסר בן שישה חודשים בעבודות שירות, בהתאם להמלצת הממונה, ובכפוף לאמור להלן.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו