מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

זיכוי מעבירות מין מרובות בבת משפחה

בהליך ערעור פלילי (ע"פ) שהוגש בשנת 2015 בעליון נפסק כדקלמן:

גזר הדין בית המשפט המחוזי ציין כי המערער, כבן 34, רווק ללא ילדים, נמצא במעצר עד תום ההליכים מיום 3.4.2013 וכן כי לחובתו עומדת הרשעה מתאריך 22.2.2007 בגין מעשה מגונה בקטינה בת מישפחה (אחייניתו), בהיותה בת 4 – עבירה לפי סעיף 348(ב) לחוק העונשין.
בית המשפט ציין כי הטיפול שעבר המערער בעקבות המאסר הקודם הופסק טרם זמנו, וכי מעצרו הנוכחי לא קטע תהליך שקום, זאת בנוסף לחוות הדעת של מעריך המסוכנות שלפיה הפרוגנוזה הטיפולית בעיניינו של המערער "גרועה". בית המשפט זקף לזכות המערער את הודאתו באשמה מיד עם תחילת ההליכים, את אישיותו הדלה, את מצבו הבריאותי ואת נזקקותו לטפול רפואי.
טענות המערער לטענת המערער מיתחם הענישה שקבע בית המשפט המחוזי גבוה ביותר, רחב מאוד, מכליל, ואינו הולם את חומרת המעשים בנסיבות העניין, ומשקף מתחמים בעבירות מין חמורות הרבה יותר של ביצוע מעשים מגונים פיזיים ממש.
...
דומה כי במקרה שלפנינו בית המשפט המחוזי הנכבד קבע את מתחם הענישה ההולם את נסיבות העניין, ולא מצאנו כי העונש שהוטל על המערער חורג ממתחם הענישה הראוי בגין העבירות בהן הורשע, אופיין ומספרן; אף לא ראינו כי היה מקום להטיל עונש קל יותר במסגרת מתחם הענישה שהותווה.
חרף כל האמור לעיל, החלטנו ליתן למערער, בנסיבות העניין, פתח של תקווה נוכח קשייו האישיים הרבים, רמת תפקודו, הטיפול שהוא מקבל בכלא והשפעתו עליו, על פי דברי סנגורו.
משכך, הערעור מתקבל איפוא באופן מתון, כמפורט כאן.

בהליך ערעור פלילי (ע"פ) שהוגש בשנת 2021 בעליון נפסק כדקלמן:

בגדריו של פסק דין זה (להלן: פסק הדין קמא) נמצא המערער אשם בעבירות מין רבות וקשות בקטינה בת מישפחה, בתו החורגת שטרם מלאו לה 14 שנה (להלן: הקטינה).
על אף שבית משפט קמא מצא את עדות הקטינה ואת הדברים שהקטינה מסרה לחוקרת ילדים אמינים, זיכה את המערער, מחמת הספק, מעבירות ניסיון אינוס ומעשה מגונה בקטינה בת מישפחה מכיוון שקבע שעדותה של הקטינה אינה מפורטת דייה ביחס לאותם אירועים; המערער גם זוכה מאישום נוסף של איומים לאחר שנקבע כי הדברים שאמר לקטינה במהלך הארוע מושא האישום לא הגיעו לכדי איומים, כמשמעם בסעיף 192 לחוק העונשין.
...
על אף שאמה של הקטינה התגרשה זה מכבר מהמערער, סבורני שהצורך והחובה להגן על פרטיותה של הקטינה ועל שלומה הנפשי – עד שתהא בגירה – עודנו שריר וקיים.
סוף דבר אם תישמע דעתי, יידחה הערעור על שני חלקיו; ובכפוף לאמור לעיל, בקשת המדינה להתיר את פרסום שמו של המערער תידחה אף היא.
משכך, דין הערעור להידחות.

בהליך ערעור פלילי (ע"פ) שהוגש בשנת 2022 בעליון נפסק כדקלמן:

רקע נגד המערער הוגש כתב אישום שייחס לו ביצוע עבירות מין רבות במתלוננת – בתה של בת זוגו, שכללו מעשים חוזרים של החדרת אצבעותיו לאיבר מינה; החדרת איבר מינו לאיבר מינה; ליקוק איבר מינה; דחיפת ראשה אל עבר איבר מינו החשוף; ודרישה כי תשפשף את איבר מינו.
זיכויו של המערער מעבירות אלו נקבע על רקע עדותה של המתלוננת בבית המשפט, בה דובר על שיפשוף איבר מינו של המערער ולא על עבירות הניסיון להביאה לעשות כן. את הכרעת דינו המפורטת ביסס בית משפט קמא, בעיקרה, על עדות המתלוננת, אותה הוא מצא כמהימנה, עקבית ואותנטית.
ביחס למקום ביצוע המעשים אוסיף, כפי שנקבע בפסיקת בית משפט זה רבות, כי "בהנתן ראיות מוצקות לבצוע המעשים, הטענה שהם נעשו באופן 'לא הגיוני' אינה יכולה לפעול לטובת המערער" (ע"פ 1647/17 פלוני נ' מדינת ישראל, פסקה 25 (9.1.2019)), וכי "עברייני מין אינם פועלים כ'אדם סביר' [...] כשמדובר בעבירות מין, לא כל שכן בעבירות מין בתוך המשפחה, המציאות עולה על כל הגיון" (ע"פ 5832/20 פלוני נ' מדינת ישראל, פסקה 20 (22.8.2021)).
...
בית המשפט מצא חיזוקים לעדותה של המתלוננת, ואף כאלה משמעותיים, בשיח שקיימה בעניין המעשים שביצע בה המערער עם בת זוגו של אביה, עם חברתה א', ועם אביה, עובר להגשת התלונה במשטרה, ובעדותם לפני בית המשפט בנושא, שנמצאה כמהימנה.
כמו כן, גם אם יש שאלות מחוץ לגרעין האמת שלא נתבררו לעומקן, מקובלת עלי טענת באת-כוח המשיבה לפיה מדובר בסוגיות שיכול היה בא-כוח המערער להמשיך ללבן במסגרת חקירתה הנגדית של המתלוננת, כפי שאף נעשה בפועל.
אדגיש, כי ממילא אף אני סבור שטענה זו מופרכת וכי אין היא עומדת במבחן ההיגיון והשכל הישר (ע"פ 8050/17 פלוני נ' מדינת ישראל, פסקה 40 (31.10.2018)).
סוף דבר, אציע לחבריי לדחות את הערעור במלואו.

בהליך בג"ץ (בג"ץ) שהוגש בשנת 2020 בעליון נפסק כדקלמן:

]השופט ג' קרא: ביום 4.3.2020, הגיש העותר – אסיר המרצה עונש מאסר בן 28 שנים בגין הרשעותיו בעבירות מין רבות וחמורות – את העתירה שלפנינו.
לטענת העותר, בכוח הראיות המבוקשות לבדיקה לעורר ספק סביר המספיק לזיכויו בדין שכן עדותו של א.א. מלמדת על אופי נפגעת העבירות ופוגמת במהימנותה.
העותר הורשע בבצוע עבירות מין חמורות בבת מישפחה בהתבסס על תשתית ראייתית רחבה וחריגה בהיקפה לתיקים מסוג זה, לרבות עדות חיצונית ישירה למעשיו.
...
הלכה פסוקה היא כי "בית משפט זה בשבתו כבית משפט גבוה לצדק אינו יושב כערכאת ערעור על החלטות שיפוטיות הניתנות בערכאות המוסמכות, ואין לאפשר עקיפת הליכי הערעור הקבועים בחוק על ידי עתירה לבג"ץ" (בג"ץ 6917/17 אסל בר לביא נ' המפקח על הביטוח באגף שוק ההון הביטוח (‏10.6.2018) וההפניות שם. ראו גם: בג"ץ 1632/20 נוסיאקוב נ' בית המשפט המחוזי תל אביב (‏9.3.2020); בג"ץ 3398/09 קרצר נ' מאור (22.4.2009); בג"ץ 1846/20 מכלוף נ' היועץ המשפטי לממשלה (10.3.2020)).
מעבר לצורך, לטענת המשיבה, לא נפל פגם בהחלטת מנהלת המחלקה הפלילית בפרקליטות המדינה שלא לאפשר עריכת בדיקות נוספות במוצגים והשלמות חקירה בתיק החלוט היות שהעותר לא גילה בבקשתו כל טענה המצדיקה להיעתר לבקשה.
לא מצאנו כי עניינו של העותר מצדיק התערבות בהחלטות המשיבה.

בהליך ערעור פלילי (ע"פ) שהוגש בשנת 2020 בעליון נפסק כדקלמן:

]השופט א' שטיין: הערעורים ההדדיים שלפנינו מופנים נגד עונש המאסר שהושת על המערער בע"פ 7120/20 (להלן: המערער) בעקבות הרשעתו, בגדריו של תפ"ח (מחוזי חיפה) 57623-06-15 (השופטים ר' שפירא, נשיא, א' אליקים, ס"נ, ות' נאות-פרי), בעבירות מין רבות וחמורות ביותר, שחלקן נעברו באופן סדרתי, ואשר כללו בעילות קטינה, מעשי סדום, מעשים מגונים, מעשי סדום ומעשים מגונים בקטינה בת-מישפחה, ניסיון לבצוע מעשה מגונה בקטינה בת מישפחה – והכל בנסיבות אינוס.
המערער כפר במיוחס לו בכתב האישום, ובחלוף כשלוש שנים וחצי, ביום 26.11.2018, החליט בית משפט קמא לזכותו, מחמת הספק, מכל העבירות בהן הוא הואשם.
...
סבורני כי בנסיבות אלו, טוב נעשה אם נעצור את "רכבת ההרים" בגזר הדין שניתן על ידי הערכאה הדיונית ונראה בו את התחנה האחרונה.
מטעמים אלה, סבורני שלא נוכל לקבל את ערעור המדינה.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו