מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

זיכוי מחמת הגנה עצמית

בהליך ערעור פלילי (ע"פ) שהוגש בשנת 2017 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

ע"פ 16244-09-16 הוא ערעור הנאשם (להלן – ערעור הנאשם או המערער), בו נטען כי יש לזכותו מטעמים של הגנה מן הצדק, הגנה עצמית והגנת הצורך.
...
לפיכך, הגיע בית המשפט למסקנה כי טענת ההגנה מן הצדק במקרה זה אינה קיצונית עד כדי זיכוי הנאשמים, אולם יש להביאה בחשבון לעניין העונש.
(ראיה לכך: אף בסוגיית המסית, בה מצאנו היתר מיוחד להרשיעה אדם ללא התראה שלימה, לא מצאנו היתר להדחה; אף בענייני עבודה זרה, אסור להדיח אדם לידי -עבירת הסתה!)".
אך, הוא הגיע למסקנה כי אף שמדובר בטענת הגנה מן הצדק, אין בה כדי "להביא לזיכוי הנאשמים, אולם יש להביאה בחשבון לעניין העונש" (פיסקה 61 סיפא להכרעת הדין; הקטע במלואו צוטט בתחילת חוות דעתי, בפיסקה 6 ); ובפועל, בגזר הדין, קבע בית משפט קמא, כי מאחר ו"יש להביא בחשבון גם את טענת ההגנה העצמית והסוכן המדיח" (סעיף 8 לגזר הדין, מיום יט בתמוז תשע"ו (25.7.16)), "אני מקבלת את המלצת שירות המבחן ומבטלת את הרשעת הנאשם ומטילה עליו שירות לתועלת הציבור בהיקף של 180 שעות..." (סעיף 9 לגזר הדין הנ"ל).
לעניות דעתי, המבחנים שנקבעו בפרשת יששכרוב, ויישומה בפסיקה מאז, ביחד עם האימרה של השופטת פרוקצ'יה בפרשת בלדב, מוליכים למסקנה כי בנתונים המיוחדים של תיק זה, והעמדה הערכית ביחס לסוכן מדיח, יש לקבל את ערעור המערער, ולזכותו.

בהליך ערעור פלילי (ע"פ) שהוגש בשנת 2020 בעליון נפסק כדקלמן:

לפיכך, נפנה בית המשפט לבחון האם המכה שהכה המערער את המנוח באמצעות אמת ידו הימנית מבססת עבירה של הריגה או של גרם מוות ברשלנות או שמא יש לזכותו בשל הגנה עצמית.
...
הכרעה זו, שעניינה המסקנה העולה מן התשתית הראייתית, כפי שזו נקבעה על ידי בית המשפט קמא, מבוססת כל כולה על נסיבות המקרה, כפי שנקבעו בהכרעת הדין עצמה.
התוצאה היא שהרשעתו של המערער בעבירת ההריגה אינה יכולה לעמוד.
על דרך הכלל, אני סבור כי כאשר מדובר בהתנהגות אנטי סוציאלית מובהקת שגרמה למותו של אדם, כמו תוך שימוש בנשק קר או חם ללא צידוק, ראוי כעניין של מדיניות משפטית לעשות שימוש בחזקת המודעות ולייחס לנאשם עבירה של הריגה, שהיא עבירה בעלת משרעת ענישה רחבה מאוד, כל מקרה ונסיבותיו.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2018 בהמחוזי באר שבע נפסק כדקלמן:

מנגד לא ניתן להיתעלם מנסיבותיו המיוחדות של תיק זה, ומהתחושה של הנאשם כי הוא נתון בסכנת חיים, וכי מדובר בנסיבות שקרובות לצורך בהגנה עצמית.
לזכותו של הנאשם ראיתי לשקול גם את נסיבותיו האישיות שפורטו לעיל, וכן ראיתי לשקול לזכותו את העובדה שהודה בסופו של דבר, ובכך לא רק חסך זמן שפוטי יקר, אלא גם לקח אחריות על מעשיו.
...
לזכותו של הנאשם ראיתי לשקול גם את נסיבותיו האישיות שפורטו לעיל, וכן ראיתי לשקול לזכותו את העובדה שהודה בסופו של דבר, ובכך לא רק חסך זמן שיפוטי יקר, אלא גם לקח אחריות על מעשיו.
סוף דבר סוף דבר, לאחר ששקלתי את מכלול נסיבותיו של הנאשם, ואת השיקולים לקולא ולחומרה שפורטו לעיל, החלטתי לגזור על הנאשם את העונשים הבאים: 100 ימי מאסר, אשר ירוצו בדרך של עבודות שירות בתנאים ובמקום אשר קבע הממונה על עבודות שירות בחוות דעתו.
בנסיבות העניין, ואף שמשפחתו של המנוח קבלה פיצויים משמעותיים מהמדינה, אני סבור כי ראוי שגם הנאשם יפצה את משפחת המנוח, ולו פיצוי סמלי, כעתירת המאשימה, ולכן אני קובע פיצויים בסך 2,000 ₪, אשר ישולמו למשפחת המנוח ב-4 תשלומים חודשיים שווים ורצופים, החל מה-15 לחודש הראשון שלאחר תום ריצוי העונש של עבודות השירות.

בהליך ערעור פלילי (ע"פ) שהוגש בשנת 2016 בעליון נפסק כדקלמן:

השופט י' עמית: המערער (להלן: ניר) הועמד לדין בעבירת רצח בכוונה תחילה, הורשע בעבירת הריגה, וחברי השופט נ' סולברג הגיע למסקנה כי יש לזכותו בגין הסייג של הגנה עצמית.
...
מכל מקום, גם אם הייתי מגיע למסקנה כי יש להותיר על כנה את עבירת ההריגה, הרי שבנסיבות המיוחדות של המקרה, העונש של 14 שנות מאסר שהושתו על המערער על ידי ערכאה קמא נחזה כחמור על פניו.
אם הדלת המסתובבת הייתה מוליכה לנתיב אחר, ובן היה פוגע בדרך כלשהי בטלי או בניר או מתאבד נגד עיניהם, הרי שלפנינו שורה של סימנים, עליהם נוהגים לומר, לעיתים בדיעבד, כי "הכתובת הייתה על הקיר". מנגד, ניר וטלי עשו כמעט כל מה שניתן על מנת שבן לא יפגע בעצמו, שהרי בסופו של דבר, הוא היה חבר ילדות שגדל עם ניר במושב ולמד עם טלי באותה שכבה, שכן שהפך לבן בית אצלם.
סוף דבר, שאני מצטרף לפסק דינו של חברי, השופט נ' סולברג, כי בסיפור המעשה הטרגי שנגול בפנינו, יש לזכות את המערער מחמת הספק.

בהליך ערעור פלילי (ע"פ) שהוגש בשנת 2022 בעליון נפסק כדקלמן:

כאמור, קו ההגנה המופרך שבו נקט המערער עמד לו לרועץ: "בחירתו של הנאשם לא להגיד את האמת לעניין ידיעתו בדבר זהות התוקף ולעניין כניסתו למצב דיסוציאטיבי, משמיטה למעשה את הבסיס מטענת ההגנה העצמית, לא ניתן לבחון כבקשת הסנגורים את נקודת המבט הסובייקטיבית של הנאשם, אם הנאשם לא מספר באמת מה ראה ומה הרגיש" (פסקה 18 להכרעת הדין של השופט אליקים); "אין מדובר במקרה בו אך כפסע בין הרשעה לבין זכוי בשל 'הגנה עצמית', נוכח אי נקיטת צעדים חלופיים חמורים פחות, נוכח עוצמת הירי, אי הפסקת הירי גם לאחר נפילתו של המנוח ו'וידוא ההריגה', והכי חשוב, נוכח אי הוכחת הלך נפשו של הנאשם עת החליט לירות [...] טענת הנאשם לגבי האמנזיה הדיסוציאטיבית הרגעית נדחתה, אך נותרנו עם שתיקתו הרועמת לגבי התהליכים המחשבתיים שבראשו באותן כמה שניות קריטיות [...] אותה שתיקה בדיוק, לא תאפשר לו להנות מסייג ההגנה העצמית, או אף הקרבה להגנה עצמית או מהאחריות המופחתת בשל ההיתגרות בסמוך למעשיו" (פסקות 31-30 להכרעת דינה של השופטת נאות פרי, הדגשה הוספה – י"ע).
...
בנסיבות אלו, סבורני כי חובה עלינו לבחון את טענת המערער כי פעל מתוך קנטור; וזאת אעשה כעת.
בנסיבות אלה, סבורני כי תקיפת המערער על ידי המנוח, אשר התרחשה, כפי שהתרחשה, בחניית המועצה, עולה כדי התגרות המקימה את היסוד הסובייקטיבי של הגנת הקנטור יחד עם היסוד האובייקטיבי שלה.
לנוכח מכלול נסיבות האירוע, אני סבור כי המערער ראוי להתחשבות של ממש בעונש שהושת עליו.
העונש של 20 שנות מאסר שהושתו על המערער בבית משפט קמא, יאה לאחרון העבריינים המורשע בעבירת הריגה, והמערער שלפנינו והמקרה שלפנינו, רחוקים לטעמי מעונש המאסר המכסימלי בעבירת ההריגה הישנה (או בעבירה של המתה באחריות מופחתת על פי ההסדר החדש).
אך ורק בשל כך, אני סבור כי יש מקום להחמיר עם המערער ביחס לדוגמאות שהובאו לעיל, ואני מצטרף אפוא לתוצאה אליה הגיע חברי ולפיה יש להעמיד את עונשו של המערער על 14 שנות מאסר בפועל, חלף 20 השנים שהושתו עליו בבית משפט קמא.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו