מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

זיכוי חשודים מעבירת רצח

בהליך ערעור פלילי (ע"פ) שהוגש בשנת 2010 בעליון נפסק כדקלמן:

לטענת המערער, יש לזקוף דוקא לזכותו את העובדה כי בסופו של יום, היה זה אלמצרי שהצביע על מיקומה המדויק של הגופה, דבר המצביע על ההכרות הטובה של אלמצרי עם השטח.
כפי שציין בית משפט קמא, הוראות חוק חקירת חשודים, המחייבות תעוד חזותי או תעוד קולי של חקירת חשוד בעבירת רצח ניכנסו לתוקפן החל מה-1.8.06, כ-11 שנה לאחר החקירות בעניינינו, כך שבאותה עת לא הייתה חובה לתעד את חקירתו של המערער בתעוד חזותי או קולי.
...
אכן, לא כל חקירותיו של המערער הוקלטו, אך בית משפט קמא הגיע למסקנה כי לא עסקינן בהקלטה סלקטיבית שנועדה לחפות על שימוש באמצעים פסולים בידי החוקרים.
סיכומו של דבר, משנדחו טענות המערער לגבי קבילות הודעותיו שלו ושל אלמצרי במשטרה, נחזור ונצביע על העובדות העומדות בבסיס הרשעתו של המערער: (-) המערער ידע מראש, עוד לפני שיצא עם המנוח ואלמצרי, על הכוונה לגנוב את נשקו של המנוח.
סיכומו של דבר הוא, שהוכחו כנגד המערער כל יסודות עבירת הרצח, ואשר על כן אמליץ לחברי לדחות את הערעור.

בהליך בש"פ (בש"פ) שהוגש בשנת 2007 בעליון נפסק כדקלמן:

בנסיבות אלו, התניית שיחרור המשיבים בהפקדת סכום נמוך עלול לשמש עבורם תמריץ משמעותי להמלטות מאימת הדין תוך ויתור על הסכום המופקד, ובכך למעשה יתאפשר להם "לזכות בחופש במחיר זול" (בש"פ 7767/95 בכרי נ' מדינת ישראל (לא פורסם) פיסקה 6).
ואכן, במקרים מסוימים נטה בית-המשפט להטיל ערבויות משמעותיות על החשודים בעבירות רצח (ראו למשל, בש"פ 7400/03 מדינת ישראל נ' פאחורי (לא פורסם)).
...
טענה זו דינה להידחות.
ראשית, מן החומר שהונח בפניי לא שוכנעתי כי אין ביכולתם של המשיבים להמציא ערבויות כספיות בסכומים גבוהים יותר.
לאור כל האמור, אני מחליט בזה לקבל את העררים שהגישה המדינה באופן חלקי במובן זה שסכום הערבות שהושת על המשיבים יועלה.

בהליך עתירות אסירים (עת"א) שהוגש בשנת 2018 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

העותר עצור עד תום ההליכים המשפטיים כנגדו מיום 11.7.16 בחשד לבצוע עבירות רצח, קשירת קשר לפשע, יצור יבוא ויצוא נשק ללא רשות והחזקת נשק שלא כדין, בעברו מאסר אחד.
לטענת ב"כ המשיבים, המקור הנורמאטיבי לזכותו של אסיר להפגש עם עו"ד לצורך קבלת יעוץ מקצועי מצוי בסעיף 45 לפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], תשל"ב-1971 וזכותו של עצור להיוועץ בעורך דין מעוגנת בסעיף 34 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה- מעצרים) וזכויות אלה משמען פגישה עם עורך הדין ולא שיחות טלפוניות עימו.
...
העותר שבפני מצוי בהפרדה זמן ממושך, כאמור לא הונחה תשתית מודיעינית המצדיקה הגבלת שיחותיו עם עורכי דינו וסבורני כי הגבלת שיחותיו עם באי כוחו הינה בלתי מידתית נוכח היקף כתב האישום, מספרם של העדים וניהול הליך ההוכחות פעמיים בשבוע החל מחודש נובמבר 2018 והגבלה מעיו זו מצריכה חקיקה.
לאור האמור הנני מקבלת את העתירה ומורה ביטול החלטת המשיבים להגביל את הקשר הטלפוני של העותר עם באי כוחו ל- 15 דקות ביום לכל עורך דין.
סבורני כי לאור העובדה שבנסיבות דומות עתרו המשיבים לעכב ביצוע ההחלטה ביום 1.8.18, הביצוע עוכב אלא שהמשיבים לא הגישו רע"ב לבית המשפט העליון ולמעשה עיכוב הביצוע הסתיים (עת"א 56557-05-18 פרש נ' שב"ס), שעה שב"כ המשיבים טען בפני כי לאחר תום פגרת בתי המשפט יוגש רע"ב בעניין זה, אין מקום לעיכוב ביצוע ההחלטה.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2018 בשלום רחובות נפסק כדקלמן:

בע"פ 6613/99 סמירק נ' מדינת ישראל ((4.3.2002), פסקה 14) נקבע, כי "... בהפרת זכותו של עצור להיוועץ בעורך-דין אין בהכרח כדי לפסול הודאה שמסר במהלך החקירה, אלא בית-המשפט יבחן בכל מקרה לגופו את השפעת הפגיעה בזכות ההיוועצות על חופשיות רצונו של הנחקר ועל משקל ההודאה שמסר...". עוד נקבע, כי "אל מול זכות השתיקה של החשוד והנאשם, הזכות להיוועץ בעורך-דין והזכות להליך הוגן עומדים אינטרסים צבוריים חשובים, כגון הלחימה בפשע, הגנה על בטחון המדינה ושלום הציבור, חשיפת האמת, ואף הצורך להגן על זכויותיו של קורבן העבירה שניפגע בעקבות המעשה הפלילי. לפיכך נידרשת מלאכת איזון עדינה ומורכבת בין מיגוון זכויות, ערכים ואינטרסים מתחרים בהתאם לערכי שיטתנו המשפטית ולפי גדריה של פיסקת ההגבלה...". בע"פ 1301/06 עיזבון המנוח יוני אלזם ז"ל נ' מדינת ישראל (22.6.2009) נקבע, זכות הוועצות הנה משלימה לזכות השתיקה, וכי מזכות השתיקה נגזרת חובתו של החוקר להבהיר לחשוד, טרם שימסור גירסתו, כי אין הוא חייב לומר דבר, וזאת על מנת לוודא, כי החשוד ער לזכותו הבסיסית לשתוק, וכי אם בחר למסור גירסתו הרי שהוא עושה כן מרצונו החופשי.
בע"פ 8974/07 הונצ'יאן לין נ' מדינת ישראל (3.11.2010), (להלן: "ענין הונצ'יאן") הורשע הנאשם בעבירת רצח חרף שורה של פגמים מאחר שהנאשם לא ביקש ייצוג הסניגוריה הציבורית גם לאחר שהועמד על זכותו לכך והעובדה שהודעה על מעצרו נימסרה לסניגוריה הציבורית ולכן לא נפסלו הודאותיו.
...
בעניין הונצ'יאן נקבע, כי פגמים בתרגום יכולים להוביל לפגיעה ביכולת החשוד להתגונן מפני המיוחס לו עד, כי הדבר יכול שיוביל למסקנה שנפגעה זכותו של החשוד להליך הוגן.
סוף דבר לאור כל האמור לעיל, די בראיות המאשימה, תיעוד המעשים במצלמות האבטחה, להוכחת אשמתו של הנאשם במיוחס לו מעבר לכל ספק סביר.
לא נתתי אמון בהסברי הנאשם בפניי ולא עלה בידו לעורר ספק סביר במיוחס לו. לא מצאתי, כי במחדל החקירה שנטען היה כדי לפגום בראיות המאשימה או שעומדת לנאשם טענת הגנה מן הצדק, ועל כן אני מרשיעה אותו בעבירה של גניבה, עבירה לפי סעיף 384 לחוק.

בהליך בש"פ (בש"פ) שהוגש בשנת 1993 בעליון נפסק כדקלמן:

על דרך זו אמרנו, מעניין לעניין באותו עניין, לעניין מעצרו עד תום ההליכים של קטין החשוד בעבירת רצח: "נראה לי, כי ניתן להסיק בדרך ההיקש, שכשם שלעניין העונש על עבירת רצח שנעברה על-ידי קטין אין מאסר עולם חובה אלא רשות, כך גם לעניין מעצר של נאשם ברצח אין הוא חובה, משמדובר בנאשם שהוא קטין, אלא רשות בלבד.
נכון הוא שהעורר איש צעיר, כבן 18, אך עובדה זו איננה יכולה לזכות אותו בהתחשבות מיוחדת.
...
אולם אין מנוס מכך, וטבעי הוא, כי ההורים, האפוטרופסים הטבעיים של הקטין, יעשו כל שביכולתם כדי לסייע לבנם.
אשר על כל אלה אני מחליט לקבל את הערר ומורה, כי העורר ישוחרר ממעצרו בתנאים דלהלן, ולאחר שתנתן הערבות, כמפורט להלן: העורר יהיה במעצר בית מלא בבית הוריו, בכתובת המופיעה בכתב האישום, פרט לשעות המפורטות להלן בסעיפים ב ו-ג. כשיוסדר עניין העברתו של העורר לבית ספר אחר, יילך העורר לבית הספר, בלווי הוריו, וישהה מחוץ לבית הוריו הנ"ל בשעות הלימודים, וכן שעה לפני תחילת הלימודים ושעה לאחר תום הלימודים, לשם הליכה לבית הספר וממנו.
אף שאין אני קובע זאת כתנאי מתנאי השחרור, על העורר לעבור אבחון פסיכולוגי וטיפול פסיכולוגי, כהצעת הוריו, ולהתחיל בכך בהתאם.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו