מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

זיכוי בתקיפת שוטר בשל הגנה מן הצדק

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2017 בשלום נצרת נפסק כדקלמן:

תחת זאת, ולאור טענת ההגנה מן הצדק שהעלה הנאשם קבעתי בהכרעת הדין כי "...לאחר שזוכה הנאשם מהעבירה של נסיון לתקיפת השוטרים, הֻשווה מעמדו, כאמור, למעמדם של יתר מאות המשתתפים בהפגנה הבלתי חוקית, נגדם לא הוגשו כתבי אישום והם ממילא לא הורשעו. לפיכך, יש להשקפתי, טעם לפגם בהרשעתו של הנאשם שלפניי בעבירות של הישתתפות בהפגנה ובהתפרעות. הרשעה כזו תיגרום לפגיעה חריפה בתחושת הצדק וההגינות, ואיני רואה כיצד ניתן לרפאה באמצעי מתון ומידתי יותר מאשר זיכויו של הנאשם מעבירות אלה" (סעיף 36 להכרעת הדין).
...
למרות זאת, אינני רואה בכך משום "נסיבות מיוחדות" המצדיקות מתן פיצוי, משום שלא שוכנעתי כי הוכחו לפניי סבל חריג, עינוי דין חמור או עילה אחרת המצדיקה חמלה וחסד יוצאי דופן.
על יסוד האמור, אני קובעת כי לא ראיתי נסיבות אחרות המצדיקות קבלת הבקשה.
אשר על כן, אני דוחה את הבקשה.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2019 בשלום רחובות נפסק כדקלמן:

לחלופין, עתרו ב"כ הנאשם להורת על זכוי הנאשם מחמת הגנה מן הצדק בשל סגירת התיק בתלונת הנאשם על ידי מח"ש וטענות הנוגעות לתקיפתו על ידי השוטרים.
...
בהעדר כל תיעוד בעניין שבירת שיני הנאשם, לא בחקירתו, לא בתמונות ולא בתעודות הרפואיות, הרי שלא נמצא כל בסיס לטענה זו. נוכח כל האמור לעיל לא הוכח שעומדת לנאשם טענה של הגנה מן הצדק.
לסיכום קבעתי, כי עדותם של השוטרים מהימנה עלי והיא מתיישבת עם התיעוד בסרטונים ב- ת/2 ודחיתי גרסת הנאשם ורעייתו.
משכך עלה בידי המאשימה להוכיח אשמתו של הנאשם מעבר לכל ספק סביר ולא עלה בידו לעורר ספק סביר או להצביע על קיומה של הגנה בגינה לא יורשע ולכן, אני מרשיעה אותו בעבירות המיוחסות לו בכתב האישום.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2021 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

גדר המחלוקת המחלוקת בין הצדדים ממוקדת איפוא בשאלות הבאות: האם תקפה הנאשמת את המתלונן? האם תקפה הנאשמת את השוטר? האם מעצרה של הנאשמת היה חוקי? ובהנחה שהייתה נתונה במעצר בלתי חוקי האם ישנה הצדקה לבטל את כתב האישום מחמת הגנה מן הצדק? דיון והכרעה לאחר שבחנתי את הראיות שהובאו במשפט, מצאתי שיש לזכות את הנאשמת מתקיפת המתלונן, לאחר שלא הובאו ראיות שדי בהן להרשעתה ברף הנידרש בפלילים.
...
גדר המחלוקת המחלוקת בין הצדדים ממוקדת אפוא בשאלות הבאות: האם תקפה הנאשמת את המתלונן? האם תקפה הנאשמת את השוטר? האם מעצרה של הנאשמת היה חוקי? ובהנחה שהייתה נתונה במעצר בלתי חוקי האם ישנה הצדקה לבטל את כתב האישום מחמת הגנה מן הצדק? דיון והכרעה לאחר שבחנתי את הראיות שהובאו במשפט, מצאתי שיש לזכות את הנאשמת מתקיפת המתלונן, לאחר שלא הובאו ראיות שדי בהן להרשעתה ברף הנדרש בפלילים.
בהתייחס לאפשרות לריפוי פגמים אלה באמצעים מתונים יותר מאשר ביטול כתב האישום, סבורני שלא ראוי יהיה לנהוג כך במקרה זה. שרשרת המחדלים שהובילו לתוצאה העגומה של מעצרה הבלתי חוקי, איזוקה שלא במסגרת מעצרה, משך הזמן הארוך שבו הייתה נתונה במעצר בלתי חוקי, והתנאים הבלתי סבירים שבהם הוחזקה, מחייבים להמחיש את מידת הפגיעה בנאשמת באמצעות אקט נחרץ אשר יבהיר באופן בלתי מסויג את חשיבות השמירה על כבוד האדם; ואת חשיבות ההקפדה על הפעלת סמכויות אכיפה כחוק ובפרט סמכויות אכיפה אשר פוגעות בזכויות יסוד מובהקות כגון הזכות לחירות.
מכל הטעמים דלעיל, החלטתי שיש לבטל את האישום הנוגע לתקיפת שוטר.
סוף דבר כאמור החלטתי לזכות את הנאשמת מהאישום בעבירה של תקיפת בן זוג הגורמת חבלה ממש; ולבטל את האישום בעבירה של תקיפת שוטר בעת מילוי תפקידו מחמת הגנה מן הצדק .

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2017 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

כמו כן טען ב"כ הנאשם, כי לאור היתנהגות השוטרים והאלימות בה נקטו כלפי הנאשם, יש לזכותו גם מטעמי הגנה מן הצדק.
במצב דברים מעין זה הרשעתו של הנאשם בתקיפתה של השוטרת פוגעת פגיעה חריפה בתחושת הצדק וההגינות, אשר לא ניתן לרפאה באמצעי מתון יותר מאשר זיכויו מהמיוחס לו (ר' למשל ע"פ 4855/02, בורוביץ נ' מדינת ישראל).
...
ועדיין לא ראיתי מנוס מהמסקנה הקשה אך המתבקשת, כי עדויותיהם של חמשת השוטרים לפני לא היו אמת.
וגם לוּ הייתי נותן להן את מלוא המשקל, ספק רב אם ניתן להגיע מהן למסקנה כי מעשיהם של המפגינים גרמו להטלת אימה על הציבור.
הערה לאחר סיום בתיק זה עמד הנאשם בפני סיכון להיות מורשע בעבירה חמורה.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2021 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

סוף דבר אני מזכה את הנאשם מהאשום הראשון: בעבירת הפרעה לשוטר מחמת הספק; בעבירת תקיפת שוטר מחמת הגנה מן הצדק.
...
אישום שני החלטתי שיש לזכות את הנאשם מאישום זה בשל נפקויות המחדל שבאי חקירתו על אישום זה ומטעמי הגנה מן הצדק.
בפסק הדין נאמר כך: "בשים לב לאמור לעיל ולהלכות המפורטות, הרי שבנסיבות המקרה דנן אני סבורה כי בהימנעות מחקירת המערער תחת אזהרה, בגין האישום נשוא סעיף 5, דהיינו האירוע הנטען מחודש ינואר 2011, היה כדי לפגוע באפשרות המערער להתגונן כראוי. הגשת כתב האישום ביחס לאירוע זה, בנסיבות אלה, שנה לאחר האירוע, באופן הפוגע בתחושת הצדק הטבעי וקיומו של הליך הוגן, איננה ראויה ולפיכך, יש להורות על ביטול אישום זה, מחמת הגנה מן הצדק. נפקותו של ביטול זה, בשלב בו אנו נתונים, הינו זיכוי המערער מאישום זה" וראה גם פסקי דין נוספים שבהם בוטלו אישומים בגין אי חקירה: ת"פ (ת"א) מדינת ישראל נגד עציוני (06.01.2019); רע"ס (י-ם) 68844-12-15 מדינת ישראל נגד שוויש (23.04.2018); תו"ב (חדרה) 45938-09-15 ועדה מקומית לתכנון חדרה נגד קרול (20.08.2017); (ת"א) 3647-03-14 עידה נגד מדינת ישראל (07.09.2016); (ת"א) 1903/14 מדינת ישראל נגד סיונוב (01.05.2016); ת"פ (י-ם) 5565/14 מדינת ישראל נגד סולימאן (19.07.2015); ת"פ (י-ם) 2054/13 מדינת ישראל נגד סיאם (08.04.2014); ת"פ (י-ם) 8622/13 מדינת ישראל נגד טל (27.07.2013).
סוף דבר אני מזכה את הנאשם מהאישום הראשון: בעבירת הפרעה לשוטר מחמת הספק; בעבירת תקיפת שוטר מחמת הגנה מן הצדק.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו