מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

זיכוי או הפסקת הליכים במשפט פלילי

בהליך ערעור פלילי (ע"פ) שהוגש בשנת 2021 בעליון נפסק כדקלמן:

הפסקת הליכים או זכוי בית משפט קמא פסק כי לא ניתן לזכות את המערערת לפי חריג אשקר, ועל כן אין מנוס מהפסקת ההליכים לפי המסלול הדיוני.
הפסקת הליכים: באיזו עבירה? כפי שראינו, הפתרונות המשפטיים שהציע הסנגור לצורך זכוי המערערת מסעיף אישום שונה, מעלים קשיים רבים בהיתחשב במחסום הדיוני שיוצרים כללי הכשירות במשפט הפלילי.
...
ויובהר, בסופו של דבר לא בוטל אומנם סעיף 303 (כשם שבאנגליה לא בוטל ה-Infanticide Act), ואולם אין בכך כדי ללמד, לדידי, על היות הרציונל שבצד עבירה זו שונה מזה שבצד ההוראות לעניין אחריות מופחתת (ראו מרדכי קרמניצר וחאלד גנאים הרפורמה בעבירות ההמתה [2019] לאור עקרונות היסוד של המשפט, ומחקר היסטורי והשוואתי 170-168, 355-354 (2020)).
לאור זאת, כשם שנאשם איננו יכול לטעון לתחולתם במצטבר (להבדיל מתחולה לחלופין) של סייג אי השפיות והסדרי הענישה/האחריות המופחתת, כך גם אין לאפשר לנאשמת לטעון לתחולתם במצטבר (להבדיל מתחולה לחלופין) של סייג אי השפיות ושל סעיף 303 לחוק העונשין.
הוחלט בדעת רוב כאמור בחוות דעתו של השופט נ' הנדל, שאליו הצטרף השופט ע' גרוסקופף כי הערעור יתקבל באופן חלקי, במובן זה שהמערערת תזוכה מעבירת רצח, וזאת חלף פסק הדין המורה על הפסקת ההליכים נגדה בגין עבירה זו. זאת בניגוד לחוות דעתו של השופט ד' מינץ, שסבר כי יש לקבל את הערעור באופן של זיכוי המערערת מעבירה של המתת תינוק.

בהליך תמ"ש (תמ"ש) שהוגש בשנת 2020 בבתי המשפט לענייני משפחה נפסק כדקלמן:

עוד טענו כי שוויו של הרכוש הגנוב נמוך מהסך שנתבע, וכי יש להסתפק בפצוי שנפסק לטובת התובעת בהליך הפלילי, בסך של 30,000 ₪ אשר שולמו לה במלואם, שכן התכשיטים שנגנבו הוחזרו לה. הפסקת ההליכים כנגד הנתבעת: ביום 16.12.19 ניתן צו כנוס בעיניינה של הנתבעת בבית המשפט המחוזי בנצרת במסגרת תיק פש"ר ******.
(ב) אחת היא אם באה הזכיה מפעולת הזוכה, מפעולת המזכה או בדרך אחרת.
...
במשפט פלילי, המרשיע את הנאשם, יהיו קבילים במשפט אזרחי כראיה לכאורה לאמור בהם אם המורשע או חליפו או מי שאחריותו נובעת מאחריות המורשע, ובכלל זה מי שחב בחובו הפסוק, הוא בעל דין במשפט האזרחי", יש לקבוע כי הכספים שהנתבעת הורשעה בקבלתם, הם הם הכספים שהנתבע גנב מהתובעת.
בנסיבות אלה אני דוחה את טענת הנתבע לקיזוז שווי הרהיטים.
לסיכום: סך הפיצוי שנפסק לטובת התובעת הינו כדלקמן : סך של 78,000 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום 03.01.14 ועד לתשלום בפועל.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2021 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בקשת המדינה לפי סעיף 63 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), תשנ"ו-1996 (להלן: "חוק המעצרים"), להשית על המשיב ערבויות להבטחת התייצבותו להליך העירעור, לאחר שזוכה מכל המיוחס לו בכתב האישום.
דיון סעיף 63 לחוק המעצרים קובע: "זוכה נאשם, בוטל האישום או הופסקו הליכי המשפט, ישוחרר מיד ממעצרו, אם הוא עצור; ואם שוחרר בערובה...יופטרו הוא וערביו מערבותם ויוחזר העירבון הכספי...; ואולם, אם הודיעה התביעה כי בדעתה להגיש ערעור, רשאי בית המשפט לשחררו בערובה מטעמים שיירשמו, או להורות על מעצרו לתקופה שלא תעלה על 72 שעות לשם הגשת הודעת העירעור". על פי לשון הסעיף, ביטול הערבויות הוא הכלל, והותרתן היא החריג, שיש להצדיקו בטעמים שירשמו.
כך נאמר: "קשה להלום כי המשיב יסכן את כל עיסוקיו, ויותר מכך, יסכן את הסכום של 100,000 ₪ שהפקיד, ויותר מכך, יסכן גם את שני ערביו שערבו בסכום של 100,000 ₪ כל אחד להבטחת התייצבותו להמשך ההליכים – כל זאת כאשר לא ידוע לו איך וכיצד יסתיים העירעור, האם העירעור יתקבל, ואם כן, מה תהא מידת ההחמרה בעונשו". בע"פ 7156/14 מדינת ישראל נ' שלמה ניאמצ'יק (נבו 4.11.2014) זוכו המשיבים בבית המשפט המחוזי מעבירה של רצח.
...
בנסיבות אלה, ובהיות המשיב תושב רצועת עזה, שם משפחתו ושם מרכז חייו, קבע כב' השופט עמית, כי די בכך כדי להיעתר לבקשה.
על כן אני מורה כי עד למתן החלטה אחרת בבית המשפט העליון, המשיב יפקיד ערבויות כדלקמן לצורך הבטחת התייצבותו להליך הערעור: הפקדה כספית בסך 1,000,000 ₪.

בהליך ערעור פלילי (ע"פ) שהוגש בשנת 2023 בעליון נפסק כדקלמן:

בעוד שהליך לפי ההוראה המהותית מיתמקד במידת אחריותו של הנאשם-חולה-נפש לעבירה הפלילית ומוביל לזיכוי (רע"פ 2675/13 מדינת ישראל נ' וחנון (3.2.2015)); הליך שמתקיים לפי ההוראה הדיונית מתייחס רק לאפשרות לקיום משפט לבירור אשמתו, ומוביל להפסקת הליכים בשלב זה, כך שהיה והנאשם ישוחרר מאישפוז, היועץ המשפטי לממשלה רשאי להורות כי יועמד לדין מחדש (סעיף 21 לחוק טפול בחולי נפש).
ביחס לסיווג סיום ההליך – זכוי או הפסקת הליכים.
...
אשר לטענות המערער נגד סנגורו הקודם, נטען כי משלא הובאה התייחסותו, יש לדחות על הסף כל טענה בדבר "כשל בייצוג". עוד הובהר כי דין הטענה לדחייה גם מאחר שקו ההגנה שנבחר הוא סביר בנסיבות העניין.
כפי שאפרט להלן, בשלוש טענות אלו אין ממש ודינן להידחות.
על רקע האמור, ברי כי עובדות התרחשות מעשה העבירה בענייננו אינן מותירות ספק בכך שישנן די והותר ראיות לכאורה לביצוע עבירת ניסיון לרצח.
סוף דבר: אציע לחבריי כי נדחה את הערעור על כל חלקיו.

בהליך תיק פשעים חמורים (תפ"ח) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

בפסק הדין בעיניין אשקר (רע"פ 8601/15 אשקר נ' מדינת ישראל (15.5.2017)) הבהיר בית המשפט העליון כי במצב הדברים הרגיל, אי כשירות לעמוד לדין תביא להפסקת הליכים בהתאם לסעיף 170 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב-1982, גם אם בצידה עומדת אי שפיות בעת המעשה.
הצדדים רשאים להעלות טיעונים ביחס לסוג העבירה המיוחסת לנאשם בשלב הראשוני של בחינת התשתית הראייתית לכאורית, אולם לאחר שנקבע כי יסודות עבירת הרצח מתקיימים, אין לייחס משקל נוסף לשיקולים אשר כבר זכו להתייחסות במסגרת ההחלטה להפסיק את ההליכים נגד הנאשם או לזכותו, או לשיקולים אחרים שמקומם יפה לשלב הטיעונים לעונש.
...
אנו דוחים את עתירת ההגנה לקבוע תקופת אשפוז קצרה מתקופת המאסר המרבית, וזאת מכוח סעיף 15(ד1)(א2) לחוק טיפול בחולי נפש.
סעיף זה קובע כי במקרים בהם "שוכנע בית המשפט כי מעשה העבירה בוצע בנסיבות מקילות במיוחד, רשאי הוא, במקרים חריגים ומטעמים מיוחדים שיירשמו, להורות בצו כי תקופת האשפוז או הטיפול המרבית תהיה קצרה מתקופת המאסר המרבי". לטעמנו, מקרה זה אינו מן המקרים החריגים והמיוחדים בהם יחול סעיף זה (ונציין כי לא מצאנו בפסיקה שהצטברה לאחר תיקון מס' 8 מקרה בו סעיף זה אכן הופעל).
במצב דברים זה, לא ניתן לומר כי נסיבות ביצוע העבירה בענייננו הן "נסיבות מקילות במיוחד". סוף דבר לאחר שמצאנו כי קיימות ראיות לכאורה להוכחת עבירת הרצח לפי סעיף 300(א) לחוק העונשין, ובהתאם להסכמת הצדדים, אנו מורים על זיכוי הנאשם מביצוע עבירת הרצח מחמת אי שפיות.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו