מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

התנגדות לתוכנית ללא פרסום תקין

בהליך עתירה מנהלית (עת"מ) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי נצרת נפסק כדקלמן:

העותר מוסיף, כי המשיבה לא פירסמה את פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה וזאת בנגוד לחוק חופש המידע.
לסיכום טענה המשיבה, כי בהיותה רשות שלטונית ציבורית הפועלת על פי חוק קמה לה חזקת "תקינות פעולות הרשות" כשהעותר מנגד לא הוכיח אי חוקיות בפעילותה ולא הביא ראיות בכדי לסתור חזקה זו. דיון לאחר שנתתי דעתי לטיעוניהם המפורטים של הצדדים, נחה דעתי, כי דין העתירה לדחייה בהיותה מוקדמת ומשלא נפל פגם בהחלטת המשיבה המצדיק היתערבות בית המשפט בהליך התיכנוני בשלב זה. נתחיל במושכלות יסוד על פיהם, בית המשפט לעניינים מינהליים איננו נוטה להתערב בשקול הדעת המינהלי של הרשות אלא מקום שנפל בהחלטות גוף זה פגם משפטי, כגון חריגה מסמכות, פעולה בחוסר תום לב, או חריגה קיצונית ממיתחם הסבירות.
לעניין זה ראה דברים שנאמרו בבג"צ 4776/03 מלון רג'נסי ירושלים בע"מ נ' מר אברהם פורז - שר הפנים, תק-על 2005(2), 1158, עמ' 1166: "אי-קבלת עמדתם של המתנגדים לתכנית, לרבות משרד התיירות וגורמים נוספים, היא עצמה איננה מכוננת פגם של חוסר תום-לב. "רשות מינהלית, שאינה מקבלת דעתם של אחרים, אינה פועלת מטעם זה בלבד בחוסר תום-לב" (בג"צ 297/82 ברגר נ' שר הפנים, פ"ד לז(3) 29).
יוער, בשולי האמור לעיל, כי אם בסופו של הליך יתברר, כי התכנית אינה עומדת בדרישות החוק, התקנות ותכניות אחרות הנמצאות במדרג נורמאטיבי גבוה יותר (כטענת העותר, אשר לתכנית שהוגשה והופקדה בהתאם לתמ"ש 26827-03-19) וכי התכנית אינה מגשימה את המדיניות התכנונית ואת האנטרס הצבורי.
...
בענייננו סבורני, כי בשלב כה מוקדם של הפקדת התכנית, כשהתכנית נמצאת בראשית דרכה ומאחר שעדיין פתוחה בפני העותר האפשרות להגשת התנגדות לתכנית בפני הועדה המחוזית לתכנון ובנייה, הרי שיש לאפשר לוועדה, המורכבת מאנשי מקצוע, לדון בהתנגדויות ולהכריע בהן על פי שיקול דעתה המקצועי.
זאת ועוד, "אך טבעי הוא, כי בעל הסמכות יטה אוזן קשבת לעמדתם של גורמים מינהליים שונים, אשר להם התמחות מסוימת בסוגיה הנדונה. אך בסופו של דבר האחריות היא של בעל הסמכות, וההחלטה היא שלו, הן במישור קביעת העובדות והן במישור הסקת המסקנות" (שם).
אינני סבור, כי בהחלטת המשיבה במקרה זה נפל פגם של חוסר סבירות קיצוני או כי נגרמה פגיעה חמורה בשלטון החוק, המצדיקה התערבות בהליך בשלב זה. אשר על כן, סיכומו של דבר, אני דוחה את העתירה מחמת היותה מוקדמת.

בהליך עע"מ (עע"מ) שהוגש בשנת 2021 בעליון נפסק כדקלמן:

לטענתם, נפל פגם בתירגום הודעת ההפקדה בשפה הערבית, באופן שלא עולה ממנה כי מדובר בתכנית לשימור; לא נכללו בהודעת ההפקדה הבהרות המבארות כי מדובר בתכנית הכוללת הוראות לשימור; לא נכללו בהודעת ההפקדה מספרי הבתים שנועדו לשימור בתכנית; לא נשלחו הודעות למחזיקים ולבעלי המבנים הכלולים במתחמים לשימור; ולא פורסמו כלל מיסמכי התכנית באתר מנהל התיכנון.
המבקשים טוענים כי מאזן הנוחות נוטה לטובתם מאחר שהנזק שעלול להגרם להם ולתושבים נוספים שאינם מודעים לתכנית בשל הפגמים החמורים שנפלו בהליכי פירסומה, אם יאבדו את זכות ההיתנגדות בשל חלוף המועד להגשת ההתנגדויות – עולה משמעותית על הנזק שייגרם למשיבות.
המבקשים מדגישים שוב כי טענותיהם אינן טענות תכנוניות אלא הן נוגעות להליכי הפירסום של התכנית, כאשר הליכי פירסום תקינים הם תנאי מוקדם לשימוש בסמכות הועדה.
...
] אף אם התנגדותן של המשיבות, בין במישור נושא העתירה בין במישורים אחרים, היתה נדחית, היה באפשרותן להעמיד את החלטת הועדה המשותפת לביקורת שיפוטית לאחר אישור התוכנית כמקשה אחת ולא לשיעורין" (פס' 16-11; ההדגשות הוספו).
סוף דבר, הבקשה נדחית.
לפיכך, אני מורה כי המועד להגשת התנגדויות לתכנית יוארך עד ליום 14.9.2021.

בהליך עתירה מנהלית (עת"מ) שהוגש בשנת 2021 בהמחוזי באר שבע נפסק כדקלמן:

טענות העותרת: העותרת טוענת כי התכנית בלתי סבירה באופן קצוני, אושרה בהליך שערורייתי, בלתי תקין ובלתי הוגן, רצוף בפגמים מהותיים.
העותרת מתייחסת לטענות הסף של המשיבים, אשר לטענה לפיה על ביהמ"ש לדחות את העתירה בשל השהוי הניכר טוענת העותרת כי מדובר בטענה תמוהה שכן העותרת לא ידעה על קיומה של התכנית ועל הפקדתה, זאת בשל הפגמים המהותיים שנפלו בהליך פירסום התכנית, העותרת והמצטרפים לא ידעו על התכנית, לכן לא יכלו לממש את זכותם ולהגיש היתנגדות לתכנית, על כן לא יכלו להגיש את העתירה קודם, ועשו זאת כאשר דבר התכנית והשלכותיה נודעו להם, ומכאן אין, ולא יכול להיות, שהוי בהתנהלותם.
(ג) יושב ראש מוסד התיכנון המוסמך להחליט על הפקדת תכנית כאמור בסעיף קטן (א), רשאי מטעמים שיירשמו ובכפוף לתקנות שיתקין שר הפנים, להורות כי על תכנית מסוימת או על סוגי תכניות לא יחולו הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב), כולן או מקצתן, ורשאי הוא לקבוע דרכי פירסום חלופיות לתכנית שפטר כאמור; שר הפנים יקבע באילו מקרים ונסיבות יכול יושב ראש מוסד התיכנון לפטור מהוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב).
...
לאור כל האמור לעיל, אין מקום לביטול התכנית.
דין הטענות באשר לגוף התכנון להידחות הן מהטעם שהן נטענו לראשונה בבית המשפט והן מהטעם שכידוע, בית המשפט אינו "מתכנן על" (ראו, בין היתר: עע"ם 317/10 ‏שפר נ' יניב, [פורסם בנבו] פס' 17 (23.8.2012); בג"ץ 3917/14 פורום הארגונים למען יער ירושלים נ' הועדה הארצית לתכנון ולבניה תשתיות לאומיות, [פורסם בנבו] פס' 5 ו-32 (17.12.2014); בג"ץ 8077/14 עיריית יוקנעם נ' המועצה הארצית לתכנון ולבניה, [פורסם בנבו] פס' 42 (22.12.2015)).
לאור כל האמור לעיל העתירה נדחית, העותרת והמצטרפים ביחד ולחוד ישאו בהוצאות בסך 15,000 ₪ לכל אחד מהמשיבים 1 ו-7, 2 ו-3, 4 ו-5.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2021 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

הודעות-"ווטספ" נוספות (הנספח הששי לתצהיר-התובע) כתב הנתבע בקבוצת-הדיירים ביום 7.6.2018: "הלכו אחרי הגב שלי והחתימו אנשים על תרמית הקוביות הידוע [במקור]... אם [דיירת] היתה חותמת על תרמית הקוביות של האדריכל איציק את גולדברג [התובע]... ואז הפשע שלהם היה יכול להיות מושלם... החתמתָּ אנשים על תוכנית שלא קיימת[,] קיבלנו ממך את תרמית הקוביות לחתום... מתברר שכל התוכנית היא בלוף אחד גדול שנועד לצורך החתמת הדיירים... ואז ענת[,] אתה [התובע] ואיציק תוכלו לקבל עוד בניינים לפינוי ובינוי ותתפסו אותנו בביצים ולקבוע לנו איזה דירות נקבל ואת 12 המטר הנוספים יכנס [במקור] הישר לכיסם של העמלים בפורוייקט [במקור]... כעו'ד אתה יודע היטב שאם תגיד לשופט שאני שקרן ולא יהיה לך הוכחות הרי שהוא יזרוק אותך מכל המדריגות ואז נראה חבית מתגלגלת במדריגות בית המישפט [במקור]... איציק לבד לא היה מעיז לעשות מעשים כאלה בלעדיך". גם פרסומים אלה הם לשון-הרע, בייחסם לתובע הישתתפות פעילה ומדרבנת במעשה של תרמית; בפשע, לא פחות; בהונאתם של הדיירים לטובת-הפקתם של רווחים על חשבונם ואם לא די באלה – גם בלעג על מראהו כביכול של התובע.
טענת-הנתבע הייתה כי הפרסומים נעשו להבעת-היתנגדותו לתוכנית-הבינוי המוצעת, שאותה הוא מצא פגומה.
והודעה חמישית: "...הדירה המפוצלת משרתת אותך היטב.. בוא נראה אם גם עריית ר'ג תחשוב כמוך שהפיצול תקין.. המלך ניסני הראשון דאג לשמור את כולם באפילה ובסיפורי מעשיות על פרשות תמ'א וכשלונות מפוארים שרודפים אותך בגוגל עד היום.. לפני שאתה קורא למישהו בור, כדאי שתלמד לפחות לאיית בלי שגיאות..." (נספח י"ט; והינה זה נזכרתי במובאה שבסיפא לפסקה 14 לעיל).
...
יותר מזה, לא הוכח לפנַי כי לפרסומיו הנחרצים של הנתבע קדמה בדיקה, שמשמעה איסוף של נתונים רלוונטיים והסקתה של מסקנה מסתברת מהם, שעל יסודה יכל הוא לקבוע כי התובע לקח חלק בתרמית, המזיקה לדיירים.
התוצאה התביעות – נדחות שתיהן.

בהליך עתירה מנהלית (עת"מ) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

כך או כך, נטען כי היה על התוכנית לעבור את כל שלבי התיכנון ובין היתר את השלבים של בדיקה תכנונית מוקדמת ע"י מתכנן המחוזי (סעיף 62(ב) לחוק התו"ב), בחינה הדורשת הכנת תסקיר השפעה על הסביבה (סעיף 83ב' לחוק) לפי תקנות התיכנון והבנייה (תסקירי השפעה על הסביבה) , תשס"ג-2003, קבלת החלטה בדבר הפקדת התוכנית להתנגדויות (סעיף 85 לחוק) , פירסום לפי סעיפים 89 ו- 89א' לחוק ומתן זכות היתנגדות לפי סעיף 100 לחוק לצורך קיום הליך של שמיעת ההתנגדויות בהתאם לסעיפים 106 ו- 107 לחוק.
שתוף הציבור מהוה עיקרון מהותי בדיני התיכנון ושמירה קפדנית עליו מתחייבת על מנת לשמור על הליך תקין ומיטבי.
אופי הדיון שננקט בוועדה המחוזית לא אפשר זאת, לא מצד המתנגדים לתכנית ולא מצד המצדדים בה. תנאים בהיתר אינם תחליף להוראות בתכנית המענה שניתן על ידי הוועדה המחוזית, כי הארכה שתנתן תהא קצרה וכי רשות הרשוי תוכל לתת הוראות מתאימות להגנה מפני בעייתיות אפשרית של התכנית ולצורך מזעור נזקים לערכי הטבע אינו מספק.
...
אשר על כן, מתחייבת המסקנה כי בין אישור התכנית לכפר הנופש ב-2012 לבין הדיון בועדה המחוזית בשנת 2021 חל שינוי מהותי במגמות התכנון הרלוונטיות בתחום התכנית וסביבתה.
תוצאה מכל השיקולים שפורטו – העובדה כי מדובר בתכנית שפקעה, שינויים שחלו במגמות התכנון במהלך הזמן, אי-מתן הזדמנות לכלל המעוניינים בתכנית להביע את דעתם על חידושה, אי-מיצוי הדיון בנושא השפעת התכנית על ערכי הטבע באיזור המערה, והעדר התמודדות תכנונית עם בעיות פוטנציאליות במסגרת הדיון בתכנית – הגעתי למסקנה כי הועדה טעתה כאשר בחרה להאריך את תוקף התכנית בדיעבד במקום לקבוע שיש לדון בתכנית כתכנית חדשה.
העתירה מתקבלת והחלטת הועדה מחוזית מיום 22.11.2021 מבוטלת.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו