מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

התחשבות בארכה להגשת ערעור נגדי

בהליך ערעור עבודה (ע"ע) שהוגש בשנת 2023 בהארצי לעבודה נפסק כדקלמן:

הבקשה החלופית להארכת מועד להגשת ערעור שכנגד - לטענת המשיב, העירעור העקרי הומצא לו רק ביום 23.7.2023, במשלוח למשרד בא כוחו.
לפיכך, בהתאם לתקנה 99 לתקנות בית הדין לעבודה, התשנ"ב - 1991 ובהיתחשב בפגרת הקיץ, חל המועד האחרון להגשת ערעור שכנגד ביום 18.9.2023.
...
בהתאם, יש לדחות את הבקשה למחיקתו על הסף.
לנוכח האמור, יש לקבל את הערעור שכנגד לרישום.
כללם של דברים - הבקשה למחיקה על הסף של ערעור המערערת נדחית, והערעור שכנגד שהוגש ביום 18.9.2023 מתקבל לרישום.

בהליך ערעור עבודה (ע"ע) שהוגש בשנת 2021 בהארצי לעבודה נפסק כדקלמן:

החלטה בבקשות הצדדים למחיקת העירעור שכנגד ולחלופין להארכת מועד להגשתו תינתן בנפרד.
זאת, בהיתחשב במסמכים שצרף המערער לבקשה לעיכוב ביצוע, הכוללים תצהיר מטעמו, העתק תלוש שכר, תדפיס חשבון בנק וצילום המחאות (ראו: סעיף 14 להחלטה בבקשה לעיכוב ביצוע).
...
אוסיף, כי אף שבנסיבות העניין, הטענות בעניין מצבו הכלכלי של המערער אינו מצדיקות לפטור אותו כליל מהפקדת ערובה, שוכנעתי שיש להביא טענות אלה בחשבון במסגרת קביעת שיעור הערובה.
אשר לסיכויי הערעור, לא שוכנעתי שטענותיו של המערער בדבר סיכוייו הטובים של הערעור לטעמו מצדיקות, לכשעצמן, את דחיית הבקשה לחיובו בערובה.
כללם של דברים - לאחר שקילת מכלול נסיבותיו של ההליך ועריכת איזון בין זכות הגישה לערכאות של המערער לבין זכותה של המשיבה לגבות את הוצאותיה בערעור, אני מורה כדלקמן: המערער, מר ולדימיר בובילב, יפקיד בקופת בית הדין, עד ליום 8.7.2021 ערובה בסך של 2,500 ש"ח להבטחת הוצאות המשיבה בערעור העיקרי.

בהליך ערעור ביטוח לאומי (עב"ל) שהוגש בשנת 2022 בהארצי לעבודה נפסק כדקלמן:

בהיתחשב בפגרת הקיץ, ובהתאם להוראת תקנה 99 לתקנות בית הדין לעבודה, יש לקבוע כי העירעור שכנגד הוגש באיחור ניכר של כשלושה וחצי חודשים.
טרם חתימה יודגש, כי טעם מרכזי לדחיית הבקשה להארכת מועד עניינו בכך, שהבקשה להארכת מועד להגשת העירעור שכנגד הוגשה באיחור ממושך מאוד, בשלב מיתקדם של ההליך, לאחר שנקבע דיון מוקדם בעירעור (שבוטל), לאחר הגשת סיכומי הצדדים, וסמוך לפני הדיון שנקבע לפני מותב בית הדין בעירעור.
...
לאחר בחינת טיעוני הצדדים בבקשה ועיון בחומר המצוי בתיק, באתי לכלל מסקנה כי אין לקבל את הערעור שכנגד לרישום, כמפורט מטה: הערעור שכנגד הוגש באיחור ניכר לטענת המערער, כתב הערעור שהוגש על ידו (להלן: הערעור העיקרי) הומצא למשיב ביום 27.7.2021 בדואר רשום עם אישור מסירה.
דין הטענה להידחות.
כללם של דברים: הבקשה להארכת מועד להגשת ערעור שכנגד נדחית.

בהליך ערעור עבודה (ע"ע) שהוגש בשנת 2022 בהארצי לעבודה נפסק כדקלמן:

הרשמת אפרת קוקה בהחלטה מיום 20.3.2022, התקבלה בקשתו החלופית של המבקש להארכת מועד להגשת ערעור שכנגד, בכפוף לכך שנושאי העירעור שכנגד יהיו בעלי זיקה עניינית לנושאי העירעור העקרי כנדרש בדין.
הדברים אמורים בשים לב לפסיקה לפיה יש לנקוט גישה ליבראלית בעת בחינת בקשות להארכת מועד הטעונות 'טעם מיוחד' אשר נובעות ממצב החרום והכל בהיתחשב במכלול הנסיבות (ראו: בש"א (עליון) 1223/20 British Airways PLC נ' עמותת הצלחה, 16.3.2020).
...
לאחר עיון בהשלמת הטיעון מטעם המבקש, בתגובת המשיבה ובכלל החומר המצוי בתיק בית הדין, באתי לכלל מסקנה, כי דין הבקשה להארכת מועד להגשת ערעור עצמאי להתקבל, אולם זאת, תוך חיוב המבקש בהוצאות.
בהעדר הצדקה מספקת לאיחור בהגשת הבקשה להארכת מועד, נוכח מהות הטעמים העומדים ביסוד קבלת הבקשה, ומשהמבקש לא כלל בבקשה להארכת מועד את כלל הטענות הנדרשות לשם בחינתה, באופן שהצריך השלמת טיעון מטעם הצדדים, ישלם המבקש למשיבה תוך 30 ימים הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד בסך 2,000 ש"ח. ניתנה היום, כ"ח אדר ב' תשפ"ב (31 מרץ 2022) בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.

בהליך תיק רבני (רבני) שהוגש בשנת 2020 ברבני הגדול נפסק כדקלמן:

מדינת ישראל בתי הדין הרבניים תיק 1249115/1 בבית הדין הרבני הגדול ירושלים לפני כבוד הדיינים: הרב יעקב זמיר המערערת: פלונית (ע"י ב"כ עו"ד אבי גפן) המשיב: פלוני (ע"י ב"כ עו"ד עמנואל גרופי שלמה, עו"ד רונית גפניאל ועו"ד צבי טהורי) הנידון: מתן ארכה להגשת ערעור שכנגד והאיזון בין מהות לפרוצדורה החלטה
דיון בעירעור העקרי טרם היתקיים ובהיתחשב בכך ובאמור לעיל קשה גם לראות את העירעור שכנגד כעשוי להביא להמשכות נוספת של ההליכים.
...
וכיוצא בזה מצאנו גם במסכת סנהדרין (דף ז ע"א) "[...] כל דיין שדן דין אמת לאמיתו משרה שכינה בישראל" [.
בשיקול דעת נוסף מצאתי כי נכון וצודק יותר יהיה להשוות את הצדדים בדרך ההפוכה היינו להורות על השבת הערובה שהפקידה המערערת כתנאי לשמיעת ערעורה שלה: לאור כל האמור לעיל קשה להניח כי בסופו של יום יחויב המשיב בהוצאות המערערת בשל הערעור שכנגד, שכן לפי האמור לעיל קשה להניח כי תידרש המערערת להוצאות משמעותיות בשל ערעורו שלו נוסף על אלה שבשל ערעורה שלה.
מכל מקום כיוון שסוגיה זו לא עלתה בכתבי הטענות תינתן החלטה אופרטיבית בעניינה לאחר שיגיבו הצדדים – אם ירצו בכך – בנוגע לנקודה זו בתוך חמישה ימים (לרבות ימי פגרה) ממועד מתן החלטה זו. כתב הערעור שיוגש יוגש בתוך שבעה ימים כדברי המבקש בבקשתו (ובכללם ימי פגרה) שיימנו ממועד החלטתי בשאלת הערובה כאמור.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו