מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

השתת הוצאות משפט על נאשם בהליך פלילי

בהליך ערעור פלילי על בימ"ש לעניינים מקומיים (עפמ"ק) שהוגש בשנת 2020 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

מכל מקום, אך לאחרונה חזר בית המשפט העליון על ההלכה, כי הטלת הוצאות משפט על נאשם תיעשה במשורה ובמקרים חריגים בלבד (ראו רע"פ 7215/20 זגורי נ' עיריית חולון, פסקות 8–10 (3.11.2020) ורע"פ 8777/20 ג'ית נ' הועדה המקומית לתיכנון ובניה – ירושלים (20.12.20) פסקה 9).
אומנם טוענת המערערת, כי המשיב השתמש לרעה בהליכי משפט כדי להאריך ולסרבל את הדיון בעיניינו, ובנסיבות כאלה ניתן לשקול הטלת הוצאות גם כאשר עסקינן בהליך פלילי, אולם לא מצאתי כי מדובר במקרה חריג המצדיק הטלת הוצאות בנסיבות היתנהלות הדיון בתיק זה. בנוסף, בשים לב לסכום הקנס שהושת על המשיב, ומאחר שכאמור, אין דרכה של ערכאת העירעור להתערב בכגון דא, לא מצאתי להתערב בהחלטת בית משפט קמא בעיניין זה. סוף דבר, העירעור מתקבל בחלקו.
...
המסקנה היא, איפא, שטענה של הגנה מן הצדק בשל אכיפה בררנית יכולה להשפיע על קביעת מתחם העונש ההולם או על קביעת העונש המתאים בגדרי המתחם לפי עקרונות תיקון 113.
בשים לב למאסר על תנאי המכביד שהטיל עליו בית משפט קמא, ולכך שבית משפט קמא קבע שהצו יכנס לתוקף בתוך 30 ימים, ובפועל המבנה נהרס, ומאחר שאין דרכה של ערכאת ערעור למצות את הדין עם נאשמים, גם כאשר הערעור על קולת העונש מתקבל, ולנוכח מכלול השיקולים שפורטו על-ידי, כאמור, החלטתי להטיל סכום קנס ברף התחתון של המתחם, קרי 10,000 ₪ (או חודשיים מאסר תחתיו.
אומנם טוענת המערערת, כי המשיב השתמש לרעה בהליכי משפט כדי להאריך ולסרבל את הדיון בעניינו, ובנסיבות כאלה ניתן לשקול הטלת הוצאות גם כאשר עסקינן בהליך פלילי, אולם לא מצאתי כי מדובר במקרה חריג המצדיק הטלת הוצאות בנסיבות התנהלות הדיון בתיק זה. בנוסף, בשים לב לסכום הקנס שהושת על המשיב, ומאחר שכאמור, אין דרכה של ערכאת הערעור להתערב בכגון דא, לא מצאתי להתערב בהחלטת בית משפט קמא בעניין זה. סוף דבר, הערעור מתקבל בחלקו.

בהליך רשות ערעור פלילי (רע"פ) שהוגש בשנת 2021 בעליון נפסק כדקלמן:

ככלל, ניתן להצביע על הוראות דין ספורות המאפשרות לחייב נאשם בהוצאות (להרחבה ראו, עירית שלזינגר-זריבי "הטלת הוצאות משפט על נאשמים בהליכים פליליים" הסנגור 193, 4 (2013) (להלן: שלזינגר-זריבי)).
...
עמד על כך ד"ר גיא שני במאמרו הנזכר בפיסקה 7 לעיל: "[...] דווקא במשפט הפלילי ניתן למנות טעמים חשובים להכרה באפשרות להשיג על החלטות-ביניים. החלטות כאלה, המתקבלות במהלך משפט פלילי, עשויות להיות בעלות השפעה רבה על זכויות הנאשם, על תוצאת המשפט ועל אופן ניהולו. במהלך משפט פלילי מתקבלות החלטות-ביניים הן בתחום הענייני (למשל החלטה לגבי טענה מקדמית או טענה שאין להשיב לאשמה) הן בתחום סדרי-הדין (למשל החלטה בדבר סדרי הזמנתם וחקירתם של עדים ובדבר מועדים לשמיעת המשפט) והן בתחום דיני הראיות (למשל החלטה בשאלת קבילותה של ראיה או בדבר כשרותו של עד). ברי שהחלטות כאלה עלולות לפגוע בזכויות-יסוד של נאשם – פעמים אף לגרום לו עיוות-דין, והכל בדיני נפשות. הן עלולות גם לפגוע בתביעה, המייצגת את האינטרס הציבורי, ואף להביא לידי כך שבסופו של דבר תיאלץ ערכאת הערעור להורות על זיכויו של אדם ועל שחרורו לחופשי אך בשל פגם בניהול המשפט בערכאה המבררת. והנה, למרות כל אלה ואף שבפועל משפטים פליליים נמשכים כאמור על-פני תקופות זמן ארוכות, הדין בעניין זה מושרש ומקובל, והוא מונע עיכובים והשהיות נוספים בבירורם של משפטים פליליים" (שם, בעמ' 120).
בפסק-הדין הובהר כי אף שהעתירה נדחית על הסף ואף שהעותר אינו רשאי לתקוף את חיובו בהוצאות במהלך ניהול המשפט, הרי ש"לעותר עומדים סעדים נגד הטלת ההוצאות במסגרת ההליך הפלילי, כגון ערעור על פסק הדין הסופי ויתכן אף סעד זמני בדרך של בקשה לעיכוב ביצוע תשלום ההוצאות" [ההדגשה שלי – ר' ג'] (ולמקרים בהם השגתו של בעל-דין על חיובו בהוצאות אכן התבררה במסגרת הערעור על פסק-הדין הסופי בהליך ראו למשל, ע"פ 267/08 (מחוזי – חיפה) עומר נ' מדינת ישראל – רשות הטבע והגנים (7.1.2009); עפ"ג 36695-08-13 (מחוזי – באר שבע) פלוני נ' מדינת ישראל (11.12.2013)).
התוצאה היא אפוא שבקשת רשות הערעור נמחקת.

בהליך ער"פ (ער"פ) שהוגש בשנת 2022 בעליון נפסק כדקלמן:

לזאת אוסיף, כי האפשרות לעתור לבג"ץ על החלטת ביניים אשר נתקבלה בהליך פלילי שמורה למקרים נדירים ומיוחדים (ראו: בג"ץ 11339/05 מדינת ישראל נ' בית המשפט המחוזי באר שבע, פ"ד סא(3) 93, פסקה 5 והאסמכתאות שם (2006)); וספק גדול בעיניי אם מקרים אלה יכולים לכלול בתוכם החלטה להטיל הוצאות על נאשם שבאשמתו נאלץ בית המשפט לדחות את מועד משפטו.
...
מבט אל התכלית השנייה, מוביל גם הוא למסקנה דומה.
קושי נוסף שעליו ניתן להצביע, נוכח סיווג ההליך כערעור אזרחי, נוגע לכך שלפי שורת הדין, נאשם המבקש לערער על החלטה המחייבת אותו בהוצאות, ידרש לכאורה לשלם אגרה ולהפקיד ערובה בגדרי הליך הערעור, אך בכך אין כדי לשנות מן המסקנה שאליה הגעתי.
סוף דבר: נוכח כל האמור לעיל, לוּ תישמע דעתי, אציע לקבוע כי כליפה רשאי להשיג על ההחלטה המחייבת אותו בתשלום הוצאות, עוד קודם לסיום ההליך הפלילי, בדרך של הגשת בקשת רשות ערעור 'אזרחית'.

בהליך דנ"פ (דנ"פ) שהוגש בשנת 2023 בעליון נפסק כדקלמן:

השופט מינץ עמד על כך שמדובר בתוצאה קשה שעשויות להיות לה "השלכות בעייתיות, ובכלל זה זהירות יתר של נאשמים מהעלאת טענות מסוימות בשל החשש מפסיקת הוצאות נגדם", אך קבע כי "עניין זה הוא למחוקק לענות בו, ולא לבית המשפט", והטעים כי באופן כללי הטלת הוצאות משפט על נאשם ראוי שתעשה "במשורה ובמקרים חריגים בלבד". עוד נקבע כי בעל דין שחויב בהוצאות במסגרת ההליך, רשאי להגיש בסוף ההליך ערעור על ההחלטה, שיסווג כערעור פלילי, אף מקום שבו הוא אינו רשאי או מעוניין להגיש ערעור על פסק הדין הסופי.
...
בתחילה, טען המבקש כי לא שימש כמנהל החברה, אך בדיון שהתקיים בהמשך הודיע שלא יעמוד על טענה זו. בפתח דיון ההוכחות הראשון, שהתקיים ביום 26.11.2020, הודיע המבקש כי הוא עומד על הטענה שלא שימש כבעל תפקיד בחברה, ובעקבות כך נתן בית המשפט המחוזי בנצרת (השופט ג' אזולאי) את ההחלטה הבאה (להלן: ההחלטה על חיוב בהוצאות): "שינוי חזית מצד [המבקש] גורם לכך שעדים שזומנו לישיבת ההוכחות היום לא ייחקרו ויחזרו כלעומת שבאו. מאות קרטונים של מוצגים אשר ממלאים מחצית מאולם ביהמ"ש, גם הם יחזרו כלעומת שהובאו. עורכי הדין שהתכוננו לחקירת עדים יחזרו כלעומת שבאו. מקליט מחברת הקלטה יחזור כלעומת שבא. בית המשפט שיומנו עמוס עד לעייפה ייאלץ לבטל יום הוכחות. וכל זה על שום מה? על שום [שהמבקש] החליט לחזור בו שוב מעמדתו ולגרום לדחייה של יום הוכחות נוסף ואולי אף ימים נוספים. נראה כי יש להבהיר [למבקש] מהו הנזק שנגרם וייגרם. על כן, אני מחייב את [למבקש] לשלם הוצאות בסך 30,000 ₪, אשר ישולמו לאלתר לקופת ביהמ"ש". המבקש הגיש על החלטה זו בקשת רשות ערעור, אשר הועברה בהחלטת השופט ג' קרא ללשכת הרשמים לצורך סיווג ההליך.
טענות הצדדים מכאן הבקשה שלפניי, בה טוען המבקש, בין היתר, כי פסק הדין שגוי מאחר שהיה על בית המשפט לבחון את ההחלטה על החיוב בהוצאות לפי מבחן מהותי המוליך למסקנה כי החלטה זו מסיימת את ההתדיינות בכל הנוגע לחיובו בהוצאות, שאינה טפלה להליך הפלילי.
סעיף 30 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 קובע כי ניתן להורות על דיון נוסף אם "ההלכה שנפסקה בבית המשפט העליון עומדת בסתירה להלכה קודמת של בית המשפט העליון, או שמפאת חשיבותה, קשיותה או חידושה של הלכה שנפסקה". מן הטעמים שאפרט, אני סבורה כי אין מתקיימת בעניינינו איזו מן החלופות הללו.
כאמור, דעת הרוב קבעה, בהמשך להחלטת הרשם, כי במקרה דנן ההוצאות הוטלו על המבקש מכוח תקנה 21 לתקנות, ומשכך, ההלכה שנקבעה בפסק הדין תחומה לתקנה זו. השאלה שיש להכריע בה, אם כן, במסגרת הבקשה שלפניי היא האם ההלכה שלפיה ערעור על הטלת הוצאות מכוח תקנה 21 לתקנות יוגש רק בתום ההליך הפלילי, קשה במידה המצדיקה קיום דיון נוסף בה? על שאלה זו אני סבורה כי יש להשיב בשלילה.
מן הטעמים שפורטו לעיל, הבקשה לקיום דיון נוסף בפסק הדין – נדחית ונוכח המסקנה שאליה הגעתי, אין מקום להיענות לבקשת הסנגוריה להצטרף להליך דנן, ואף היא נדחית בזאת.

בהליך ערעור פלילי אחר (עפ"א) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

ראו גם: עירית שלזינגר-זריבי, "הטלת הוצאות משפט על נאשמים בהליכים פלילים", הסנגור 193 עמ' 4].
...
הבקשות נדחו בשתי החלטות במסגרת המ"ש 15870-04-22 של בימ"ש השלום בחיפה (כב' השופטת אורית קנטור), בנימוק כי אין לבית המשפט סמכות לבטל קנס מנהלי קצוב, וכי לא ניתן להיעתר לבקשה למתן ארכה להגשת בקשה להישפט מאחר שהבקשה "איננה עומדת במבחנים שנקבעו בפסיקה מהעת האחרונה". על החלטה זו הוגש ערעור לבית משפט זה בעפ"א 47115-09-22, ובהסכמת המשיבה החזרתי את פסק הדין לבית משפט קמא עבור השלמת נימוקי ההחלטה.
אני מקבל את קביעת בית משפט קמא כי המערער היה מודע היטב לחובתו לתשלום הקנס, ובחר בכל זאת להתעלם ממנו ולהמשיך בביצוע העבירה.
בנוגע לבקשה למתן ארכה להגשת בקשה להישפט המוגשת לאחר המועד הנקוב להגשתו (30 יום מיום המצאת ההודעה), נקבע בסעיף 13(ב) לחוק העבירות המנהליות כי בית המשפט רשאי להיעתר לבקשה בהתקיים (א) התנאים האמורים בסעיף 8א(ו) לחוק, כי הגשת הבקשה במועד לא התאפשרה מסיבות שלא היו תלויות במבקש או (ב) "מנימוקים מיוחדים אחרים שיפורטו בהחלטתו". בעניינו של המערער, לא התקיימו התנאים האמורים בסעיף 8א(ו), וצדק בית משפט קמא כי לא נמצאו נימוקים מיוחדים המצדיקים את מתן הארכה.
בהעדר סמכות עניינית לביטול הקנס, ובהעדר טענות הגנה ונימוקים מיוחדים המצדיקים מתן ארכה להגשת בקשה להישפט, אני דוחה את הערעור.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו