מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

השתק פלוגתא בבית דין רבני

בהליך תלה"מ (תלה"מ) שהוגש בשנת 2022 בבתי המשפט לענייני משפחה נפסק כדקלמן:

יישום המבחנים שנקבעו בפסיקה על ענייננו בדוקטרינה של מעשה בית דין מכח "השתק
כאשר בית המשפט (או בית הדין) חסר סמכות לפסוק בתובענה שהובאה לפניו בטל פסק הדין מעיקרא ואין בכוחו למנוע היתדיינות נוספת בין בעלי הדין בגין אותה עילת תביעה או בשל אותה פלוגתא.
משדן ופסק בית הדין הרבני האיזורי אך בסוגיית ביצוע פסק הדין, אגב הליכי הוצאה לפועל, וקביעותיו אינן יוצרות מעשה בית דין ומשנעדר הוא סמכות עניינית לידון בתוקפו של הסכם 2015 הרי שאין גם תחולה בנסיבות העניין לעיקרון הכיבוד ההדדי בין הערכאות, ולפיו בית המשפט ימנע מלהתערב בקביעת בית הדין הרבני 16 118 ( (ואף לא להילכת פלמן שאוזכרה על ידי הנתבעת; בג"ץ 8497/00 פלמן נ' פלמן, פ"ד נז( )2003.
...
מסקנתי היא אפוא שהסכם 2015 הוא הסכם תקף ומחייב ומקים לתובע זכות לעתור לפירוק שיתוף בבית.
אינני מקבלת את טענת הנתבעת לפיה להסכם 2015 תוקף אובליגטורי בלבד להבדיל מהסכם הגירושין שלו תוקף קנייני.
בירושלים XXX ' לאור האמור לעיל אני נעתרת לתביעה ומורה על פירוק השיתוף בבית ברח בדרך של מכירה, ומורה כדלקמן: 26 X תת חלקה X חלקה XXX הידוע כגוש הבית יימכר כפנוי, למרבה במחיר, במכירה שבין מוכר מרצון לקונה מרצון.

בהליך תלה"מ (תלה"מ) שהוגש בשנת 2021 בבתי המשפט לענייני משפחה נפסק כדקלמן:

התובע הכחיש באופן כללי את טענותיה של הנתבעת בכל הנוגע לבגידה הפינאנסית ולעבירות המס אך בד בבד ציין (בסעיפים - 4,6,21 5 ( 26 ) כי קיים פסק דין של בית הדין הרבני (ת/ אשר מהוה מעשה בית דין ו/או השתק עילה ו/או השתק פלוגתא בכל הסוגיות הללו שאושר בית הדין הרבני הגדול.
...
התובע הגיש כתב הגנה לתביעה שכנגד ובו טען כי דין התביעה להידחות על הסף בשל מעשה בית דין/השתק עילה/השתק פלוגתא שכן בית הדין הרבני נתן פסק דינו ואף הוגש ערעור לבית הדין הרבני הגדול בנוגע לטענותיה של הנתבעת.
מהאמור לעיל, אני מורה על דחיית התביעה שכנגד של הנתבעת על כל טענותיה ועילותיה.
התביעה שכנגד כספית, נזיקית ולשון הרע נדחית.
בנוסף הנני מחייבת הנתבעת בהוצאות משפט ושכ''ט עו''ד בשיעור של 12,000 ₪ בצירוף מע''מ אשר יישא הפרשי ריבית והצמדה כחוק ממועד הגשת התביעה ועד התשלום בפועל.

בהליך ערעור עבודה (ע"ע) שהוגש בשנת 2023 בהארצי לעבודה נפסק כדקלמן:

בית המשפט יכול מכוח עקרון זה למחוק טענות מכתבי הטענות, הסותרות ממצאים שנקבעו בהליך הראשון, או במסגרת פסק דינו לאמץ קביעות בפלוגתות שהוכרעו בהליך הראשון (זלצמן בעמ' 135; רוזן צבי בעמ' 538; וראו בג"צ 578/82 נעים נ' בית הדין הרבני האיזורי פ"ד לז(2)701, 705; רע"א 4982/92 טביב נ' טביב (17.11.1994); בר"ע (ארצי) 30291-06-17 אבי כהן – עריית אשדוד (12.7.2017)) התנאים לקיומו של השתק פלוגתא הם ארבעה: ראשית, קיומה של זהות עובדתית ומשפטית בין הפלוגתות העולות בכל אחד מההליכים; שנית, קביעת ממצא פוזיטיבי באותה פלוגתא במסגרת פסק הדין הראשון, להבדיל ממימצא שנקבע בשל העדר הוכחה; שלישית, ההכרעה בפלוגתא הייתה חיונית לתוצאה הסופית שנקבעה בהתדיינות הראשונה להבדיל מכל הכרעה שולית או אמרת אגב שאינה נחוצה לתוצאת פסק הדין; רביעית, זהות בעלי הדין בהתדיינות הראשונה שהוכרעה ובהתדיינות המאוחרת, או היות הצדדים בהתדיינות המאוחרת חליפיהם של הצדדים בהתדיינות הראשונה או היותם "קרובים משפטית" לבעלי הדין שהתדיינו בהליך הראשון (ראו: ע"א 2576/03 וינברג נ' האפוטרופוס לנכסי נפקדים (21.2.2007), פסקה 23; ע"א 450/82 מדינת ישראל נ' חירם לנדאו עבודות עפר כבישים ופיתוח בע"מ פ"ד מ(1) 658, 670 (1986) (להלן- עניין חירם לנדאו)).
...
כך מצאנו לגבי העובדת ולטר איריס והעובד זועבי עבד אל סאלם שעבדו במשרד התעשיה המסחר והתעסוקה כי הוצע להם לעבור להיות מועסקים בכתב מינוי והם בחרו לוותר על כך, זאת לאחר שנערכה להם סימולציית שכר (עמודים 193-200 לקלסר 2 למוצגי המדינה).
ערעור העובדים כפועל יוצא מקבלת ערעור המדינה, יש לדחות את ערעור העובדים בעניין אי חיוב המדינה בפיצויי הלנת שכר.
סוף דבר ערעורי המדינה מתקבלים, ערעורי העובדים נדחים.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום חדרה נפסק כדקלמן:

"ההשתק השפוטי הוא הד לאיסור הנוגע לשימוש לרעה בהליכי משפט. את תוקפו שואב ההשתק מעיקרון תום הלב, המהוה חלק ממי התהום של השיטה המשפטית. השתק זה יוצר מניעות רחבה מזו הקבועה בתקנות סדר הדין האזרחי [...]. בעל דין המבקש לדבר בשני קולות נחסם בהליך מאוחר, ביחס לשאלות שבעובדה או במשפט [...]" [בג"צ 566/81 עמרני נ' בית-הדין הרבני הגדול, פ"ד לז (2)1 (1982); ע"א 502/00 רשות שדות התעופה בישראל נ' אפקון בקרה ואוטומציה בע"מ (2001)].
בסיכומיהם הודו התובעים כי החלטות שניתנו בהליכים קודמים כוננו השתק פלוגתא, אך הם מחילים זאת רק כלפי הנתבעת [סע' 11].
...
לפיכך הייתה התביעה נדחית גם אם הנתבעת לא הייתה משמיעה עד ומסתפקת בחקירה נגדית של התובע, שמאי התובעים ומומחה בית-המשפט.
אני דוחה את ניסיונה של הנתבעת להציג בסיכום טענותיה סכומים חדשים – שונים מאלו שעליהם עמדה בכתב-ההגנה ובתצהירו של העד מטעמה.
התובעים ישלמו לנתבעת את הוצאות ההליך בסך של 10,000 ₪ ושכ"ט עו"ד (כולל מע"מ) בסך 31,000 ₪, שניהם בערכי יום פסק-הדין (להלן יחד הסכום הפסוק).

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

לכן קיים השתק פלוגתא ויש לדחות מכוחו תובענה זאת.
מוסכם כי הגב' גאולה תחתום על מיסמך שיעביר האב באמצעות האשה לחתימתה לפיה מסכימה גאולה להסדר זה, לפיה יהיה זכאי האב לקבל 25% מכלל הזכויות בנכס באולגה וכי הגב' גאולה מכירה בכך, מסכימה לכך ולא תביע כל היתנגדות בעתיד לעניין הסכמות אלו, כאשר מיסמך זה יצורף כחלק בלתי נפרד מהסכם זה. מוסכם כי מיום אישור הסכם זה בפס"ד של בית הדין הרבני יהיה האב אחראי על 25% מכלל החובות על הנכס כל וישנם וכן יהיה זכאי האב לקבל 25% מכל הזכויות על הנכס לרבות דמי שכירות.
...
משקבענו כי הסכם המתנה ותצהיר המתנה נחתמו על ידי התובעת (וכך תהא גם המסקנה אם היינו קובעים כי הסכם המתנה נחתם על ידי עינב בשליחותה של התובעת, על פי הרשאה שניתנה כדין), ומשלא הסתיימה המתנה ברישום, יש לומר כי עסקינן בהתחייבות ליתן מתנה מצידה של התובעת כלפי הנתבע (עמדה על כך גם התובעת בסעיפים 45-49 לסיכומיה).
במצב דברים זה שוכנעתי לדחות התובענה, שהרי הערת האזהרה נרשמה גם בהסתמך על הסכם המתנה (ועמדנו על כך לעיל), ובדין נרשמה, כל עוד לא יבוטל הסכם המתנה, המהווה בשלב זה התחייבות למתן מתנה מצידה של התובעת כלפי הנתבע.
בהינתן כל אלה אני מורה על דחיית התובענה.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו