מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

השעיית עובד עד לבירור משמעתי מותר מתי

בהליך סכסוך עבודה (ס"ע) שהוגש בשנת 2014 באזורי לעבודה ירושלים נפסק כדקלמן:

מר ירון טל מסר לתובע מכתב השעיה של הנתבעת הנושא תאריך 6.2.11, בו נאמר שבשל הפרות משמעת חוזרות שתכליתן לגרום לאלץ את הנתבעת לפטרו, התובע מושעה מן העבודה עד לבירור שיתקיים בעיניינו בנוכחות נציג ההסתדרות.
...
אנו סבורים כי המחלוקת בעניין חבות הנתבעת בפיצויי פיטורים הייתה כנה ועל כן נפחית את פיצויי הלנת פיצויי פיטורים ונעמידם על הפרשי הצמדה וריבית.
סוף דבר התביעה מתקבלת חלקית.
הנתבעת תשלם לתובע פיצויי פיטורים בסך 63,717 ₪.
הנתבעת תשלם לתובע שכ"ט עו"ד בסך 2,000 ₪.

בהליך סכסוך קיבוצי (ס"ק) שהוגש בשנת 2015 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

לאור העובדה כי ביום 24.12.14 שבו העובדים לעבודתם הסדירה ותיקנו את הנזקים אותם ביצעו החליט מר ירון הדרי - סמנכ"ל משאבי אנוש ולוגיסטיקה ברכבת, שלא להשעות את העובדים אך לזמנם לועדת בירור שנייה (להלן: "ועדה שניה") המוגדרת בתקנות המשמעת כועדת משמעת בה יושבים שני סמנכ"לים (סמנכ"ל משאבי אנוש וכן סמנכ"ל נוסף לפי שיוכו התפעולי של העובד) ומזכיר הועד הכללי.
לגישת המשיבה אף אם תיתקבל טענת המבקשת לפיה פעולותיהם של העובדים נעשו כחלק מ"פעילות ארגונית" מותרת, מדובר במעשים שאינם לגטמיים אפילו במסגרת שביתה שהוכרזה כדין, ולא יכולה להיות מחלוקת כי המשיבה מוסמכת לנקוט בצעדים משמעתיים כלפי העובדים ובכלל זאת גם חברי הועד המעורבים.
אין צורך להתייחס לעדויות מטעם הרכבת מאחר שבנקודה זו מספיקה עדותו של מר שימחוביץ שמודה כי "עשה טעות" – נתן הוראה לעובדים בבית המכלולים לבצע פעולה הפוגעת במנועים הקיימים במוסך (גם אם לא מדובר היה בנזק בלתי הפיך, וגם אם מדובר במה שניתן היה לתקן תוך פרק זמן קצר, כפי שנאמר על ידי מר שימחוביץ בעדות).
...
לסיכום כל עוד נקיטת ההליכים המשמעתיים כנגד העובדים שהיו מעורבים באירועים מיום 23.12.14 היא לגיטימית, אין לתת צו מניעה כמבוקש על ידי ההסתדרות ודין הבקשה לצו מניעה להידחות.

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2020 באזורי לעבודה באר שבע נפסק כדקלמן:

הוראות אלה קובעות כי "תוכל הנהלת הנמל לאחר ששמעה את טענותיו של העובד להשעותו מעבודתו עד לגמר הליכי הבירור המשמעתי, והבירור המשמעתי יתחיל לא יאוחר מ-48 שעות לאחר תחילת ההשעיה". אין חולק כי בירור משמעתי לא נערך והמחלוקת בין הצדדים נוגעת בשאלה מה השלכות העובדה כי לא נערך בירור משמעתי על ההחלטה להשעות את המשיבה.
...
המשיבה הגישה תגובתה לבקשה ביום 6.9.20 במסגרתה היא טוענת כי דין הבקשה להידחות על סף משהוגשה בשיהוי וכן בשל העובדה כי המבקשת וויתרה על קיומו של בירור משמעתי, עניין המרוקן מתוכן את סמכות ההשעיה בכלל.
שקלנו את טענות הצדדים והתנהלותם ומצאנו כי המבקשת לא הרימה נטל זה. בפרשת פרץ נקבע על ידי בית הדין האיזורי כי המבקש שם סירב לשתף פעולה עת נמנע מלמסור גרסה עובדתית ועת מנע במעשיו (בין היתר כאשר סירב לפרט את סטטוס ההליך הפלילי) את הליכי הבירור ואף לא ביקש לקיימם.
צירוף עובדה זו לאיזון המתבקש ובו יש לשקול גם את נסיבותיה האישיות של המשיבה ואת הפגיעה החמורה של השעיה בלתי מוגבלת, מביאים למסקנה כי יש לדחות את הבקשה להארכת ההשעיה.
על יסוד כל האמור, הבקשה נדחית.

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2021 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בהמשך, התובעת הקימה קול זעקה כי הושעתה למשך שבוע ימים ותהתה מי יפצה אותה על 2 המשמרות שהפסידה, והוסיפה, כי דורון הרע את תנאיה, הכפיש את שמה והיקשתה: "איך אני יכולה להראות את הפרצוף שלי פה, איך אני יכולה לעבוד פה? זה משפיל..." (עמ' 4 לתימלול מול שורה 3 ואילך ועמ' 5 לתימלול מול שורה 1 ואילך).
יחד עם זאת, בנסיבות מסוימות הקשורות למעשה או מחדל שביצע עובד, ואשר יש להם השלכה מידית וישירה על מקום העבודה או על יחסי האמון בין העובד לבין מעסיקו, כמו במקרה שלפנינו, רשאי המעסיק להרחיק עובד שסרח ממקום העבודה למספר ימים כדי לברר את העובדות לאשורן ולחילופין, על מנת למנוע הגדלת הנזק שכבר נגרם, וזאת עד לזימונו לישיבת שימוע.
טישטוש הגבולות אצל התובעת בין מותר ואסור, בין מעשה משובה ילדותי לבין מעשה פוגעני בעל פוטנציאל הרסני לעסקי המסעדה ואי יכולתה או אי רצונה, גם היום, בחלוף הזמן, ולאחר שהתבגרה קצת מאז המקרה, להפנים את החומרה שבמעשיה, הם הנותנים כי בעלי המסעדה פעלו בדרך סבירה ומתבקשת בכך שקודם כל הרחיקו אותה ממקום העבודה לצורך בירור, ואבהיר.
מעסיק אמור לפיכך לבצע לעובדיו הערכות תקופתיות, למסור להם אינפורמאציה רלוואנטית, לנקוט כנגדם בהליכי בירור ומשמעת וליתן בגינם המלצות, מבלי שתתלווה לכך עננה של חשש מתמיד מתביעות משפטיות.
...
לאור כל האמור לעיל, אני קובע כי התמונה והכיתוב שנלווה אליה מהווים פרסום לשון הרע, כהגדרת המושג בחוק וכעת אפנה לדון בפיצוי הראוי בנסיבות העניין.
הפיצוי הראוי לאחר ששקלתי את מכלול נסיבותיו של תיק זה, באתי כלל מסקנה, כי חרף מעשיה החמורים של העובדת, לא הוכח כי המעשה נעשה בזדון או בכוונת מכוון לפגוע במסעדה, ממנה היא התפרנסה, ואבהיר.
אחרית דבר תביעת התובעת מתקבלת בחלקה הקטן והנתבעת תשלם לה את הסכומים הבאים: (1) בגין הודעה מוקדמת – 926 ₪; (2) בגין דמי חגים – 93.60 ₪; (3) בגין הוצאות נסיעה – 1,194 ₪; (4) בגין ימי השעיה – 187 ₪.

בהליך צו עשה/צו מניעה (קבועים) (צ"ו) שהוגש בשנת 2017 באזורי לעבודה באר שבע נפסק כדקלמן:

כן נקבע בסעיף 9 להסכם 2011 כי: "לסעיף 3.18(ג) של תקנון העבודה לעובדי החברה, עונשין, יתוסף ס"ק (13) כדלקמן: 'עבירת בטיחות חמורה - עבירת בטיחות חמורה הנה עבירה הנכללת ברשימת עבירות הבטיחות החמורות כפי שתיקבע מעת לעת על ידי ועדת הבטיחות של החברה. מובהר כי החלטה על עבירות בטיחות חמורות כאמור בסעיף זה תיתקבל בהרכב ועדה המכיל מספר שווה של נציגי העובדים והמעביד. עבירת בטיחות חמורה תחייב השעיה אוטומאטית עד לקיום בירור משמעתי. על ההשעיה יחולו הוראות ס"ק (ז) שלהלן בשינויים המתחייבים'". (הדגשה שלי - י.א.ש).
אין ספק כי שינה בעבודה אינה מותרת בכל שלב שהוא (אלא מקום שבו מתיר המעסיק במפורש לעשות כן, דוגמאת משמרות כפולות, כוננויות וכיוצא באלה; ראו הודעה לעובדים מיום 23.10.2014, נספח י' לתשובה).
...
בנסיבות אלה, ולאחר ששקלנו את מאזן הנוחות ואת טענות הצדדים, אנו מורים על ביטול ההשעיה הדחופה.
אולם, בבחינת הדברים במכלול והשלכות הפרשנות שלה טוענת החברה ואשר מביאה לריקון מתוכן של הוראות התקנון, סבורים אנו כי יש לנקוט בפרשנות מצמצמת ודווקנית על פני הרחבה גורפת אשר מוציאה למעשה את המבקשות מגדר צד להליך הבירור בעבירות המשמעת.
אחרית דבר על יסוד כל האמור, דין הבקשה להתקבל ואנו קובעים כי את העבירה המיוחסת לעובדים יש לסווג כעבירה על פי סעיף ב(5) לפרק 3.18 לתקנון העבודה וככל שמבקשת המשיבה להפעיל את הסכם 2015 רשאית הייתה לעשות כן תוך הידברות על כך עם המבקשות.
משהסכימו הצדדים כי בתקופת הדיון ועד להכרעה בתביעה העיקרית ישהו העובדים בחופשה, ומשמסקנתנו היא כי המשיבה לא היתה רשאית להשעות את העובדים, זכאים הם לתשלום שלא יפחת משכר העבודה הבסיסי המלא וזאת בצירוף כל התשלומים שאינם מותנים בביצוע עבודה בפועל (כגון תוספת משמרות או גמול שעות נוספות וכיו"ב) ממועד הפסקת עבודתם בפועל ועד למתן פסק הדין.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו