מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

השעיית החוק בעבירות סחר בסמים

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2019 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

המבקש פנה למשרד החינוך על מנת לבטל את ההשעיה וטען, בין היתר, כי פתיחת חקירה משטרתית כנגד המבקש אינה עילה להשעייה; כי מדובר "במורה משכמו ומעלה"; כי העבירה לא הוכחה; אין ראיה לכך שמדובר בסמים וגם אם יוכח הדבר הרי שמדובר בשימוש לצורך הירדמות בעקבות טיפולים רפואיים שעבר המבקש; אין לעבירה ככל שבוצעה כל קשר לעבודתו כמורה, בין היתר מחמת שנעברה בחופשת הקיץ.
בפסק דינו של בית המשפט העליון נקבע בענין השמוש בסם GBL: "אכן, העבירה של סחר בסם מסוכן מסוג GBL היא קשה, וזאת, בין היתר, גם בשים לב לכך שבסם זה ניתן להשתמש, על פי הנטען, כ"סם אונס" (אף שיש להדגיש כי טענה זו לא הועלתה ביחס למערער כאן).
...
זהות ההליך הזמני והעיקרי "נקבע לא אחת כי הכלל הוא שאין לתת סעד זמני הזהה לסעד העיקרי המבוקש, וזהות הסעדים כשלעצמה מהווה שיקול שלא להיעתר לבקשה, ולו מפני שאין מקום להכריע בהליך העיקרי במסגרת הליך מקדמי" (ר' פס"ד הצלחה וברכה) המבקש ציין בבקשתו כי במקביל מוגשת על ידו תביעה לצו מניעה ו/או עשה קבוע (ר' סעיף 4 לבקשה).
עיון בכתב התביעה מעלה כי הסעד היחיד המבוקש בכתב התביעה הוא ביטול החלטת ההשעיה נשוא הליך זמני זה. אף מטעם זה, של זהות הסעדים, לא מצאנו להעתר לבקשת המבקש ליתן לו סעד זמני.
הוצאות משנדחתה בקשתו של המבקש, מצאנו לחייבו בהוצאות המשיב בסך של 10,000 ש"ח. היות והמשיב מצוי בהשעייה ישולם סכום ההוצאות בארבעה תשלומים בסך 2,500 ש"ח כל אחד, כאשר הראשון בהם ישולם עד ליום 15.12.2019 ושלושת התשלומים הנוספים ב-15 לכל חודש עוקב.

בהליך ערעור פלילי גזר דין (עפ"ג) שהוגש בשנת 2020 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

כללי המערער הורשע, על יסוד הודאתו בעובדות כתב אישום מתוקן, בחמש עבירות של ייבוא סמים מסוכנים בצוותא, בשתי עבירות של החזקת סם שלא לצריכה עצמית, גידול סם מסוכן, החזקת כלים להכנת סם שלא לצריכה עצמית וסחר בסם מסוכן, אשר יוחסו לו בחמישה אישומים.
לאחר מכן שולב בקהילת הבוגרים במקום מאז יום 30.5.19, וביום 12.12.19, לאחר כשבעה חודשים, הוא הושעה לאחר שהשתמש בסמים.
...

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2022 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

בגין כל המתואר באישום זה, הורשע הנאשם בעבירה אחת של החזקת סמים שלא לצריכה עצמית לפי סעיף 7(א)+7(ג) רישא ו-4 עבירות של סחר בסמים מסוכנים לפי סעיפים 13+19א לפקודת הסמים.
שירות המבחן הציע לנאשם מסגרת טיפולית מסוימת, אך הנאשם ביקש להישתלב בקהילה הטיפולית "רטורנו" אשר לשיטתו התאימה יותר לאורח חיים דתי, והוא קיבל היזדמנות להישתלב בקהילה זו. בתחילה הנאשם גייס עצמו לטפול בקהילת "רטורנו", אך לאחר תקופת מה, הושעה מהקהילה לאחר שניהל קשר זוגי באופן המנוגד לכללי המקום.
...
הגם שהסמים נמכרו בסופו של דבר לסוכן, ולא הופצו לציבור, הרי שפוטנציאל הנזק הטמון במעשים הינו רב, ומבחינת הנאשם אשר לא היה מודע לכך שרוכש הסם הינו סוכן, פועל יוצא של העסקאות היה הפצת הסמים בציבור.
שקלתי את הליך השיקום שהנאשם עבר, על הכשלים שהיו בו, ושוכנעתי כי הגם שלא מדובר בשיקום מושלם, לא ניתן להתעלם מהשינוי שחל בנאשם ועל העונש לשקף מחד את חומרת העבירות, ומאידך לא להוריד את מאמציו של הנאשם ואת עבודתם הקשה של גורמי הטיפול לטמיון.
נוכח כל האמור, לאחר שנתתי דעתי לכל הנדרש, אני גוזר על הנאשם את העונשים הבאים: 9 חודשי מאסר אשר ירוצו בעבודות שירות בהתאם לחוות דעת הממונה על עבודות השירות, וזאת בניכוי ימי מעצרו בכל התיקים אשר צורפו.

בהליך עבירות שאינן תאונות דרכים ואינן דו"חות (פ"ל) שהוגש בשנת 2022 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

סביב חזרתו בשאלה תיאר הנאשם ניסיון מצד הוריו להחזירו לדת, כאשר הישתלב במספר פנימיות, ולתקופה קצרה מאוד גם במסגרת תיכון "אמי"ת טכנולוגי" בירושלים, ממנה הושעה.
מנגד, ניצב לחובת הנאשם עברו הפלילי הכולל הרשעה משנת 2020 (בגין עבירות שנעברו בשנת 2015), בעבירות של סחר בסם מסוכן ותיווך בסם מסוכן, בגינה ריצה תקופת מאסר לצד צו מבחן.
...
סבורני, כי בהתאם לפסיקה שהוזכרה לעיל, יש לתת ביטוי לצבר העבירות בתוך מתחם העונש שנקבע.
אני דן את הנאשם למאסר למשך 8 חודשים וזאת על תנאי למשך 3 שנים שלא יעבור עבירות של נהיגה בזמן פסילה או נהיגה בשכרות סמים/אלכוהול ו/או נהיגה תחת השפעת סמים/אלכוהול.
אני דן את הנאשם למאסר למשך 7 חודשים שירוצו במסגרת עבודת שרות, בהתאם לחוות הדעת שהוגשה על ידי הממונה.

בהליך ערעור פלילי גזר דין (עפ"ג) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי באר שבע נפסק כדקלמן:

לחומרה שקל בית המשפט קמא את עברו הפלילי של המערער הכולל שתי הרשעות בעבירות שאינן סמים [עבירות רכוש – א.ב.ג.], את העובדה שהמערער לא לקח בתחילה בשתי ידיו את ההזדמנות שניתנה לו על ידי שירות המבחן לצאת לטפול משמעותי בקהילה, העובדה כי הנאשם לא רצה לצאת לראיון הקבלה לקהילה, וכן את סופו של התהליך הטיפולי שכלל השעייה מהמסגרת הטיפולית.
בתי המשפט שבים, מתריעים ומזהירים שוב ושוב דבר חומרתן של עבירות הסמים, חומרה הנעוצה בפגיעה הישירה בצרכני הסמים, ובפגיעה העקיפה הנגרמת לציבור בכללותו, והפסיקה הרווחת היא כי כחלק מהמאבק בנגע הסמים, יש לבער כל ניסיון סחר והפצה של סמים הנעשה לשם השגת "רווח כלכלי קל ומהיר", לרבות על ידי ענישה מוחשית ומרתיעה אשר תשמיע בקול ברור את המסר כי הסחר בסמים – אינו בעל תוחלת כלכלית.
אם בעבירות של מכירת סם מסוכן הכלל הוא שיש להעדיף את עקרונות הגמול ויותר מכך - ההרתעה על פני האינטרסים האישיים של הנאשם, לרבות אלו השיקומיים ולהעביר מסר חד משמעי של הרתעה ביחס לעבריינים פוטנציאליים [ע"פ 211/09 אזולאי נ' מדינת ישראל [פורסם בנבו] (22.6.10)], הרי שמקל וחומר במקרים של מכירת סמים לקטינים, לא כל שכן במכירת קמעונאית לקטינים רבים, כדרך פרנסה, יקשה עוד יותר על קבלת טענות לסטייה ממתחמי הענישה ההולמים.
...
אין בידינו לקבל את טענה זו, וזאת ממספר טעמים: ראשית - אכן, ההסדר המקורי שהוצג ביום 18.6.2019 כלל התחייבות מסויימת מצד המאשימה.
סוף דבר מעשיו של המערער חמורים ביותר, בוודאי נוכח המכירה הקמעונאית לקטינים במספר רב של מקרים ולקטינים רבים, והתוצאה הכוללת של העונש, בשים לב הן לקביעתו של בית משפט קמא ובוודאי בשים לב לקביעותינו כאמור - אף עושה חסד רב עם המערער ובוודאי שאינה מחמירה עמו.
אשר על כן, אנו דוחים את הערעור.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו