מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

השעיית בורר שנתן פסק דין בבוררות

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2016 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

ביום 29.11.11 שלחה התובעת באמצעות ב"כ פניה בדרישה להשבתה לעבודה, נוכח סיום תקופת השעייתה עם מתן פסק הבוררות, על פי ההסכמה שהושגה ביום 1.5.10 (נספח ג' לכתב התביעה).
ראשית, הואיל ומדובר בהשעיה מכוח הסכם פשרה אשר קיבל תוקף של פסק דין, אזי ככל שלעמדת התובעת נפגעו זכויותיה שוב משלא צלח הליך הבוררות, היה עליה לפנות לבית הדין בשנית, בסמוך לאחר מכן.
...
ביחס לתקופה הראשונה, בהתחשב באקלים המשפטי ששרר עובר לתיקון 24 לחוק, אנו סבורים כי התובעת לא הוכיחה מתכונת אשר יש בה כדי להקים זכאות לתשלום בגין שעות נוספות, שכן למעט עדותה הכללית כפי שבאה לידי ביטוי בתצהירה, לא הוצג פירוט הימים והשעות ולא הונחה כל ראיה לתמיכה בטענתה.
על כן אין לייחס להם אחריות אישית במקרה זה. סוף דבר 52.1.
תביעתה של התובעת נדחית ברובה, למעט חלק מתביעתה לתשלום שעות נוספות.

בהליך תביעות בוררות (ת"ב) שהוגש בשנת 2019 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

מאחר ולא ניתנה הסכמת המשיבה לפיטורי הגב' מור היתקיים בין הצדדים הליך הבוררות מכוח מנגנון יישוב חילוקי דעות הקבוע בהוראות הסכם קבוצי מיום 22.6.2009 שנחתם בין המבקשת למשיבה ועסק בסיום העסקתה של הגב' מור בעיניינה הוגשה הבקשה נשוא החלטה זו. במסגרת פסק הדין שניתן על ידי הבורר יצחקי קבע האחרון כי הגב' מור ביצעה עבירת משמעת לאורה קבע הבורר בפסק דינו שיש להשעות את הגב' מור מתפקידה כאחות למשך חודש ימים ולשלם לה בגין תקופה זו 50% משכרה המשולב בלבד.
...
בשים לב לאמור - הבקשה נדחית.
המבקשת תשלם למשיבה הוצאות בקשה זו בסך של 2,500 ₪ אשר ישולמו תוך 30 יום.

בהליך המרצת פתיחה בוררות (הפ"ב) שהוגש בשנת 2021 בשלום רמלה נפסק כדקלמן:

בהמשך לאותה השעיה פוטר מר אוחיון מתפקידו, אולם הצדדים חלוקים באשר למועד הפיטורים.
סוף דבר: לאור כל האמור לעיל, תוצאת פסק הדין הנה כדלקמן: 1) בכל הקשור לדירת המגורים, אני מאשר את פסק הבוררות שעל מר אוחיון לפנות את דירת המגורים שקבל למגוריו בעת עבודתו בעמותה, ודוחה את בקשת מר אוחיון לבטל חלק זה של פסק הבוררות הראשון והשני; 2) בכל הקשור לחיובים הכספיים שבפסק הבוררות השני, אני דוחה את בקשת העמותה לאישורו, ומקבל את בקשת מר אוחיון לביטול החלק הכספי שבפסק הבוררות השני; 3) הדיון מוחזר לבוררים על מנת שיזמנו את הצדדים לדיון בתביעות הכספיות ההדדיות שבין הצדדים, ולאחר מכן יתנו פסק בוררות בתביעות הכספיות.
...
לאור כל האמור לעיל, סבור אני שלמר אוחיון לא נגרם עיוות דין בהחלטת השנייה של בית הדין בכל הנוגע לפינוי הדירה.
סבור אני שעל בית הדין היה לקיים ישיבת בוררות או ישיבות בוררות אודות התביעות הכספיות ההדדיות הן לגבי דמי השכירות והן לגבי טענות מר אוחיון להשקעות בדירה, ורק לאחר מכן להכריע בהן.
סוף דבר: לאור כל האמור לעיל, תוצאת פסק הדין הינה כדלקמן: 1) בכל הקשור לדירת המגורים, אני מאשר את פסק הבוררות שעל מר אוחיון לפנות את דירת המגורים שקיבל למגוריו בעת עבודתו בעמותה, ודוחה את בקשת מר אוחיון לבטל חלק זה של פסק הבוררות הראשון והשני; 2) בכל הקשור לחיובים הכספיים שבפסק הבוררות השני, אני דוחה את בקשת העמותה לאישורו, ומקבל את בקשת מר אוחיון לביטול החלק הכספי שבפסק הבוררות השני; 3) הדיון מוחזר לבוררים על מנת שיזמנו את הצדדים לדיון בתביעות הכספיות ההדדיות שבין הצדדים, ולאחר מכן יתנו פסק בוררות בתביעות הכספיות.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום עפולה נפסק כדקלמן:

פסק הדין של הבורר טרם ניתן.
ראו את רע"א 8164/18 אדלקום בע"מ נגד חברת תשתיות אילת אשקלון בע"מ (12.2.2019) סעיף 20 להחלטת כב' השופט מינץ (דעת הרוב): " על פי מתוה זה, בקשה לפסילת בורר נבחנת (מעבר לעילות העברת בורר מתפקידו המפורטות בחוק הבוררות) על פי אמות המידה שנקבעו בעיניין פסלות שופט (וראו: רע"א 6412/18 הרב אליעזר כהנמן נ' הרב שמואל מרקוביץ [פורסם בנבו] (18.11.2018)). על כן, ככלל ראשון, בית המשפט ישעה לבקשה כאמור רק במקרים חריגים ובנסיבות חמורות (רע"א 5421/13 הרב אליעזר כהנמן נ' הרב שמואל מרקוביץ [פורסם בנבו] (1.10.2013)). לכן, למשל, אף אם כשל בורר בלשונו כלפי אחד מבעלי הדין, הרי שאין די בכך כדי להביא לפסילתו אלא במקרים חריגים, בהם יש בהתבטאות כדי ללמד כי גיבש עמדתו באופן השולל אפשרות סבירה של ניהול המשפט או הבוררות באופן אובייקטיבי ומעלה חשש בדבר קיומו של משוא פנים (ע"פ 1988/94 בראון נ' מדינת ישראל, פ"ד מח(3) 608 (1994); ע"א 1777/08 הרב צבי ביאלוסטוצקי נ' בנק ירושלים בע"מ [פורסם בנבו] (19.10.2008)).
...
סיכום: אשר על כן, הבקשה נדחית.
הנתבעים ישלמו לתובעת הוצאות הבקשה בסך של 2500 ₪.
אני מורה על עיכוב ההליכים בתיק דנן.

בהליך עתירה מנהלית (עת"מ) שהוגש בשנת 2012 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

במסגרת ההסדר האמור, הודיעה הועדה המחוזית כי תהיה מוכנה להשעות את החלטתה מיום 8.6.10 על דחיית התכנית, עד ליום 1.11.11.
בחודש נובמבר 2011 ניתן פסק דין בבוררות.
...
זאת, הגם שאין בידי לקבל את הטענה החריפה, כי מדובר בפגיעה מכוונת בזכות הטיעון.
התוצאה נוכח כל האמור, דין העתירה להתקבל.
בשים לב לטענות בדבר שינוי נסיבות מהותי הנוגע לעיר בית שמש, לא מצאתי מקום להיעתר לבקשת העותרת להורות על אישור התכנית.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו