מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

הרשעתה של נאשמת בשוד מזוין

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2013 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

באישום הראשון הורשע הנאשם בעבירות שוד מזוין ונשיאת נשק – לפי סעיפים 402(ב) ו-144(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן – החוק); ובאשום השני – בעבירות שבוש מהלכי משפט, הדחה בעדות ואיומים – לפי סעיפים 244, 246(ב) ו-192 לחוק.
כן יש להיתחשב לקולא בנטילת האחריות של הנאשם לחלק ממעשיו, אם כי נטילת האחריות החלקית באה רק לאחר מתן הכרעת-הדין המרשיעה, והנאשם לא הודה בשימוש בנשק במהלך השוד, לא הודה בעבירות הנדונות באישום השני ולא ביטא רגש של חמלה או אמפתיה כלפי המתלונן.
...
על-רקע האמור, ולנוכח העובדה שהנאשם כפר בכל העובדות שנטענו בכתב-האישום, הוקדש לשמיעת הראיות בתיק זמן שיפוטי ניכר יחסית.
על-יסוד האמור לעיל, ובהתחשב במכלול טיעוני הצדדים לחומרה ולקולא, אני דן את הנאשם כדלהלן: למאסר בפועל לתקופה של חמש שנים וחצי מיום מעצרו.
אני מורה על הפעלת המאסר על-תנאי של שמונה חודשים, שהוטל על הנאשם בת"פ 8567/08 בבית-משפט השלום בירושלים באופן ששלושה חודשים יצטברו למאסר המוטל, וחמישה חודשים – יחפפו לו. בסך הכל, ייאסר הנאשם לתקופה של חמש שנים ותשעה חודשים, מיום מעצרו – 16.1.11.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2013 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

לשיטתו, מיתחם הענישה בגין עבירת הסיוע לשוד שבה הורשע הנאשם, על-רקע נסיבות ביצועה וחלקו של הנאשם באירועים, הוא בין מאסר לריצוי בעבודות שירות לשנת מאסר.
בכך תרם הנאשם תרומה של ממש, כמסייע, לבצוע השוד על-ידי אמג'ד. בהיתחשב בעקרון ההלימה, בעוצמת הפגיעה בערכים החברתיים המוגנים, בנסיבות ביצוע המעשים כפי שפורטו בכתב-האישום וכן ברמת הענישה הנהוגה בעבירות מן הסוג הנידון – סבורני כי מיתחם הענישה ההולם בגין עבירת השוד שבוצעה על-ידי המבצע העקרי – הוא בין ארבע לשמונה שנות מאסר, וכי המיתחם ההולם לעבירת הסיוע לשוד מזוין, שבעניינה הורשע הנאשם, נע בין עשרים חודשי מאסר לארבע שנות מאסר.
...
בכך תרם הנאשם תרומה של ממש, כמסייע, לביצוע השוד על-ידי אמג'ד. בהתחשב בעיקרון ההלימה, בעוצמת הפגיעה בערכים החברתיים המוגנים, בנסיבות ביצוע המעשים כפי שפורטו בכתב-האישום וכן ברמת הענישה הנהוגה בעבירות מן הסוג הנדון – סבורני כי מתחם הענישה ההולם בגין עבירת השוד שבוצעה על-ידי המבצע העיקרי – הוא בין ארבע לשמונה שנות מאסר, וכי המתחם ההולם לעבירת הסיוע לשוד מזוין, שבעניינה הורשע הנאשם, נע בין עשרים חודשי מאסר לארבע שנות מאסר.
על-יסוד האמור לעיל, ובהתחשב במכלול טיעוני הצדדים לחומרה ולקולא, אני דן את הנאשם כדלהלן: לעשרים חודשי מאסר בפועל, מיום מעצרו – 3.5.13.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2012 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

עברו הפלילי של הנאשם לנאשם עבר פלילי מכביד ביותר מאז היותן נער, אך בתי המשפט השונים היקלו בעונשו באופן מופלג כמפורט להלן: * בפברואר 1998 הוא הורשע בבצוע עבירות של פריצה לבניין, פריצה לרכב בכוונה לגנוב, חבלה במזיד לרכב, גניבה מרכב וניסיון גניבה מרכב, פירוק חלקים מרכב, החזקת נכס החשוד כגנוב.
* במאי 2001 הורשע הנאשם בבצוע שוד מזוין, קשירת קשר לבצוע פשע, תקיפה כדי לגנוב, פריצה לרכב בכוונה לגנוב, שבל"ר ונטישה במקום אחר.
...
פועל יוצא מכל האמור לעיל, שהמאסר נשוא פרי הגישור אינו כה חמור כפי שסוברת ההגנה.
לאחר ששקלתי טיעוני באי-כוח הצדדים, ולאור הסדר הטיעון אשר הושג במהלך הגישור, החלטתי לכבדו, ואני מטילה על הנאשם כדלקמן: 8.5 שנות מאסר בניכוי 339 ימים בהם שהה במעצר (מתאריך 02.04.2011 ועד היום) 24 חודשי מאסר על-תנאי, והתנאי הוא שלא יעבור תוך 3 שנים מיום שחרורו ממאסר עבירה לפי סעיף 402, 403, 404 סיפא, 334, 335 או 144 לחוק העונשין.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2012 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

כמפורט בהכרעת הדין, הראייה מרכזית שעמדה בבסיס הרשעתו של הנאשם הייתה זיהויו על-ידי המתלונן, ולכך התווספו גם ראיות נסיבתיות נוספות ובהן העובדה כי נמצא בשעת ליל מאוחרת בסמוך לרכב הגנוב, סימני הלחץ הגופניים שהקרין באותה עת, וסתירות שונות בגרסאותיו, כמו גם בגירסאות בני משפחתו לאשר היתרחש באותן שעות.
העבירה בה הורשע הנאשם – שוד מזוין – נכללת בגדר העבירות החמורות בחוק העונשין ולא בכדי "תג המחיר" שקבע המחוקק לצידה הנו בין הגבוהים בספר החוקים.
...
מן העבר האחר, אין בידי לקבל את טענת בא-כוח הנאשם, לפיה ראוי להקל בעונשו של מרשו, אך בשל העובדה שהיה היחיד שהועמד למשפט, כל זאת עת בחר שלא להסגיר את שותפיו לפשע.
לנוכח מכלול הנתונים דלעיל, ובמידת האיזון המתחייבת בין האינטרסים המנוגדים, מזה ומזה, באתי לכלל מסקנה כי יש לגזור על הנאשם את העונשים הבאים: ארבע שנות מאסר בפועל, בניכוי ימי מעצרו בתיק זה (16.11.08- 24.11.08).

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2016 בשלום כפר סבא נפסק כדקלמן:

בשנת 96', הורשע הנאשם בשוד מזויין.
בענין זה, והיות ומדובר בעבירות הנושאות אופי כלכלי, כמו גם העובדה שהרשעתו האחרונה של הנאשם, גם היא באה בגין ביצוע עבירות שביצע לצורך בצע כסף.
...
  הנאשם: אני מאשר את הדברים ומודה במיוחס לי בכתב האישום המתוקן.
אנו סבורים שהענישה אליה הגיעו הצדדים מאוזנת, ונבקש מבימ"ש לכבד את ההסדר, בשים לב לתיקונים שבכתב האישום.
  ב"כ הנאשם טוען לעונש: הנאשם הודה בכתב אישום מתוקן, לאחר שהצדדים ישבו לא מעט על הראיות בתיק הזה, ובסופו של דבר הגענו לענישה מוסכמת שהצדדים לקחו בחשבון גם את הענישה המוחשית מצד אחד וגם את גזה"ד האחר בגינו הוא שפוט למאסר שאינו קצר, ונותרה מחלוקת לגבי האם להשית על הנאשם קנס ופיצוי.
אני מדגיש, ויש לכך חשיבות עצומה, הנאשם בכל זאת, בא והודה בפני בימ"ש ועל סמך הודאתו הוא מורשע.
לאור האמור לעיל, אני מוצא לאמץ את הסדר הטיעון ואני גוזר על הנאשם את העונשים הבאים: 12 חודשי מאסר בפועל, מתוכם 7.5 חודשי מאסר במצטבר לעונש המאסר שמרצה הנאשם בת"פ (שלום ירושלים) 42482-12-12, ו- 4.5 חודשים בחופף לעונש מאסר זה. מעונש זה ינוכו 10 ימי מעצר, אותם ריצה הנאשם בגין תיק זה, מיום 9.12.14-18.12.14.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו