מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

הרשעת הורה בהזנחת ילדו

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2020 בשלום פתח תקווה נפסק כדקלמן:

כן עמדה בתוקף הנחיית פרקליט המדינה מס' 2.13, בנושא "מדיניות העמדה לדין של הורים על הזנחת ילדיהם", במסגרתה נקבע כי נוכח האנטרס הצבורי בהעלאת רף הזהירות והצורך בהרתעת הרבים, קיים ענין צבורי בהעמדתם לדין של הורים אשר הזניחו את ילדיהם, למעט - "במקרי רשלנות חד פעמית ורגעית של הורים, אשר הסתיימו במות ילדיהם", וזאת בהיתחשב באסון הכבד שפקד את אותם הורים.
בחינת מדיניות הענישה מביאה למסקנה כי עסקינן, כאמור בראשית הדברים, בארוע ייחודי, ולפיכך קיים קושי להפנות לפסיקה הדומה בנסיבותיה לנסיבות ארוע זה. בנסיבות אלו הפניתה המאשימה לפסיקה הדומה ככל שניתן לארוע שבפניי, בהיותה עוסקת בגרימת מוות ע"י בני מישפחה, וזו תפורט להלן: בת"פ (שלום ב"ש) 58931-07-15, מדינת ישראל נ' אבו קוידר ואח', ניתן ביום 27.2.17 (פורסם בנבו), הורשע הנאשם בגרימת מותו של אחיינו, בארוע בו ביקש הנאשם להרוס מבנה המצוי בבעלותו.
...
בחינת מדיניות הענישה מביאה למסקנה כי עסקינן, כאמור בראשית הדברים, באירוע ייחודי, ולפיכך קיים קושי להפנות לפסיקה הדומה בנסיבותיה לנסיבות אירוע זה. בנסיבות אלו הפנתה המאשימה לפסיקה הדומה ככל שניתן לאירוע שבפניי, בהיותה עוסקת בגרימת מוות ע"י בני משפחה, וזו תפורט להלן: בת"פ (שלום ב"ש) 58931-07-15, מדינת ישראל נ' אבו קוידר ואח', ניתן ביום 27.2.17 (פורסם בנבו), הורשע הנאשם בגרימת מותו של אחיינו, באירוע בו ביקש הנאשם להרוס מבנה המצוי בבעלותו.
משסיכלה הנאשמת במו ידיה את האפשרות להשית עליה מאסר לריצוי בעבודות שירות, באתי לכלל מסקנה כי לא ניתן להימנע מהשתת עונש מוחשי וממשי עליה, ולפיכך, ייגזר דינה למאסר ממש.
ואולם בהתחשב בהלכה הפסוקה בכל הנוגע לחריגה מהעונש לו עותרת המאשימה, בהתחשב בכך שהנאשמת תידון למאסר ממש ולא לעבודות שירות כפי שהתבקש, ובכך שאינה מיוצגת בעת הזו וספק אם הבינה כי ניתן לחרוג לחומרא מהעונש לו עותרת המאשימה, ולפיכך לא ניתנה לה האפשרות להתגונן מפני החמרה שכזו - באתי לכלל מסקנה כי אין מקום לחריגה לחומרא מהעונש שהתבקש על ידי המאשימה, הגם שמשמעות הדבר הינה השתת עונש קל על הנאשמת, נוכח מכלול הנסיבות.
אשר על כן, אני גוזרת על הנאשמת את העונשים הבאים: 3 חודשי מאסר.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2019 בשלום רחובות נפסק כדקלמן:

גורמי הטיפול במחלקה לשירותים חברתיים מסרו, כי הנאשם ומשפחתו מוכרים לשירותי הרווחה על רקע הזנחה הורית כלפי ילדיו והוצאתם לפנימיות.
המעסיק ביקש להיתחשב במצבו האישי של הנאשם על מנת שלא לפגוע בעבודתו בערייה (ענ/1); הנאשם עבר תאונת עבודה וניתוחים אורתופדיים ואך לאחרונה שב לעבודה סדירה בערייה; לחובתו של הנאשם עומד עברו הפלילי, הכולל 10 הרשעות בעבירות רכוש, אלימות, סחר בסמים, הפרת הוראה חוקית, החזקת סכין והפרעה לשוטר במילוי תפקידו.
...
המדובר פעילות ברוכה יזומה של המשטרה, ובסופו של דבר הפעילות הובילה לכך שהנאשם והאחר לא הצליחו בהשלמת העבירה ולפיכך, הנאשם הורשע בעבירת ניסיון בלבד.
עם זאת, לא ניתן להתעלם מהעובדה, כי בסופו של דבר הנזק שנגרם הוא נמוך.
לאור הודאתו של הנאשם בארבעה תיקים שצורפו, המאסר יופעל בחלקו במצטבר וחלקו בחופף לעונש המאסר שיוטל בתיק זה. סוף דבר לפיכך, אני גוזרת על הנאשם את העונשים הבאים: מאסר בפועל לתקופה של 8 חודשים, בניכוי ימי מעצרו .

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2015 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

למרות היתנגדות התביעה קבלתי גם "חוות דעת" מטעמו של שופט בדימוס של "בית המשפט העליון של מדינת ניו-יורק" האומרת שבשל הנתוק מן ההורים ומחשש "הזנחה" ו"פגיעה" עלולים הילדים להלקח אל בית אמנה חילוני.
גזר הדין אני דן את הנאשם, בגין מכלול מעשי העברה בהם הורשע לעונש כולל כדלקמן: שלוש (3) שנות מאסר, מהן שנה אחת לנשיאה בפועל.
...
בשים לב לפסק הדין של בית המשפט העליון ולאחר בחינת שלושת הרכיבים האמורים הגעתי לכלל מסקנה שההסדר מגלם בחובו איזונים סבירים.
כשאני מעמיד את פשעי הנאשם אל מול צבר מעשיו הטובים מסקנתי היא שהאחרונים אינם מאיינים ואינם מגמדים את הראשונים עד כדי הימנעות מעונש מאסר של ממש.
גזר הדין אני דן את הנאשם, בגין מכלול מעשי העברה בהם הורשע לעונש כולל כדלקמן: שלוש (3) שנות מאסר, מהן שנה אחת לנשיאה בפועל.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2014 בשלום פתח תקווה נפסק כדקלמן:

תאר רקע משפחתי קשה ומורכב, שאופיין במערכת יחסים מעורערת בין הוריו, והתנהגות אלימה מצד האב כלפי אמו, תיפקוד הורי לקוי, הזנחת ילדיהם והיותו קרבן לאלימות קשה מצד אמו.
דיון הנאשם הורשע כאמור בשתי עבירות אלימות במשפחה שהסתיימו בגרימת חבלת גוף למתלוננת- המטומות בזרוע ובעין, בשני אירועים נפרדים, כאשר באחד המקרים נגרמה החבלה גם כתוצאה מנסיון המתלוננת להוציא את המקל מידי הנאשם, ועל כן הורשע רק בנסיון לתקיפה חבלנית ולא בעבירה המוגמרת.
...
לפיכך אני גוזרת על הנאשם את העונשים הבאים: שלושה חודשי מאסר בפועל שניתן יהיה לרצותם בעבודות שירות.

בהליך א"פ שהוגש בשנת 2023 בבתי המשפט לענייני משפחה נפסק כדקלמן:

עם זאת, סעיף 32 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות קובע מפורשות: " הוראות פרק זה אינן גורעות מחובת ההורים לתשלום מזונות לילדיהם הקטינים לפי הוראות חוק לתיקון דיני מישפחה (מזונות), תשי"ט -1959". לצורך השוואה יצוין, כי גם במקרים בהם נשללת האפוטרופסות של הורה שהורשע בבצוע עבירות חמורות כלפי ההורה האחר או ילדיו, אין בכך כדי לגרוע מחובת המזונות של אותו הורה או משאר החובות החלות עליו לפי דין, וזאת על מנת ש"לא ייצא חוטא נשכר".
הורה שאינו מסוגל למלא חובותיו לפי פרק זה בנוגע לרכושו של ילדו הקטין, או מזניח חובות אלה, או שנשקפת ממנו סכנה לרכושו של הקטין, רשאי בית המשפט להורות שיחולו עליו, בשינויים המחויבים, ההוראות החלות על אפוטרופסות לפי הסעיפים 44, 50 עד 54, 58 ו-59, כולן או מקצתן.
...
אולם, על אף תוצאת פסק הדין לפיה התביעה לביטול אפוטרופסות נדחית, האב צריך להבין כי לא ניתן להיכנס ולצאת מחיי הבנות על פי גחמותיו האישיות.
במידה והאב יתעשת, ייטול אחריות על מעשיו ויבקש לשוב לקשר עם הבנות, תהא פתוחה לפניו הדרך לפנות בהליך מתאים לבית המשפט ותיבדק, בין היתר, יכולתו להתחייב לקשר קבוע עם הבנות, ללא תלות בטיב יחסיו עם האם, על מנת שהבנות לא תחוונה בעתיד נטישה נוספת חו"ח. לסיכום מכל המפורט לעיל עולה כי ביטול האפוטרופסות של האב חוטא לטובת הקטינות.
לפיכך, התביעה לביטול אפוטרופסות נדחית.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו