מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

הרשעה בתקיפה זיכוי מהתעללות

בהליך ערעור פלילי (ע"פ) שהוגש בשנת 2007 בעליון נפסק כדקלמן:

]השופט ח' מלצר: ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בבאר-שבע (כב' השופטים: ר' יפה כץ, ו' מרוז ו-א' ואגו), בו הורשעו המערער ואדם נוסף (להלן: י') בשורת עבירות כנגד המתלונן, וביניהן עבירות של סחיטה באיומים, תקיפה, חבלה, היתעללות בקטין ומעשים מגונים.
לפיכך זוכו המערער ו-י' מאישום ההיתעללות בקטין על פי אישום ספציפי זה. לעומת זאת הורשעו השניים בעבירה של היתעללות בקטין, וזאת בשל כלל המעשים שבכל האישומים שהוכחו גם יחד, לרבות הבעיטה המופיעה באישום הרביעי.
...
בנוסף, התבססה מסקנה זו גם על התרשמותו הכללית של בית המשפט, לפיה המתלונן הקפיד בעדותו להעמיד דברים על דיוקם, וכי "ניכר ניסיונו לדייק בפרטים [...], גם כאשר משמעות התשובה היתה לכיוון מזעור או הפחתת חומרת האירועים" (עמ' 223 לפסק הדין).
בית המשפט הגיע לכלל מסקנה, כי אין במצוקתו ובסבלו של המערער כדי להצדיק הקלה בעונשו, וציין כי שלטונות הכלא ערוכים לטיפול נפשי לאסירים הזקוקים לכך ולשמירה על אסירים מפגיעה בעצמם.
נוכח כל האמור לעיל הנני סבור כי אין מקום להתערב גם בגזר-דינו של בית המשפט המחוזי הנכבד.

בהליך תלה"מ (תלה"מ) שהוגש בשנת 2019 בבתי המשפט לענייני משפחה נפסק כדקלמן:

כאמור, בגין מעשים אלה הורשע הנתבע על פי הודאתו במסגרת הסדר טיעון, בבצוע עבירות של אינוס (עבירה לפי סעיף 345 (א) לחוק העונשין, תשל"ז - 1977 ), היתעללות (עבירה לפי סעיף 368 (ג) סיפא לחוק העונשין), תקיפת קטין (עבירה לפי סעיף 379+382 (ב) לחוק העונשין, מס' רב של פעמים), איומים (עבירה לפי סעיף 192 לחוק העונשין, מס' רב של פעמים), והיזק בזדון (עבירה לפי סעיף 452 לחוק העונשין (מס' רב של פעמים).
מעבר לכך, אשר לטענת הנתבע כי לא נגרם לתובעים כל נזק כתוצאה מהאירועים, יודגש כי בהתאם לפסיקה, בעוולת התקיפה, להבדיל מעוולות הסל (דוגמאת רשלנות והפרת חובה חקוקה), אין הכרח בקיומו של נזק לשם פסיקת פיצוי ודי בעצם ביצוע העוולה, על מנת לזכות את הניזוק בפצוי בגין כאב וסבל (ר' תמ"ש (ת"א) - 04- 14 ( 10 י' נ' ס' ( 25.02.14 וההפניות שם; תמ"ש חיפה - 11- 08 האשה נ' הבעל 15.08.12 וההפניות שם).
...
בחינת נסיבות המקרה שבפני לאור כלל מעשה בית דין, על שני ראשיו מובילה למסקנה ברורה כי אין ממש בטענת הנתבע: הנתבע צירף פרוטוקול הדיון מיום 01.11.2015 בבית הדין הרבני, בו ציינו הצדדים את הסכמותיהם בעניין המזונות, המשמורת וחלוקת הרכוש, אשר נכרכו בתביעת המזונות.
מטעמים אלה אני דוחה את טענת הנתבע לקיומו של מעשה בית דין.
נזק לא ממוני שגרם בן זוג אחד למשנהו נוכח מעשה אלימות שנקט כלפיו, תומכת אף היא במסקנה, לפיה המגמה היא להעלות את רף הפיצוי בגין נזק לא ממוני.
₪ לתובעת 5 סך 65,000 סוף דבר: 56 .
אני מקבלת את התביעה ומחייבת את הנתבע לשלם כדלקמן: 18 .

בהליך ערעור אזרחי (ע"א) שהוגש בשנת 2000 בעליון נפסק כדקלמן:

כמו כן הרשיע אותו בעבירות תקיפה בנסיבות מחמירות, לפי סעיף 378 + 379 בנסיבות סעיף 382(ב)(2) לחוק העונשין, תשל"ז1977-, שנעברו כלפי בתו הנזכרת וכלפי בנו הקטין, יליד 1.8.87, לעתים קרובות במשך כשש שנים עד מרץ 1997.
בית המשפט המחוזי זיכה את המערער מעבירות של היתעללות בקטין או בחסר ישע לפי סעיף 368ג, סיפא, לחוק העונשין, תשל"ז1997-.
...
טענות אלה אין בידינו לקבלן.
בחינה כזאת מחייבת את המסקנה כי המעשים שעשה המערער בבתו אין לייחס להם משמעות תמימה ואין לראות בהם מעשים של "צחוק", כפי שאמר בעדותו, שאין להם משמעות מינית.
אשר לעונש שהושת על המערער בשל כל מעשי העבירה שבהם הורשע, סבורים אנו כי לאור אופיים של המעשים ומספרם לא החמיר בית המשפט המחוזי עם המערער יתר על המידה והעונש אף נוטה לצד הקולא.
לפיכך, אנו דוחים את הערעור על ההרשעה ועל חומרת העונש.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2022 בשלום נצרת נפסק כדקלמן:

תאורי היתנהגותו התוקפנית של הנאשם, הכוללת התפרצויות זעם והתנהגות עוינת, עברו כחוט השני בסיכומי הגורמים הטיפוליים, וכך גם בתיאוריה של המתלוננת, אשר נימצאו אמינים על ידי, ושוכנעתי כי יחסו של הנאשם אליה אופיין במאפיינים של היתעללות רגשית, החורגת מעבר לעבירות התקיפה בהן הורשע הנאשם, ואשר מהוה רקע לעבירות.
לזכות הנאשם אזקוף את הודאתו, על אף שהייתה מאוחרת; את עברו נטול ההרשעות; ואת נסיבות חייו שלא היו פשוטות.
...
תיאורי התנהגותו התוקפנית של הנאשם, הכוללת התפרצויות זעם והתנהגות עוינת, עברו כחוט השני בסיכומי הגורמים הטיפוליים, וכך גם בתיאוריה של המתלוננת, אשר נמצאו אמינים על ידי, ושוכנעתי כי יחסו של הנאשם אליה אופיין במאפיינים של התעללות רגשית, החורגת מעבר לעבירות התקיפה בהן הורשע הנאשם, ואשר מהווה רקע לעבירות.
מצאתי, בסופו של דבר, כי יש לבוא לקראת הנאשם, ולהימנע מכליאתו בבית הסוהר, תוך הצבת העונש בחלקו האמצעי גבוה של מתחם הענישה.
סוף דבר לאור כל האמור לעיל אני קובעת את עונשו של הנאשם כדלקמן: 7 חודשי מאסר לריצוי בדרך של עבודות שרות באגודה למען הקשיש יקנעם – עמותת סחל"ב. הנאשם יועסק 5 ימים בשבוע, על-פי טווח השעות המתאפשר בחוק.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2012 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

וכן: "יוער, כי בבחינת טיב מניעיה של הרשות, חלה התפתחות בפסיקה, כך שאם בעבר דובר רק ב"היתנהגות שערורייתית, שיש בה משום רדיפה, דיכוי והתעמרות בנאשם..." (כפי שנקבע בע"פ 2910/94 יפת נ' מדינת ישראל פ"ד נ(2) 221 (1996)), הרי שכיום תיתקבל הטענה, אם כי במקרים חריגים ביותר, גם כאשר מדובר בהחלטה שהתקבלה ע"י הרשות "בתום-לב, אם כי עקב טעות בהפעלת שיקול-הדעת או רשלנות גרידא" (כעולה מע"פ 4855/02 מדינת ישראל נ' בורוביץ פ"ד נט(6) 776).
לסיכום נוכח כל המקובץ לעיל, אני מזכה את הנאשם מעבירה של תקיפה הגורמת חבלה של ממש- לפי סעיף 380 לחוק העונשין, ומרשיעה אותו בעבירה של חבלה חמורה בנסיבות מחמירות- לפי סעיפים 333 + 335 (א) (1) לחוק העונשין ובעבירת תקיפה- לפי סעיף 379 לחוק העונשין.
...
לאחר שבחנתי את טענות הצדדים, ראיתי לבקש את תשובת המאשימה.
לאחר שבחנתי את טענות הצדדים, על יסוד הראיות שהובאו בפני, מצאתי כי יש דברים בגו, משקיימת תהיה מדוע לא מוצו ההליכים נגד ארז.
לסיכום נוכח כל המקובץ לעיל, אני מזכה את הנאשם מעבירה של תקיפה הגורמת חבלה של ממש- לפי סעיף 380 לחוק העונשין, ומרשיעה אותו בעבירה של חבלה חמורה בנסיבות מחמירות- לפי סעיפים 333 + 335 (א) (1) לחוק העונשין ובעבירת תקיפה- לפי סעיף 379 לחוק העונשין.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו