מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

הרשעה בגין פרסום שירותי זנות

בהליך מעצר עד תום ההליכים (מ"ת) שהוגש בשנת 2020 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בין העבירות בהן הורשע יש למנות את אלה: סיוע להבאת אדם לידי זנות, סיוע להחזקת מקום לשם זנות, פירסום שירותי זנות, רכישת נשק, הפרת הוראה חוקית, עבירות מירמה ושוד.
בשנת 2009 הורשע בגין עבירות נגד הגוף.
...
אינני מקבל את טענת בא כוחו כי העבירה האחרונה בה הורשע בחודש דצמבר 2018 הינה שונה במהותה.
סוף דבר במכלול השיקולים, נוכח רצף העשייה העבריינית לרבות בתחום תעשיית הזנות והתסקיר השלילי אני מורה על מעצר משיב 5 עד תום ההליכים המשפטיים נגדו.

בהליך ערעור אזרחי (ע"א) שהוגש בשנת 2018 בעליון נפסק כדקלמן:

בעניינינו, ביום 11.6.2018 הגישה המדינה לבית המשפט המחוזי בקשה לפי סעיף 4 לחוק, בה ביקשה להורות על הסרת אתרי אינטרנט המפרסמים פרסומים בדבר מתן שירותי זנות של בגירים (להלן: אתרי האנטרנט), עבירה לפי סעיף 205ג לחוק העונשין, התשל"ז-1977.
עוד נטען כי מטרת החוק היא לאפשר פעולה נגד אתרי אינטרנט שלא ניתן לאתר את בעליהם, אך בעניינינו, ובפרט כאשר מתקיימת חקירה פלילית מקבילה, אין להסיר את האתר אלא אם בעליו יורשע בעבירה במסגרת ההליך הפלילי המתנהל נגדו.
...
סעיף 4 לחוק עוסק בסמכות ליתן צו הסרה של אתר אינטרנט, וקובע כלהלן: "מצא בית המשפט כי התקיימה אחת העילות למתן צו הגבלת גישה כאמור בסעיף 2(א), והשרת שעליו מאוחסן אתר האינטרנט נמצא בישראל או שהוא בשליטת אדם הנמצא בישראל או בשליטת תאגיד הרשום בישראל, לא יורה על מתן צו הגבלת גישה או צו הגבלת איתור ויורה על הסרתו של האתר מהרשת, בתנאים שיקבע, אלא אם כן מצא שהסרת האתר מהשרת אינה אפשרית בנסיבות העניין או כי יש טעמים מיוחדים אחרים להימנע מהסרה כאמור". אחת מהעילות למתן צו הגבלת גישה הנזכרות בסעיף 2(א) לחוק היא כי הגבלת הגישה לאתר האינטרנט חיונית למניעת המשך ביצוע העבירה באמצעות פעילות האתר.
לפיכך, אני סבורה כי קביעה גורפת לפיה דיון בבקשה למתן צו יושהה עד לאחר מיצוי החקירה הפלילית מרוקנת את החוק מתוכנו ואינה עולה בקנה אחד עם תכליתו ועם לשונו.
לנוכח כל האמור לעיל, אני סבורה כי לא היה מקום לכרוך את ההליך למתן צו ההסרה עם סיום החקירה הפלילית המתנהלת במקביל בעניינו של המשיב, וכי היה על בית המשפט המחוזי לקיים דיון ענייני בבקשה ולא לדחותו עד לאחר סיום החקירה.
סוף דבר: הדיון בגוף הבקשה למתן צו הסרה מכוח סעיף 4 לחוק יתקיים בבית המשפט המחוזי בהקדם האפשרי, וללא תלות במועד סיום החקירה בעניינו של המשיב.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2021 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

עפ"ג (י-ם) 28334-03-20 לב נ' מדינת ישראל (2.8.2020), שבו נדחה העירעור הכפול שהוגש על מידת העונש שהוטל על המערער-המשיב (נאשם 2 ב-ת"פ (שלום י-ם) 2414-08-17 מדינת ישראל נ' לוינסקי, שאליו כאמור הפנה ב"כ הנאשם לגבי נאשמות 1 ו-3), של 9 חודשי מאסר לריצוי בעבודות שירות, בגין הרשעתו בעבירות של החזקת מקום לשם זנות, סרסרות למעשי זנות, הבאת אדם לעיסוק בזנות ופירסום בדבר שירותי זנות.
...
בנסיבות הכוללות של המקרה דנא, הגעתי למסקנה כי מן הראוי שהעונש המתאים שיש להשית על הנאשם יהא בחלק התחתון של מתחמי העונש ההולם שנקבעו לעיל, אך לא ברף התחתון שלהם.
סוף דבר סוף דבר, החלטתי להטיל על הנאשם את העונשים הכוללים הבאים: 10 חודשי מאסר בפועל, בניכוי התקופה שבה היה עצור – מיום 5.2.18 עד ליום 9.3.18; 10 חודשי מאסר על תנאי למשך שלוש שנים מיום שחרורו מהמאסר והתנאי הוא שלא יעבור עבירה מסוג פשע לפי סימן י' לפרק ח' לחוק העונשין; 6 חודשי מאסר על תנאי למשך שלוש שנים מיום שחרורו מהמאסר והתנאי הוא שלא יעבור עבירה מסוג עוון לפי סימן י' לפרק ח' לחוק העונשין; 4 חודשי מאסר על תנאי למשך שנתיים מיום שחרורו מהמאסר והתנאי הוא שלא יעבור עבירה לפי סעיף 220 לפקודת מס הכנסה; קנס בסך 10,000 ₪, שישולם תוך 90 יום מהיום, או 45 ימי מאסר תמורתו.
כמו כן, אני מחייב את הנאשם בתשלום פיצוי למתלוננת י.י. בסך 4,000 ₪, שישולם תוך 60 יום מהיום.

בהליך עתירות אסירים (עת"א) שהוגש בשנת 2020 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

העותר מרצה מאסר בפועל של 27 חודשים בנכוי ימי מעצרו (13 חודשים ו-13 ימים) בגין ביצוע עבירות של סחר בבני אדם במסגרת ארגון פשיעה, גרימה לעזיבת המדינה לשם זנות במסגרת ארגון פשיעה, סרסרות במסגרת ארגון פשיעה ואיסור פירסום בדבר שירותי זנות במסגרת ארגון פשיעה.
בנוסף, כאמור, תקנות שעת החרום אינן רלוואנטיות בעיניינו של העותר, בין היתר, נוכח מהות העבירות בהן הורשע, קרי עבירות "מין או אלימות חמורה". ער אני לתחושה שאינה נוחה הנוצרת מהמצב בו שחרורים מינהליים מובילים לתוצאה לפיה משוחררים אסירים שיתכן ובנתוניהם האישיים לא היו זכאים להקדמת שחרורם בעוד שאחרים נשארים בין חומות הכלא.
...
דיון והכרעה: לאחר שבחנתי את טענות הצדדים ואת המסמכים שהוצגו לעיוני הגעתי למסקנה כי אין מקום לקבל את העתירה שכן לא נפל פגם המצדיק התערבות בהחלטת המשיב או בהתנהלותו.
בסיכומו של דבר, אין מקום לקבוע כי החלטת המשיב, בהתאם למצב החוקי הקיים, אינה סבירה או כי יש מקום להתערב בה. המשיב נהג על פי הוראות הדין והתקנות ולא נפל בהחלטתו פגם המצדיק את התערבותו של בית המשפט.
מהטעמים שפורטו - העתירה נדחית.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

באישום הראשון הורשעו הנאשמים: החזקת מקום לשם זנות, לפי סעיף 204 לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן: "חוק העונשין") (שש עבירות); פירסום בדבר שירותי זנות, עבירה לפי סעיף 205(א) לחוק העונשין; הבאת אדם לידי עיסוק בזנות, עבירה לפי סעיף 202 לחוק העונשין; השכרת מקום לשם זנות, עבירה לפי סעיף 205 לחוק העונשין – נאשם 1 בלבד.
בעקבות הפרסומים התקשרו לקוחות לנאשמת 3 אשר פירטה באזניהם מהם שירותי המין המוצעים ומהם תעריפיהם והדריכה אותם כיצד להגיע לדירות.
...
החלטתי משיקולי שיקום לחפוף את עונשי המאסר ולאפשר לנאשם-1 לשאת את מאסרו בעבודות שירות וזאת בהתחשב בכך שמדובר באדם נורמטיבי אשר מנהל אורח חיים נורמטיבי; בקבלת האחריות; בחרטה הכנה; במצבו הרפואי של בנו; בנכונותו להשתלב בהליך טיפולי; בהעדר עבר פלילי; בחלוף הזמן מעת שנעברו העבירות; בהסרת המחדלים; וכדי לפתוח לו פתח לתקווה ושיקום בעתיד.
גם בנוגע לנאשם 2 החלטתי משיקולי שיקום לחפוף את עונשי המאסר ולאפשר לו לשאת את מאסרו בעבודות שירות בהתחשב בהיותו אדם נורמטיבי אשר מנהל אורח חיים נורמטיבי ושינה את דפוסי חשיבתו; בקבלת האחריות; בחרטה שהביע; בחלוף הזמן, במצבו הכלכלי, בנכונותו להשתלב בהליך טיפולי, ובמאמציו להסיר את מחדליו.
סוף דבר לאחר ששקלתי את רכיבי הענישה השונים – סוגם, מידתם והשפעתם ההדדית, החלטתי לגזור על הנאשמים את העונשים כדלקמן: על הנאשם 1: מאסר בן 9 חודשים שאותו יישא הנאשם בעבודות שירות, זאת על פי קביעת הממונה על עבודות שירות בשב"ס. הנאשם שובץ לעבודות שירות במפעל חיים בימים ובשעות שנקבעו בחוות הדעת.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו