מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

הרחבת פרשנות עבירת סחר בבני אדם

בהליך ערעור פלילי (ע"פ) שהוגש בשנת 2018 בעליון נפסק כדקלמן:

בית משפט קמא הסתמך על הפרשנות שניתנה לסעיף זה בתפ"ח (י-ם) 13646-11-10 מדינת ישראל נ' ג'ולאני (29.02.2012),אשר בחן את יסודות העבירה לראשונה בישראל, ולאורו קבע בית משפט קמא, כי מתוך שלוש החלופות המנויות בסעיף 375א(ג) להגדרתה של "עבדות" מבטאים מעשיו של המערער "שליטה ממשית בחייו של אדם", וזאת באופן מובהק.
על פי דברי ההסבר להצעות החוק, נועדה חקיקת חוק איסור סחר בבני אדם להרחיב את האיסור על סחר בבני אדם ואת ההגנה על קורבנותיו, גם כשאין מדובר בסחר למטרות עיסוק בזנות, אשר היה מעוגן, באותו שלב, בסעיף 203א(א) לחוק העונשין.
לעניין חקיקת סעיף 376 המוצע נאמר בה"ח הממשלה, כי: "הסחר בבני אדם הופך את האדם שלגביו מבוצע הסחר לעבד שכמוהו כחפץ עובר לסוחר [... ]מוצע להחליף את נוסח הסעיף האמור ולהשתמש במונח 'עבדות' במקום המונח 'עבודת כפייה' כדי להמחיש את הגרעין הקשה של התופעה, שהוא כפייה לעבדות שמשמעותה שלילת חופש הבחירה של האדם או צימצומו במידה ניכרת, והפעלת סמכויות המופעלות ככלל כלפי קנין, כלפי אותו אדם. מוצע להגדיר את המונח 'עבדות' בהתאם להגדרת המונח באמנות בין־לאומיות ובחוק לדוגמה בארצות הברית לעניין סחר בבני אדם (למשל, League of Nations' Slavery Convention of 1926 ;Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slave Trade, and Institutions and Practices Similar to Slavery of 1956 ;U.S. Model Law to Combat Trafficking in Persons). זאת, כדי להנחות את בתי המשפט ולאפשר להם לאבחן בין מקרים של עבודה בתנאים לא הוגנים לבין עבדות. מטבע הדברים, ההגדרה אינה יכולה להיות מפורטת מדי, שכן היא אמורה לחול על מרחב התופעות שיש בהן הפעלת סמכויות קניניות כלפי אדם. הסעיף בנוסחו המוצע מאפשר הבאת מיגוון רחב של ראיות נסיבתיות כדי להוכיח קיומה של עבדות, לרבות 'שיעבוד חובות': דפוס שבמסגרתו הכופה אדם לעבדות גובה מאותו אדם את הוצאות הבאתו לארץ היעד וכן דמי מחיה, כלכלה ודיור באופן שרירותי ובלא שיש לאותו אדם אפשרות של בקרה על תקופת החוב או סכומו [...] כדי להוציא מגדר העבירה תופעות פחות חמורות של העבדה בתנאים לא ריווחיים או לא כדאיים, מוצע לפרט את דרכי הכפייה לעבדות: שימוש בכוח, או הפעלת אמצעי לחץ אחרים או איום באחד מאלה. המונח 'אמצעי לחץ אחרים', הקיים כבר היום בסעיפים אחרים בחוק העונשין [..] הוא רחב דיו כדי להכיל מקרים רבים של הפעלת לחץ שאינו בהכרח לחץ פיזי, לשם כפייה לעבדות [...]" (שם, בעמ' 240-239; ההדגשות שלי- א.ש.).
...
לאחר שעיינתי בהשגות המערערים על גזר דינם ובערעור המשיבה על קולת עונשם, הגעתי לכלל מסקנה, כי אין מקום להתערב במידת העונש שהושתה על המערערים, גם בשים לב לזיכויו של המערער מעבירת מעשה הסדום במסגרת האישום השנים עשר, ולהרשעתו של המערער 2 בעבירת האינוס במסגרת האישום השלישי.
אף כאן, אינני סבור כי יש לקבל את ערעור המשיבה על קולת העונש, משום שהוא אינו מבטא חריגה מהותית מרמת הענישה הראויה.
סוף דבר לוּ תשמע דעתי ידחו הערעורים על הכרעת הדין, בכפוף לזיכויו של המערער מעבירת מעשה הסדום, במסגרת האישום השנים עשר.

בהליך ערעור פלילי (ע"פ) שהוגש בשנת 2018 בעליון נפסק כדקלמן:

בית המשפט עמד על הוראת סעיף 34כא לחוק העונשין ועל ההלכה ביחס לפרשנות דבר חקיקה, ובהתאם, ניתח את יסודותיה של עבירת הסחר בבני אדם וקבע כי זו טומנת בחובה קשת רחבה של מצבים, שאינם תלויים, בהכרח, במקום, בהסכמה או בקיומה של תמורה.
כפי שחידד בית המשפט המחוזי, גם מעיון בדברי ההסבר להצעת חוק העונשין (תיקון מס' 91) (איסור סחר בבני אדם), התשס"ו-2006, ה"ח 231, 236), עולה כי מטרת התיקון היתה להרחיב את הגדרת עבירת הסחר, באופן שיכללו בה תופעות חמורות שונות הנוגעות לסחר בבני אדם, לרבות סחר בילדים.
...
גם דינה של טענה זו להידחות.
ראשית חדירה מקיימת את יסוד הבעילה (ראו [ע"פ 2694/09](http://www.nevo.co.il/case/6244428) פלוני נ' מדינת ישראל (לא פורסם); [ע"פ 7082/09](http://www.nevo.co.il/case/694026) פלוני נ' מדינת ישראל (לא פורסם), שם נאמר מפי השופט הנדל "חדירה לאיבר המין של האשה ללא הסכמה, יהא היקפה אשר יהא, מהוה עבירת אינוס". אמנם ישנה אולי אי בהירות מסוימת, שכן ב[ע"פ 3599/04 אפגאן נ' מדינת ישראל פ"ד נט](http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%203599/04&Pvol=נט)(4) 119, 130 עולה מדברי השופט ג'ובראן, כי "מישוש איבר המין של האשה והאזור הסמוך לו, ליטופו או נגיעות בו מהוים, 'מעשה מגונה' אם אלו נעשו לשם, גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים", וראו שם בעמ' 129, כי "'חדירה' משמעה חדירה לתוך הנרתיק או תחילת חדירה לתוכו". כשלעצמי נוטה אני לומר כי קשה מאוד לקבוע עובדתית לא אחת מה ההבדל - המועט בעליל - שבין נגיעה באיבר המין לבין ראשית חדירה, וסבורני כי ככל שהנגיעה היא בפתח איבר המין תוכל להיחשב חדירה" (שם, פיסקה ד' לפסק דינו של השופט א' רובינשטיין.
סיכומם של דברים, נוכח כל האמור לעיל, אציע לחבריי כי נדחה את שני הערעורים, ונותיר התוצאה על כנה הן לעניין ההרשעה והן לעניין העונש.

בהליך עתירה מנהלית (עת"מ) שהוגש בשנת 2019 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

עותר 2 טוען כי הוא "מעניק סיוע פארא-משפטי ומשפטי למבקשי מקלט, מהגרים וקרבנות עבירות הסחר בבני אדם, יחידים ומשפחות הנמצאים במצבי משבר מתמשכים, הנובעים הן מתוך נסיבות חייהם הקשות כמבקשי מקלט ו/או קורבנות סחר בבני אדם, והן ממעמדם הארעי בישראל. הוא עושה זאת על ידי סיוע בשחרור ממשמורת וחזרה לקהילה; סיוע ולווי בחידוש אשרות שהייה תקפות, שיאפשרו עבודה ופרנסה". לטענתו נציגיו "מעניקים סיוע פרטני לפונים, מבקרים במתקני הכליאה למהגרים ופועלים לקידום מדיניות הגירה ראויה, הוגנת וצודקת בכלים משפטיים וציבוריים". בנוסף לכך נציגיו "מספקים ייצוג וסיוע פארא-משפטי מול בית הדין לבקורת משמורת הפועל בבתי הכלא, מול בית הדין לעררים וכן מול רשויות שונות כגון רשות האוכלוסין, משטרת ישראל ועוד". עותר 3 עוסק לטענתו ב"קידום נורמות של הוגנות במשק הישראלי.
המשיב טוען עוד כי כל הרחבה של המסגרת שנקבעה בתקנות וקביעת פרשנות מרחיבה לה, תסכל את הכוונה לצמצם את הקפם של הגופים המפעילים.
...
התוצאה העתירה נדחית.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

התפתחויות אלו, אשר הרחיבו מאד את הקף התפרשותן של "עבירות האלימות", בודאי משעה שבאו אל העולם, אינן פוגעות בעקרון הבהירות, שכן המקרים הנכללים בהם מצויים גם הם, לצד האלימות הפיזית כלפי בני האדם, בסמיכות רבה לליבת המונח "אלימות". אך לצד מקרים אלה, אשר אינם מעוררים קושי, ניתן לזהות בפסיקת בית המשפט העליון עמדה דומינאנטית התומכת בהרחבה משמעותית נוספת בפרשנות המונח "אלימות", אשר הובילה להפעלתם של מאסרים מותנים בסיטואציות רחוקות יותר מאותה ליבה, ואזכיר מספר דוגמאות.
לא רק עבירות הנשק צפויות להכנס לגדרן של עבירות האלימות, אלא גם עבירות של החזקת סכין למשל, שלא לדבר על עבירות רחוקות עוד יותר מליבת המונח "אלימות" כגון, עבירות התפרצות, אשר כרוכות לא פעם בסיכון לשלומם של דיירי הבית הנפרץ, ואפילו עבירות סמים חמורות, דוגמאת עבירות הסחר, אשר פגיעתן הפוטנציאלית הקשה בחיי אדם ובשלום הציבור אינה שנויה במחלוקת.
...
מסקנה דומה מתחייבת גם בעניינו של אדם אשר מציע למכור לאחר נשק או תחמושת, ואפילו היה משלים את המכירה, וזאת מבלי להקל ראש בחומרת המעשים ובתרומתם לסל הסיכון הציבורי.
אם אפנה כעת ליישום ההלכות הללו על מעשיו של הנאשם 3 בהליך שלפני, הרי שאני סבור כי אין מקום במקרה מיוחד זה להורות על הפעלת התנאי.
לאור כל האמור לעיל אני גוזר על הנאשמים את העונשים הבאים: נאשם 3: מאסר בפועל למשך 12 חודשים, מיום מעצרו - 25.9.21.

בהליך בג"ץ (בג"ץ) שהוגש בשנת 2020 בעליון נפסק כדקלמן:

לפי סעיף 3(א) לפרוטוקול, "סחר בבני אדם" פרושו "הגיוס, ההובלה, ההעברה, מתן המחסה או הקבלה של בני אדם, באמצעות איום או שימוש בכוח או צורות אחרות של כפייה, של חטיפה, של הונאה, של תרמית, של ניצול לרעה של סמכות או של מצב פגיעות, או מתן או קבלה של תשלומים או הטבות להשגת הסכמתו של אדם שיש לו שליטה על אדם אחר, למטרות ניצול". המונח "ניצול" עצמו כולל "לכל הפחות, ניצול זנות של אחרים או צורות אחרות של ניצול מיני, עבודה או שירותים בכפייה, עבדות או נהגים הדומים לעבדות, שיעבוד או הוצאת איברים". סעיף 3(ב) לפרוטוקול קובע כי הסכמתו של הקורבן אינה רלוואנטית להגדרת הניצול ככל שנעשה שימוש באמצעים שפורטו בסעיף 3(א).
ראוי להביא בעיניין זה מדבריה של השופטת א' פרוקצ'יה בע"פ 10489/06 עופר נ' מדינת ישראל (14.1.2010) (להלן: עניין עופר): "שינויים שחלו בחקיקה הישראלית, המצביעים על מגמת הרחבה של תחום פרישתה של העבירה והחמרת העונש הקבוע בגינה, הם חלק ממגמה כלל-עולמית, המבקשת להלחם בתופעת הסחר בבני אדם, ולמצות את כל הדרכים הקיימות כדי למגרה. במסגרת זו, הצטרפה ישראל בשנת 2001 ל'פרוטוקול למניעה, מיגור וענישה של סחר בבני אדם, במיוחד נשים וילדים, הנספח לאמנת האו"ם נגד הפשע המאורגן הבנלאומי'... בהצטרפה לפרוטוקול, הביעה ישראל את תמיכתה במטרות אלה, ואת נכונותה לקחת חלק פעיל במאבק הכלל-עולמי בתופעה החמורה של סחר בבני אדם" (שם, בפיסקה 73).
...
כפי שציינה גם המדינה, אף הסוגיה שבגינה נדחתה בסופו של דבר בקשתה של העותרת, הנוגעת לשאלת הידיעה של הוריה ביחס לסכנות הכרוכות בהשאתה, לא עמדה במרכזם של הליכי החקירה והעדויות שניתנו במשפט והדברים לא נבחנו במישרין.
אני סבורה כי בהתחשב במכלול הנסיבות, קשה לומר שכך היה בענייננו.
סוף דבר לו תישמע דעתי הצו על תנאי יהפוך למוחלט בחלקו במובן זה שעניינה של העותרת יחזור וייבחן על בסיס תשתית עובדתית מלאה, שתכלול, בין השאר, ראיון עמה.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו