מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

הקמת מבנה חקלאי תכנית מפורטת

בהליך ערעור מנהלי (עמ"נ) שהוגש בשנת 2019 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

בסעיף 83 להחלטה ניתנו שלוש הנחיות לשמאי שמקורן בניתוח המצב התיכנוני, הראשונה היא ש-"בתא שטח המקרקעין אשר לא סומן בייעוד כלשהוא בתכנית המנדטורית (תא השטח המערבי), לא התאפשרה בנייה לרבות לשימושים חקלאיים"; ההנחיה השנייה היא כי "תא שטח המקרקעין אשר יועד בתכנית המנדטורית למגורים, לא כלל תיכנון מפורט ומשכך לא אפשר הוצאת היתר בנייה.." וההנחיה השלישית היא כי "תמ"א 3 אינה מאפשרת זהוי ודאי המקרקעין, ואינה קונקרטית דיה לצורך הגשת תביעת ירידת ערך מכוחה". בהחלטה נקבע כי לצורך הערכת שווי המקרקעין במצב התיכנוני החדש, לאחר אישור תכנית 2020, על השמאי להיתחשב בכלל גורמי התכנית, לרבות יסודות בעלי השפעה חיובית היה וימצא שקיימים.
עוד טענו המערערים כי משקיבלה ועדת את טענת המערערים כי בשל חוסר היכולת להקים מבנים חקלאיים נגרמה לחלקתם ירידת ערך, היה עליה לקבל את חוות הדעת השמאית החקלאית היחידה שהיתה לפניה, משלא הוגשה חוות דעת מטעם המשיבים.
...
בנוסף לאמור, לא שוכנעתי כי החלק המתייחס בהחלטה נשוא הדיון, לעניין אפשרות ניצול זכויות הבניה בחלק המיועד למוגרים וכן לגבי יעוד החלק המערבי של החלקה במצב הקודם, מצדיק לאפשר ערעור על החלטת ועדת הערר כבר כיום, כפי שטענו המערערים.
סוף דבר, הערעור נדחה בזאת מבלי למנוע מן המערערים להגיש ערעור על החלטתה הסופית של ועדת הערר.
המערערים ישלמו למשיבה הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך 5,000 ₪.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2021 בהמחוזי נצרת נפסק כדקלמן:

נטען כי התכנית המפורטת שחלה על אדמות המושב דנן אמנם מאפשרת הקמת מבנים חקלאיים, אולם היא מעניקה שיקול דעת רחב לאגודה לאשר או להיתנגד למתן היתרים, לרבות למבנים חקלאיים והיא מחייבת את הועדה לקבל את אישור האגודה בחתימתו, או לחלופין להדרש לחוות דעת האגודה, בכל בקשה להיתר.
...
אציין, כי ביום 16.2.20 ניתנה על ידי החלטה בבקשה לסילוק על הסף שהוגשה אף היא ע"י הוועדה ועניינה של התובענה הובא בגדרי ההחלטה הנ"ל. אף ברע"א 2026/20 על החלטתי הנ"ל הובא על ידי בית המשפט עליון עניינה של התובענה.
על החלטתי הנ"ל הגישה הוועדה בקשת רע"א 2026/20 שנדחתה.
לסיכום: דין הבקשה להידחות.
המבקשת תשלם למשיבים הוצאות הבקשה בסך כולל של 3000 ש"ח המזכירות תמציא לצדדים.

בהליך עתירה מנהלית (עת"מ) שהוגש בשנת 2019 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

בהתאם להוראות התכנית המפורטת החלה בשטח, ייעודו של השטח הנו חקלאי ומותרים בו, בשטח מינימאלי של 10 דונם, הקמת מבנים חקלאיים בהקף של 10% משטח החלקה (קרי, עד 2,628 מ"ר).
...
מסקנת הועדה המחוזית לאור שיקול זה, בנוסף להצטברות השיקולים הנוספים שצוינו לעיל, מהווה מסקנה סבירה והגיונית.
אני סבור כי אין להתערב בקביעה זו. איני סבור כי מדובר בפגיעה בקניין, כאשר רשויות התכנון מונעות המשך שימוש בלתי חוקי בנכס.
העותרים לא הסבירו למה כוונתם, אולם אם וככל שהכוונה לעובדים במתחם, אזי אין לקבל טענה זו, כפי שקבעתי גם כן בעניין הילת השרון (פסקאות 18-17): "טיעוני העותרות בקשר להפסקת העסקת העובדים שעובדים במתחם, היא שיקול שיש לקחתו בחשבון, אך מצד שני העותרות הן אלו שהפעילו מרכז מסחרי שלא כדין והעסיקו בו אנשים ולכן הן האחראיות לאי העסקתם, ככל שהמרכז המסחרי לא יועתק למתחם חוקי אחר בו יהיה ניתן להעסיק עובדים אלו.". סוף דבר לאור האמור לעיל, העתירה נדחית.

בהליך עתירה מנהלית (עת"מ) שהוגש בשנת 2019 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

המועצה הארצית החליטה כי אין מקום לשנות מהחלטתה שהתקבלה ביום 4.7.17, וזאת מן הטעמים כדלקמן המפורטים בסעיף 5 להחלטה: "א. כעולה משתי החלטותיה של הולקחש"פ, המתודולוגיה שנקבעה על ידה לביטול הכרזה נשענת על מספר שיקולים ובכללם: יעוד השטח בתכנית המתאר המחוזית (פתוח/פיתוח), מיקום השטח ביחס למרחב סובב (בלב שטחים שמיועדים לבינוי או במרחב פתוח) וקיומה של תכנית מקומית מאושרת לבינוי וזאת בהתייחס לכלל השטחים שהומלץ שלא לבטל את הכרזתם. בהתייחס למיתחם הפאוור סנטר, קבעה הולקחש"פ כי המסמך התיכנוני אינו מהוה תכנית ומכאן כי טרם בשלה העת לבטל את ההכרזה על הקרקע כחקלאית. קביעתה של הולקחש"פ נתמכה, בין היתר, בעמדתה ולפיה ראוי כי תכנית שתוגש בשטחים אלה, המהוים חלק מהמרחב הפתוח של נחל הירקון, תבחן ע"י הועדה למטרות שלשמן הוקמה, בכלל זה שמירת השטחים הפתוחים וודאי לאור העובדה שלאחר שתאושר על ידי הועדה תכנית לבינוי בשטח זה, לא יידרש אישור נוסף, בהתאם לקבוע בחוק. המועצה הארצית מאמצת את המלצותיה של הולחקש"פ כאמור ואת המתודולוגיה שנקבעה על ידה. המועצה סבורה כי אישורה של תכנית ראשונה לבינוי בשטח, בהתבסס על המסמך התיכנוני, נכון שתאושר גם על ידי הועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים, בהיותו של הבינוי מוקף שטחים פתוחים מכל עבריו.
הסתירה קיימת בכך שהתכנית המקומית מאפשרת הקמת מבנים חקלאיים בשטח זה, בסתירה לקבוע בתמ"מ 10/3, ובעניין זה גוברות הוראות התמ"מ. עוד ציינו המשיבות, בשולי הדברים, כי בעמדת הועדה המקומית בעיניין הבקשה לשימוש חורג במיתחם ירקונים (שנדונה בעת"מ 38590-02-16, לעיל בפיסקה 6) צוין במפורש כי פת/2000 היא התכנית התקפה, וכי הייעוד הוא לאיזור חקלאי.
...
ואולם, בסופו של דבר, עיון בתמליל הדיון מלמד כאמור על דיון רציני ומעמיק במועצה הארצית, ובסופו התקבלה החלטה סבירה ומבוססת (כמתואר בהרחבה לעיל).
על כן, לאחר שיקול, ובנסיבות הכוללות של ענייננו בהמשך לכל המתואר לעיל, סבור אני כי אין בפגם האמור כדי להביא להתערבותו של בית המשפט.
אעיר לבסוף כי בעניין הודעת העדכון מטעם העותרות בנושא הרכבת, המלצת המועצה הארצית מיום 4.6.19 אינה נושא לעתירה זו, ואין בה לדעתי כדי להשפיע על ההכרעה בעתירה זו. סוף דבר סיכומם של הדברים הוא שאין לדעתי כל מקום להתערב בהחלטתה של המועצה הארצית מיום 5.6.18, ועל כן העתירה נדחית.

בהליך ביטול/עיכוב/הארכת צו הריסה מינהלי (בצה"מ) שהוגש בשנת 2022 בשלום חדרה נפסק כדקלמן:

בתום עדות האדריכל התבקשה המשיבה להגיש התייחסותה בכתב לטענותיו ולאחר שזו הוגשה לתיק, הגיש ב"כ המבקש את תגובתו לה גם כן. טענות המבקש המבקש טוען כי מדובר בצו שהוצא באופן בלתי סביר ולא מידתי, שכן: בתחום הכפר זלפה אושרה מזה מספר שנים תכנית מתאר ען-121 המייעדת את רוב החלקה למגורים, כשרק החלק הצפוני נותר לייעוד חקלאי (להלן: "תכנית המתאר") ובקשר אליו קיימת תכנית מפורטת מס' 354-0873208 המייעדת אותו למגורים והסכוי לאישורה גבוה מאוד (להלן: "התכנית המפורטת").
בעדותו בפני, כשנה לאחר המועד בו הוכן התצהיר, השיב האדריכל לשאלתי, כי מספר התכנית שונה ל – 354-1017797 (ר' במ/1 ותצהיר משלים מיום 6.12.21) וכדבריו: "היתה תכנית והיא ניסגרה ונפתחה מחדש במספר אחר". האדריכל טען כי הגם שנכון למועד בו הוצא הצוו היה ייועד המקרקעין בהם הוקם המבנה, חקלאי, אזי נכון להיום הם מיועדים למגורים.
...
לאחר שעיינתי בבקשה ובנספחיה, מצאתי כי יש מקום להורות על עיכוב ביצוע הצו במעמד צד אחד עד לדיון במעמד שני הצדדים, בכפוף לחתימת המבקש על ערבות בסך של 10,000 ₪ שלא להמשיך בבניית המבנה נושא הצו, למשיבה ניתנה אפשרות להגיש התייחסותה לבקשה בכתב והיא עשתה כן. הדיון בבקשה נקבע ליום 9.9.21 ואולם מאז נדחה (בהסכמה) מספר פעמים בשל אילוצי יומניהם של ב"כ הצדדים, בעיות בריאות וטענות ב"כ המבקש בדבר התקדמות הליך רישוי המבנה נושא הצו, עד שבסופו של דבר התקיים רק בחלוף כשנה, ביום 29.9.22.
בכל מקרה ולסיכום, אופק קידום התכנית תלוי בכמה משתנים שנכון לעכשיו (ולפחות עד סוף חודש ינואר 2023) הם בסימן שאלה".
יד", ולנוכח חוות דעת המהנדס, שלא נסתרה ע"י המשיבה, בדבר הסיכונים הכרוכים בביצוע ההריסה, אני סבורה כי הדבר הנכון לעשותו בשלב זה הוא לעכב את ביצוע הצו בכחודשיים נוספים.
סוף דבר מפני כל האמור לעיל, אני מחליטה לקבל את הבקשה בחלקה ומורה על עיכוב ביצוע הצו נושא הבקשה עד ליום 15.2.23.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו