מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

הקלה בעונש בעבירות נשק

בהליך ערעור פלילי גזר דין (עפ"ג) שהוגש בשנת 2021 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

במקרה דנן סוטה העונש שהושת בגזר הדין על המשיב, באופן ברור, לקולה, ממדיניות הענישה הראויה בגין עבירות הנשק לסוגיהן השונים, וזאת כפי שיובהר להלן.
...
סיכומו של דבר, עותרת המדינה להחמיר בעונשו של המשיב ולהשית עליו עונש של מאסר בפועל של ממש.
בסיכומו של דבר, אני מציע לחבריי לקבל את ערעור המדינה בתיק זה ובהתחשב בכלל כי ערכאת הערעור אינה ממצה את הדין, להטיל על המשיב עונש של מאסר בפועל לתקופה של 9 חודשים, וזאת תוך הותרת רכיב הענישה של המאסר המותנה על כנו.

בהליך ערעור פלילי גזר דין (עפ"ג) שהוגש בשנת 2016 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

נימוקי העירעור בית משפט קמא שגה כשהטיל על המשיב עונש החורג לקולא ממדיניות הענישה הנוהגת בעבירות נשק ובעבירות נהיגה בזמן פסילה ובכך שחלף השתת עונש מאסר והפעלת המאסרים על תנאי במצטבר, חרג מהכלל והאריך את המאסרים על תנאי ללא הצדקה של ממש.
...
בנוסף, אנו גוזרים על המשיב 6 חודשי מאסר על תנאי שלא ירצה אלא אם יעבור תוך שנתיים מהיום אחת מעבירות הנשק הקבועות בסעיף 144 לחוק העונשין, תשל"ז-1977 או סיוע לעבור אותה.

בהליך ערעור פלילי (ע"פ) שהוגש בשנת 2023 בעליון נפסק כדקלמן:

הצלחתו של המערער, על רקע נסיבות חיים קשות במיוחד, לבנות ולנהל אורח חיים נורמאטיבי, עד לעבירה בה הורשע, ומאותו מועד ועד היום, מגבשים לדעתי "נסיבות מיוחדות" המצדיקות הקלה בעונשו הגם שמדובר בעבירת נשק.
...
יחד עם זאת, ומבלי להקל ראש בחומרת מעשיו של המערער, סבורני כי לפנינו מקרה מיוחד שמכלול נסיבותיו מצדיק הקלה בעונשו של המערער והמרתו לעונש של תשעה חודשי מאסר אשר יבוצע בעבודות שירות.
לאור האמור, ובשים לב לנסיבותיו האישיות הייחודיות של המערער, לקשיים הראייתיים אשר הובילו לתיקון כתב האישום, וכן לעובדה שלאחר ניכוי מעצרו של המערער תקופת המאסר שנגזרה עליו על ידי בית המשפט המחוזי תעמוד על עשרה חודשים בלבד – הגעתי למסקנה כי המקרה המאוד-מיוחד שלפנינו מצדיק את מתן ההקלה המבוקשת בעונש.
הנשיאה א' חיות: מקובלת עלי מסקנתו של חברי השופט א' שטיין כי בפנינו מקרה מיוחד שמכלול נסיבותיו, עליהן עמד חברי, מצדיקות הקלה בעונשו של המערער והמרתו במאסר שירוצה בעבודות שירות.

בהליך ערעור פלילי (ע"פ) שהוגש בשנת 2023 בעליון נפסק כדקלמן:

בשל מדיניות הענישה המחמירה בעבירות נשק כאמור, ובעיקר לנוכח חומרת מעשיו, מיתחם העונש שנקבע בעיניינו של המשיב סוטה באופן משמעותי לקולה מהמתחם הראוי.
...
על רקע האמור, מתחדדת חומרת מעשיו של המשיב – בעסקת מכירת הנשק שנרקמה בין הנאשמים 4-3 והמשיב לבין הסוכן הסמוי מטעם משטרת ישראל, נקט המשיב בחלק מרכזי ופעיל ביותר.
יוצא אפוא, כי בית המשפט המחוזי הקל בעונשו של המשיב באופן ניכר – הן בגבולות מתחם העונש אשר אינן הולמות את חומרת מעשיו הן בקביעת עונשו בגדרי המתחם.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בשלום חדרה נפסק כדקלמן:

.ידע כל מי שמחזיק בנשק בלתי חוקי כי צפוי הוא להענש בחומרה, בבחינת "אם מחזיקים – למאסר נשלחים. לא למותר להזכיר כי המחוקק מצא לעגן בהוראת שעה עונשי מינימום לעבירות נשק, כך שהעונש שיושת על מבצעיהן יתחיל מרבע העונש המירבי שנקבע לעבירה, אלא אם החליט בית המשפט מטעמים מיוחדים להקל בעונש (סעיף 144(ז) לחוק העונשין, וראו חוק העונשין (תיקון מס' 140 - הוראת שעה), התשפ"ב-2021, ס"ח 472;" (ע"פ 2482/22 מדינת ישראל נ' אחמד קדורה (14.04.22)).
...
מבלי לקבוע מסמרות בעניין טענותיו האחרונות של הנאשם, אני סבור כי נסיבות אלה חריגות, ייחודיות ונדירות אצל נאשם המנהל חיי משפחה ואורח חיים נורמטיבי ללא זיקה עבריינית.
התיקון עצמו אף הותיר לבית המשפט מרחב סטייה מעונש המינימום, כך שבסופו של דבר יוכל בית המשפט להחליט על התאמת הענישה בהתאם למקרה הספציפי הנדון בפניו.
אם כך ומבלי להתעלם מהענישה הנהוגה הקובעת שעונש מאסר לא ירוצה בעבודות שירות אלא בנסיבות חריגות, הרי ולאור מכלול הנסיבות החריגות והייחודיות, אני קובע כי מקרה זה אינו מצדיק הטלת ענישה מאחורי סורג ובריח וניתן להשיג את תכלית הענישה בדרך אחרת, במאסר שירוצה בעבודות שירות ברף המקסימאלי.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו