מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

הקלה בעונש בעבירות מין קשות

בהליך תיק פלילי פשע חמור עדות קטין נפגע עבירה (תפח"ע) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי באר שבע נפסק כדקלמן:

לא אחת, עובר לגזירת העונש בעבירות מין, בתי המשפט מוצאים עצמם נדרשים ל"ניואנסים" ולהבדלים בין תיק אחד למישנהו, תוך היתייחסות לשאלות "טכניות" כדוגמת איזה איבר הוחדר לאיזה חלק בגופה של הנפגעת, עומק החדירה, משכה, וכיוצ"ב. בעיניין זה בית המשפט מוצא טעם בטיעוני המאשימה לפיהם נתונים מעין אלה, אף שיש בהם להשפיע על העונש, מתקיימים פעמים רבות במישור המשפטי בלבד, שכן מבחינתו של הקורבן תמונת הנזק קשה מעצם חילול הגוף והפגיעה הקשה באוטונומיה ולאו דוקא מכך שבמקרה אחד הוחדרה אצבע ובמקרה השני הוחדר איבר המין.
נסיבות שאינן קשורות בבצוע העבירה: בקביעת עונשו של הנאשם בגדרי המיתחם ולקולא, יילקח בחשבון ובמשורה חלוף הזמן מעת ביצוע העבירות.
...
בע"פ 5842/15 פלוני נ' מדינת ישראל (פורסם בנבו, 21.3.18) – נדחה ערעורו של מי שהורשע, לאחר ניהול הוכחות, בכך שביצע בבתו שהייתה כבת 15 במשך כשנה עבירות מין, בכללן ביצוע 7 מעשי סדום, שני ניסיונות אינוס ומעשים מגונים רבים במשך שנה.
הדברים פורטו בתסקיר נפגעת העבירה, הם מדברים בעד עצמם, ולא מצאנו לחזור על האמור שם. על הנזק הגלום בביצוע עבירות מין בקטינים ר' דבריו של בית המשפט העליון בע"פ 10673/04 פלוני נ' מדינת ישראל [פסקה 3 לפסק דינה של השופטת ע' ארבל] (פורסם בנבו,(1.6.08 : מעשים אלה "צורבים כברזל מלובן נפשו של ילד ומותירים צלקות שלעולם לא תימחינה". העבירות מתבצעות בביתה של המתלוננת, במקום שבו היא אמורה לחוש בטוחה, המקום שאמור להיות עבורה מבצר ור' לעניין זה דבריה של כב' הש' ברק ארז בע"פ 989/19 פלוני נ' מדינת ישראל [פסקה 48] (פורסם באר"ש, 11.11.19): "עבירות אלו מבוצעות תוך ניצול נפשע של פערי כוחות ותמימות, ומתרחשות לרוב בביתם של הקטינים, המקום שבו הם אמורים לחוש בטוחים ומוגנים..." ובדומה, ר דבריו של כב' הש' אלרון בע"פ 9058/16 מדינת ישראל נ' פלוני [פסקה 39] (פורסם בנבו, 7.3.2018).אין המדובר בטיעונים בעלמא.
סוף דבר, מכל המקובץ לעיל, הננו גוזרים על הנאשם את העונשים הבאים: 16.5 (שש עשרה וחצי) שנים מאסר בפועל בניכוי ימי מעצרו.

בהליך ערעור פלילי (ע"פ) שהוגש בשנת 2021 בעליון נפסק כדקלמן:

העונש שהושת על המערער הוא כבד, אך אינו חורג באופן קצוני מרף הענישה הנוהג (לסקירה של מספר פסקי דין בהם נדונו נאשמים שביצעו עבירות מין קשות בבנותיהם למאסרים ממושכים של מעל עשרים שנה ראו ע"פ 1647/17 פלוני נ' מדינת ישראל (9.1.2019)).
בנסיבות אלה, אין מקום להקל בעונשו של המערער, וברי כי גם אין מקום להפחתת הפצוי.
...
גם את עדותה של אסיל מצא בית המשפט המחוזי כמהימנה: "עדותה של אסיל מהימנה עלי לחלוטין. לא היה לה כל אינטרס לשקר. אין לה היום כל קשר עם המתלוננת, ואין כל חשש להשפעה מכיוון זה" (בפסקה 73 לפסק הדין).
הנה כי כן, בית המשפט מצא את המתלוננת ואת העדים כמהימנים, ומנגד קבע באופן נחרץ כי "בשונה מהתרשמותי מהמתלוננת – התרשמתי מהנאשם באופן שלילי ביותר, אינני רואה בו עד מהימן ואינני נכון לסמוך על דבריו". לא מצאתי ממש בטענת המערער כי גרסתה של המתלוננת נסתרה לאחר שקשרה את האירועים בכתה י' לפציעתו של המערער.
דרך הניתוח של בית משפט קמא מקובלת עלינו, ואיננו רואים לחזור על הדברים.
סוף דבר, שדין הערעור להידחות על כל חלקיו.

בהליך ערעור פלילי (ע"פ) שהוגש בשנת 2020 בעליון נפסק כדקלמן:

לבסוף, המשיבה גורסת כי עונשו של המערער אינו מעלה כל קושי בשים לב לחומרת המעשים שבהם הורשע, ועל כן אין מקום להקל בו. דיון והכרעה: הכרעת הדין קבילות אימרות הנפגעת במישטרה הנפגעת הגישה תלונה למישטרה בשל העבירות המתוארות בכתב האישום בבוקר שלאחר המעשה האחרון, וכחודש וחצי לאחר המעשה הראשון.
במועד הגשת התלונה ובשני מועדים סמוכים נוספים (יומיים לאחר מכן וחמישה ימים לאחר מכן) נגבו מהנפגעת עדויות שבהן היא מספרת על האירועים באופן מפורט ומקיף, המצייר תמונה כוללת וקוהרנטית של עבירות המין הקשות שהמערער ביצע בה. בין היתר, בתלונה סיפרה הנפגעת כי האירועים החלו כחודשיים לפני יום תלונתה, וכי היתרחשו פעמיים עד שלוש בשבוע, כך שבסך-הכל היתרחשו כעשרים מקרי אונס.
...
על כל פנים, ראיות חיזוק אלו הן בבחינת למעלה מן הצורך, שכן סבורני כי די בממצאים הפורנזיים שתוארו לעיל כדי למלא את דרישת החיזוק במקרה דנן.
סוף דבר: לנוכח כל האמור לעיל, אציע לדחות את הערעור על כל רכיביו.
אני מסכימה עם חברי השופט נ' הנדל, שדין הערעור להידחות, הן על הכרעת הדין הן על גזר הדין.

בהליך ערעור פלילי (ע"פ) שהוגש בשנת 2020 בעליון נפסק כדקלמן:

המערער טוען כי עונש זה הנו חמור מדי ומבקש שנקל בו. מנגד, המדינה טוענת כי עונש זה סוטה לקולא במידה ניכרת ממדיניות הענישה המקובלת ביחס לעבירות מין קשות ומבקשת מאתנו להחמירו.
...
סבורני כי בנסיבות אלו, טוב נעשה אם נעצור את "רכבת ההרים" בגזר הדין שניתן על ידי הערכאה הדיונית ונראה בו את התחנה האחרונה.
מטעמים אלה, סבורני שלא נוכל לקבל את ערעור המדינה.

בהליך תיק פלילי פשע חמור עדות קטין נפגע עבירה (תפח"ע) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

נדגיש, כי מבלי להקל ראש במעשים שביצע המערער באותו עניין, הרי שאלה לא כללו עבירת אינוס, לא כל שכן ריבוי עבירות אינוס, ועל אף שמדובר במסכת קשה ובוטה של מעשים, הרי שמעשיו של הנאשם שלפנינו חמורים פי כמה וכמה.
בשים לב למכלול נתונים אלה, דומה כי מיתחם העונש ההולם לו עתרה המאשימה, אשר ביסודו, בגין ששת האישומים כולם, ענישה כוללת המצויה מתחת לעונש המזערי שקבע המחוקק לעבירה יחידה, לא רק שאין בה משום מיצוי הדין עם הנאשם, אלא שיש בה משום הקלה עמו בנסיבות החמורות של מעשיו.
הודאה ונטילת אחריות מלאה בהליכים מעין אלה, כאשר מדובר בעבירות מין חמורות בתוך המשפחה, אינה שכיחה ואינה קלה, ועל כן ראוי לייחס לה, במקרים המתאימים, משקל ממשי לקולא.
...
נאמר כבר עתה כי בשים לב למכלול הנסיבות שאינן קשורות לביצוע העבירות, אלא נוגעות יותר לנאשם עצמו, לעברו ולדפוסיו, סבורים אנו כי ראוי למקם את העונש שיוטל עליו בחלק התחתון של המתחמים שנקבעו, גם אם לא ברף התחתון ממש, וננמק.
התוצאה היא כי בהעדר תסקיר או חוות דעת שיש בהן כדי להצביע על צמצום או הפחתה בהיקף הסיכון בנשקף מהנאשם, לנוכח העבירות הקשות שביצע לאורך שנים רבות בארבע נכדות שונות, ונוכח הצורך בהרתעת הנאשם עצמו ואחרים כמותו מפני ביצוע עבירות דומות בעתיד, היה מקום, בנסיבות רגילות, להטיל על הנאשם עונש המצוי במעלה המתחם, הרבה מעל לרף התחתון של המתחמים שנקבעו, ברוח עתירתה העונשית של המאשימה.
לצד העבירות החמורות שביצע והענישה הקשה המתחייבת, אין מקום להתעלם מנתון אחרון זה אשר מצדיק הימנעות ממיצוי הדין והטלת עונש כולל המצוי בסמוך לרף התחתון של מתחם העונש ההולם למעשים המתוארים בכתב האישום בכללותם, וזאת לצד מאסר מותנה מרתיע ופיצוי לכל אחת מהנפגעות בהתאם להיקף וטיב הפגיעה שנגרמה לה. לאור כל האמור לעיל אנו גוזרים על הנאשם את העונשים הבאים: מאסר בפועל למשך 17 שנים, מיום המעצר - 19.12.21.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו