מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

הקלה בגין חריגות קלות מהתוכנית

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2020 בשלום קריית גת נפסק כדקלמן:

המתלוננת נזקקה לטפול רפואי והופנתה לבית החולים "ברזילי". במעשיו המתוארים לעיל, גרם הנאשם למתלוננת חבלה של ממש בדמות רגישות ונפיחות קלה מעל כף רגל ימין, צליעה וקושי בהליכה, רגישות במישוש בלסת התחתונה בשני צדיה, שריטות בפנים ובצואר, רגישות בפתיחת הפה בלסת התחתונה, רגישות באיזור עצם החזה, ודימום בשפתה התחתונה ומכאוב.
במסגרת הראיות לעונש הציגה ההגנה אסופת מסמכים ובהם, מכתב מאת תכנית "אפיקים" – האגף לשירותי רווחה וקהילה בעריית קריית גת (נ/1); מכתב סיום תכנית "אפיקים" מיום 12.06.2019 (נ/2); המלצה מהצבא (נ/3); 4 מכתבי המלצה נוספים מהצבא מחודש פברואר 2015 (נ/4); מכתב המלצה ממעסיקו של הנאשם -מנהל היחידה לאבטחת הכותל המערבי מנובמבר 2017 (נ/5); אישור קבלה ללימודים במכללה למנהל במגמת מכינה טכנולוגית מיום 27.10.2019 (נ/6).
לחילופין נטען כי היה ובית המשפט יחליט להותיר את הרשעת הנאשם על כנה, אזי יש לחרוג מהמתחם לקולה בשל שקולי שקום.
...
אולם, בשים לב לאמור בסעיף 40ד(א) לחוק העונשין, שוכנעתי, כי יש מקום במקרה הנדון לסטות לקולה מהמתחם שקבעתי לעיל, וזאת לאחר שהשתכנעתי כי קיים סיכוי של ממש כי הנאשם ישתקם בעתיד.
לאור כל האמור, בא שירות המבחן בהמלצה להימנע מהרשעתו של הנאשם, ולהטיל עליו הענישה שפורטה בראשית הדברים תוך שלהערכת שירות המבחן, ענישה בדמות מאסר בעבודות שירות עלולה לקטוע את הליך השיקום והטיפול המשמעותי בו הוא מצוי.
מכל המקובץ לעיל, אני גוזרת על הנאשם את העונשים הבאים: צו של"צ בהיקף של 300 שעות.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2019 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

הנזק שניגרם ושהיה צפוי להגרם מבצוע העבירה – המתלוננת אף היא הנה אשה מבוגרת ומעשה התקיפה הוא מעשה אלים וחמור שבנקל יכל היה להדרדר לאסון גדול יותר, ואך בנס, הסתיים בפציעתה הקלה יחסית של המתלוננת, אם כי בגיל מיתקדם זה, המילה "קלה", חוטאת למציאות, שכן, את אותותיה של הפציעה הזו, תישא בודאי המתלוננת זמן רב, כמו גם את הטראומה האלימה הקשה שחוותה בעקבות הארוע.
השניים גם עברו תכנית טיפולית זוגית, בחסות גורמי הרווחה של הרשות המקומית, על מנת למזער את הסיכונים ולפתור את בעיית האלימות, אך מסתבר כי דברים אלה לא נשאו פרי.
חריגה ממיתחם העונש ההולם לקולה או לחומרה (סעיפים 40ד ו-40ה לחוק העונשין): חריגה לקולה מטעמי שקום - לא מונחת בפני בית המשפט תשתית שיקומית המצדיקה חריגה ממיתחם העונש ההולם לקולה, עם זאת קיימת עילה לחריגה מטעמי בריאות כפי שיפורט להלן.
...
אשר על כן, אני גוזר על הנאשם את העונשים הבאים: 4 חודשי מאסר בפועל.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2019 בשלום באר שבע נפסק כדקלמן:

המדפסות או מכונות החריטה, אשר נכון להיום מופעלות על ידי מחשב בהתאם לתכניות שהפכו נפוצות וקלות להשגה, הופכות זולות ונגישות מיום ליום.
אשר לעתירת ההגנה – לאמץ המלצות שירות המבחן: כבר נאמר, לא פעם, כי שקום איננו בגדר מילת קסם, אשר תצדיק סטיה לקולה ממיתחם הענישה, בכל מקרה.
לאור האמור, אין בית המשפט מוצא עילה כלשהיא, לחרוג ממיתחם הענישה.
...
הסיכון גובר כאשר המדובר בכלי נשק אוטומטי, ולעניין זה, גם כלי מאולתר – הוא כלי נשק מסוכן, שבכוחו להמית ובשנים האחרונות אירעו אינספור פיגועים פליליים ואף בטחוניים, אשר גרמו למותם של בני אדם, באמצעות כלי נשק מסוג זה. לאור כל האמור, מוצא בית המשפט לקבוע מתחם ענישה, בכל הנוגע לאחזקת נשק אוטומטי מסוג רובה סער או תת מקלע – בין שנה ומחצה ועד שלוש שנות מאסר בפועל.
לאור כל האמור, גוזר בית המשפט על הנאשם את העונשים הבאים: 18 חודשי מאסר בפועל, בניכוי ימי מעצרו בהתאם לרישומי שב"ס; 12 חודשי מאסר על תנאי למשך 3 שנים מהיום; והתנאי – שהנאשם לא יעבור עבירה מסוג פשע בניגוד לסעיף 144 לחוק העונשין, תשל"ז – 1977; 6 חודשי מאסר על תנאי למשך 3 שנים מהיום; והתנאי – שהנאשם לא יעבור עבירה מסוג עוון בניגוד לסעיף 144 לחוק העונשין, תשל"ז – 1977; או עבירה בניגוד לסעיף 186 לאותו חוק; קנס בסך 12,000 ₪ או 90 ימי מאסר תמורתו.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2019 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

בתסקיר השני (דצמבר 2018) ציין שירות המבחן כי הנאשם הביע נכונות להישתלב בטיפול קבוצתי, הביע את חששו את הנאשם מפני הרשעתו שעלולה לסכל את מימוש תוכניותיו להתגייס לצבא לאחר שיסיים את לימודיו הגבוהים וסבר, כי טרם הגיע השעה ליתן המלצה הנוגעת לאי-הרשעה.
עם זאת, יש לזכור שמדובר בסם מסוג "קאנביס", שנחשב לסם "קל" יותר בהשוואה לסמים אחרים ובעניינו קיימת מחלוקת ציבורית ואף קיימת רפורמה המתירה שימוש עצמי בנסיבות מסוימות; בסופו של תהליך ארוך שעבר הנאשם מול בית המשפט ומול שירות המבחן, הוא נטל אחריות למעשיו, הביע עליהם חרטה והבין שטעה.
שיקולים לחריגה מן המיתחם במקרים מתאימים – המאשימה הסכימה כי יש לחרוג לקולא מטעמי שקום ולכן לא אפרט מעבר לידרוש.
...
השירות עמד על עמדת הגורמים הצבאיים ביחס להשלכה שלילית שתהיה להרשעתו על סיכויי גיוסו לצבא, ובסיכומו של דבר, מצא כי חל שינוי מהותי בנאשם, רמת הסיכון ממנו פחתה, וכשלונו בתיק זה, אינו מצביע על איכויותיו האישיות כפי שפורטו.
גזירת הדין לפיכך, אני מחליט לגזור על הנאשם את העונשים הבאים: 300 שעות שירות לתועלת הציבור (של"ץ), אשר ירוצו החל מיום 1.1.20 ע"פ תוכנית שיכין שירות המבחן.
פועל יוצא מכל האמור, שאינני מקבל את העתירה להכריז על הנאשם סוחר סמים.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2022 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

לאור אלה ביקש הסנגור להפנות את הנאשם לקבלת תסקיר משלים למיצוי ההליך הטיפולי וכן להפנותו לממונה על עבודות שירות ובקש כי ככל שינתן גזר דין יש לחרוג מהמתחם לקולא מטעמי שקום.
הנאשם קיבל בפני שירות המבחן אחריות למעשיו והסבירם בכך שהיה במצוקה כספית בשל הקורונה, ונעתר לפניית הסוכן, כדרך להפקת רווח כספי קל ומהיר, מבלי שחשב לעומק על משמעות מעשיו.
כמו כן הנאשם "התגייס לתהליך חיובי של התבוננות פנימית תוך חזוק חלקיו המתפקדים וביסוס עמדות נורמאטיביות". השרות התרשם, כי חרף העובדה שהליכים פליליים שהתנהלו נגד הנאשם בעבר לא הביאו להרתעתו, כיום הנאשם מבקש לשמש מודל חיובי לילדיו והוא "מסוגל כיום לקחת אחריות מלאה על בחירותיו תוך הבנת הגורמים שעמדו בבסיס החלטותיו בעבר ותוך יכולת לזהות אלטרנאטיבות אדפטיביות להתמודדות עם משברים עתידיים אפשריים". לאור אלה, שירות המבחן המליץ על ענישה שיקומית של של"צ נרחב לצד צו מבחן שיכלול תכנית טיפולית ושיקומית.
...
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו