מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

הקדמת תשלומים הגשת חוו"ד וקלטת

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2020 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

נערכו שני פרוטוקולי מסירה מקדימים וכן נערכו שלוש חוות דעת, שתיים על ידי התובעים ואחת על ידי הנתבעת.
(2) כלומר – על פניו הוגשה תביעה בגין ליקויי בניה על סמך חוות דעת, כאשר כשלושה חודשים קודם לכן התפשרו כבר הצדדים בתשלום נכבד מצד הנתבעת.
התובעים אף התגאו במקצועיותם במהלך השיחה אותה החליטו להקליט וכך נשמע התובע מבהיר לנציג הנתבעת (בע"מ 4 לתמליל, ההדגשות לא במקור) – "כמו שאתה עשית עבודה אמיתית אני אגיד לך את האמת אני גם עשיתי עבודה. הלכתי, הלכתי למהנדס דברתי עם השמאי יש לי עו"ד שמלווה אותי עכשיו בכל ה – בכל הדבר הזה... יש לי עו"ד שמתמחה במיוחד בדבר הזה. תשמע הוא אמר לי - ..." ואותם אנשי מיקצוע, לרבות עוה"ד אליו מפנה התובע הופיעו גם בהמשך השיחה.
...
סוף דבר התובעים ניסו לקבל כפל פיצוי.
אשר על כן התביעה נדחית.
אני מחייב את התובעים, ביחד ולחוד, בהוצאות משפט וכן בשכר טרחת עו"ד בסך כולל של 21,000 ₪ (עשרים ואחת אלף ₪) בצירוף הפרשי הצמדה וריבית ממועד פסק הדין ועד למועד התשלום בפועל.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2020 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

יתרה מכך, התובע לא הוכיח, כי היו פגמים נוספים ברכב שכן לא צורף כל תעוד על כך ולא הוגשה חו"ד מומחה בעיניין זה. על כן, לטענתה, יש לדחות את התביעה.
אף התמלילים שצרף התובע התבררו כלא נכונים בעליל, שכן הדובר בהקלטות הוא אח התובע ולא התובע בעצמו.
מנגד, טוענת הנתבעת, כי נאמר לתובע והוא ידע, כי במעמד ביצוע ההזמנה הראשונה הרכב המוזמן עם התוספת לא היה במלאי וכי הוא עתיד להגיע רק בספטמבר 2017 וכאשר ביקש התובע להקדים את קבלת הרכב נאמר לו, לטענתה, כי ברכב שיקבל (מוקדם יותר) לא תהיה התוספת שהזמין בהזמנה הראשונה, כאמור.
סוף דבר: לאור האמור לעיל, על הנתבעת לפצות את התובע בסך של 69,515 ₪ (סכום זה כולל הוצאות משפט, כמפורט לעיל) בתוספת הפרישי ריבית והצמדה כדין מיום הגשת התביעה ועד מועד התשלום בפועל.
...
כאמור לעיל, לאור כך שהתובע לא פעל להקטנת הנזק, אני קובעת, כי על הנתבעת לפצות את התובע ברכיב זה בסך של 4,874 ₪.
סוף דבר: לאור האמור לעיל, על הנתבעת לפצות את התובע בסך של 69,515 ₪ (סכום זה כולל הוצאות משפט, כמפורט לעיל) בתוספת הפרשי ריבית והצמדה כדין מיום הגשת התביעה ועד מועד התשלום בפועל.
כמו כן, הנתבעת תשלם בגין שכ"ט עו"ד סך של 8,000 ₪ (סכום זה כולל מע"מ) בתוספת הפרשי ריבית והצמדה כדין מיום הגשת התביעה ועד מועד התשלום בפועל.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מהיר (תא"מ) שהוגש בשנת 2019 בשלום חדרה נפסק כדקלמן:

הנתבע דאג להחתים את התובע על אישורי קבלת סכומים שכנגדם לא מסר התובע חשבוניות; היה ביכולתו לתעד באישורים הללו הקדמת תשלום בהשוואה לקבוע בהסכם – כפי שנעשה בגוף ההסכם ביחס לתשלום מקדמה בסך 10,000 ₪ לרכישת חומרים.
באין הסכמה חוזית בין הצדדים על-אודות הסכום לו יהא התובע זכאי בגין עבודות נוספות היה עליו להגיש חוות-דעת מומחה שיעריך את שוויין; כך מתחייב מהוראת סעיף 46 בחוק החוזים (חלק כללי), לפיו "חיוב לתשלום בעד נכס או שירות שלא הוסכם על שיעורו, יש לקיים בתשלום של סכום שהיה ראוי להשתלם לפי הנסיבות בעת כריתת החוזה". השווי הראוי אינו בגדר ידיעה שיפוטית וטעון הוכחה בראיות [ע"א 9282/02 יכין דקל בע"מ נ' עו"ד יחיאל, פ"ד נח(5) 20 (2004)].
בעל-דין שמבקש להסתמך על אמצעי מתעד של שיחה כראיה לנכונות תוכנה נידרש להוכיח תנאים מצטברים: עליו להראות שהמכשיר ששמש להקלטה פעל כהלכה והיה עשוי לקלוט ולהקליט כשורה דברים שנאמרו; שהאדם שטיפל בהקלטה ידע את מלאכתו; שההקלטה מהימנה ונכונה; שלא נעשו באמצעי המתעד שינויים תוך השמטה או הוספה; שניתן לזהות את הדוברים שתועדו; שהדברים שתועדו נאמרו מרצונו הטוב של הדובר ללא כפיה ופיתוי [ע"פ 869/81 שניר נ' מדינת ישראל, פ"ד לח(4) 169 (1984)].
...
אני דוחה את טענת הנתבע כי שילם לתובע תשלומים עודפים, לא על-פי התקדמות העבודות בפועל ובהתעלם מהסדר התשלומים המפורש שנקבע בהסכם, בשל לחץ שהתובע הפעיל עליו לשם הקדמת תשלומים [סע' 18 ב-נ/2].
בשל כך נדחית אף התביעה לתשלום שכרו של מומחה הנתבע בגין מתן חוות-הדעת.
דין התביעות ההדדיות לפיצוי זה להידחות אף הן. הסמכות לפסוק פיצוי בשל נזק לא ממוני קבועה בסעיף 13 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה): "גרמה הפרת החוזה נזק שאינו נזק ממון, רשאי בית המשפט לפסוק פיצויים בעד נזק זה בשיעור שייראה לו בנסיבות העניין". נזק לא ממוני הוא המרכיב הלא-חומרי של הפגיעה; הוא עשוי להתלוות להפסד כלכלי שנגרם עקב הפרת חוזה.
התביעות ההדדיות נדחות אפוא.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2022 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

בתצהירם טענו בראל שקבלו פניה מטעם הרצברג ש'אין כסף בקופה' והם מתבקשים להקדים תשלומים.
בראל טענו שיש להם שיחה מוקלטת עימו אך ההקלטה הנטענת לא הוגשה כראיה ואילו הרצברג העיד שבראל מעולם לא טענו שוינברג השיב בשלילה לעניין נטילת משכנתא אלא שהיה זה חלק מההתחמקות של בראל כדי שלא ליטול משכנתא (עמ' 16 ש29-36).
אף כי שוכנעתי שניתן היה ליטול משכנתא גם לפני הגשת התביעה וכי בראל כלל לא ניסו לפעול על מנת לממשה (כמפורט במיילים ששלחו בהם התדיינו על שיעור הריבית אך לא על עצם האפשרות), הרי שמאחר ולא הוכח תאריך מדויק לכך – יישא הסכום לעיל הפרישי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה ועד התשלום בפועל.
במכלול הדברים נראה כי יהא זה נכון לשוב לחוות דעת המומחה שהעריך את תיקון הליקויים בסך של 40,350 ₪ בתוספת מע"מ. בסכום זה כלולים תיקונים בסך 18,350 ₪ בגין ליקויי בניה שונים, 2,000 ₪ בגין בניית מפתח דלת צר מהמתוכנן, ועוד 20,000 ₪ בגין בידוד טרמי אשר לגביו לא הוכח שהיה כלול בתוכניות (כטענת לאפי) אך הוא נקבע כליקוי ע"י המומחה ועל כן על קליינר לשאת בעלותו.
...
בנסיבות אלו הטענה נדחית ומתייתר הדיון בסוגיית העדר הוכחת שיעור דמי השכירות הנתבעים.
בראל לא הציג ראיה לגובה התשלום ששילם לטענתו ועל כן אני דוחה את טענתו בעניין זה. שיפוע לחדר מדרגות – בראל מבקשים להיתלות בעדותו של לאפי שאישר לטענתם את בעיית כניסת המים בחדר המדרגות, אלא שלאפי התייחס לכיוון הרוח שמכניסה מי גשם ולא לבעיה בשיפוע.
מכל מקום טענת השיפוע לא נתמכה בחוות דעת המומחה ועל כן היא נדחית.
בשלב זה מקזזות הפרות הצדדים זו את זו. סוף דבר ענייננו בתביעות הדדיות בגין הפרת הסכם מכר כאשר בראל, הקונים, לא שילמו את התשלום החל עליהם ואף פעלו לטרפוד התנאי לתשלומו ואילו קליינר, המוכר, מסר דירה עם ליקויים וטרם רשם את הזכויות בה. בהתאם למפורט בפסק הדין יחולו החיובים הכספיים כדלקמן: על בראל לשלם לקליינר סך של 366,927 ₪.

בהליך תביעת פינוי מושכר (תפ"מ) שהוגש בשנת 2023 בשלום חדרה נפסק כדקלמן:

הנתבעים כפרו מכל וכל בטענותיהם של התובעים, לשיטתם מסרו להם התובעים נכס הלוקה ברטיבות קשה, ביקשו להגיש חוו"ד מומחה המלמדת כי דמי השכירות הראויים הם 8,500 ש"ח חלף 17,000 ש"ח מוסכמים, לטענת הנתבעים הם קיזזו כדין את דמי השכירות ששלמו ביתר נוכח מצבו של הנכס, ובנוסף לכך לקה הנכס בפגמים נוספים כמו משאבת ביוב תקולה ועוד.
וליתר דיוק, ביום 21.12.22 עוד מתנהלים הצדדים כביכול בצורה סבירה והמשכיר, התובע 1 דוד, עוד שואל את אלון האם יש סיכוי שיקדים תשלום השכירות הבא.
על כל פנים, משעה שמצאתי כי חוות הדעת וכן הקלטות השיחות עם השוכר הקודם חגי גולן נעשו בדיעבד לאחר תכנית מקדמת ומושכלת מעת הנתבעים הרי שאיני מוצא כל טעם לזימון עדים אלו ובענין זה מסורה הסמכות לבית המשפט לפי סעיף 1 ב' לפקודת הראיות שלא לזמן עד אם ראה שעדותו "נתבקשה למטרה שאינה גילוי האמת" מה יתן לי ומה תוסיף לי עדות או חוות דעת שהוכנה לאחר תכנית מראש להשתמש בה כתרוץ להפרת חוזה מתוכננת.
...
בצער רב, אני קובע כי יש ממש בטענות התובעים לגבי התנהלותם של הנתבעים, טענות לתביעות קודמות ופסקי דין קודמים אינם יכולות לשמש ראייה בתיק זה, אולם גם ההתרשמות בתיק זה אינה מלמדת כי מדובר בשוכרים הגונים.
הנתבעים ישלמו לתובעים הוצאות ההליך בסך 10,000 ש"ח כאשר בסכום ההוצאות התחשבתי גם בטרחה שנגרמה לתובעים, בכך שבית המשפט נדרש לדיון ארוך בהרבה מהמקובל בתיקים כגון זה, ובחומרה של הממצאים שגם לה יש משמעות.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו