מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

הצהרת תוקפו של הסכם מייסדים

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

במסגרתה עתר דיין להצהיר כי הסכם המייסדים תקף ומחייב את הצדדים לו; להורות לפלד להעביר לידיו מחצית מזכויות הבעלות במלון הראשון; להצהיר כי עוה"ד התחייבו כלפיו לכך שמחצית המלון תעבור לבעלותו; ולהורות לעוה"ד לבצע כל פעולה שתדרש לצורך קיום היתחייבותם זו. שני התיקים (התביעה העיקרית והתובענה) מבססים עילת תביעה שמקורה בהסכם המייסדים.
תוקפו של הסכם המייסדים אין חולק כי "טיוטת הסכם מייסדים" (כפי השם המופיע בכותרת המסמך) נחתמה בחודש 5/2012 על ידי דיין ופלד בעצמו (ס' 12 לתצהיר דיין ת/3א' ונספח 2 שלו).
...
תביעת דיין לנזקים בגין אי רכישת המלון השני מפלד ועוה"ד נדחית.
תביעת פלד לנזקים בגין אי רכישת המלון השני מדיין וברנהולץ נדחית.
תביעת פלד להשבת שכ"ט מעוה"ד נדחית.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2015 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

לטענת התובעת, מהדוחות כספיים לשנת 2008, אשר נימסרו לידיהם בסמוך לפני הגשת התובענה, התברר להם כי כנגד הלוואת בעלים לחברה, החברה הנפיקה אג"ח בריבית של 12% (אותה כינתה התובעת "נשכנית"), וזאת בנגוד להצהרת לב בהליך אחר שניהלה נגדה התובעת, בו הוצהר כי לא הונפקו ולא יונפקו אג"ח, עד תום ההליכים - הצהרה שקבלה תוקף של החלטה שיפוטית.
על אף לשונו המפורשת של הסכם ההקצאה בעיניין זה, לב טען בחקירתו הנגדית כי הסכם המייסדים אמנם בוטל (עמ' 182 ש' 23 - עמ' 183 ש' 3 לפרוטוקול), אך כי ביטולו לא חל ביחסים שבין התובעת ותינהב, אלא רק ביחסים שביניהן לבין בעלי המניות המדוללים: "ת. אני הייתי מודע לזה שבוטל כלפי השותפים היוצאים, כלפי שנינו שאנחנו נשארנו זה היה מורה הדרך שלנו הסכם היזמות...
...
יש להקדים ולציין, כי אף על פי שלאורך ההליך נחלקו הצדדים בשאלת הסעד הראוי, דומה כי בשלב הסיכומים הגיעו שני הצדדים למסקנה, כי סעד של היפרדות עשוי להיות סעד ראוי.
עם זאת, מסקנה זו היא תלויית נסיבות: כך, למשל, בת"א (חי') 887/05 אלון דוכן נ' איתמר קהת [פורסם בנבו] מיום 2.2.2010, נקבע כי אם ההון שהתבקש בעל המניות שדולל להעמיד היה נחוץ לחברה, הסיבה המכרעת לחילוט ולדילול הייתה כלכלית-עסקית, והקצאת המניות שחולטו נעשתה בהתאם להזרמת הון המשקפת את ערכן הריאלי (בשונה מהנסיבות שעמדו ביסוד הלכת גליקמן נ' ברקאי), אזי "לא ניתן לקבוע כי מדובר בעושק המיעוט או קיפוח. בנסיבות אלה, שומה על בית המשפט שלא להתערב בהחלטה. בהקשר זה כתבה המלומדת חביב סגל בעמ' 465 כי: "(.
צו מניעה זמני וקבוע למניעת משיכת כספים מקופת החברה - הבקשה לצו קבוע נדחית; עם זאת, הצו הזמני שניתן יישאר בתוקפו עד לאחר הערכת השווי וביצוע מכירת מניות התובעת לנתבעים, כמפורט להלן.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2020 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

ביום 6.1.2020 הגישו המשיבים תביעה בה תבעו כדלהלן: לקבוע ולהצהיר כי השינויים שבוצעו במרשמי ג'ינג פיננס בע"מ (להלן: "החברה") בחודש ינואר 2019 ובכלל זה מינוי התובע 2 (להלן: "עו"ד עברי") כדירקטור; הסרת ליהי שוורצמן קיסר (להלן: "עו"ד שוורצמן") כדירקטור ושינוי מען החברה בוצעו שלא כדין ובחוסר סמכות, ומכאן להצהיר ששינויים אלה חסרי תוקף ובטלים.
טענת המשיבים, באשר להעדר תצהיר, מקובלת עלי ככלל, אולם משאין חולק אודות תוקפו של הסכם המייסדים ומששאר טענות המבקשים נסמכות על כתב הטענות שהוגשו במסגרת ההליך כאן, איני רואה לייחס לפגם האמור משקל מהותי.
...
טענת המשיבים, באשר להעדר תצהיר, מקובלת עלי ככלל, אולם משאין חולק אודות תוקפו של הסכם המייסדים ומששאר טענות המבקשים נסמכות על כתב הטענות שהוגשו במסגרת ההליך כאן, איני רואה לייחס לפגם האמור משקל מהותי.
סוף דבר נוכח כל אלה, אני מורה על עיכוב הדיון בתביעה מכוח הוראות סעיף 5 לחוק הבוררות.

בהליך המרצת פתיחה (ה"פ) שהוגש בשנת 2019 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

במסגרת התובענה דנא ביקש דיין מביהמ"ש להצהיר כי הסכם המייסדים תקף ומחייב את הצדדים לו; להורות לפלד להעביר מחצית מזכויות הבעלות במלון הראשון לידי דיין; להצהיר כי עוה"ד התחייבו כלפי דיין לכך שמחצית המלון תעבור לבעלותם; ולהורות לעוה"ד לבצע כל פעולה שתדרש לצורך קיום היתחייבותם זו. במילים אחרות התובענה הראשונה והתיק דנא עוסקים בעיסקאות רכישה של שני בתי מלון מכוח אותה מערכת יחסים חוזית לכאורה.
עפ"י הסכם המייסדים בהואיל הראשון מצויין "הואיל והצדדים מעוניינים לעבוד יחדיו במסגרת חברה חדשה שתוקם שעיקר עיסוקה יהיה רכישת בתי מלון באירופה ובעיקר בגרמניה..." ובהואיל השני מצויין "הואיל וברצון הצדדים לקבוע התנאים וההוראות בנוגע לשיתוף הפעולה בניהם בהפעלת החברה, בנוגע לאחזקותיהם בחברה, בנוגע לניהול החברה וכבעלי מניות בחברה ובנוגע לזכויותיהם וחובותיהם לגביה". הדרישה לסעד הצהרתי בדבר תקיפות הסכם המייסדים הנה למעשה דרישה זהה בשתי התביעות, למרות קיומה של עילת תביעה נזיקית בתיק המקביל, אמנם הדרישה בתובענה דנא הנה לפס"ד הצהרתי בדבר תוקפו של הסכם המייסדים אך גם בתובענה הראשונה נידרשת קביעת תוקפו של ההסכם על מנת לחייב בסעדים הנדרשים שם, היינו מחצית מהתמורה שנותרה בחשבון הנאמנות, ניזקי דיין בשל אי מימוש ההזדמנות העסקית ברכישת המלון השני וכן השבת הוצאותיו.
...
לנוכח האמור לעיל הנני מורה כדלקמן: א. התובענה שהוגשה בהמרצת פתיחה תהפוך לתובענה אזרחית רגילה בין היתר לנוכח הסכמתו של דיין.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2017 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

הסעדים הזמניים אינם נדרשים כדי להבטיח את האפשרות למתן פסק הדין בתיק העקרי – הצהרה על תוקפו של הסכם המייסדים.
...
אומנם, ההסכם לא נחתם בסופו של דבר אך לטענת המבקשים אין מחלוקת, גם לשיטת המשיבים, כי הקבוע במסמך מבטא ומשקף את ההסכמות בין הצדדים.
אולם, ברור ואין מחלוקת כי הסכם מייסדים לא נחתם בסופו של דבר.
מכל האמור לעיל עולה כי הצדדים לא חתמו ולא התקשרו בנוסח סופי ומחייב של הסכם מייסדים.
הקמת החברה התבצעה בסופו של דבר על ידי נבו מזור בלבד.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו