מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

הצהרת הורים על הורותם לילדיהם

בהליך תיק אזרחי דיון מהיר (תאד"מ) שהוגש בשנת 2022 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

הנתבע ואישתו, אשר החליטו שלא להפר את שגרת ילדם, חתמו על הסכם זה. עם כניסתו לתוקף של הסגר מיום 22.9.20 הודיעה מנהלת התובעת כי תפתח את הגן לילדי הורים חיוניים בכפוף להוראות ארגון "מחוסגן" החל מיום 29.9.20 ולצורך כך כל הורה נידרש לחתום על טופס הצהרת עובד חיוני שצורפה על ידה להודעה.
לטענת התובעת כלל לא חלה עליה החובה לפתוח את הגן בתקופת הסגר וכי פתיחתו של הגן נועדה רק לסייע להורים העובדים במקום עבודה חיוני והייתה מותנית בהמצאת שני אישורים: הראשון אישור מעסיקם של שני ההורים כי הם עובדים חיוניים והשני הצהרה של ההורים על עמידה בכל תנאי התקנות הרלוואנטיות.
...
עולה מכל האמור לעיל, כי התובעת סירבה לקבל את הילד לגן משום שלא הומצא לה באותו יום אישור המעסיק של הנתבע הנוקב תקנות הקורונה כל הטילו על מוסדות החינוך את החובה לבדוק ולוודא כי הצהרות ההורים הם אכן נכונות.
סוף דבר הוא, כי מסקנתי היא כי התובעת סירבה שלא כדין ליתן לילדו של הנתבע את השירות לו התחייבה ולפיכך בדין ביטלו הנתבע ואשתו את הסכם ההתקשרות.
אשר על כן, התביעה נדחית והתובעת תשלם לנתבע הוצאות משפט בסך 6,000 ₪.

בהליך תיק רבני (רבני) שהוגש בשנת 2020 ברבני הגדול נפסק כדקלמן:

בית הדין בהחלטתו קרא לאם "להפעיל את סמכותה ההורית בעיצוב תודעתם הדתית ולשכנע אותם בחשיבות של חינוך בזרם הדתי" בעיקר לאור הצהרתה שהיא שומרת שבת ומפני שרישום כמבוקש בבקשתה ודאי שישפיע על נושא זה. בית הדין האיזורי אף המליץ בסוף החלטתו על דרכים לעיצוב תודעתם הדתית של הילדים במקום מגוריהם החדש לאור רצונה המוצהר של האם, שלטענתה אין היא יכולה לממשו בנגוד לרצון הילדים.
לימוד במוסדות ממלכתיים־דתיים לא מטיל חובות של שמירת מצוות על הורי הילד והילד, אך מכריח אותו להתנהג בכבוד לערכי 'ישראל סבא' בתוככי בית הספר.
...
לפיכך דווקא היתר לרושמם לשנה זו בחינוך הממלכתי, תוך מינוי מומחה שייפגש עם ההורים ועם הילדים במשך השנה, וייתן את המלצותיו לקראת השנה הבאה , יכול להוות את הפתרון הנכון והראוי כדי שהילדים יקבלו בסופו של דבר את החינוך הראוי.
נוסיף ונאמר: אין אנו יכולים להתעלם מחוסר האכפתיות של האב, ומהעובדה שבפועל כל העול מוטל על האם, כשהאב נמנע מקיום הסדרי שהות מזה זמן רב. לפיכך נראה לנו שיש לאשר לאם לרשום הילדים ללימוד בזרם הממלכתי לשנת תשפ"א בלבד תוך הדגשה שההיתר זמני – לא יהא בו כדי לשנות את המצב הקודם, והדבר ייבדק עניינית לקראת השנה הבאה.
מסקנות לאור האמור: אף שבית הדין האזורי צדק עקרונית בקביעותיו, בנסיבות העניין אנו מקבלים את הערעור.

בהליך תמ"ש (תמ"ש) שהוגש בשנת 2021 בבתי המשפט לענייני משפחה נפסק כדקלמן:

מן הכלל אל הפרט: ראינו כי מינוי התובעים לא נרשם בגופים המיישבים ויש לבחון ההיתחייבות ההורים כלפיהם, בעוד הם מסתמכים בעיקר על כתב המינוי בו לכאורה הצהרת ההורים על מינוים כבנים ממשיכים.
xxx בשנת 2000 יצרת קשר עם עו"ד לא זוכרת באיזה שנים, כאשר הבנו שזה הולך לכיון של באמת אני אמר xxx מסכימה וההורים אמרו לכל האחים וכל הילדים וגם לאחים שלו שההורים רוצים שנהיה בנים ממשיכים דוד שלי שהוא עורך דין אמר לי שלמרות שאנו בנים ממשיכים לעשת הגדרת מקום במשק ונתחיל לבנות אחרי כמה זמן xxx הפנה אותך לעורך דין תבוא תראה xxx לא. עשה לנו הסכם או משהו, לא זוכרת ביקשתי ראה עמ' ) ".xxx מה עושים ועל מה הורים חותמים. פנינו לעורך דין
...
סוף דבר שני מסמכי יסוד נחתמו על ידי ההורים : האחד הוא הסכם להענקת זכויות בנייה במגרש צמוד לביתם ואפשרות פיצול המגרש מהמשק ככל שלא ימונו התובעים כבנים ממשיכים, האחר הוא כתב מינוי של התובעים "כבנים ממשיכים". ההסכם הראשון נערך על ידי עורך דין ואין חולק כי היה מובן לשני הצדדים.
אילו הכוונה הייתה להמשיך במינויים כבנים ממשיכים וכאשר טוענים הכל כי ההורים מכירים הפרוצדורה הכרוכה בכך, לא ברור מדוע אף צד לא פעל להעברת המינוי מהאגודה לסוכנות ורמ"י. מכל האמור המסקנה המסתברת יותר מהראיות והנסיבות העובדתיות והאחרות היא שהסכם בניית הבית הוא זה שמשקף את כוונתם האמתית של המנוחים ואומד דעתם.
לאור כל האמור לעיל ובשים לב להתנהלות הדיונית של התובעים, אני דוחה את התביעה .

בהליך תמ"ש (תמ"ש) שהוגש בשנת 2022 בבתי המשפט לענייני משפחה נפסק כדקלמן:

מכך עולה שיש אפשרות סבירה שאחד מהמבקשים הוא אביה הגנטי של הקטינה, אפשרות שרצוי מאוד לבררה בהקדם בעיקר לטובת הקטינה, כדי שתדע מי הוריה ותוכל לממש את הזכויות המגיעות לה כתוצאה מכך, לרבות אזרחות ישראל, תשלומי מזונות ושאר חובות החלים על הורה כלפי ילדו.
הדרישה על פי הפסיקה היא שכדי להצהיר על צו הורות פסיקתי יש לוודא שלאחד משני המבקשים קיימת זיקה גנטית לקטינה ואילו האחר קשור עמו בקשר זוגי טרם הוריית הקטינה, אשר הורייתה נוצרה תוך רצון וכוונה משותפת של שני המבקשים.
...
עניין זה נראה לי פתיר: ניתן להוכיח את קיומו של קשר זוגי ותכנון הורות כאמור, בפרט אצל המבקשים בתיק הנוכחי, זוג אשר כבר אוחזים בילד שנולד בהליך פונדקאות בהליך זהה באותה מדינה ועם אותה פונדקאית.
למרות האמור, איני מקבל את טענת המבקשים.
איני מקבל את טענת המבקשים כי תצמח טובה לקטינה מהסתרת המידע ממנה.
מקובלת עלי עמדת המשיב כי לעיתים יש הכרח לדעת את הקשר הגנטי, לצורך טיפולים רפואיים עתידיים שמא יתעוררו אצל הקטינה.
לאור האמור, הבקשה נדחית במתכונתה.

בהליך עמ"ש (עמ"ש) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

ברם, השאלה האם די בהטיית מאזן ההסתברות וניתן להצהיר על הורות באמצעות הוכחות שמצביעות על היסתברות של מעל 50% בלבד, גם במקרה שבו לא מדובר בהוריה טבעית אלא בהוריה שנוצרה באמצעות סיוע של גורמים והליכים רפואיים נוספים, אינה נקייה מספקות.
כפי שנקבע בעמ"ש (חי') 28901-03-17 היועץ המשפטי לממשלה חיפה נ' פלונית (24.5.18) בפיסקה 40: "יש להבהיר ולהבין, כי הורות אינה נקבעת לאותו אדם שהקשר הנפשי/ריגשי או מידת השקעתו בילד הם הרבים ביותר. לא זהו הקריטריון לקביעת הורות, גם אם כמובן רצוי שאלו יהיו פני הדברים, ושהקשר הנפשי עם הילד, כמו גם מידת ההשקעה, יהיו מירביים ביחסי הורים וילדים.       
...
סיכומו של דבר: אציע לדחות את הערעור ולחייב את המערערים בהוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך של 40,000 ₪.
המסה הראייתית שהונחה לפני בית משפט קמא, הן החיובית הן השלילית, מוליכה למסקנה אחת – המערערת לא עמדה בנטל המוטל עליה, בין אם מדובר בנטל מוגבר בין אם בנטל של מאזן הסתברויות, להוכיח את תביעתה, שהיא היא האם הפיזיולוגית של הקטינה.
משהמערערת כשלה, אפוא, בהוכחת העובדה שהקטינה הינה פרי בטן שלה דין הערעור להידחות.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו