מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

הפרת חוזה שכירות ותביעת דמי שכירות

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום צפת נפסק כדקלמן:

מן הכלל אל הפרט בבסיס התביעה עומדת הטענה כי הנתבעת הפרה התחייבויותיה בהסכם השכירות, משלא השקיעה במושכר בערכים כספיים בגובה של שנתיים שכירות, ואף לא שילמה דמי השכירות עבור תקופה זו חלף אי ביצוע ההשקעות להן התחייבה.
...
משזו מסקנתי, עתירת התביעה לזכות לפיצוי המוסכם בסעיף 13.6 להסכם בגין הפרת הסכם השכירות, נדחית.
לדידו, "במעמד המחאת הזכויות עם טייר סנטר הובהר שכל הערבויות האישיות והנספחים והחוזה עוברים לטייר סנטר... הסכם השכירות על כל תוספותיו, על כל נספחיו, מומחה לטייר סנטר, ואני מבחינתי משוחרר מהערבות שלי, כולל הערבות שלי בוודאי, אחרת הייתי מבקש מסמך אחר". אני מקבל טענת הנתבעים כי נספח ב' הנ"ל, עליו חתומה חברת סמס, משחרר את הנתבעת מהסכם השכירות על כל נספחיו.
סוף דבר התביעה נדחית.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2020 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

הסעד הכספי המבוקש מורכב מקנס כספי בשל הפרת התחייבות של ג'קי ביטון בהסכם להנפיק ערבות בנקאית חדשה לטובת התובעים; חוב עבור 8 צ'קים; חוב שכירות עבר עובר לחתימת ההסכם מיום 19.9.14; תיקונים בנכס עפ"י התחייבויות השוכרת; דמי שכירות של שוכר חלפי מכוח ערבות אישית; דמי תיווך ושכ"ט עו"ד לעריכת הסכם שכירות.
מעיון בכתב התביעה בתיק זה עולה, כי התובעים עצמם (המשיבים) טוענים כי חברת גק'י בונד התחייבה כלפיהם בערבות אישית של ג'קי ביטון, לקיים את הסכם השכירות שהפרתו נטענת, מכוח הוראות ההסכם מיום 19.9.14 על נספחיו – סעיף 13 לכתב התביעה.
...
בנסיבות אלה, דין טענת השיהוי להידחות.
נחה דעתי, כי במקרה זה השיקולים הרלוונטים להכרעה בבקשה, ובכללם, השאיפה להימנע מכפל התדיינויות בסוגיה דומה, מאזן הנוחות ושיקולי יעילות, מצדיקים להיעתר לבקשה.
סוף דבר אשר על כן, הבקשה מתקבלת.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מהיר (תא"מ) שהוגש בשנת 2021 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

הביטחונות שהיו אמורים להנתן במסגרת חוזה השכירות השני היו כתב ערבות חתום על ידי 3 ערבים בפני עו"ד, 4 שיקים לנותני שירותים, שיק לפרעון מידי בסכום של 3,400 ₪ (סעיף 12 א' נספח ב' בכתב התביעה).
ביום 25.3.19 נשלח מכתב התראה מטעם הנתבעים לתובע ורעייתו בדבר הפרת חוזה השכירות והתראה בטרם נקיטת הליכים (נספח 6 בכתב ההגנה).
ביום 5.11.19 הנתבעים שלחו תגובה למכתב וטענו שנגרמו נזקים לדירה שהצריכו תיקון, ואיחרו בפנוי דבר שגרם לאובדן דמי שכירות והם זכאים לפצוי של 500 ₪ בגין כל יום איחור (צרופה 8 בכתב התביעה).
...
נדחית טענת הנתבעים שהתובע ניצל לרעה את זכות הגישה לערכאות בכך שבחר להיות מיוצג על ידי עורך דין ולא הגיש תביע הקטנה.
א. סוף דבר התביעה נדחית על כל רכיביה.
בגין דחיית התביעה ישלם התובע הוצאות משפט בסך של 4,000 ₪.

בהליך ערעור אזרחי (ע"א) שהוגש בשנת 2020 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

בית-המשפט מצא כי שלוש מהוראות חוזי השכירות שכרתה המשיבה עם המנוח הופרו: ההוראה האוסרת שימוש במושכר למטרה שאיננה מגורים, ההוראה האוסרת על שינוי המושכרים, לרבות בנייה או הריסה של כל חלק מהם, וההוראה שעניינה מתן אפשרות לבדיקת הנכס, אם כי האחרונה תוקנה לאחר הגשת התביעה.
המערערים מפיקים איפוא תועלת כלכלית רבה מן המצב הקיים, הן משום שהם מתגוררים בנכס בלא לשלם דמי שכירות ראויים, והן בשל הכנסה נוספת מעסק שהקימו תוך הפרת החוזים והחוק.
...
נזכיר כי בית-המשפט מצא כי השטח שבידי המערערים פולש לחלקות נוספות ומונע שיווקן, וכך פוגע פגיעה נוספת באינטרס הציבור.
סוף דבר נוכח כל האמור לעיל לא מצאנו מקום להתערב בפסק דינו של בית-משפט השלום והערעור נדחה.
המערערים ישלמו את דמי השימוש הראויים שפסק בית-משפט השלום בתוספת הפרשי הצמדה וריבית תוך 30 ימים מהיום.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2024 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

נטען כי סילוק היד מתבקש נוכח הפרת הסכמי השכירות בכמה אופנים (סעיף 9 לכתב התביעה): · אי תשלום דמי שכירות מכוח הסכם השכירות של החלקה, "בכך ששלמו סך של 40 ₪ לחודש", כאשר ההפרש בין מה ששולם בפועל לבין הסכום שהיה צריך להיות משולם עומד על 1,134 ₪ (סעיף 9(ג) לתביעה); · בניית מחסן בצמוד לדירה, לרבות התקנת מצלמת אבטחה על המחסן (סעיף 9(א) לתביעה; · בניית פרגולה ופינת ישיבה בסמוך לדירה (סעיף 9(ב) לתביעה); · הרחבת המעבר בחלקה, ללא הסכמת התובע (סעיף 10 לתביעה).
...
הערה טרם סיום - סייג לכלל הפינוי הואיל והתובע התייחס בשולי סיכומיו לאפשרות של מתן "סעד מן הצדק" בדמות השתת פיצוי בסך 100,000 ₪ על הנתבעים כתנאי להישארות הנתבעים בדירה, אתייחס בקצרה לסוגיה הנדונה, המוסדרת בסעיף 132 (א) לחוק הגנת הדייר, שם נקבע כי "על אף קיומה של עילת פינוי רשאי בית המשפט לסרב לתת פסק דין של פינוי אם שוכנע שבנסיבות הענין לא יהיה זה צודק לתתו". בקצרה אציין כי אף אם הייתי מגיע למסקנה בדבר קיום עילת פינוי, הרי שבנסיבות העניין היה מקום לסרב למתן פסק דין שכזה, מטעמי צדק.
סוף דבר על יסוד המפורט לעיל אני מורה בזאת על דחיית התביעה.
אני מחייב את התובע לשלם לנתבעים, באמצעות לשכת הסיוע המשפטי, שכ"ט עו"ד בסך כולל של 5,000 ₪, אותו יש לראות כהוצאות משפט הנפסקות לטובת אוצר המדינה (סעיף 6 לחוק הסיוע המשפטי), וזאת בתוך 30 ימים אחרת ישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית כחוק עד התשלום בפועל.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו