מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

הפרת הסכם מכר עקב אי העברת האישורים

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2019 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בקשה זו אושרה ביום 22.04.13 על ידי המהנדס ירקוני שכתב על גבי טופס הבקשה שמדובר במבנה שניבנה בשנת 1996, קיים בו מקלט בשטח 5.1 מ"ר והרשות ממליצה לאשר את הפטור מאחר ואין שינוי בשטח ומיקום הממ"ד. הבקשה הועברה לפיקוד העורף אולם זה דחה את הבקשה מהטעם שהממ"ד המסומן בתכנית לא תקין ויש לצרף תכנית מאושרת על ידי פיקוד העורף (תיק מוצגים מטעם המועצה).
האם רונן הפרו את הסכם המכר עם מגדל ההפרה הנטענת של הסכם המכר היא בגין אי המצאת ההיתר המתקן.
...
מכל האמור ההודעות נגד המועצה נדחות.
התוצאה התביעה מתקבלת בחלקה, ואני מחייבת את הנתבעים, ביחד ולחוד, לשלם לתובעים סכום של 220,000 ₪, בתוספת אגרת משפט כפי ששולמה ושכר טרחת עורך דין בסכום של 25,000 ₪.
ההודעה לצד שלישי מס' 3 ולצד רביעי (הן ההודעות נגד המועצה המקומי שוהם) נדחות.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2019 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

בין היתר, העיר כב' השופט יעקובי כי ככל שהיה צורך להדרש לכך, כי אז היה מקום לקבוע כי הסכם המכר לא הופר על-ידי הנתבעות, שכן יתרת התמורה החוזית שולמה על-ידן וזאת מטעמים שפורטו בפס' 18 ו- 19 לפסק-הדין.
ממילא, אין בפסק-דיני כדי לקבוע מסמרות בשאלה מה יהיה הדין אם וככל שבעתיד הנתבעות יראו להגיש תביעה מטעמן לאכיפת הסכם המכר לצורך העברת זכות הבעלות בדירה על-שמן, ובמענה לכך התובעת תבקש לטעון להפרת הסכם המכר על-ידי הנתבעות מחמת אי תשלום יתרת התמורה החוזית (ראו והשוו סעיף 4 לחוק ההתיישנות הקובע כי: "בתובענה על תביעה שלא היתיישנה או שהתיישנה אך לא נטענה נגדה טענת היתיישנות, לא תישמע טענת היתיישנות...נגד תביעה שכנגד, כשהיא והתביעה שבאותה התובענה נושאן אחד או כשהן נובעות מאותן נסיבות"; עוד ראו והשוו: טדסקי הנ"ל, פסקה שנייה בעמ' 319).
...
מאחר שתקופת ההתיישנות האמורה חלפה, ומאחר שלא נמצאה לתובעת עילה להשעיית תקופת ההתיישנות או לאיפוסה מחדש, כי אז דין התביעה שבכותרת להידחות על-הסף מחמת התיישנות.
סוף דבר נוכח מכלול הטעמים שפורטו לעיל, התביעה שבכותרת נדחית על-הסף מחמת התיישנות.
בהתחשב בכל אלה, אני קובעת כי התובעת תישא בהוצאות ובשכ"ט ב"כ הנתבעות בסך כולל של 10,000 ₪.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2021 בשלום נתניה נפסק כדקלמן:

התובעים שלחו לנתבע ביום 2.2.14 התראה על הפרת הסכם המכר עקב אי רישום המקרקעין על שמם במועד החוזי (נספח ח' לתצהיר התובע).
בשלב טרם אושרה התכנית ותנאיה וטרם נשעמו ההתנגדויות לה, ולכן לא ניתן להידרש לטענה זו. לסיכום פרק זה, מצאתי כי יש לראות את אופן היתנהלותה של הנתבעת בכל הנוגע לאי מתן הסכמתה להעברת המקרקעין על שם התובעים והתנגדותה לחתימה על תשריט, כהפרה של הסכם השתוף.
...
כך גם עולה מתצהירו של הנתבע שצורף להליך המרצת הפתיחה, שם טען כי "בהתנהגותה ובמחדליה גורמת המשיבה 1 ביודעין, להפרת ההסכם דואני בכך שנבצר מן המבקש לרשום את עסקת דואני אלא אם יינתן צו בית המשפט על פי הנדרש בסעיף 127 א לחוק המקרקעין. בהתעקשותה לא לתת הסכמה לרישום עסקת דואני על פי הסכם מחייב שנערך כדין ושאינו פוגע בזכויותיה היא מפרה את חובת תום הלב [...] המשיבה 1 יודעת כי התנהגותה גורמת להפרת הסכם דואני ובלי צידוק כדין [...] מצוי המבקש בסכנה מוחשית ומיידית של תביעה מצד ה"ה דואני [...] בשל כך שלא השלים העברת הזכויות על שמם בתוך פרק הזמן הנקוב בהסכם [...] ובשל נזקים נטענים על ידי ה"ה דואני עקב העיכוב בהעברת הזכויות [...] אין מנוס מפניה לבית משפט זה לתת פסק דין כמבוקש" הנתבע טען כי אי סיום רישום הזכויות לא מעכב דבר בקשר להגשת תוכניות, ובקשר לבנק ולבניה עצמה, כך שלתובעים לא נגרם כל עיכוב ונזק.
אני סבורה כי יש לקבל את ההודעה לצד שלישי.
על כן, אני מקבלת את ההודעה לצד שלישי כאמור לעיל בפרק זה. סוף דבר הנתבע חב בפיצוי התובעים בסך של 100,000 ש"ח (הפיצוי המוסכם) וכן חב בפיצוי בגין עיכוב בהגשת שינוי התב"ע בסך של 44,000 ש"ח. כמו כן, הנתבעים חייבים ביחד ולחוד בפיצוי התובעים בסך של 79,200 ש"ח (עיכוב בגין רישום הזכויות).
על כן, בבחינת סכום ההוצאות הראוי בנסיבות העניין, אני פוסקת כי הנתבעים ישלמו לתובעים אגרת משפט, וכן שכ"ט עו"ד בסך של 35,000 ש"ח. הנתבעים יחובו יחד ולחוד בחיוב זה. אני מקבלת את ההודעה לצד ג' ומורה כי על הנתבעת לשלם לנתבע סך של 50,000 ₪ (בגין תשלום הפיצוי המוסכם כאמור לעיל), וכן כל סכום נוסף שיחוב בו הנתבע מתוך הסך של 79,200 ₪ כלפי התובעים (יובהר כי בכל מקרה הנתבעת לא תשא בפיצוי העולה על הסכום של 129,200 ₪ כלפי התובעים והנתבע למעט הוצאות משפט).

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

לטענת המבקשים, עד מועד הגשת התביעה לא הועברו הזכויות במקרקעין משמם אל שמה של המשיבה ומשכך, ביום 8.9.22 הגישו תביעה זו לבית המשפט, במסגרתה טענו כי המשיבה הפרה את הסכם המכר בכך שלא השלימה את רישום הזכויות על שמה וכי בשל אי העברת הזכויות נשלחו אליהם מעריית ראשון לציון דרישות תשלום בגין אי תשלום חוב ארנונה לשנים 2015-2016, ודרישות תשלום חוב משנת 2019 על סך 215,132.10 ₪, בגין חובות היטלי פיתוח (תעול) הרשומים על המקרקעין.
אותם מקרים המצדיקים פיצול סעדים, הם, בין היתר, מקום בו הפיצול האמור יתרום ליעילות הדיונית, מקום בו טרם התגבשו במלואם הסעדים בגין עילת התביעה והמתנה להתגבשותם עלולה לארוך זמן רב, מקום בו למבקש הפיצול אינטרס לגיטימי המצדיק פיצול כאמור ועוד (ראו ע"א 734/83 חברת החשמל לישראל בע"מ נ' שפיר דוידוביץ', פ"ד לח(1) 613, 622 (1984) תא (ת"א) 2660-03-21 קבין בית השקעות בע"מ נ' אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ (14.12.2021).
...
המשיבים מתנגדים לבקשה ומכאן החלטתי זו. עיקר טענות הצדדים בבקשה לפיצול סעדים טוענים המבקשים, כי לאור הפרת המשיבים את הסכם המכר (בגין אי העברת הזכויות ואי תשלום החובות החלים על המקרקעין) מבקשים הם לתבוע במסגרת תביעה עתידית כל סעד כספי הנובע ממעשי או מחדלי המשיבים, אשר מטבע הדברים (כך לשון הבקשה) טרם התגבשו במלואם.
יש לקבוע אפוא, כי אין מדובר בתביעה לסעד הצהרתי אלא תביעה לשני סעדים אופרטיביים; צו עשה וסעד כספי.
לאור כל האמור לעיל, איני נעתרת לבקשה לפיצול הסעד הכספי.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום פתח תקווה נפסק כדקלמן:

רקע כללי: עניין לנו בעתירת התובע לפינוי וסלוק יד וכן לסעדים כספיים על רקע הטענה להפרת הסכם מכר מקרקעין (להלן – ההסכם).
ביום 2.11.20 פנה שוב ב"כ התובע אל הנתבעים עקב אי העברת יתרת התמורה.
משלא שולמה התמורה עד למועד האמור, פנה התובע שוב ביום 19.11.20באמצעות בא כוחו אל ב"כ הנתבעים, והודיע לו על "ביטול ההסכם ודרישה לסילוק יד". בפניה זו צוין, בין היתר, כי חרף זאת שעד למועד הפניה חלפו למעלה מ-90 יום מהמועד האחרון שנקבע לתשלום מלוא התמורה על-פי ההסכם, היא טרם שולמה, מלבד סך של 350,000 ₪ ששולם במעמד החתימה על ההסכם וסך של 150,000 ₪ נוספים, ששולמו לידי אביו של התובע, ללא ידיעתו של התובע וללא הסכמתו.
תמצית טענות התובע: לטענת התובע, לאחר שחלפו כשבועיים ימים מהמועד, שבו היה על הנתבעים להעביר את התשלום השני על-פי ההסכם בסך 150,000 ₪, הוא פנה לנתבעים באמצעות בא כוחו, על מנת לברר סיבת אי העברת התשלום.
...
משעה שנקבע, כי הוראות חוזיות אלו אכן הופרו, הרי שקמה לו הזכאות לסעד זה. אין בידי לקבל את טענת הנתבעים בסעיף 26 לכתב סיכום טענותיהם אודות הצדקה קיימת להתערבות בשיעור הפיצוי.
סבורני, כי ניסוחה הגורף של הוראת סעיף 13(א) להסכם, ולפיה עקב כל איחור בתשלום כלשהו, וללא כל הבחנה בין תשלום בסכום נמוך או תשלום בסכום גבוה, ישולם סכום קבוע מראש בגין כל יום של איחור, מחייב בחינה של פיצוי מוסכם שכזה, האם הוא אמנם מבטא את ציפיות הצדדים בעת כריתת ההסכם בנוגע לנזק שייגרם בעטיה של אותה הפרה.
סוף-דבר: סיכומם של דברים: 42.1 על הנתבעים לפנות את הדירה ולהשיב את החזקה בה לידי התובע, כשהיא פנויה מכל אדם וחפץ, וזאת בתוך 60 יום ממועד קבלת פסק דין זה; 42.2 על התובע להשיב לנתבעים כתנאי לפנוי הדירה ע"י הנתבעים סך של 350,000 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 18.6.20 ועד התשלום המלא בפועל, ובקיזוז סך של 237,500 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד הגשת התביעה, 31.12.20, ועד התשלום בפועל.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו