מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

הפרת הסכם מכר בניין על ידי המוכר

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2020 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

עניינה של תביעה זו הנה דרישה למתן פיצוי בגין הפרת חוזה מכר על ידי המוכר כלפי הקונה.
טענת התובעת, כי הנתבע רצה למעשה לבטל את ההסכם לאחר שגילה שקיימת תכנית תמ"א 38 על הבניין, בו נמצא הנכס, המגדילה את אחוזי הבנייה של הנכס, ולאחר שהוא זה שנידרש לשלם את היטל ההשבחה בגין כך, איננה נכונה.
...
לאור האמור לעיל אני מקבלת את התביעה ברכיב זה בסך 936 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום 11.8.16 ועד התשלום בפועל.
בנסיבות אלו אני מקבלת את טענת התובעת שהיא הייתה זכאית לקבל מערכת אזעקה תקינה, ובפועל נאלצה לתקן את מערכת האזעקה בעלות של 2,100 ₪ (קבלה בגין התיקון צורפה כנספח 20 לתצהיר התובעת).
סוף דבר: לאור האמור לעיל אני קובעת כי על הנתבע לשלם לתובעת את הסך של 936 ₪ בצרוף הפרשי הצמדה וריבית מיום 10.8.16 ועד התשלום בפועל וסך של 2,100 ₪ בצרוף הפרשי הצמדה וריבית מיום 15.12.16 ועד התשלום בפועל.

בהליך המרצת פתיחה (ה"פ) שהוגש בשנת 2020 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

הוראות ההסכם המכר אשר כנטען הופרו ע"י המשיבה, הם כדלקמן: 10.1 "הקונה מצהיר ומאשר כי הוא יודע ומסכים לכך שהמוכר יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, להתקין שלוט הנושא את השם: "סוהו" ו/או כל שם אחר ו/או לוגו הפרויקט, כפי שיקבע על ידי המוכר, על גבי חזית הפרויקט ו/או חזית שטחי המשרדים ו/או בכל מקום במקרקעין כפי שימצא המוכר לנכון, באופן, בצורה ובגודל כפי שיקבע על ידי המוכר ולפי בחירתו או להטביעו בכל אופן אחר שימצא לנכון בחזיתות כאמור, והקונה מסכים לכך, ובילבד שהשילוט לא יוצב על גבי חלונות ו/או קירות המסך של היחידה, אלא בהסכמה בכתב של הקונה.
10.2 " מבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב הקונה שלא לבצע ו/או להתיר ביצועם של שינויים העלולים לפגוע במראה החצוני של הפרויקט ו/או בקונסטרוקציה ו/או במתקנים ובמערכות של הפרויקט ו/או שטחי המסחר ו/או בקירותיו החיצוניים". 10.3 " הקונה מתחייב שלא לבצע שינויים כלשהם במרפסות היחידה או בצד החצוני של הקירות חצוניים של היחידה. שינויים אלה כוללים בין השאר אך לא רק: שינויים בצבע החצוני של או הציפוי החצוני, שינויים בטיח החצוני, או המרפסות, התקנת אנטנות מכל סוג, התקנת דודי חשמל או דודי שמש, התקנת שלטים מכל סוג שהוא ( לרבות בשטחי הממכר), שלא על פי הוראות חוזה זה, התקנת מזגן אוויר שלא במקום המיועד, וכל שינוי אחר, שיש בו כדי לפגוע או לשנות את אחידות המראה החצוני של הבנין או שיש בו כדי לפגוע בעמידות או בשלד הפרויקט. הקונה מסכים ומאשר, כי המוכר או נציגות הדיירים, לפי העניין יהיו זכאים בכל עת לתבוע ממנו בכל הליך משפטי את קיום ההתחייבויות לעיל, לרבות תביעה להחזרת המצב לקדמותו". כלומר- יש לידון בשאלה האם יש להורות על הסרת השלוט וזאת בשל הפרת הוראות הסכם המכר והעולה ממנו.
...
בקשה שהוגשה ביום 31.5.2020, ארבעה ימים לפני מועד הדיון כאשר התובענה עצמה נפתחה כבר ביום 5.2.2020 אציין כבר עתה כי לאחר שעיינתי בבקשה, בתשובה ובתגובה שהוגשה לה, הרי שדין הבקשה להידחות ואין להורות על העברת התביעה לפסים רגילים.
סוף דבר לאור כל האמור לעיל, הבקשה נדחית.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2021 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

יחד עם זאת, אין בכך כדי לשנות את מצב הדברים בפועל, קרי - הפרה כפולה של הסכם המכר על ידי חלאילה, בכך שלא המציאו לדסקל, עד ליום 20.7.2017, המחאה בנקאית בסכום שנירשם במכתב הכוונות וכן, במשלוח הודעת ביטול נטולת עילה.
חלאילה הפרו את הסכם המכר, מאחר וסברו באותה עת, שקומה 19 בבניין, לרבות הדירה, ניבנו ללא היתר בניה כדין.
מנגד, במצב בו לא קיימת בהסכם הוראה מתאימה, לא ניתן לידרוש באופן דווקני כי בירור תהיית הקונה או סברה שלו כי לא קיים לדירה היתר כדין, ייעשה על ידי המוכר ואין להטיל עליו חובה חדשה, כתנאי לקיום ההסכם.
...
לאור האמור לעיל, אני מורה כדלקמן: א. תביעת חלאילה בתיק 59854-07-17 נדחית.
אני מקבל את תביעת דסקל בתיק 3445-08-17 בחלקה, ומחייב את חלאילה לשלם לדסקל סך של 133,430 ₪.
ההודעה לצד שלישי שהגישו חלאילה נדחית.

בהליך המרצת פתיחה (ה"פ) שהוגש בשנת 2022 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

רקע ותמצית הטענות ביום 20.7.2017 נחתם הסכם מכר בין הצדדים ולפיו מכרו ה"ה גיל (להלן: "המוכרים") לגב' עינת ברכה מרון ליפשיץ (להלן: "הקונה") דירה בת 6 חדרים בקומת קרקע בבניין ברחוב הפלמ"ח 21 גבעתיים (להלן: "הדירה").
לטענת הקונה עלות תיקון רישום שטח הדירה והחלק ברכוש המשותף על פי הצעת מחיר שצירפה עומדת על סך של 40,000 ₪ בתוספת מע"מ. הקונה טוענת עוד כי המוכרים, אשר ביקשו לדחות מיוזמתם את מועד מסירת הדירה לחודשי הקיץ והצהירו שאין בדירה ליקויים, נזילה ורטיבות, הסתירו קיומם של ליקויים אלה ובחורף הראשון שלאחר מסירת החזקה התגלתה רטיבות וליקויים נוספים שעלות תקונם הוערכה על ידי יועץ איטום מטעמה בסך 179,302 ₪ כולל מע"מ. על רקע זה טוענת הקונה כי המוכרים הפרו הפרה יסודית את הצהרתם בהסכם המכר שאין בדירה נזילות או רטיבות ואת היתחייבותם לתיקון הרישום כנדרש ובמועד והיא מבקשת לחייב את המוכרים בתשלום הפצוי המוסכם הקבוע בהסכם המכר בסך 359,000 ₪.
...
משהגעתי לכלל מסקנה שהמוכרים הפרו את הצהרתם ואת התחייבותם בסעיף 2(ו) להסכם המכר עת הצהירו שאין בדירה ליקויי רטיבות ונזילות ולא ידוע להם על פגם נסתר, ובאין בדל טענה מצד המוכרים בכתבי הטענות להפחתת הפיצוי המוסכם, אין בידי המוכרים להסתמך על סעיף 6 לחוק התרופות ולטעון שאין תוקף לתניית הפיצוי המוסכם גם אם היא על פניה מנוסחת כתנייה גורפת שאינה מבחינה במידת חומרת ההפרה.
אין בידי לקבל את התביעה לתשלום דמי שכירות בתקופת התיקון ובגין עלות הובלה לדירה החלופית ודמי תיווך.
סוף דבר מכל האמור התביעה בתיק ה"פ 3949-10-19 (תביעת המוכרים ה"ה גיל) מתקבלת, כך שיתרת כספי תמורת המכר המוחזקים בנאמנות תשוחרר למוכרים, תוך 30 יום.

בהליך המרצת פתיחה (ה"פ) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי באר שבע נפסק כדקלמן:

"6.2 תשלומי התמורה כאמור בס"ק 6.1 לעיל, יבוצעו בשיקים בנקאיים או בהעברות בנקאיות בשקלים בלבד". בסעיף 7.1 להסכם נקבע מועד מסירת החזקה "3 חודשים ממועד הסכם זה ... וזאת ביום 9.5.2020 ... בכפוף לקיום כל חיובי הרוכשים לפי הסכם זה, לרבות תשלום מלוא התמורה במלואה ובמועדה". בסעיף 6.7 להסכם נקבע, כי "היה ועד למועד מסירת החזקה לא יהיו בידי המוכר האישורים הדרושים לשם העברת הזכויות בנכס כמפורט בסעיף 6.1.4 [ייפוי כוח בלתי חוזר, אישורים מרשויות המס, אישור ערייה ללישכת רישום מקרקעין ו-6 שטרי מכר חתומים על ידי המוכרים ומאומתים], יופקד סך של 200,000 ₪ ... בנאמנות אצל עוה"ד דניאל אדזאשוילי ... ". לטענת התובעים, הם פעלו בהתאם להסכם ושילמו את הכספים לנושים הקשורים לנכס ולידי הנתבעים עצמם, בסכום כולל של 629,000 ש"ח, ונותרו 2 סכומים לשלם לנושים: סכום של 700,000 ₪ שאותו יש להעביר לבנק מזרחי טפחות (לאחר שכבר הועבר לבנק סכום של 250,000 ₪); וסכום של 130,000 ₪ לבנק לאומי בע"מ. אלא שלמרות עמידת התובעים בהסכם והעברת התשלומים כאמור, פעלו הנתבעים בחוסר תום לב, תוך הפרת הסכם המכר, בניסיון לסחוט מהתובעים תמורה כספית נוספת מעבר לקבוע בהסכם.
תאבונם של הנתבעים גדל, לטענת התובעים, כאשר סברו כי ניתן לבנות על הקרקע ביניין מגורים (עובדה המוכחשת על ידי התובעים).
...
סבורני, כי יש לדחות טענות אלה של הנתבעים: יוער, כי בסעיף 4.4.
התביעה מתקבלת על כן וניתן סעד הצהרתי כמבוקש.
מאחר שהמועדים הקבועים בהסכם חלפו זה מכבר, ישלמו התובעים את מלוא יתרת התמורה תוך 60 ימים.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו