מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

הפרת החוק למניעת הלבנת הון

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2021 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

אשר לחובות אחרונות אלו אציין כי הן הובילו לשינוי במוטיבציה וברצון של הבנק לספק השרות וזאת, לאור שיעורן הגבוה בהרבה של הסנקציות אשר יכול שיוטלו על התאגיד הבנקאי שיפר חובותיו אלו, אל מול שיעור העמלות הנגבות בגין מתן השרות ויתרה מכך בשל האפשרות שהפרת החובות יהא בה בכדי להוביל להשלכות פליליות אישיות על נושאי המשרה בתאגיד הבנקאי.
אשר לכך, וכפי שפירטתי לעיל, לטעמי נקודת המוצא לדיון היא כי יש להרחיב את הקף התערבותו של בית המשפט בשקול דעתם של הבנקים בהקשר זה. זאת, בהנתן שלטעמי החובות המוטלות על הבנקים בהתאם לחקיקה למניעת הלבנת הון וטרור וחששם מפני סנקציות חיצוניות, מובילים, בחלק מהמקרים, להיעדר מוטיבציה שלהם למתן שירות ללקוחותיהם.
...
כן הובהר על ידי נציג הבנק כי הבעיה אינה נעוצה בתובעים עצמם – שכן לו היה צריך לבחון האם לתת להם הלוואה היה נעתר בחיוב שכן הם לווים טובים, אלא שהבעיה היא במקור הכספים אשר ביקשו התובעים להפקיד (ראו - עמוד 20 שורות 12-16).
לאור כל האמור, הנני מקבלת את טענת התובעים ולפיה לא מדובר בעסקה שאין בה היגיון כלכלי.
סוף דבר ; התביעה מתקבלת באופן שבכפוף להצגת המסמכים המפורטים בסעיף 34 לעיל – לא ימנע הבנק מהתובעים להעביר את הכספים נשוא הדיון – קרי הכספים המוחזקים על ידי התובעים בחשבון ביטוסי שמקורם במכירת המטבעות הדיגיטליים אשר רכשו התובעים ומכרו באמצעות חברת ביטוסי.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2015 בשלום כפר סבא נפסק כדקלמן:

לדבריה, הבנק לא פיקח על מעשיו הפליליים של המנוח, עו"ד במקצועו, אשר עסק בתחום המקרקעין, וזאת תוך הפרת חובת הזהירות, הנאמנות והמיומנות כלפיה והפרת ההוראות המחייבות מכוח החוק למניעת הלבנת הון (ר' בהרחבה סע' 5.18 - 5.37 לכתב התביעה).
...
התביעה כנגד הנתבעים 2-3 (בן חמו) נדחית.
התביעה כנגד הנתבע 4 (בנק לאומי) נדחית.
במערכת היחסים תובעת – נתבעים 2-3, הנני מחייבת את התובעת לשלם לנתבעים הנ"ל, סך כולל של 50,000 ₪ בגין שכ"ט עו"ד. במערכת היחסים תובעת – נתבע 4, הנני מחייב את התובעת לשלם לנתבע הנ"ל, סך כולל של 30,000 בגין שכ"ט עו"ד. התשלומים שעל הצדדים לשלם האחד למשנהו כמפורט לעיל, ישולמו עד ליום 1.10.15 וממועד זה ואילך יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק.

בהליך ערעור אזרחי (ע"א) שהוגש בשנת 2020 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

במכתב תשובה מאותו יום, הפנה מנהל הסניף את המערער להוראות צו לאיסור הלבנת הון (חובת זהוי, דיווח וניהול של תאגידים בנקאיים למניעת הלבנת הון ומימון טירור), תשס"א-2001.
המשיב טען בכתב ההגנה שהוגש על ידו כי מדובר בתביעה קטנונית, כי לא הופר חיקוק כלשהוא, אין בסיס לסעדים ולסכומים הנתבעים ולפיכך, דינה להדחות.
...
המשיב טען בכתב ההגנה שהוגש על ידו כי מדובר בתביעה קטנונית, כי לא הופר חיקוק כלשהו, אין בסיס לסעדים ולסכומים הנתבעים ולפיכך, דינה להידחות.
לנוכח כל האמור לעיל, אני קובעת כי דרישת המשיב לקבלת חשבונית מס כתנאי הכרחי לביצוע ההעברה, ללא בחינת החלופה השנייה הקיימת בנוהל, אלא לאחר כחודש ימים, ורק בעקבות חששו של המשיב מהגשת תביעה כלפיו, סותרת למעשה את הוראות הנוהל שניסח המשיב, ויש בה משום התרשלות מצד המשיב.
סיכום לאור האמור לעיל, באתי לכלל מסקנה כי דין הערעור להתקבל, ובתוך כך, יבוטל חיוב המערער בהוצאות המשפט שבהן חויב בסך של 12,000 ₪.
בנוסף, ישלם המשיב הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך של 10,000 ₪ כולל מע"מ. כל הסכומים ישולמו בתוך 30 ימים מקבלת פסק הדין.

בהליך המרצת פתיחה (ה"פ) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

אלא, שלטענת המבקש, הבנק הפר את חובות תום הלב וניקיון הכפיים המוגברות המוטלות עליו כאשר בהיותו גוף דו מהותי, פעל בשרירותיות ובנגוד לפסיקה והנחיית היועץ המשפט לממשלה, עשה שימוש ציני בכוח ובעוצמה שיש לו ומנע מהמבקש שירות חיוני.
אשר לכך יצויין כי במקביל לחובה למתן שירות החלה על התאגידים הבנקאיים, הוטלו על אלו בשנים האחרונות וכחלק מהכלים במאבק הבנלאומי בהלבנת הון ומימון הטרור, גם חובות במסגרת החקיקה למניעת הלבנת הון וטרור.
...
בהתאמה לאמור, הרי שדין התביעה במסגרתה מבקש המבקש לכוף על הבנק מתן שירות בהקשר לכספים אשר מקורם במטבעות דיגיטליים – להידחות.
טענותיו אלו של המבקש, על שני ראשיהן, אין בידי לקבל.
סוף דבר; לאור האמור והמפורט – התביעה נדחית.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

נטען כי היתנהלותו זו של הבנק, פוגעת בתובעת ובכלל כך בעסקיה ובמוניטין שלה ועומדת בנגוד לדין, הואיל ויש בה כדי להפר את חובות הזהירות, ההגינות ותום הלב שהבנק חב כלפי התובעת, הגם היותה צד שלישי שאינו לקוח הבנק.
אשר לטענת הבנק ולפיה מבוססת היתנהלותו על החובות המוטלות על הבנק במסגרת החקיקה המונעת הלבנת הון וטרור - נטען כי סרובו הגורף של הבנק לבצע העברות כספים אל התובעת וממנה עומד בנגוד למתודולוגיה הקיימת בעיניין איסור הלבנת הון, המבוססת על בחינה פרטנית וקונקרטית של כל פעולה אשר מבוקש לבצע ולא על סרוב גורף ובודאי שלא על בחירת האמצעי הקיצוני ביותר כלפי התובעת של העברת כספים אליה.
...
הבנק בכתב התשובה אשר הוגש מטעמו, טען מנגד כי דין התביעה כנגדו להידחות על הסף מפאת היעדר יריבות והיעדר עילה.
מדוע הבנק טוען שיש לו היעדר יכולת לברר בצורה מספקת את מסלול הכספים ומקורם, מי הגורם שהגיע בבנק למסקנה זו ובאיזה דרך – גם שאלה זו נענתה על דרך ההפניה לכתב ההגנה והנני סבורה כי התשובה לשאלה מקיפה ומספקת.
האם שלוחה אחרת של הבנק בחו"ל מקיימת מדיניות עסקית דומה? נטען כי השאלה אינה רלוונטית להליך הואיל וחברות בת של הבנק או בנקים אחרים אינם צד להליך והנני מקבלת טענה זו. מה המדיניות של חברת כרטיסי אשראי לישראל בע"מ – אשר לשאלה זו מצאתי לדחות הדרישה לתשובה מהנימוק המופיע בסעיף 14 לעיל.
סוף דבר; לאור האמור והמפורט לעיל- יגלה הבנק את המסמכים כאמור בסעיפים לעיל 12(ג) (ד) וכן יוסיף וישיב על שאלות כפי שנקבע בסעיפים 13(1)(2)(24).
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו