מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

הפרעה לדיוני בית המשפט ומדי משפט

בהליך ערעור פלילי (ע"פ) שהוגש בשנת 2020 בעליון נפסק כדקלמן:

במסגרת זאת, מצא בית משפט זה להיתחשב בין היתר בריבוי התיאומים עם גורמים שונים הקשורים לאישום פלוני (ראו הדיון באישום 14 ו-3 בעיניין מדי המים, פסקות 39 ו-40 בהתאמה).
עוד קבע בית המשפט כי במהלך הפגישה שהתקיימה ביום 25.3.2010 ליד מחלף מסובים (להלן: פגישת מסובים; הפגישה תידון בהרחבה בדיון העוסק באישום החמשי), נשמע ברזלאי מצהיר כי הוא יבטיח לירון בלווא, שלא נכח בפגישה, שלא יפריעו לו בירושלים, כדי שהלה לא יפריע לתכניתם של הצדדים המעורבים בהסדר הכובל מושא האישום החמשי.
...
לסיכום דיון זה, סבורני כי לא קמה עילה להקל הקלה נוספת בעונש שהוטל על מיארה.
גם באשר לקנסות שהוטלו על ברזלאי ומנהרת אשקלון טענה המדינה כי אלה מקלים מדי, בהינתן היקפם הכולל של המכרזים נושא האישומים ובפרט נוכח התמורה שקיבל ברזלאי בעקבות הזכייה במכרז תל אביב, בסכום של מיליוני ש"ח. אני סבור כי העונש שנגזר על ברזלאי מגלם איזון בין נסיבות ביצוע העבירות הפרטניות בעניינו לבין נסיבותיו האישיות, שבית המשפט נתן להן דעתו.
סוף דבר: הגם שלא ראינו לקבל את ערעור המדינה ולהחמיר עם המערערים, ברי שאין עילה להקל בעונשם.

בהליך ערעור פלילי גזר דין (עפ"ג) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

אשר לגזירת העונש במסגרת המיתחם, בית משפט קמא שקל לחומרה את עברו הפלילי המכביד של הנאשם – 19 הרשעות על פני 31 שנים (משנת 1983 ועד שנת 2014), בתחום הרכוש, האלימות והסמים, ובהן פריצה לבניין, קבלת נכסים שהושגו בפשע, נהיגת רכב ללא רישיון, רכישת/החזקת נשק, החזקת כלים להכנת סם, סחר בסמים, איומים, תקיפה והעלבת עובד ציבור, איומים והפרעה לעובד ציבור, פציעה ועוד.
כן נטען כי בית משפט קמא שגה כשקבע מיתחם ענישה מחמיר מדי, לאחר שהסתמך על מקרים אחרים שבהם קבעו בתי המשפט מתחמים מחמירים מדי (רע"פ 5613/20 אלהוזייל נ' מדינת ישראל (25.8.2020); ת"פ 13332-07-20 מדינת ישראל נ' טרפון).
לאחר שהופנה לפרוטוקול הדיון בבית משפט השלום, שבו השיב המערער עצמו, מספר פעמים, כי אינו מאוים, ציין ב"כ המערער כי בית משפט קמא לא קיבל בשום שלב את גרסת המערער.
...
לנוכח עונשים שהוטלו על יתר המעורבים בפרשה, בית המשפט ציין כי אין מנוס מהקלה מסוימת בעונשו של המערער, והשית על המערער עונש של 12 חודשי מאסר בפועל.
בעניין מיקום העונש בתוך מתחם הענישה, לאחר שבחנו את נסיבותיו של המערער סבורים אנו כי יש מקום להקלה בעונש המאסר.
הערעור מתקבל אפוא באופן שעונש המאסר בפועל יועמד על 15 חודשי מאסר (בניכוי ימי המעצר).

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2022 בשלום באר שבע נפסק כדקלמן:

מערכת אכיפת החוק כולה ובתוכה בתי המשפט קוראים מדי יום למלחמת חורמה על תופעת האלימות בכלל, ואלימות כלפי נשים בפרט.
ברע"פ 8755/21 איאד אבו עראר נ' מדינת ישראל (26.12.2021) נדון מקרה שנסיבותיו חמורות פי כמה וכמה מהמקרה הנידון, בו נדחתה בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בבאר שבע (ע"פ 52057-10-21) בגדריו היתקבל ערעור המאשימה על גזר דינו של בית משפט השלום בבאר-שבע (ת"פ 10891-05-20 ).
בת"פ (שלום ב"ש) 55607-11-18 ממדינת ישראל נ' בלחינז (11.3.2019) קבע בית המשפט מיתחם עונש בין 5 ועד 15 חודשי מאסר בפועל לנאשם שהורשע בשתי עבירות תקיפת סתם כלפי בת זוג והפרעה לשוטר.
...
ענישה נוהגת העונשים המוטלים על גברים אלימים המורשעים בעבירות אלימות פיזית ו/או מילולית, כלפי בנות זוגם, נעה בקשת רחבה ואלה לרוב נגזרים מנסיבות ביצוע העבירות ותוצאותיהן.
סיכום כלל האמור, לאחר שקילה ובחינת נסיבות ביצוע העבירות, מידת פגיעתו של הנאשם בערכים המוגנים ומדיניות הענישה נוהגת, סבורני כי מתחם העונש ההולם למעשי הנאשם צריך וינוע בין 9 ועד 18 חודשי מאסר בפועל.
יינתן משקל לקשיים אותם חוותה וחווה משפחת הנאשם, אשתו וילדיו וגם הוריו אשר נדרשים לא אחת לסייע להם בחיי היומיום נוכח העדרו של הנאשם מהבית וחייהם, לרבות בהתייחס לכך כי הנאשם הוא המפרנס היחיד של משפחתו הגרעינית ולהשלכות מעצרו ומאסרו בהקשר זה. לבסוף, יינתן משקל לקולא לאחריות שנטל הנאשם על מעשיו ובעיקר להודאתו אשר חסכה את העדת המתלוננת על דוכן העדים ובין היתר גם חסכה בזמן שיפוטי יקר מכלל הדברים האמורים- באיזון הראוי בין מכלול האינטרסים ושיקולי הענישה, סבורני כי עונש המצוי ברף הנמוך של המתחם הוא העונש ההולם, ועל כן הנני לגזור עונשו כדלקמן: 9 חודשי מאסר בפועל שיימנו החל מיום מעצרו על פי רישומי שב"ס. 7 חודשי מאסר על תנאי, לתקופה של 3 שנים מיום שחרורו מן המאסר, שהנאשם לא יעבור עבירות אלימות מסוג פשע.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2022 בשלום אשקלון נפסק כדקלמן:

לאחר שקילת מכלול השיקולים לרבות שקולי השקום והנתונים האישיים הנאשם נדון לשני חודשי מאסר לריצוי בעבודות שירות וענישה נלווית, בצד צו מבחן.
במקרים חמורים פחות בהם מידת התחכום וההכנה בסיסיים או שהיקף המירמה המתוכנן קטן, מצאו לעיתים בתי המשפט לנכון לקבוע את תחתית המיתחם בשל"צ. להלן דוגמאות ממחישות נוספות: ת"פ (ראשל"צ) 31006-01-18 מדינת ישראל נ' בלעיש - הנאשם הורשע בהתאם להודאתו בניסיון קבלת דבר במירמה ובהתחזות כאדם אחר בכך שהציג לבנק תעודת זהות מזויפת, על-מנת למשוך 5,000 ש''ח מחשבונו של אחר.
במקרה שבפניי מן הראוי לתת את הדעת לנסיבות הבאות: בעת ביצוע העבירה עמדו לחובת הנאשם ארבע הרשעות קודמות בעבירות רכוש, שוד, מסירת ידיעה כוזבת, הפרעה לשוטר במילוי תפקידו.
במקרה זה חלף זמן לא מבוטל מאז ביצוע העבירות והתיק היתנהל לאורך זמן רב מדי בבית המשפט, בנסיבות אותן ניתן ללמוד מהתיק עצמו ואשר במידה רבה יש לזקוף לחובת הנאשם והתנהלותו הדיונית.
...
הערעור נדחה.
נוכח כל האמור לעיל יש לקבוע, כי מתחם העונש ההולם במקרה זה נע בין מספר חודשי מאסר, הניתנים לריצוי בעבודות שירות ועד 15 חודשי מאסר ועונשים נלווים.
סוף דבר: לאחר ששקלתי את מכלול השיקולים כמפורט לעיל אני מטילה על הנאשם את העונשים הבאים: 8 חודשי  מאסר שירוצו בעבודות שירות.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בשלום באר שבע נפסק כדקלמן:

יצוין, כי בפתח הדיון הודיעה ב"כ הנאשם, כי טיעון המאשימה לעונש כפי שהוגש חורג מההסכמות שבין הצדדים לפיו המאשימה תעתור לעונש של 22 חודשי מאסר.
ע"פ 1505-14 לידאוי נ' מדינת ישראל: הנאשם הורשע בהחזקת אקדח החשוד כגנוב בארון בביתו, כשהוא טעון וכן בהפרעה לשוטר במילוי תפקידו.
התופעה הנרחבת הנפרסת בפני בתי המשפט מדי יום ביומו, כוללת גם מקרים רבים של צעירים, נורמאטיביים בדרך כלל באורחות חייהם, ללא הרשעות קודמות, המחזיקים ומסתירים כלי נשק בלתי חוקיים לבקשת בני מישפחה, חברים או קרובים אחרים.
...
המסקנה המתחייבת מכך היא, שעל בתי המשפט לתרום את תרומתם בהחמרה בענישה בפועל, הן בהעדפת שיקולי הגמול וההרתעה על פני נתוניו של היחיד והן באמירה צלולה, ברורה ואף רועמת – כי החזקת נשק היא מעשה שלא יעשה ידי אדם מן היישוב.
בין אם מדובר בניצול מכוון של בני המשפחה או בני הקהילה הנורמטיביים בהחזקת כלי הנשק הבלתי חוקיים – מתוך תקווה להקטנת הסיכון לתפיסת כלי הנשק או מתוך ציפייה כי לא ייענשו בחומרה ובין אם מדובר בליקוי ערכי המוביל גם אנשים 'נורמטיביים' באורחות חייהם להזדהות עם מציאות חברתית-תרבותית המקדמת פתרון סכסוכים באלימות –המסקנה המתחייבת היא שקיים אינטרס ציבורי מוגבר ומיוחד בהחמרה בענישה משיקולי הרתעת הרבים שישפיע השפעה מעשית על נכונותם של צעירים 'נורמטיביים' לבצע עבירות נשק.
סוף דבר: לאחר ששקלתי את מכלול השיקולים כמפורט לעיל אני מטילה על הנאשם את העונשים הבאים: 22 חודשי מאסר בפועל, בניכוי ימי מעצרו בתיק זה, על פי רישומי שב"ס. מאסר על תנאי לתקופה של 12 חודשים.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו