מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

הפקדת ערובה כתנאי להתנגדות

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מהיר (תא"מ) שהוגש בשנת 2020 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

באותה החלטה נקבע, בין היתר, כי: "לאחר בחינת ההיתנגדות מצאתי כי דינה להיתקבל על מנת שיינתן למבקש יומו להוכיח את טענתו בדבר קיומו של הסכם ושאלת מילוי התנאים לכאורה להגשת השיק לפרעון. בה בעת, משלא הוצג הסכם בתמיכה לטענה על תכלית מסירת השטר למשיב מה יש בכך כדי ללמד על סכוייו הקלושים לכאורה של המבקש להוכיח את הגנתו ולאור מחדליו במרוצת השנים ממועד הצגת השיק לפרעון ופתיחת תיק ההוצאה לפועל ועד מועד הבקשה, בכל אלו יש כדי להביא לחיובו בהפקדת ערובה כתנאי לקבלת ההיתנגדות (ע"א 527/07 נחום נ' קרן אהרונסון בע,מ, 18.2.08 פסקה 8 בפסק הדין מפי כב' השופט רובינשטיין, רע"א 2895/12 מתיא עמרן נ' מועצה מקומית קריית טבעון, 28.6.12)". בעקבות פניית התובע לבית הדין, הוציא בית הדין ביום 14.3.2017 הבהרה של פסק הבוררות בה נקבע, בין היתר, כי: "ה. כל טענות הנתבע אמין טבעון שהוא פטור מלשלם עקב טענות שונות, נדחו.
...
התובע מצדו טען כי משאושר פסק הבורר משנת 2011 דין ההתנגדות להידחות על הסף.
סוף דבר, אני מורה בזאת על דחיית ההתנגדות וחידוש הליכי ההוצאה לפועל.
הנתבע ישלם לתובע הוצאות ושכ"ט עו"ד בסך 25,000 ₪.

בהליך המרצת פתיחה בוררות (הפ"ב) שהוגש בשנת 2020 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

לפניי בקשה לחיוב המשיב בהפקדת ערובה כתנאי לשמיעת היתנגדות שהוגשה על ידו לאישור פסק הבוררות, וכן בקשה להורות על חיוב המבקשת בהפקדת הוצאות המשיב בהתאם לתקנה 519.
...
בנסיבות אלה, ואור המכלול, ובהעדר נתונים באשר למצבו הכספי של המשיב שלא פירט את נכסיו בתגובתו, אני סבורה כי באיזון הראוי שבין הצדדים ולאור סכום פסק הבוררות, ולאור הסכום שהמשיב אינו מכחיש שקיבל, אני סבורה כי על המשיב להפקיד סכום של 2 מיליון ₪ כערובה להבטחת פסק הבוררות.
לאור מכלול הנימוקים שפורטו לעיל, והתוצאה אליה הגעתי, אני סבורה כי אין מקום להורות על הפקדת ערובה כפי המבוקש.
הבקשה להפקדת ערובה להבטחת הוצאות המשיב נדחית.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2021 בשלום בת ים נפסק כדקלמן:

נוכח המתואר בסעיפים 3,4 ו-6 לעיל, יישומו של העקרון המנחה שנקבע בסעיף 46 לתקנות סדר הדין האזרחי התשע"ט- 2018 [להלן-"התקנות החדשות"] כי התיקון נידרש "לשם קיומו של הליך שפוטי ראוי והוגן, תוך היתחשבות, בין השאר, בהתנהלותו של מבקש התיקון, השלב הדיוני שבו מוגשת הבקשה והמטרה שהתיקון המבוקש צפוי להשיג", פועל דוקא לחובת הנתבע אשר הודה כי הרשה לשרה לחתום על שיקים שנמשכו על חשבון הבנק שלו, ועתה מנסה לסכל את הבירור בדבר גבולותיה של אותה הרשאה, ובפרט שעה שאמנם חלפו מעל לשנתיים מפתיחת התיק אך הוא מצוי עדיין בחיתוליו, וזאת משרק ביום 14.12.20 נתקבל העירעור על דחיית ההיתנגדות בבית המשפט המחוזי והתיק ניפתח מחדש, ולאחר מכן נידונו רק השלכות מקדמיות שונות של תיק העירעור על תיק זה, לרבות עניין הפקדת הערובה כתנאי לקבלת ההיתנגדות, ועניין תיקון כתב התביעה.
...
לפני בקשת התובע לתיקון כתב התביעה ביחס לשיק על סך של 367,000 ₪ שהוגש לביצוע כנגד הנתבע בתיק הוצל"פ 520339-05-19, בדרך של "הוספת הטענה כי חתימתה של גב' שרה רובינשטיין על השיק נשוא התובענה נעשתה מכוח הרשאה שניתנה לה על ידי הנתבע". התנגדותו של הנתבע לביצוע השיק נידונה בפניי ביום 2.12.19 במאוחד עם התנגדות נוספת שהגיש, לביצוע שטר חוב על סך של 332,000 ₪ לטובת התובעת [תיק 10967-06-19], נדחתה תחילה על ידי בהחלטה מיום 27.1.20, והתקבלה בהסכמה בהמלצת בית המשפט המחוזי בתל אביב במסגרת ערעור שהוגש על החלטתי מיום 27.1.20 [ע"א 45618-02-20 אורלינסקי נ' ברמן – להלן "תיק הערעור"] תוך מתן זכות לתובע לפנות לבית המשפט קמא בבקשה להתנות את קבלת ההתנגדות בהפקדת ערובה.
במהלך הדיון שנערך בפניי לאחר קבלת הערעור מסרו הצדדים כך: "לאחר ששמענו את הערות ביהמ"ש, בין היתר לאור קביעות בית המשפט המחוזי בתיק הערעור על פסק הדין שניתן בזמנו בתיק כאן, וכן קביעות פסק דינה של כבוד השופטת סגנית הנשיאה אביגיל כהן בערעור אזרחי 53165-11-19, אנו מסכימים כי נסתפק בערובה שכבר הופקדה בקופת בית המשפט על מנת ליתן רשות להתגונן באחד התיקים שבכותרת, גם לצורך התיק השני, וכן כי תוגש ע"י ב"כ התובע בקשה לתיקון כתב התביעה המתייחסת לטענת ההרשאה, וזאת בתוך 14 יום. כמובן מבלי לפגוע בטענות הצדדים לגבי פסיקת הוצאות." כמפורט בהחלטתי מיום 27.1.20 המדובר בשיק שנמשך על חשבונו של הנתבע בבנק דיסקונט לתאריך 1.4.19 לפקודת התובע כאשר במקום המיועד לחתימת המושך נחתם השם "שרה רובינשטיין", כאשר בתצהיר ההתנגדות שהגיש הנתבע הוא עמד על כך שהחתימה על השיק אינה חתימתו, והוא נמסר שלא בידיעתו ושלא בהרשאתו.
משהסתיים תיק הערעור בהסכמה לא הושבה לי תשובה מוסמכת לשאלה האם נטה בית המשפט המחוזי לנימוקי החלטתי הנוגעים לטענת ב"כ הנתבע בדבר הרחבת חזית לעניין ההרשאה ברם סבר כי יש מקום להתיר התגוננות לגופו של עניין בחזית זו, אם לאו.
מומחה כאמור לא מונה לבסוף, ובפסק הדין נקבע על ידי ביחס לנתבעת כי "מסתברת המסקנה כי השיקים נחתמו על ידה, ממש, או בהרשאה, מפורשת או מכללא", ולפיכך נתקבלה התביעה כנגדה.
לא מצאתי כי הנתבעת – המערערת הסכימה להרחבת חזית בייחוד כאשר המשיבה – התובעת הקפידה על כך שהנתבעת תיצמד לגרסתה כפי שהופיעה בכתב ההגנה.כיוון שנטענה טענת היעדר חתימה מצד הנתבעת,העיד בבית משפט האדם שאישר כי הוא חתם על הצ'קים,לא הוגשה חוות דעת מטעם התובעת שתאשר כי החתימה בניגוד לעדויות היא של הנתבעת ,ומשבית משפט קמא לא קבע פוזיטיבית כי הנתבעת היא החתומה על הצ'קים אלא מפרט מדוע לטעמו יש לראות בנתבעת כמי שהרשתה במפורש או במשתמע לאביה לעשות שימוש בצ'קים שלה, לא נותר אלא להגיע למסקנה ולפיה לא הוכח כי הנתבעת חתמה על הצ'קים.

בהליך התנגדות לביצוע שטר (ת"ט) שהוגש בשנת 2021 בשלום עכו נפסק כדקלמן:

באותו יום הגיש המבקש בקשה נוספת לביטול ההחלטה על ההפקדה כתנאי לקבלת ההיתנגדות כמו גם על גובהה של ההפקדה שנקבעה בשל שלטענתו לא נתן הסכמתו לכך מלכתחילה וממילא נעדר הוא אמצעים כלכליים לעמוד בה. לטענות אלה השיבה המשיבה כי אין בית המשפט נזקק להסכמתו של מגיש ההיתנגדות על מנת להורות על הפקדת ערובה כתנאי לקבלת היתנגדות.
...
טענות המשיבה היו: כי משמעות בקשת המבקש היא ערעור על החלטתי מיום 17.2.2021 וכי אין להיעתר לה באופן שהוגשה.
אני דוחה את הבקשה לביטול ההפקדה משמקובלות עלי טענות המשיבה כי לאור ההסכמות שהושגו בדיון למעשה הסכימה לקבלת ההתנגדות וויתרה על חקירתו של המבקש בכפוף לכך שתקבע ערובה.
זה היה הלך הרוח בדיון ואיני מקבלת את כפירתו של המבקש בהסכמה זו כעת.
בכפוף להמצאת אסמכתא על הפקדת הסכום האמור ובשים לב לסכום התביעה יועבר התיק לדיון בפני שופט/ת. המזכירות תואיל להמציא החלטתי לצדדים.

בהליך רשות ערעור אזרחי (רע"א) שהוגש בשנת 2021 בעליון נפסק כדקלמן:

עד כה בית משפט זה לא דן באופן ישיר בשאלה המתעוררת בבקשה שלפנינו – האם ניתן לחייב בעל דין שלא הגיש בקשה לביטול פסק בוררות חוץ במדינה בה ניתן הפסק, אלא "רק" היתנגדות לבקשה לאישור פסק בוררות בישראל, בהפקדת ערובה כתנאי לשמיעת היתנגדותו.
...
עם זאת, הגעתי לכלל מסקנה כי יש לדחות את הערעור לגופו של עניין וכך אציע לחבריי שנעשה.
הערעור נדחה והדיון בבקשה לעיכוב ביצוע מתייתר אפוא.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו