מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

הפקדות לפוליסת ביטוח מסוג עדיף

בהליך קופת גמל (ק"ג) שהוגש בשנת 2015 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

המבקשת היתקשרה עם מנורה בפוליסה לביטוח מנהלים "מירב הוני" מסוג "עדיף" .
התובענה הייצוגית אינה הדרך היעילה וההוגנת לניהול התביעה הן מכיוון שלגבי כל אחד מחברי הקבוצה יידרש בירור עובדתי מקיף (סוג הפוליסה שלו, הפעולות שביצע המבוטח בפוליסה שלו, ההפקדות שביצע במהלך השנים, אימות הדברים עם המעבידים השונים, המשיכות שמשך, התקופות בהן לא הפקיד כי לא עבד, הסידורים הקונקרטיים עם כל מעביד וכיו"ב), והן מכיוון שסכומה הגבוה של התביעה העומד על סך אלפי שקלים, מצדיק הגשת תביעה אישית על ידי כל אחד מחברי הקבוצה.
...
נוכח האמור הגעתי למסקנה כי למבקשת עומדת עילת תביעה אישית כנגדת המשיבות.
סיכום נוכח האמור המסקנה היא, כי תובענה ייצוגית אינה הדרך היעילה והעדיפה לבירור העניין.
אי לכך, הבקשה לאישור התובענה כתובענה ייצוגית נדחית.

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2018 באזורי לעבודה חיפה נפסק כדקלמן:

מכל מקום, החל משנת 1993 או סמוך לכך ועד לסיום עבודתה של התובעת בנתבע, הופרשו עבור התובעת ונוכו מן התובעת כספים לפוליסת ביטוח מנהלים משתתפת ברווחים מס' 409228441 ע"ש התובעת מסוג יותר (עדיף) בחברת שמשון שהועברה בהמשך לחברת מגדל (להלן – פוליסת ביטוח המנהלים או הפוליסה).
הננו מאשרים ומצהירים בזאת, כי ההסכם הנו ההסכם האחרון שנחתם ביננו לבין המבוטח ואין אחר מלבדו וכי הנו בתוקף ולא בוצע בו כל שינוי, בין כללי ובין ספציפי, בין בעל פה ובין בכתב, ואין לו כל הסכם או הסכמה מאוחרת" על אף הצהרת הנתבע דלעיל, במסגרת ההליך שלפנינו לא הוכיח הנתבע את דבר קיומו של הסכם קבוצי או הסכם אחר, המאפשר להחזיר לו את כספי פצויי הפיטורים שהופקדו בפוליסה, ולמעשה גם לא טען לקיומו של הסכם כאמור.
...
בנוסף לכל האמור לעיל, לפנינו תביעה שכנגד שהגיש הנתבע כנגד התובעת לתשלום סכומים בגין חוב כספי שלטענתו צברה התובעת אצלו בגין הלוואות שקיבלה, טיפולי שיניים וטיפולים אורתודנטיים שקיבלה, ובגין צילומי רנטגן שביצעה, וכן פיצוי בגין מה שכונה על ידי הנתבע "הפרת כללים/נורמות התנהגות ושימוש שלא כדין בכרטסת הלקוחות" של הנתבע.
יתר העילות שביסוד טענות הקיזוז/תביעתו שכנגד של הנתבע – נדחו מפאת התיישנות, כך שהתוצאה היא שאנו דוחים במלואן את טענות הקיזוז/התביעה שכנגד שהעלה הנתבע.
סוף דבר אשר על כן, ולאור כל המבואר לעיל בפסק דיננו התוצאה היא שההודעה לצד ג' ששלחה מגדל לנתבע – נדחית; טענות הקיזוז/התביעה שכנגד שהעלה הנתבע כלפי התובעת – נדחות אף הן, ואילו תביעת התובעת כנגד הנתבע ומגדל מתקבלת באופן חלקי בלבד, ואנו מחייבים את הנתבע ואת מגדל לפעול בהתאם למפורט בסעיף 69 לעיל ולשלם לתובעת את הפיצוי כאמור בסעיף 70 לעיל.
לאור התוצאה אליה הגענו בתביעה שכנגד, בהודעה לצד ג' ובתביעת התובעת - אנו מחייבים את הנתבע ואת מגדל, כל אחד מהם בנפרד, לשלם לתובעת את הסך של 5,000 ₪ בגין הוצאות משפט לרבות שכר טרחת עו"ד. הסכום ישולם לתובעת בתוך 30 יום מקבלת פסק הדין, שאם לא כן יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד לתשלום המלא בהפועל.

בהליך תביעה קטנה (ת"ק) שהוגש בשנת 2015 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

טענות התובעת ברשות התובעת פוליסת ביטוח מנהלים מסוג עדיף, אשר נרכשה מהנתבעת בחודש מאי 1999 ומספרה 9875899 (להלן: "הפוליסה הראשונה").
מאחר והפוליסה סולקה עקב אי תשלום פרמיה, ביצעה הנתבעת משיכה של מלוא ההפקדות עבור שלושה חודשי פרמיה בסך של 3,004 ₪, והפקידה סכום זה כפרמיה בפוליסה הראשונה, אשר התפצלה ל-336 ₪ בגין הכסוי הבטוחי וסך של 2,668 ₪ הופקדו לחסכון.
...
לפיכך, אני דוחה את טענת התובעת.
סיכומו של דבר: משהתובעת לא תמכה את תביעתה בחוות דעת של רואה חשבון או מומחה בתחום הביטוח, על מנת להוכיח את טענותיה, וכאשר מנגד, הבהירה הנתבעת כי אין ממש בטענות התובעת, שכן לא נפלה כל טעות בהפקדות או בחישוב הרווחים וחלק מהסכומים אף הושבו לידי התובעת, הרי שהתובעת לא הרימה את הנטל להוכיח כי יש לחייב את הנתבעת בתשלום סכומים כלשהם, ועל כן יש לדחות את התביעה.
לאור האמור, אני דוחה את התביעה.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2017 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בפניי מונחות בקשות הנתבעים, משה סרוסי (להלן: "הנתבע 1") וכלל חברה לביטוח בע"מ (להלן: "כלל" ו/או "הנתבעת 2"), להורות לתובע, מר מוחמד ו. (להלן: "התובע") להפקיד ערובה להבטחת הוצאותיהם, ככל שהתביעה אשר הגיש נגדם תדחה.
כלל הוציאה פוליסת ביטוח מסוג "מטריה בתי עסק" על שם הנתבע 1, כשמהות העסק מוגדרת כחנות לרהיטים.
בנסיבות אלה ובאיזון האינטרסים שבין בעלי הדין, ובהיות זכות הגישה לערכאות זכות חוקתית הגוברת על זכות הנתבעים להבטחת הוצאותיהם, זכותו החוקתית של התובע עדיפה על פני זכות הנתבעים.
...
הנתבעת 2 אינה כופרת בהיותה מבטחת הנתבע 1 וטענתה העיקרית היא להיעדר חבות מאחר שעבודות שיפוצים אינן מבוטחות תחת פוליסה זו. דין טענתה זו של כלל להידחות מאחר שעבודות השיפוצים שבוצעו, נעשו במסגרת "עבודות אחזקה שוטפות". מוסכם כי בעת התאונה, נעשו שיפוצים בעסקו של הנתבע 1 ואולם התאונה אירעה שלא בגין השיפוצים ועניין השיפוצים כלל אינו רלוונטי לתאונה.
על כן, אני מורה לתובע להפקיד ערובה בסך של 6,000 ₪ כאשר מסכום זה 3,000 ₪ יופקדו לטובת הנתבע 1 ו-3,000 ₪ יופקדו לטובת הנתבעת 2.

בהליך תובענה ייצוגית (ת"צ) שהוגש בשנת 2021 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

כלל הוסיפה כי בפוליסות ביטוח מסוג "עדיף" היא מוגבלת ביכולתה לפקח על גידול בשכר בפוליסות המנוהלות על ידה ולמנוע שינויים, בשל קושי תפעולי – מעשי: מערכות המיחשוב של כלל אינן יודעות לנתח אם המקור לגידול בהפקדה בפוליסות אלו הוא תוצאה של "גידול טבעי" בשכר שאותו היא מאפשרת, או גידול שמקורו בהסטת כספים לפוליסה.
...
התוצאה היא, שלמרות ההתנהלות הבלתי מוצלחת של כלל, אין להשית עליה בדיעבד חובה שלא היתה חייבת בה, לא מכח ההתחייבות המפורשת כלפי המבוטחים, לא מכח פרשנות הפוליסה, לא מכח חובות האמון המיוחדות שכלל חבה כלפי המבוטחים, ולא מכח הנוהג.
על כן אינני מקבלת את טענת כלל בדבר אי היכולת להמציא את המסמך, ככל שהוא בכלל קיים.
לסיכום לנוכח טענותיה הנוספות של כלל בשלב התביעה, לנוכח הראיות שהציגה, ולנוכח האמור בחוות דעת המומחה עו"ד עפרי, שלפיה כלל אכן פעלה כפי שטענה - החלטתי לדחות את התביעה נגד כלל.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו