מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

הפסקת הבטחת הכנסה בשל אי המצאת מסמכים

בהליך ביטוח לאומי (ב"ל) שהוגש בשנת 2015 באזורי לעבודה ירושלים נפסק כדקלמן:

ביום 29.10.10 הודיע הנתבע לתובע על הפסקת תשלום גמלת הבטחת הכנסה לפי סעיף 19 לחוק, בשל אי המצאת המסמכים שהתובע נידרש להמציא.
...
סוף דבר לאור כלל האמור, החלטנו לדחות את התביעה.
בנסיבות העניין, בשים לב לכך שקבענו כי התובע מסר לנתבע מידע מטעה (ידיעות כוזבות ומסמך מזוייף), החלטנו לחייב את התובע בהוצאות.
התובע ישלם לנתבע הוצאות בסך 3,000 ₪.

בהליך ביטוח לאומי (ב"ל) שהוגש בשנת 2015 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

כאמור, על פי הוראות החוק, העדר שתוף פעולה מלא מאפשר לנתבע לעכב את הטיפול בתביעה, להפסיק את תשלומה או להחליט על אי מתן הגימלה (סעיף 19(ב) לחוק הבטחת הכנסה.
ברור כי היתנהלות זו של הנתבע היא בנגוד להלכה הפסוקה שצוינה לעיל, ונכון למועד שליחת המכתב לא היה מקום לדחות את התביעה לגימלת הבטחת הכנסה מחמת אי המצאת מסמכים, אלא לכל היותר להשעותה.
...
לאחר שעיינתי בעדויות ובראיות שבתיק וכן בטיעוני הצדדים, הכרעתי היא כדלקמן: התיישנות: הנתבע טען כי יש לדחות את התביעה על הסף מחמת התיישנות, שכן מכתב הדחייה נשלח אל התובעת ביום 16.3.10 ואילו תביעתה לבית הדין הוגשה רק ביום 7.7.11, דהיינו בהתיישנות של 4 חודשים.
לאור האמור, הרי שדין תביעתה של התובעת בגין תקופה זו להידחות, וזאת עוד מבלי צורך להידרש למבחן ההכנסות.
משזנח הנתבע את טענתו בדבר מבחן ההכנסות, הרי שנדחית גם טענת הנתבע לגבי מבחן ההכנסות לתקופה הנ"ל. הנה כי כן, משנדחו כל טענות הנתבע, הרי שלגבי התקופה 10/08 – 7/09 התובעת זכאית לגמלה לפי חוק הבטחת הכנסה.
סוף דבר: הנתבע ישלם לתובעת, תוך 30 יום ממועד קבלת פסק הדין, גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה לגבי התקופה 10/08 – 7/09.

בהליך ביטוח לאומי (ב"ל) שהוגש בשנת 2017 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

שתיים הן המחלוקות, בשני התיקים המאוחדים שלפני: האם כדין קוזזו כספים מגימלת הבטחת ההכנסה של התובע והאם כדין בוטלה ביום 23.10.2013 זכאותו של התובע לגימלת הבטחת הכנסה, בשל אי המצאת מסמכים שנדרשו ממנו.
מעיון במכתב שצורף לכתב התביעה של התובע (בל 10327-04-14) עולה, כי המכתב אינו מנומק, ועילת השלילה אינה מופיעה בו. במצורף לתעודת עובד הציבור מיום 20.11.2014, צורף אותו מכתב ועליו תוספת בכתב יד "בגין הפסקה על אי המצאת מסמכים". להודעה על שלילת הקצבה קדמו שני מכתבי דרישה שנשלחו לתובע, בהם התבקש למסור פרטים אודות חשבון הבנק של אמו.
...
דיון והכרעה לאחר ששקלתי את טענות הצדדים, שוכנעתי כי יש לקבל את התביעה באופן חלקי, מהטעמים שיפורטו להלן.
לא יוצגו המסמכים כאמור, נדחית התביעה לגמלת הבטחת הכנסה מחודש אוקטובר 2013 ואילך, ולא נפל פגם בקיזוז סך 2,122 ₪ בגין חודש אוקטובר 2013.

בהליך ביטוח לאומי (ב"ל) שהוגש בשנת 2018 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

ביום 9.11.16 היתקיים דיון מקדמי בפני חברתי כב' השופטת עידית איצקוביץ ומשהצדדים לא הגיעו להסכמות ביום 29.1.17 ניתנה החלטה בה צויין כי הפלוגתא בתיק: "האם החלטת הנתבע לדחות את תביעת התובע להבטחת הכנסה בשל אי המצאת מסמכים היא כדין". ביום 9.11.16 היתקיים דיון הוכחות בו העיד התובע.
סעיף 19(ב) לחוק הבטחת הכנסה , מעניק לפקיד התביעות שיקול דעת רחב, הן לגבי המסמכים המתבקשים מן המבוטח, והן לגבי מדרג הסנקציות שרשאי הנתבע לנקוט, אם לא יעמוד המבוטח בדרישות הסעיף: הנתבע רשאי לעכב את הטיפול בתביעה, להפסיק את תשלומה או להחליט על אי תשלום הגימלה.
...
במצב דברים זה, אנו סבורים כי לא היה מקום לדחות את התביעה אלא לעכב את הבירור כדי לאפשר לתובע שהות מספקת להצגת נתונים ומסמכים, שאכן היו ברשותו .
מכל נימוקנו המפורטים לעיל, מקבלים אנו את גרסת התובע , משכך התביעה מתקבלת וההחלטה על דחיית התביעה מתבטלת.
הנתבע ישלם לתובע הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך של 4000 ₪ שישולמו תוך 30 ימים מהיום.

בהליך ביטוח לאומי (ב"ל) שהוגש בשנת 2020 באזורי לעבודה ירושלים נפסק כדקלמן:

ביום 12.2.18, עוד בטרם חלפו 54 ימים כאמור במכתב הפסקת הטיפול, הודיע הנתבע לתובע על דחיית בקשתו לגימלת הבטחת הכנסה, בשל אי המצאת המסמכים (מדובר באותה רשימה שפורטה במכתב מיום 3.1.18) (להלן: "מכתב הדחייה", נספח ח' לתע"צ של גב' נקר-כהן).
...
סוף דבר משלא מצאנו כי בזמן אמת נדרש התובע להמציא הצהרה נוספות או חוזי מכר אחרים, הרי שלא היה מקום לדחות את בקשת התובע בהתאם לס' 19(ב) לחוק הגנת השכר.
בהתאם, אנו מורים בזאת כי הנתבע ימשיך בטיפול בבקשתו של התובע, במועד המקורי בו הוגשה.
התביעה מתקבלת.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו