מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

הפניית בוררויות בהוצאה לפועל

בהליך רשות ערעור אזרחי (רע"א) שהוגש בשנת 2016 בעליון נפסק כדקלמן:

בפרט, לא מובן מדוע נימנע מלהגיש דרישה כספית מפורטת בגין תיקי המל"ל לאחר פסק הבוררות החלקי, אף שהבורר ורשם ההוצאה לפועל הפנו אותו לעשות כן. אף על פי כן, התוצאה בסיום הליך זה – לפיה נשללת מהמבקש, הלכה למעשה, כל אפשרות להיתחשבנות ולמימוש זכויותיו – נחזית להיות קשה במיוחד.
...
בסוף דבריו, קבע הבורר כי מלאכתו תמה.
בנסיבות אלה, אף אם לפנים משורת הדין, בשים לב לסכומי הכסף הגדולים העומדים על הפרק, אנו סבורים כי יש מקום שבית המשפט המחוזי יבחן פעם נוספת את טענת המבקש, כי יש לערוך התחשבנות סופית בשים לב לחיובי הצדדים הנובעים מזכאותו לתשלום בגין תיקי המל"ל (בין אם במסגרת דיון לפניו או בכל דרך אחרת שיראה לנכון, לרבות החזרת הדיון בנקודה זו בלבד להכרעת הבורר).
לבית המשפט המחוזי שמור שיקול הדעת האם כחלק מההכרעה בדבר ההתחשבנות הסופית בין הצדדים, עליו להידרש לסוגיה זו. סוף דבר: התיק מוחזר למותב בית המשפט המחוזי, אשר יבחן את טענת המבקש בעניין ההתחשבנות הסופית וחיובי הצדדים הנובעים מזכאותו של המבקש לתשלום בגין תיקי המל"ל. לבית המשפט המחוזי שמורה האפשרות לבחון גם את טענות המבקש לעניין "תיקי אסון ורסאי" – הכול כמפורט לעיל בפסקה 9.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2014 בשלום ראשון לציון נפסק כדקלמן:

היה ולא די באלו, מהמשך חקירתו הנגדית עולה הפנית הנתבע לדבריו לפרוטוקול הדיון בבקשה לבצוע פסק בורר מיום 15.2.2009 בתיק הוצאה לפועל 21-01668-07-3, שם נישאל כיצד אמר: "אני מחזיק את האולם מ-15.8.07 וקיזזתי את דמי השכירות מהחוב שלי", מבלי לציין כלשהו שחברת כהן היא זו המחזיקה באולם.
...
משנדחתה טענת התובעת כי הנתבע מנע בעדה מלהשכיר שטחים פנויים, נדחית גם טענתה לחיוב הנתבע בתשלום דמי ניהול בגינם.
סוף דבר ביתרת טענות הצדדים, לא מצאתי ממש ומכל המקובץ, חייבתי את הנתבע לשלם לתובעת סכום של 200,000 ₪ בתוספת מע"מ. סכום זה יישא הפרשי ריבית והצמדה מיום הגשת התביעה ועד למועד התשלום המלא בפועל.
בהתחשב בתוצאה אליה הגעתי, בחזית המריבה שהעמיד הנתבע, בהתנהלותם הדיונית של הצדדים ובמכלול נסיבות העניין, אני מחייב את הנתבע לשלם לתובעת שכ"ט עו"ד בסכום של 25,000 ₪.

בהליך המרצת פתיחה (ה"פ) שהוגש בשנת 2020 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

הגישו איפוא המבקשים תובענה, שכותרתה "בקשה דחופה לעיכוב כל הליכי ההוצאה לפועל ... ולמתן צו הצהרתי הקובע כי כל הליך סיכסוך או היתדיינות בין הצדדים בעיניין הנידון יתנהלו אך ורק בפני המוסד לבוררות של הבורסה ליהלומים בע"מ". קרי לפנינו תובענה לסעד הצהרתי בדבר הצורך בניהול הליכי בוררות, הנסמכת על סעיף 5 לחוק הבוררות, התשכ"ח-1968, חלף בקשה כמקובל למינוי בורר כהוראת סעיף 8 לחוק הבוררות; ובגדרי התובענה ובלא הליך נפרד, בקשה לסעד זמני.
שלישית, הפנייה לבוררות אינה רק פועל יוצא של ההסכם, כי אם של שטר המישכון עצמו.
...
דין הבקשה להתקבל.
אפשר שבדיוק לשם נגיע בסוף ההליך העיקרי כאן; אפשר שהמשיב יגיע לכלל מסקנה כי אין טעם בהשחתת הזמן וניתן בהסכמה לפנות לניהול בירור טענותיו הכספיות בפני הבורסה ליהלומים במקום לנהל הליך עיקרי כאן; אולם כל עוד לא הגיעו הצדדים להסכמה וכל עוד לא הוכרע ההליך כאן, אין כל מקום לאפשר למבקשים להתחיל בניהול הליך הבוררות כאילו כבר זכו בדינם כאן.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום באר שבע נפסק כדקלמן:

מה ערך יש לסנקציה אם היא וולונטרית? הדגש בסעיף ד' הוא על עצם הפנייה להוצאה לפועל לצורך מימוש הפסק ולא על הפעולות הספציפיות שתתבצענה שם. על כן אני סבורה כי צודק התובע בפרשנותו ועל פי פסק הבורר, אשר קיבל תוקף של פסק דין, הוא זכאי לרכוש את הנכס בסכום של 685,200 ₪.
...
זוהי הפרשנות שאני קובעת לפסק הבורר.
אולם לנוכח חלוף הזמן, אני קובעת כי לסכום זה יש להוסיף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה ועד ליום התשלום בפועל.
עוד אוסיף, כי משפסק הדין עוסק בפרשנות בלבד, האגרה ששולמה מתאימה ואין מקום להתערב בעניין זה. סוף דבר העולה מן המקובץ הוא כי אני קובעת כי הפרשנות של פסק הבורר היא כפי שפורט בסעיף 38 לעיל.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2010 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

פניית התובעים לבית המשפט המחוזי בנושא נדחתה ולאור אישור פסק הבוררות הופנו התובעים בעניין זה לראש ההוצאה לפועל.
...
" (ע"א 751/89 ברכה מוסהפור נ' אדוארד שוחט (מיום 27.07.92), עמ' 6) לפיכך אני קובעת, כי האחריות לביצוע עיקולים אצל מחזיקים בכספי התובעת, בסכום השגוי, חלה על הנתבע וצד ג' בחלקים שוים.
המסקנה הנלמדת מכך היא שקיימת חובת זהירות מושגית שהיקפה זהה להקף הצפיות הפיזית החלת חובת זהירות על התובע המבקש צו עיקול זמני תיאלץ אותו לקיים בירורים מסוימים לפני הגשת הבקשה ובכך תכביד במידת מה על יכולתו להשיג את העיקול הנידרש להבטחת זכותו בדחיפות ובדיסקרטיות.
לאחר היתחשבות ברשלנות התורמת של התובעים, אני קובעת כי בגין הטלת העיקולים בסכום הגבוה, אשר גרמו לתובעת נזק לשמה ותדמיתה, ישלמו הנתבע וצד ג' ביחד ולחוד לתובעת בלבד, פיצוי בגין נזק כללי, בסך של 25,000 ₪.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו