מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

הפחתת עונש בעבירת שידול לרצח

בהליך ערעור פלילי (ע"פ) שהוגש בשנת 2015 בעליון נפסק כדקלמן:

בית המשפט הדגיש, כי "היו לנאשם הזדמנויות רבות להפסיק את הפעילות העבריינית, הזדמנויות רבות לבטל את כל התוכנית; אולם, הנאשם רק הסלים הצעותיו והציע לשוטר-הסוכן סכומי כסף גבוהים יותר במידה ויחסל גם את אחיה של רעייתו." בית המשפט הדגיש כי מעשי הנאשם חמורים ומחייבים ענישה מחמירה, וציין, כי העונש הקבוע לצד העבירה בה הורשע המערער, של הניסיון לשידול לרצח, עומד על 20 שנות מאסר.
(1) עונש מיתה או מאסר עולם חובה - עונשו מאסר עשרים שנים; (2) מאסר עולם - עונשו מאסר עשר שנים; (3) עונש מיזערי - עונשו לא יפחת ממחצית העונש המזערי; (4) עונש חובה כלשהוא - הוא יהיה עונש מירבי, ומחציתו תהא עונש מיזערי.
...
עיקר טענות בא כוח המערער בדיון לפנינו התמקד בכך, שאליבא דידו מתחם הענישה והעונש שנגזר על המערער יש בהם משום החמרה לעומת מדיניות הענישה הנהוגה בעבירה זו. אין בידי לקבל טענה זו. ראשית, כידוע, מדיניות הענישה הנהוגה היא רק רכיב אחד מבין מספר רכיבים לקביעת מתחם העונש ההולם (סעיף 40ג(א) לחוק; ע"פ 6048/13 חוסיין נ' מדינת ישראל, פסקה 4 (14.8.2014)).
וקודם לסיכום, כפי שכבר ציינתי לעיל, העובדה שהעונש שקבע המחוקק בגין העבירה של ניסיון לשידול לרצח זהה לעונש שנקבע בגין העבירה של ניסיון לרצח - עשרים שנות מאסר - עשויה להצדיק היקש, בשינויים המחויבים, מהענישה הנוהגת בעבירת הניסיון לרצח.
סוף דבר: איני סבור כי במקרה הנדון נפלה שגגה בגזר דינו של בית משפט קמא המצדיקה את התערבותנו.

בהליך ערעור פלילי (ע"פ) שהוגש בשנת 2010 בעליון נפסק כדקלמן:

(1) עונש מיתה או מאסר עולם חובה - עונשו מאסר עשרים שנים; (2) מאסר עולם - עונשו מאסר עשר שנים; (3) עונש מיזערי - עונשו לא יפחת ממחצית העונש המזערי; (4) עונש חובה כלשהוא - הוא יהיה עונש מירבי, ומחציתו תהא עונש מיזערי".
זאת, גם בהיתחשב בכך שניסיון השידול היה לעבירת רצח ועל כן העונש המירבי שניתן להשית על המערער בגין ניסיון לשידול לרצח הנו 20 שנות מאסר לפי סעיף 33(1) לחוק העונשין.
...
סבורני כי בנסיבות המקרה אין בטענות המערער באשר להיותו של הסוכן "סוכן מדיח" כדי להצדיק את זיכויו, אולם בית המשפט המחוזי קבע כי פעולות הסוכן עמדו לנגד עיניו בעת גזירת הדין.
נוכח כל האמור לעיל הגעתי לכלל מסקנה כי העונש שהוטל על המערער - 30 חודשי מאסר בפועל ו-12 חודשי מאסר על תנאי - הינו עונש סביר ומידתי בנסיבות העניין.
נוכח כל האמור לעיל אציע לחבריי לדחות את הערעור.

בהליך בג"ץ (בג"ץ) שהוגש בשנת 2004 בעליון נפסק כדקלמן:

ולעניין העונש המופחת קובע בית המשפט באותה פרשה: "הסניגורית טוענת, כי חריגת המערער מתחום הסבירות הנדרשת לפי סעיף 34טז, שבעטיה נשללת תחולתו של סייג הכורח לפי סעיף 34יב, היתה, בנסיבות העניין, חריגה מועטה. כך, לדבריה, מתחייב מחלקו המישני של המערער בבצוע העבירות, ומכאן שמקרהו ניכנס לגדר הוראתו של סעיף 300א(ב).
דעתי היא כי העונש שהוטל על ס', אשר הביא בחשבון את כל הנסיבות לזכותו, הוא עונש קל, ואין הצדקה להתערב בו. סיכום אציע לחברותיי לזכות את מ' ב' מחמת הספק מן העבירה של שדול לרצח ולבטל את עונש מאסר העולם שהוטל עליו; להטיל עליו בגין העבירות בהן הודה 3 שנות מאסר בפועל ולהפעיל במצטבר את המאסר על תנאי של 18 חודשים שהוטל עליו כך שסך הכל ירצה 54 חודשי מאסר מיום מעצרו, וכן להטיל עליו מאסר על תנאי של שנתיים שלא יעבור תוך 3 שנים משחרורו ממאסר עבירה של אלימות או איומים.
...
גם טענה זו דינה להידחות.
על כן יש לדחות את ערעורה של נ' על גזר דינה.
בית המשפט ציין: "חובתנו כלפי ציבור הקורבנות בכח ובפועל חייבת לגבור על כל ההתחשבות בצרותיה [של ר']". נראה לי כי בית המשפט איזן כדבעי בין כל העניינים שצריך היה להביא בחשבון; יש לדחות את ערעורה של ר'.

בהליך ערעור פלילי (ע"פ) שהוגש בשנת 2018 בעליון נפסק כדקלמן:

לשם כך היתקשר המבקש עם אדם אחר, אשר היה למעשה סוכן משטרתי (להלן: הסוכן), ובקש ממנו להביא למותו של המתלונן בתמורה לתשלום סך של 15,000 ש"ח. המבקש הורשע על פי הודאתו בניסיון שדול לרצח, עבירה לפי סעיף 30(א2) יחד עם סעיף 33(1) לחוק העונשין, התשל"ז-1977.
בדיון שהתקיים לפנַי טען בא-כוח המבקש כי קיימים נימוקים טובים להקלה משמעותית בעונשו של המבקש, זאת בין היתר, לאור טענה בדבר הדחתו על ידי הסוכן, וכן טענות באשר למחדלי חקירה הנוגעים למידת נחישותו של המבקש לשדל לרצח.
נטען כי סכויי העירעור להיתקבל אינם גבוהים, וודאי לא להפחתה בעונש כך שלא יכלול רכיב מאסר בפועל.
...
מנגד טענה באת-כוח המשיבה כי יש לדחות את הבקשה.
נוכח כל האמור, הבקשה נדחית.

בהליך תיק פשעים חמורים (תפ"ח) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי באר שבע נפסק כדקלמן:

הוא נישאל על ידי ב"כ הנאשם האם חקר את רימה סלמאן והשיב "הצטרפתי לצוות החקירה. אלו תדפיסים ויש פה המון חומר, אני לא יכול לרדת לרזולוציה. אלה סכומים שמראים את התשלומים שלהם על הפרויקטים". אין המדובר במחדל חקירה כטענת ב"כ הנאשם, וודאי לא כזה המצדיק הפחתה בעונשו של הנאשם, שכן מטבע הדברים, בכל הליך משפטי יש אילוצים שנובעים מסיבות שונות, לרבות העדר משאבים וכוח אדם בלתי מוגבלים.
הנאשמת 1 הורשעה בעבירות של מגע עם סוכן חוץ, קשירת קשר לפשע (גיוס חברים), הכנה לבצוע עבירה שהיא מעשה טירור, שבוש מהלכי משפט, קשירת קשר לפשע (שדול לרצח שהוא מעשה טירור), ועבירות של קשירת קשר לפשע (חברות באירגון טירור).
סעיף 40ז לחוק העונשין קובע: "מצא בית המשפט כי יש צורך בהרתעת הרבים מפני ביצוע עבירה מסוג העבירה שביצע הנאשם, וכי יש סיכוי של ממש שהחמרה בעונשו של הנאשם תביא להרתעת הרבים, רשאי הוא להיתחשב בשקול זה בבואו לקבוע את עונשו של הנאשם, ובילבד שהעונש לא יחרוג ממיתחם העונש ההולם". כאשר עסקינן בעבירות נגד בטחון המדינה קבע בית המשפט העליון כי שיקול של הרתעת הרבים הוא שיקול משמעותי בגזירת עונשו של נאשם.
...
סעיף 40ז לחוק העונשין קובע: "מצא בית המשפט כי יש צורך בהרתעת הרבים מפני ביצוע עבירה מסוג העבירה שביצע הנאשם, וכי יש סיכוי של ממש שהחמרה בעונשו של הנאשם תביא להרתעת הרבים, רשאי הוא להתחשב בשיקול זה בבואו לקבוע את עונשו של הנאשם, ובלבד שהעונש לא יחרוג ממתחם העונש ההולם". כאשר עסקינן בעבירות נגד ביטחון המדינה קבע בית המשפט העליון כי שיקול של הרתעת הרבים הוא שיקול משמעותי בגזירת עונשו של נאשם.
אנו מודעים לכך שמצב זה גרם לסרבול ההליך והקשה על בית המשפט, הצדדים ובייחוד על ההגנה בניהול התיק, אך יחד עם זאת, לטעמנו לא היה בכך כדי לפגוע בהגנתו של הנאשם ואף נעתרנו לבקשות רבות של ב"כ הנאשם לדחיות בניהול הגנת הנאשם, שהיתה ארוכה עד מאוד ואפשרנו זאת על מנת לתת לנאשם "את יומו בבית המשפט" גם אם הדבר חייב דחיות וישיבות רבות.
סוף דבר: לאור המקובץ, אנו משיתים על הנאשם עונשים כלהלן: 12 שנות מאסר בפועל, בניכויי ימי מעצרו בתיק זה. 18 חודשי מאסר על תנאי, אם יעבור, תוך 3 שנים מיום שחרורו, עבירה מהעבירות שבהן הורשע בתיק זה. בנסיבות העניין, לאור תקופת המאסר המשמעותית שהושתה ובעיקר בשל העובדה שלא הוכח שלנאשם היתה טובת הנאה כלכלית אישית כתוצאה מביצוע העבירות, החלטנו להימנע מהשתת קנס.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו