מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

העלמת נכסים מירושה

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מהיר (תא"מ) שהוגש בשנת 2015 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

את מידת אחריותו של יורש לחוב שלא סולק בהתאם להוראות סעיפים 128-126 לחוק, ניתן לסכם בטבלה הבאה: סעיף 129 לחוק דן באחריות יורש לחוב במקרים מיוחדים - של העלמה מנכסי העיזבון ושל העלמת קיומו של חוב.
...
התוצאה הנני דוחה את הבקשה להצהיר כי המבקשות פטורות מאחריות לחובות העזבון על-פי סעיף 133 לחוק הירושה.
הנני מקבל, באופן חלקי, את הסעד החלופי שהתבקש, וקובע כי חובות העזבון למשיבים מס' 5-2 הינם כמפורט בפסקה 4 לעיל.
הנני מחייב את המבקשות לשלם למשיב מס' 2 שכר טרחת עורך דין בסך כולל של 3,000 ₪.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2013 בשלום צפת נפסק כדקלמן:

אינני מקבל את הטיעון החלופי שהועלה בסעיף 31 לסיכומי באת-כוח הבנק, לפיו יש להחיל את הוראות סעיף 129 לחוק הירושה, הקובע אחריות של יורש שהעלים מנכסי העיזבון או שהעלים קיומו של חוב או הכשיל בדרך אחרת את סילוקו.
...
התוצאה הבנק הוכיח את חובו של הנתבע מס' 1, הוא עזבון המוריש, אולם לא הוכיח את אחריותם האישית של היורשים, הנתבעים מס' 9-2, לחוב זה. אשר על כן, הנני מורה כדלקמן: לגבי נתבע מס' 1: הנני מחייב את הנתבע מס' 1 לשלם לתובע את הסכומים הבאים: (א) 236,526 ₪ בצירוף ריבית פיגורים בשיעור הגבוה ביותר שיהיה נהוג מדי פעם אצל התובע לגבי חריגות ופיגורים בחשבון חוזר דביטורי, כאשר הריבית תצטבר מדי תקופה כפי שנהוג אצל התובע מדי פעם, החל מיום 3.1.2011 ועד לתשלום המלא בפועל; מסכום זה יופחת, נכון למועד תשלומו, סך 41,746 ₪ שהתקבל אצל התובע ממימוש אחד השעבודים.
לגבי נתבעים מס' 9-2: (א) התביעה נגד נתבעים 9-2 נדחית.
(ב) התובע ישלם לנתבעים אלו, באמצעות בא-כוחם, שכר טרחת עורך-דין בסך 17,000 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה למדד וריבית כחוק החל מהיום.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2013 בשלום צפת נפסק כדקלמן:

מעשי הנתבעות – הכרעות עובדתיות טענת הבנק הנה כי הנתבעות, כיורשות של תכשיטי רחל לפי צו קיום צוואת רחל, פעלו להעלמת הדירה אותה הורישה רחל לזגורי, ובכך הבריחו מעיזבון זגורי את הנכס היחיד שנימצא בו. בעשותן כן גרמו הנתבעות לבנק את הנזק בגובה חובותיו לבנק.
...
מכלול העובדות המתוארות לעיל, בצירוף התרשמותי כי אין אמת בתשובת סוניה לפיה בשלושה מפגשים עם נציגי הבנק הסתירו לה נציגים אלו את דבר קיומו של חובו הכולל של זגורי, מובילים למסקנה כי הנתבעות - שידעו כי כבר בשנת 2004 נקט זגורי בצעד משפטי להכרזתו כיורש את הדירה - נקטו מייד עם מותו בצעדים מהירים, תוך הסתרת האמת מדייני בית הדין הרבני, במטרה למנוע מהדירה להיות חלק מעזבונה של רחל וכפועל יוצא אף חלק מעזבון זגורי, ולסכל אפשרות שהיא תיפול טרף לנושיו.
אשר על כן, הנני מחייב את הנתבעות מס' 2 – 4 (ביחד ולחוד) לשלם לתובע את הסכומים הבאים: (א) 174,249 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק החל מיום 30.6.2008 ועד לתשלום המלא בפועל; (ב) הוצאות משפט בסך כולל של 25,000 ₪.

בהליך תיק אזרחי דיון מהיר (תאד"מ) שהוגש בשנת 2022 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

(1) יורש שהעלים מנכסי העזבון ומנע בכך סילוקם של חובות, אחראי לכל החובות שלא סולקו כדי שוויו של כל העיזבון בזמן החלוקה; (2) יורש שהעלים קיומו של חוב או הכשיל בדרך אחרת את סילוקו, אחראי לאותו חוב כדי שוויו של כל העזבון בזמן החלוקה.
...
סוף דבר הנתבעת תשיב 18,719 ₪ בתוספת ריבית והצמדה מיום הגשת התביעה ועד יום התשלום בפועל וזאת תוך 45 יום מהיום.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2007 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

סעיף 129 לחוק הירושה קובע: "על אף האמור בסעיפים 127 ו-128-(1) יורש שהעלים מנכסי העיזבון ומנע בכך סילוקם של חובות, אחראי לכל החובות שלא סולקו כדי שוויו של כל העיזבון בזמן החלוקה; (2) יורש שהעלים קיומו של חוב או הכשיל בדרך אחרת את סילוקו, אחראי לאותו חוב כדי שוויו של כל העיזבון בזמן החלוקה". הסעיף מתייחס למעשיו של יורש שתוצאתם היא מניעת סילוק חובות, מעשה הגובל בפלילים.
...
לפיכך, לאחר שקלא וטריא של כל הנסיבות, סבורני כי תשלום כולל של 15,000 ש"ח נכון להיום בתוספת שכ"ט עו"ד הינו הסכום אשר צריך להיות משולם על פי הסמכות המוקנית לי בסעיף 133.
אחרית דבר: הצדדים בלהט רב ועל אף שמדובר בתביעה שהיא תביעה אשר תחילתה בסדר דין מהיר, והמשכה בדיון אשר היתנהל בפניי, הפליגו למחוזות אשר בית המשפט לא רואה לנכון במקרה דנן, לידון בהם בגלל חוסר הרלוואנטיות והאמוציות הרבות אשר התעורר אך אין בהם כדי להביא לפיתרון המשפטי אשר סבור אני כי יהיה נכון במקרה דנן.
אומר, כי לא נעלמו מעיניי לא העדויות אשר הובאו מעדים התובעים ולא העדויות אשר נשמעו מטעם הנתבעים, ונטלתי מהם קורט דק שכן, הרבה רעש היה סביב אך מתוך הדברים, הפיתרון מצוי בדברים אשר נכתבו בפסק דין זה. התביעה מתקבלת חלקית, כך שאני פוסק סך של 15,000 ש"ח בתוספת שכ"ט עו"ד בסך 2,000 ש"ח בתוספת מע"מ וכן, החזר אגרת בית המשפט כדי מחציתה משוערכת להיום, על ידי הנתבעים.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו