מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

העדת שותף לפשע לפני סיום משפטו

בהליך ערעור פלילי (ע"פ) שהוגש בשנת 2019 בעליון נפסק כדקלמן:

הסיבה לכתיבת מספרי הטלפון לא הובררה די צרכה על ידי ליאור, אשר מסר גרסאות סותרות גם בנקודה זו: במישטרה – שתק; במענה לכתב האישום, ליאור טען כי הוא הציע לדיאב לשכור את שירותיו של עורך-דינו ולכן רשם את מספר הטלפון; בעדותו בבית המשפט ליאור טען כי המספר של עורך הדין נרשם לבקשת דיאב כדי שיעיד לטובת ליאור (עמ' 1127 לפרוטוקול מיום 8.1.2015), ומספר הטלפון של ליאור עצמו נרשם לצורך שותפות עסקית (עמ' 1095 מיום 7.1.2015).
טרם סיום קבע בית המשפט כי האירועים המתוארים נעשו כולם במסגרת ארגון פשיעה, והרשיע את אילן, חן וזינו בעבירות בצרוף סעיף 3 לחוק מאבק בארגוני פשיעה, שקובע כי ביצוע עבירה במסגרת פעילות של ארגון פשיעה מהוה נסיבה מחמירה.
...
חלף הפעלת המאסר המותנה, ובהתאם להוראת סעיף 56(א) לחוק העונשין, אנו מורים על הארכת תקופת התנאי למשך שנתיים מהיום.
סוף דבר החלטנו לדחות את הערעורים על הכרעת הדין ולהותיר על כנה את הרשעתם של המערערים.
את הערעורים על גזר הדין החלטנו לקבל בחלקם, כלהלן: (-) תקופת המאסר הכוללת של אילן בן שטרית תעמוד על 22 שנים (במקום 26 דשנים) בניכוי ימי המעצר.

בהליך תיק פשעים חמורים (תפ"ח) שהוגש בשנת 2021 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

אשר לשימוש בנשק חם ותוצאותיו הקשות לציבור בכללו, ראו אף את ע"פ 4406/19 מדינת ישראל נ' סובח (5.11.2019), כדלקמן: "השמוש בנשק חם ככלי ליישוב סכסוכים הפך לרעה חולה, וכמעשה של יום ביומו גובה חיי אדם ולעיתים אף את חייהם של חפים מפשע אשר כל חטאם היה כי התהלכו באותה עת ברחובה של עיר. בשנים האחרונות אף חלה עליה מתמדת במספר ארועי הירי המדווחים למישטרה ... על רקע המציאות אותה אנו חווים למרבה הצער מדי יום, אנו עדים לקריאה ציבורית נרגשת להגברת האכיפה כלפי עבירות נשק – ולהחמרה במדיניות הענישה הנוהגת. בית משפט זה לא נותר אדיש למול השמוש הגובר בנשק חם, והדגיש לא אחת את הצורך בענישה מחמירה ומרתיעה כלפי השמוש בו לשם פיתרון סכסוכים. זאת במיוחד כאשר השמוש בו נעשה בסביבת בתי מגורים... בהתאם לכך ולנוכח ריבוי מקרי הירי, יש לנקוט במדיניות ענישה מחמירה כלפי ביצוע עבירות החזקת נשק שלא כדין, ועל אחת כמה וכמה שימוש בנשק חם ופציעתם של קורבנות שונים עקב כך. הצורך במדיניות ענישה מחמירה נחוץ במיוחד כאשר השמוש בנשק גורר פגיעה בגוף ובנפש, וכאשר מבצעי העבירות אינם מוסרים את כלי הנשק לידי רשויות החוק – ובכך מוסיפים לפגוע בבטחון הציבור וקיים חשש תמידי לשימוש עברייני חוזר בנשק זה, כמו גם להגעתו של נשק זה לגורמים עוינים ובכללם גורמי טירור" (כן ראו לעניין זה ע"פ 5753/04 מדינת ישראל נ' רייכמן (7/2/2005)).
חרף קיומה של סולחה והפיצוי הנכבד ששולם למתלונן עוד טרם הסתיים ההליך, השית בית המשפט המחוזי 10 שנות מאסר בפועל על המערער.
עניינו של ג'אודת, שותפו של הנאשם, היתנהל בפני מותב אחר, וכפי שצוין בפתיח – משפטו של ג'אודת הסתיים בהסדר טיעון הכולל את תיקון כתב האישום באופן זהה לכתב האישום המתוקן בו הורשע הנאשם שבפנינו, וכאשר שם - במסגרת הסדר הטיעון, הסכימו הצדדים גם על טווח ענישה אשר נע בין 15 לבין 20 שנות מאסר בפועל.
...
בסופו של דבר, על שניים מהמערערים הושתו 18 שנות מאסר בפועל ואילו על השלישי הושתו 17 שנות מאסר בפועל.
נקבע כי מתחם העונש ההולם עומד על 16-20 שנות מאסר בפועל, ובסופו של דבר השית בית משפט על המערער 18 שנות מאסר.
בסופו של דבר, השתחרר הנאשם ממאסרו ביום 25.7.2018, וכחודש בלבד מיום שחרורו ביצע את העבירות נשוא תיק זה – דבר המלמד על מסוכנותו כי רבה.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2022 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

מפנה לת"פ (קרית שמונה) 14998-08-16, מדינת ישראל נ' כהן, שם סקר ביהמ"ש בהרחבה את הפסיקה הנוהגת המגוונת בתחום זה וקבע כי בנסיבות העניין מיתחם הענישה צריך לעמוד על בין מאסר מותנה עד 12 חודשי מאסר.
מובהר בזה כי הפרת הוראות הממונה ואי עמידה בכללים הנוגעים לריצוי עבודות השרות עלולים להביא להפקעת העבודות ולהמרת העונש בעונש מאסר של ממש; חודש חודשי מאסר שלא ירוצה, אלא אם יעבור הנאשם כל עבירת עוון לפי פקודת הסמים המסוכנים בתוך שנתיים מסיום עבודות השרות; 5 חודשי מאסר שלא ירוצו, אלא אם יעבור הנאשם כל עבירת פשע לפי פקודת הסמים בתוך שנתיים מסיום עבודות השרות; קנס בסך 1,000 ₪, או 4 ימי מאסר תמורתו אם לא ישולם.
הואיל וטרם הסתיים משפטו של השותף, אינני מורה על השמדת הסמים והמוצגים.
...
גזירת הדין לפיכך, אני מחליט לגזור על הנאשם את העונשים הבאים: חודש מאסר אשר ירוצו בעבודות שירות, החל מיום 08.05.2022 בחברה קדישא בירושלים, וזאת על פי חוות דעת הממונה על עבודות השירות.

בהליך תמ"ש (תמ"ש) שהוגש בשנת 2021 בבתי המשפט לענייני משפחה נפסק כדקלמן:

לדבריה הנכון היה ליפתור סופית עניין המשמורת, לסיים ההליכים ולקבוע זמני שהות ללא לינה אצל האם, דבר שהאם היתנגדה לו. ההתנהלות בשנת 2017 הייתה כזו שהאם שזמני שהות צומצמו עם האם ואכן הילדים הגיעו לבית האם כשבחלק ניכר מהפעמים פלוני אף היה שם, אך האם המשיכה להפגיש בינן לבינו במקומות אחרים והמשיכה בדואליות של אופן הצגתו לפני הילדים ולפיכך ההמלצה הייתה לצמצם עוד יותר זמני שהות.
קשה עד מאוד לבית המשפט לסיים הטיפול המשפטי במשפחה זו ביודעין שישנם ילדים שאינם פוגשים באמם בשל ניכור פתולוגי כה קשה וקשה להאמין שיחול שינוי במצב דברים זה. עוד יותר קשה לחתום על פסק דין שקובע משמורת פיזית של ילדים אצל הורה שלא ראוי להיות משמורן כיוון שהוא גורם להתעללות פסיכולוגית בילדיו ופועל בנגוד לטובתם.
לאחרונה נפסק כי הורה משמורן שתומך בהצדקות שמספק הקטין לחוסר רצונו לקשר עם ההורה השני ומסייע לו לעמוד על זכותו לנתק קשר על אף שאין כל הצדקה עניינית לכך, הוא מחולל הפשע ולמצער שותף לפשע (השופט נ. שילה בסעיף 3 ברמ"ש (ת"א) 48940- 03- 20 פלונית נ' פלוני ( 10/8/2020 ) ]פורסם בנבו[.
...
סבורני כי נכון לאמץ במקרה מורכב שכזה הסדר דיוני זה ולהימנע מפסק דין שקובע משמורת פיזית של הילדים אצל האב על בסיס שיקולי טובת הילד, אלא אך מצהיר על משמורת הילדים אצלו.
התוצאה: אשר על - כן ולאור כל האמור לעיל ובלב כבד, אני מצהיר כי 4 הילדים מצויים במשמורת האב וקובע כי הסדרי שהות בין ר.נ. לבין אמה יתקיימו פעמיים בשבוע במרכז הקשר או בכל קונסטלציה אחרת שעו"ס לסדרי דין תמצא לנכון ולשם כך ניתנת לה הסמכה למשך 9 חודשים מהיום.
אני מורה לאפוט' לדין להיפגש עם הילדים ביחידת הסיוע ולהסביר להם עיקרי פסק הדין באופן המותאם להם ולעדכן את בית המשפט בדבר תגובתם תוך 30 יום מהיום.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

טרם סיום הפרק הנוכחי, ולמען שלמות התמונה, אציין כי במהלך חקירתם במישטרה בסמוך לאחר הארוע נושא כתב האישום, שני המתלוננים נישאלו אודות סכסוכים שהיו להם עם אחרים, בניסיון לברר כווני חקירה לגבי זהוּת מבצעי העבירות.
לעומת זאת, בישיבה שנערכה לפניי ביום 18.9.2021 (שם, עמ' 11) וכן במהלך העדות במשפט, אודי טען שהנאשם חף מפשע ולא היה שותפו למעשים נושא כתב האישום.
...
תוכן עניינים כותרת מספר פסקה כתב האישום 1 השתלשלות העניינים בהליך ומסכת העדויות 3 מהלך הדברים באירוע נושא כתב האישום 7 תשובת הנאשם לכתב האישום ויריעת המחלוקת 13 השאלה האם הוכח שהנאשם היה מעורב בביצוע העבירות – מתווה להכרעה 15 בחינת הראיות הנסיבתיות התומכות בתזה המפלילה של המאשימה – בחינת כל ראיה נסיבתית בפני עצמה, ובחינת ראיות המאשימה בכללותן 18 (א) הימצאות ד.נ.א של הנאשם על מסכת הקורונה שנתפסה בבית המתלוננים 18 (ב) ממצאים מבדיקת מכשירי הטלפון הנייד 22 (ג) הקורקינט החשמלי והנעליים 24 (ד) התנהגות מחשידה בחקירת המשטרה ואי אמירת אמת מצד הנאשם 26 (ה) אי זיהוי המתלוננים את הנאשם במסדר זיהוי תמונות, ותיאור פרטי מראה שמסרו לגבי מבצעי העבירות – האם שוללים את התזה המפלילה? 33 (ו) סיכום ביניים 36 טענות ההגנה – האם מעוררות ספק סביר בתזה המפלילה? (א) ההסבר האלטרנטיבי של ההגנה להימצאות ד.נ.א של הנאשם על מסכת הקורונה בבית המתלוננים 37 (ב) גרסתו של עד ההגנה אודי ביטון לפיה הנאשם לא ביצע עמו את העבירות אלא אחר בשם אלמוג לוי 42 (ג) העדר הסבר של ההגנה לממצאים שהופקו ממכשירי הטלפון הנייד 46 (ד) טענת אליבי שנזנחה, וכן טענת הגנה שנמצאה לא רלוונטית ליום האירוע 48 (ה) סיכום ביניים והתייחסות לטענות ההגנה בדבר מחדלים חקירתיים 50 מי אחז בחפץ דמוי האקדח במהלך ניסיון השוד? 52 סוף דבר 57 הנאשם הועמד לדין בעבירות של ניסיון שוד בנסיבות מחמירות וכן כניסה והתפרצות למקום מגורים בכוונה לבצע פשע.
בהתחשב בכך, אני סבורה כי אין בטענת הסנגור למחדלים חקירתיים כדי לשנות מן המסקנה אליה באתי.
המסקנה המתבקשת מכל אלה היא כי הוכח ברמת הוכחה הנדרשת בפלילים כי הנאשם הוא שאחז בחפץ דמוי אקדח כנטען בכתב האישום.
סוף דבר לאחר בחינת מכלול הראיות, ועל יסוד מכלול הטעמים שפורטו, אני קובעת כי הוכח מעבר לספק סביר שהנאשם ביצע את המעשים שיוחסו לו בכתב האישום.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו