מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

העדר יריבות בתביעה בעקבות קריסת חברות

בהליך רשות ערעור אזרחי (רע"א) שהוגש בשנת 2020 בעליון נפסק כדקלמן:

ביום 8.4.2018 הורה בית המשפט המחוזי על סילוק התביעה נגד המשיבים על הסף, מחמת העידר יריבות.
עוד נטען, כי שגה בית המשפט בכך שהתחשב בעובדה שהדיון בתביעה נוספת נגד המשיבים אוחד עם תביעת המפרק, שהרי את הערובה להוצאות המשיבים בגין תביעה זו, ברי שאין להשית על המפרק.
לבסוף טען המפרק, כי בית המשפט המחוזי לא דן בטענתו, לפיה התביעה מוגשת נגד מי שסייעו לכאורה לקריסת החברה, ולכן אין לחייבו בהפקדת ערובה.
...
בתוך כך צויין, כי "עדיין [...] קיימות משוכות גבוהות ביותר בניהול התביעה נגד [המשיבים]. אמנם נקבע כי אין מדובר במשוכה הנועלת את הדלת [...] אולם עדיין סבורני כי יש בעיות משפטיות ועובדתיות רבות שיהיה מקום להידרש אליהן וסיכויי התביעה בהתאם". מכאן בקשת רשות הערעור שלפנַי.
לאחר עיון בבקשה, בתשובה ובנספחיהן, באתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להידחות.
הבקשה למתן רשות ערעור נדחית אפוא בזאת.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מהיר (תא"מ) שהוגש בשנת 2021 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

התובעים קיבלו מחברת 'באליגם' הודעה לפיה, לאחר ביצוע ההזמנה באתר, עליהם להיתקשר עם חברת 'קשרי תעופה בע"מ' "לצורך השלמת פרטים וכרטוס" [ראה נספח ד' לכתב התביעה מכתבה של חברת באליגם לתובעים].
הנתבעת טוענת כי יש לדחות התביעה על הסף בשל העידר יריבות.
קריסתה של חברת באליגם גרמה לה נזק כבד (סעיף 8ח לכתב ההגנה).
סך של 20,000 ₪ (המהוים 10,000 ₪ בגין כל הזמנה) בשל עגמת נפש שנגרמה לתובעים בגין ביטול החופשה; הגם שהוזמנה ושולמה חודשים רבים עובר למועדה.
...
[כל האמור לעיל להלן ("חבילת הנופש")].
לא נראה איפוא כי יש לדחות את בקשת האישור בשל נימוק זה."
סוף דבר מכל האמור לעיל, מורה על דחיית התובענה.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מהיר (תא"מ) שהוגש בשנת 2021 בשלום קריות נפסק כדקלמן:

הנתבע מכחיש את החוב לצד טענת העידר יריבות: ראשית, התובעת סיפקה מוצרים לחברה ולא לנתבע, כך שאין מקום לתבעו באופן אישי, כיוון שמדובר באישיות משפטית נפרדת.
במקום להשיב את ההמחאות לחברה, ניסתה התובעת להפקיד אותן בבנק, אך לא הצליחה לגבות את החוב לנוכח קריסת החברה.
...
לאחר עיון בכתבי הטענות, בחינת חומרי הראיות, שמיעת העדויות בדיון, קריאת הסיכומים, ולאחר ששקלתי את כל טענות הצדדים, הגעתי לכלל מסקנה, כי יש להעדיף את גירסת הנתבע על פני גירסת התובעת בסוגיית הערבות האישית.
במקרה דנן, שוכנעתי כי קיים יתרון ראייתי – גם אם מדובר ביתרון קל – לגירסת הנתבע, ולפיכך דין התביעה להידחות בשל העדר יריבות אישית בין התובעת לנתבע.
סיכום ומסקנות לאור האמור לעיל, אני דוחה את התביעה, ומחייב את התובעת לשלם לנתבע שכ"ט עו"ד בסך 2,000 ₪.

בהליך תמ"ש (תמ"ש) שהוגש בשנת 2022 בבתי המשפט לענייני משפחה נפסק כדקלמן:

הטענות לסילוק על הסף בהמשך לדיון שנוהל בפני מותב קודם, הגיש הנתבע בקשותיו לסילוק התביעה על הסף, כדלקמן: סילוק על הסף מפאת העידר יריבות – בבקשה נטען כי הסעדים שהתבקשו בכתב תביעה הינם לפירוק שתוף במקרקעין, המצויים בבעלות מי מהחברות.
בנסיבות אלו, אין מקום להדרש פעם נוספת לשאלת תוקפו של הסכם הפירוד ויש לראות בתובע משום חליפו של צד ג'.
מי שגרם לקריסת חברת יזמות הוא הנתבע, אשר לא עמד בהתחייבויותיו ע"פ הסכם הפירוד והתשקיף.
...
מכל מקום, משראיתי לסלק התביעה על הסף מהטעם של השתק פלוגתא ושיהוי ניכר, איני נדרשת להכריע בסוגיות הנ"ל. משקבעתי כי פנחס והתובע החזיקו באינטרס זהה שעניינו- קבלת הטענה כי הסכם הפירוד אינו תקף, היא הטענה המועלת עתה גם בפניי, ובהינתן כי התובע היה צד פעיל, עד מרכזי ופסק הבוררות דן והכריע בין גרסאות התובע והנתבע, שוכנעתי כי לתובע ניתן יומו ועל כן יש לראות בפסק הבורר ככזה המחייב גם את התובע וכי חל מעשה בית דין בכל הנוגע לסוגיות תוקפו של הסכם הפירוד, מטרתו ומימושו.
נוכח כלל האמור לעיל, באיזון הראוי בין כלל טענות הצדדים וזכויותיהם הקשורות לעניין, אני קובעת כי דין התביעה להידחות על הסף, שכן הפלוגתאות שמבוקש לברר בפניי, כבר נדונו והוכרעו ולתובע היה את יומו ועל כן אין מקום לדון בהן בשנית.
סוף דבר, אני מורה על סילוק התביעה על הסף.

בהליך תביעה קטנה (ת"ק) שהוגש בשנת 2023 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בנוסף, טוען הנתבע 2 כי יש למחוק את התביעה כנגדו מחמת העדר יריבות, נוכח העובדה כי הוא אינו אלא נציג החברה המשמשת דירקטורית בחברה זו. דיון והכרעה למעשה, אין מחלוקת כי החל מפברואר 2022, חדלה הנתבעת 1 מלשלם לתובע תגמולים עבור התוכן השיווקי אשר פורסם באתר ואולם, הנתבעת 1 טוענת כי אין מדובר בסכום אותו מציין התובע אלא סכום נמוך בהרבה, והתלוי בתשלום הנגבה בפועל מהמפרסמים באתר.
לטענת הנתבעת 1 המפורטת בס' 29 לכתב ההגנה שלה, "נכון לרגע זה אין לחברה יכולת גבייה ממספר מפרסמים ולכן יש עיכובים בתשלום הכספים עד שישולמו ויגבו מספקי הפירסום. יצוין כי מספר ספקי פירסום נעלמו והפכו ללא פעילים וחייבים לפורשופ סכומים לא מבוטלים לרבות בגין אתר זה". בנוסף, טוענת הנתבעת 1 כי "... לעתים חלק מהטראפיק שמתקבל בממשק מיוחס לאתרים אחרים בניהול פורשופ ולפיכך על בעלי האתרים להמתין לנתון הסופי. גם מספר חברות רוסיות קרסו עקב סנקציות של מלחמת רוסיה – אוקראינה ואינן משלמות סכומים נכבדים בגין טראפיק ונעלמו... יתכן כי עקב כך עודכנו הסכומים למשיכה באתר – כיוון שהסכומים שמעודכנים בו לפי נתוני פורשופ - הם הסכומים ששולמו בפועל ממפרסמים בגין טראפיק באתר". לטענת הנתבעת, נכון למועד הגשת סיכומיה, היא חייבת לתובע רק סך של 2030 ₪ בגין פירסום התוכן השיווקי, וכי מדובר בנתון הכפוף לעידכון תמידי בהתאם לתקבולים מהחברות המפרסמות.
...
נוכח האמור לעיל אני קובעת כי התובע הוכיח את זכאותו לסכום של 11,700 ₪ בהתאם לסעיף 4.4.
מכל האמור לעיל, אני מורה על קבלת התביעה כנגד הנתבעת 1 באופן חלקי ומחייבת אותה לשלם לתובע סך של 23646 ₪, בצירוף הוצאות משפט בסך 1000 ₪.
התביעה כנגד הנתבע 2 נדחית.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו